Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Társadalmi Szemle 1955. január-december

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/X. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Lenin kiadatlan cikkeiből
A Központi Vezetőség határozata az irodalmi életben mutatkozó jobboldali jelenségekről
Szerkesztőségi cikkek
A gabonabegyűjtés sikeréért
A kommunista - a szocialista építés élejáró harcosa
A Központi Vezetőség határozatának teljesítésével iparunk műszaki színvonalának emeléséért
A munkásosztály vezető szerepe népi demokráciánkban
A pártosság elmélyítése - irodalmunk fejlődésének fő feltétele
A Szovjetunió harca a háborús veszély elhárításáért
A varsói szerződés - a békeharc fegyvere
Az 1956. évi népgazdasági tervről
Egyetemünk feladatai az új tanévben
Előre a Központi Vezetőség márciusi határozatának megvalósításáért!
Függetlenségi oltalmazója
Genf - a béketábor győzelme, a háborús uszítók veresége
Harcoljunk pártunk gazdaságpolitikájáért - az opportunista ferdítések ellen
Cikkek
Az elmélet kapcsolata a gyakorlattal és a pártpropaganda
Antos István: Az 1955. évi népgazdasági terv
Bácskai Tamás-Riesz Miklós: Fokozzuk a pénzügyi ellenőrzés hatékonyságát!
Bálint József: Javítsuk a beruházások tervezését és előkészítését
Beér János: Tanulmányozzuk Lenin tanításait az államépítésről
Biró Ferenc: A vezetés és tervezés egyes kérdései a kohó- és gépipari műszaki fejlesztésében
Csabai Tibor-Klaniczay Tibor: A magyar irodalomtörténetírás mai helyzete
Csatár György: A munka- és bérfegyelem megszilárdításáért
Csizmadia Ernő: Termelőszövetkezeteink közös gazdaságának belterjes és sokoldalú fejlesztésével a szövetkezeti mozgalom fellendüléséért
Csizmadia Ernőné: Népi demokráciánk első nagy vívmánya, dolgozó parasztságunk felemelkedésének első lépése: a földreform
Czifka Péter: A közönség és az új képzőművészet kapcsolatáról
Erényi Tibor: Az első orosz forradalom és a magyar munkásmozgalom
Göncöl György: Bandung és a békés együttélés elve
Gyenes Antal: Mezőgazdaságunk szocialista fejlődésének néhány kérdéséről
Hajdu Gyula: Nemzetközi jogászok a háborús uszítás szolgálatában
Havas Ernő: Eszmei szilárdság és pártszerű bírálat
Házi Árpád: A végrehajtás ellenőrzése a vezetés elválaszthatatlan része
Hevesi Gyula: Az ipari kutatóintézetek helyzete és a műszaki-tudományos kutatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok
Horváth Márton: A munkásosztály költője
Kádár Iván: A munkásosztály helyzete az ellenforradalmi Magyarországon
Kálmán Endre: A kommunisták és a népfront
Kálmán István: A Szolnok megyei pártszervezetek a termelőszövetkezetek fejlesztéséért
Kenyeres Julia: A jobboldali szocialisták mai politikája
Kerékgyártó Elemér: A "népies-karácsonyista" társadalomfelfogásról
Kerpán István: A párt - népünk alkotó erőinek kibontatkoztatója
Kiss Árpád: Az ipar műszaki színvonala emeleésének néhány kérdéséről
Komját Irén: A lefegyverzés kérdéséről
Komját Irén: Harmincöt éves a Francia Kommunista Párt
Komját Irén: Nyugat-Németország újrafelfegyverzése ellen
Komor Imre: Lenin - korunk géniusza
Október megváltoztatta a világot
Kovács István: A pártos irodalomért
Kovács Sándor: Falusi pártmunka a kaposvári járásban
Köböl József: A Dolgozó Ifjúság Szövetsége munkájában néhány probléma
Lakatos Béla: A szocialista munkaverseny az iparban
Lázár György: Az anyagfelhasználás és az anyagtakarékosság néhány kérdése
M. Apró Éva. A szocialista iparosításról
Matolcsi János: A mezőgazdaság fejlesztésének kettős feladata
Matusek Tivadar: Pártéletünk fontos eseménye
Matusek Tivadar: Szilárdítsuk meg pártunkban a demokratikus centralizmust
Mihály András: Bartók Béla
Nagy Tamás: A munkatermelékenység növekedésének jelentősége és néhány jelenlegi problémája
Nemes Dezső: A Magyar Kommunista Párt harca a felszabadulásért
Nemes György: Harc az atomfegyverek ellen
Pécsi Ferenc: A szakszervezetek a párt fontos segítői a szocializmus építésében
Rákosi Mátyás: Erőnk - a párt és a nép összeforrottsága
Réti László: Az első orosz forradalom és a forradalmi baloldal kialakulása a magyar munkásmozgalomban
Salgó László: Mao Ce-tung Válogatott műveinek 4. kötete
Solymos Elek: Tízéves az Egyesült Nemzetek Szervezete
Tamássy István: A mezőgazdasági tudomány kapcsolata a gyakorlattal
Tauszk György: A Magyar Népköztársaság 1955. évi állami költségvetése
Tálas Barna: A kínai mezőgazdaság szocialista átalakításának költségvetése
Trefil Imre: Az üzemi pártmunka a Klement Gottwald Villamossági Gyárban
Varga Edit: Népgazdaságunk fejlődése az első ötéves terv időszakában
Vörös Gyula. Eszmei fegyver a szocializmusért folyó harcban
Weiner Tibor: A hagyományok jelentősége a magyar építészet fejlődésében
Zoványi István: A termelőszövetkezetek mintalapaszabályáról
Szemlék
A magyar-szovjet barátság ünnepi hónapja
Balogh Elemér: Beszámnoló az MDP Pártfőiskoláján tartott elméleti konferenciáról
ifj. Barta Lajos: A IV. magyar békekongresszus
B. Gy.: A szovjet írók II. kongresszusáról
Bíró Ferenc: A szovjet ipar dolgozóinak országos értekezlete
Csabai Tibor: Az irodalomtörténeti kongresszusról
Csatár Imre: Második kongresszusára készül ifjúsági szövetségünk
Dávid Katalin: Képzőművészetünk tíz éve
Faragó Jenő: A tanácstagi beszámolókról
Félix Pál: Változások Japán politikájában
Gyovai Gyula: Állandó kiállítás a népi demokratikus országok munkásmozgalmáról
Hunyadi Béla: Ankétok a társadalmi tulajdon védelméről
Jean Catroux: Imperialistaellenes harcok Észak-Afrikában
Kenyeres Julia: A nemzetközi helyzet alakulásáról
Komját Irén: Az olaszországi komrányválság és "megoldása"
Kovács Endre: A munkások arányának alakulása a budapesti pártszervezetekben
Köllő Miklós: Művészi film a magyar kommunisták hősi harcairól
Latkovics György: Az 1955. évi mezőgazdasági kiállítás
Markója Imre: A jogászok hévízi vándorgyűléséről
Márczis Antal: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséért folytatott munka néhány tapasztalata
Mikolai József: A vietnami nép harca nemzeti egységének megvalósításáért
Nagy Ernő: A tanácsok községpolitikai tevékenységének néhány tapasztalata
Pál Lénárd: Beszámoló az atomenergia békés felhasználásával foglalkozó első nemzetközi konferenciáról
Péter József: Az amerikai szakszervezetek egyesülése
Sándi Ottó: A bolgár termelőszövetkezeti mozgalom
Sőtér István: A helsinki béke-világtalálkozó
Sütő Ottó: Francia Észak-Afrika népeinek harca a gyarmatosítók ellen
Szilágyi Albert: Kárpáti Gyula Zrínyi drámája a Néphadsereg Színházában
Toldi Ferenc: A tanácstörvény végrehajtása útján
Válóczy László: A bolgár mezőgazdaság a szocializmus útján
Z. T.: A ciprusi helyzet
Folyóiratszemle
A "Természet és Társadalom" című folyóiratról
A "Számvitel" című folyóirat 1954. évfolyamáról
Az "Állam és igazgatás" című folyóirat munkájáról
Miért ír a Kommunyiszt?
Szántó Rezső: Nemzetközi kérdésekkel foglalkozó új marxista-leninista folyóirat
Könyvismertetések
A. J. Visinszkij: Perbeszédek (Szabó András)
Markója Imre: A nürnbergi per vádlóbeszédei
Kolozsvári Ernő: A Szovjetunió szakszervezeti mozgalmának története
Csatári Dániel: Az I., II., III. Internacionálé. A kommunista és munkáspártok
Belinszkij: Esztétikai szemelvények (Forgács László)
Dobi István: A parasztság jövője a szövetkezet (Kovács Mihály)
Fehér Lajos: Harcunk Budapestért (Réti László)
Juhász Ferenc: A tékozló ország (Diószegi András)
Karinthy Ferenc: Hazai tudósítások (Ungvári Tamás)
K. J. Vorosilov: Cikkek és beszédek (Gyovai Gyula)
Komlós Aladár: Vajda János (Csabai Tibor)
Könyv a pártépítés tudományáról - D. Bahsijev: Pártépítés a Szovjetunióban (Gondos Ernő)
Nemes Dezső: Magyarország felszabadulása (Laczkó Miklós)
Viktor Knapp: A tulajdon a népi demokráciában (Eörsi Gyula)
V. Ovecskin: Falusi hétköznapok (Nagy Magda)
Waldapfel József: A magyar irodalom a felvilágosodás korában (Pándi Pál)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem