Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1954. január-december

A Magyar Dolgozók Pártjának tudományos folyóirata/IX. évfolyam, 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Szikra
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 1.650 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Január
Fogarasi Béla: Lenin és az átmeneti korszak kérdései1
Fekete Ferenc: Lenin tanítása az agrárkérdésről15
Szalai Béla - Szabó Kálmán: Népgazdaságunk fejlesztésének 1954. évi terve37
Matusek Tivadar: Falusi pártmunkánk néhány kérdése51
Németh Lajos: A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállítás néhány tanulsága66
Kassai Géza: Néhány megjegyzés Mód Aladár "A "nep"-politika és alkalmazásának néhány kérdése pártunk politikájában" c. cikkéhez81
A Központi Vezetőség határozata a közoktatás helyzetéről és feladatairól96
Szemle
Práger Miklós: Adalékok Lenin nevének és műveinek elterjedéséről Magyarországon104
Bodnár György: Urbán Ernő új darabja és a szatíra kérdései113
Markója Imre: Vita állam- és jogtudományunk helyzetéről és feladatairól123
Folyóiratszemle
Huszár István: A "Statisztikai Szemle" utolsó évfolyamáról132
Könyvismertetés
Mao Ce-tung Válogatott Műveinek 2. kötete138
Eörsi Gyula: Az amerikai igazságszolgáltatás 148
Február
Sztálin halálának évfordulójára1
Földvári Rudolf: A kádermunka kérdéseiről12
Kornai János: A kongresszusi munkaversenyről32
Halász József: Az állami központosítás és a tanácsönkormányzat kérdéseihez45
Somos András: A mezőgazdasági tudományok feladatai szocialista építésünk új szakaszán63
Kende Péter: A berlini értekezlet79
Havas Ernő: Filozófiatudományunk helyzete és feladatai98
Szemle
A politikai gazdaságtan oktatásának néhány problémája felsőoktatásunkban (M. Apró Éva)113
Az életszínvonal fokozott növelése az európai népi demokráciákban (Bognár Gyula)123
Japán: az Egyesült Államok távolkeleti agressziós terveinek legfőbb támasza (Biró Lászlóné)131
Könyvismertetések
Az illegális "Szabad Nép" (Máté György)146
A tanácsdemokrácia kérdéseiről (Markója Imre)150
Karinthy Ferenc: Budapesti tavasz (Erdei Sándor)156
Március
Réti László: Az első magyar proletárdiktatúra1
Nemes Dezső: Lenin és a Magyar Tanácsköztársaság15
Fehér Lajos: Pártunk parasztpolitikájának központi kérdése: szövetség a középparaszttal33
Biró József: A párthatározatok végrehajtásának ellenőrzéséről57
Hárs István: A vezetés módszereinek sajátosságai az államapparátusban67
Erdey-Grúz Tibor: Közoktatásunk helyzete és feladatai86
Szemle
Új feladatok az MNDSZ előtt (Vass Istvánné)99
Az olasz és a francia nép harca az "európai védelmi közösség" ellen (Komját Irén)105
Folyóiratszemle
A "Kommunyiszt" 1954. évi 1., 2. és 3. számainak a párttal és a pártmunkával foglalkozó cikkeiről (B. Gy.)115
Szovjet tapasztalatok ismertetése és feldolgozása műszaki folyóiratainkban (Sattler Tamás)125
Könyvismertetések
Rákos Ferenc: Állam és Alkotmány a Magyar Tanácsköztársaságban (Beér János)133
"Mindenkinek! Mindenkinek!" Kuczka Péter költeményei az 1919-es Tanácsköztársaságról (Rényi Péter)138
Április
Kálmán Endre: A párt és a tömegek közötti kapcsolat megszilárdításáért1
Luca Ferenc: Időszerű feladatok a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszilárdítása terén20
Vásárhelyi Miklós: Az összeurópai kollektív biztonsági szerződés - a béke és a népek függetlenségének alapja39
Szabó Kálmán: A közgazdaságtudomány fellendítéséért55
Zala Júlia: A számvitel megszilárdítása - az új szakasz fontos feladata75
Maróthy János: A magyar zene fejlődésének néhány időszerű kérdése90
Hozzászólások a "NEP" alkalmazásának kérdéseiről indított vitához
A parasztkérdés magyarországi sajátosságairól és iparunk fejlődéséről (Halasi László és József Róbert)112
A "nep" történelmi szerepéről és jelentőségéről (Hoch Róbert)121
A munkás-paraszt szövetség megszilárdításának magyarországi sajátosságairól (Horn Miklós)132
A munkásosztály és a parasztság viszonyáról és a fennálló társadalmi ellentmondásokról (Pálffi Zoltán)133
Hibáink kijavításáról és eredményeink értékeléséről (Szabó E. István)135
Szemle
Két pártkongresszus (Patkó Imre)137
A latinamerikai népek harca a Wall Street Gyarmatosító törekvései ellen (Göncöl György)148
A mai francia irodalom részvétele a nép harcában (Köpeczi Béla)156
Könyvismertetések
Fred Oelssner: Rosa Luxemburg (Óvári Miklós)164
Sőtér István: Eötvös József (Pándi Pál)169
Olvasóink leveleiből175
Május
Berei Andor: A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa elé1
Kürti András: A magyar munkásosztály helyzete és szerepe a szocialista építés feladatainak megvalósításában17
Friss István: A szocialista verseny népi demokráciánk fejlődésének új szakaszában37
Matusek Tivadar: A termelés pártellenőrzéséről45
Komját Irén: Új Anschluss fenyegeti Ausztriát59
Gyenes Antal: Az anyagi érdekeltség elve és alkalmazásának néhány problémája mezőgazdaságunkban73
Illyés Éva: A külkereskedelem szerepe és tervezésének jelenlegi feladatai89
Czakó Kálmán: A szocialista törvényesség megszilárdításáért109
Szemle
A hidrogénbomba (Szamosi Géza)121
Az idei cannesi filmfesztivál (Kovács András)129
Folyóiratszemle
Új pártépítési folyóirat a Szovjetunióban (Baranyi Gyula)138
Jogi folyóirataink munkájáról (Eörsi Gyula - Markója Imre)143
Könyvismertetés
Hajdu Gyula: Schuman-terv és szuverenitás (Vitányi Béla)154
Június
Betlen Oszkár: Az MDP III. kongresszusa mérföldkő a népjólét emelésének, a szocializmus építésének útján1
Nagy Imre: A magyar tudomány előtt álló feladatok17
Szalai Béla: Emeljük a népgazdasági tervezőmunka színvonalát30
Sághy Vilmos: A város és a falu közti árukapcsolat formái és fejlesztésének feladatai41
Várhegyi György: Ifjúságunk szocialista neveléséről61
Varga András és Kovács Tibor: A III. kongresszus határozatai és a járási és falusi tanácsok feladatai85
Kenyeres Júlia: Indokína és Genf99
Szemle
A Szovjetunió szakszervezeteinek XI. kongresszusa (Patkó Imre)116
Franciaország a nemzetközi kérdések gyújtópontjában (Rubin Péter)124
Nexő emlékezete (Mészáros István)134
Feuerbach értékeléséhez (Gedő András)145
Újabb rövid filmvígjátékainkról (Küllő Miklós)157
Folyóiratszemle
A "Belkereskedelem" című folyóiratról (Selényi József)164
Könyvismertetések
Kovács István: A burzsoá alkotmányosság válsága (Vas Tibor)170
Gulyás Pál: A barcsi Vörös Csillag termelőszövetkezet (Csizmadia Ernő)174
Olvasóink leveleiből180
Július
Az ország kenyeréért1
Tauszk György: Az ipari önköltség csökkentésének feladatai15
Beér János: A bürokratizmus elleni harc kérdései37
Németi József: Járási pártbizottságaink munkájáról59
Lukács György: A háború utáni idők irracionalista ideológiájáról73
Salgó László: Mao Ce-tung válogatott műveinek III. kötete96
A "NEP" alkalmazásának kérdéseiről indított vitához
Elméleti feladatainkról a "nep" alkalmazásával kapcsolatban (Mód Aladár)117
A "nep" és a gazdaságpolitikánk kérdéseinek helyes megvilágításáért125
Szemle
A Magyar Népköztársaság 1954. évi költségvetése (Bácskai Tamás)133
Az európai szakszervezetek a békéért, a népek biztonságáért és a dolgozók életszínvonalának megvédéséért (Szanto Rezső)141
Az olasz kereszténydemokrata párt válsága (Gy. I.)149
A Magyar Irók Szövetségének közgyűlése (Simó Jenő)158
Elméleti vita a Pártfőiskolán a népi-nemzeti egység és az új népfront kérdéseiről167
Folyóiratszemle
A "Propagandista" című folyóiratról (Lakos Sándor - Lőcsei Pál)174
Augusztus-Szeptember
A Hazafias Népfront megalakulása1
Szamel Lajos: Az új tanácstörvény13
Szabó Kálmán: A szabadpiac szerepe az új szakaszban29
Csatár György: Népgazdaságunk munkaerőhelyzetének néhány ksérdéséről57
M. Apró Éva: Szigorú takarékosság minden területen - az életszínvonal emelésének nélkülözhetetlen feltétele77
Márton János - Pogácsás György: Állami gazdaságaink fejlesztésének kérdései91
Péter György: Az egyszemélyi felelős vezetésről109
Mátrai László: Haladó filozófiai hagyományaink kutatásáról125
Szecsődi László: Lenin: Filozófiai füzetek140
Komját Irén: A német kérdés és az európai népek biztonsága160
Gömöri Endre: A nemzetközi helyzet alakulása a genfi értekezlet után173
Szemle
Seres Imre: A népi demokráciák termelőszövetkezeti földjeinek tulajdoni viszonyairól187
Kovács Mihály: A termelési bizottságok működéséről196
Horváth József: Az 1954. évi magyar mezőgazdasági kiállítás tanulságai204
Köpeczi Béla: Az új román irodalom tíz esztendeje213
Bodnár György: Napjaink filmjeiről223
Nagy Magda: Politikus művészet és művészi politizálás231
Folyóiratszemle
Jenei Jenő - Roska István: A "Pártépítés" című folyóiratról238
Könyvismertetések
Balázs Béla: Zsigmond László: Adalékok a magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikájához245
Szabó Pál: Nyugtalan Élet252
Október
Következetes gazdaságpolitikával - a népjólét emeléséért1
Markója Imre: A tanácsok - népi demokratikus államunk politikai alapja15
Zentai Béláné - Kahulits László: A gépipar átcsoportosításáról32
Jávorka Edit: A vásárlóerő és az árulap összefüggése50
Soós Gábor: A gépállomások szerepe a mezőgazdasági termelés fellendítésében69
Mátyás Antal: Széchenyi közgazdasági nézetei89
Szemle
A londoni és párizsi megállapodások: új lépés a német militarizmus feltámasztása felé (Komját Irén)111
A Nemzetközi Tudományfilozófiai Szövetség zürichi kongresszusa (Fogarasi Béla)120
Jelentős kísérletek ókorkutatásunkban (Sarkady János)125
Howard Fast és az amerikai nép harca (Ungvári Tamás)135
Könyvismertetések
Waldeck Rochet: A francia parasztság útja a felszabadulás felé (Gyovai Gyula)143
Veres Péter: Almáskert (Diószegi András)149
November
A Nagy Október öröksége1
A moszkvai értekezlet a békeharc fontos állomása11
Varga András: A Hazafias Népfront és a tanácsok együttműködése23
Czakó Kálmán: A társadalmi tulajdon fokozott védelméért36
Gulyás Pál: A termelőszövetkezeti vezetés néhány kérdéséről47
Bodnár György: Új törekvések és új problémák a mai magyar irodalomban69
Nagy János: India szerepe a nemzetközi politikában86
Szemle
Az új kínai alkotmány (Pecze Ferenc)107
Megyei pártlapjaink szerepe a mezőgazdaságfejlesztési határozat megvalósításáért folytatott harcban (Izsák Eszter)116
A közgazdászképzés egyes problémái (Pillis Pál - Sipos Aladár)126
Könyvismertetések
Varga Jenő: Az imperializmus gazdaságának és politikájának fő kérdései (Porzsolt József)135
Megjegyzések Réti István "A nagybányai művésztelep" című könyvéhez (Németh Lajos)142
Örkény István novellái (Nagy Péter)154
Szamel Lajos: A szocialista törvényességéről (Antalffy György)162
December
Kassai Géza: Szilárdítsuk kapcsolatainkat a néptömegekkel1
Daczó József: A kommunista bírálat és önbírálat jelentősége17
Antos László: Az ipar fűtőanyag- és energiabázisának fejlesztési kérdései30
Bihari Ottó: A tanácsválasztás és tanácsok tömegkapcsolatai47
Csuhaj Ferenc: A termelőszövetkezeti pártmunka néhány kérdése62
Simó Jenő: A magyar könyvkiadás az új szakaszban81
Dokumentumok
Dokumentumok a magyar népi demokrácia születéséről102
Szemle
A magyar pártörténet oktatásának néhány tapasztalata (Sántha Ilona)121
Az 1954. novemberi választások az Egyesült Államokban (Péter József)130
Folyóiratszemle
A "Pénzügyi Szemle" című folyóiratról (Kahulits László)140
Könyvismertetések
Karl Liebknecht: Válogatott beszédek és írások (Lovas Márton)148
Sarkadi Imre: Verébdűlő (Diószegi András)154
Bónis György: Hajnóczy József (Varga Zoltán)161
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem