A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az irodalom könyve

A középiskolák II. osztálya számára

Szerző

Kiadó: Forum Könyvkiadó
Kiadás helye: Újvidék
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 536 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

I.
Jordanes: A géták eredetéről és tetteiről5
A Roland-ének6
Giraut de Barnell: Hajnali ének9
Thomas de Bretagne: A "Trisztán és Izoldá"-ból10
Walther von der Vogelweide: Sínylette sok madárka13
A bécsi udvar szólt13
A Carmina Burana verseiből15
Vágáns diák panasza idegenben15
Jön a Muzsa tavasszal15
Virágjában az erdő16
Jöszte, jöszte, ha kérlek16
Francois Villon: Jól tudom, hogy nem17
Gyász-irat18
Négy sor19
Anonymus: A magyarosk cselekedeteiről20
Kálti Márk: A Képes krónikából22
Aba király veszte22
Gellért legenda24
Ómagyar Mária-siralom25
Jókai-kódex27
Szent Ferenc prédikál a madaraknak27
A halál éneke29
Nagyszombati-kódex31
Szűz Mária szépsége31
Döbrentei-kódex32
Énekek éneke32
A Példák könyvéből33
Az együgyű szoror, ki az kecskét nem ismeré33
Margit-legenda35
Gyenge gyermekségének idejében35
Alázatosságnak jegye és az bódog szegénység35
Hozattaték az klastromba, az Dunának szigetében36
Szegénységnek szeretője36
A Karthauzi Névtelen: Az Érdy-kódex előszava38
Verses köszöntés40
Zöldvári ének41
II.
Dante Alighieri: Az "Isteni Színjáték"-ból45
A Pokol huszonhatodik énekéből45
A Purgatórium hatodik énekéből46
Francesco Petrarca: A "Daloskönyv"-ből49
Áldott a nap, a hó49
A szem, amelyről oly forrón daloltam49
Arany haja szétszóródott50
Mikor az ég, a föld, a szél50
Petrarca levele51
Giovanni Boccaccio: A "Dekameron"-ból53
Rotterdami Erasmus: A balgaság dicsérete56
Morus Tamás: Utópia58
Francois Rabelais: A "Pantagruel"-ből60
Lodovico Ariosto: Örjöngő Roland64
Niccolo Machiavelli: "A fejedelem"-ből67
Mátyás király levele Vitéz Jánoshoz69
Janus Pannonius: Saját lelkéhez70
Békéért71
Pannonia dicsérete71
Névváltoztatásáról71
Galeotto Marzióhoz71
Búcsú Váradtól72
Aki csak a régi könyveket szereti73
Vidre73
Egy Dunántúli mandulafáról73
Gyászdal anyjának, Barbarának halálára74
Betegeskedése miatt panaszkodik77
Levél Galeotto Marzióhoz78
Bonfini: Magyar történet80
Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv82
Kiváló tett82
Szabács viadala84
Apáti Ferenc: Cantilena85
Virágénekek87
A soproni virágének87
Táncszó87
Brodarics István: Igaz leírás88
III.
Pierre de Ronsard: Most csak az Iliászt93
A gastine-i erdőhöz93
Ha majd öreg leszel94
Michel de Montaigne: A "Tanulmányok"-ból95
Könyvek95
Mexico és Peru meghódítása96
William Shakespeare: Lear király96
Romeo és Júlia99
Hamlet102
A vihar103
Miguel de Cervantes: A "Don Quijoté"-ből105
Lope de Vega: A hős falu107
John Milton: Az "Elvesztett Paradicsom"-ból110
Éva Ádámhoz110
L'Allegro110
A vak szonettje111
Jean de la Fontaine: A kakas és a róka113
A pávatollakkal ékeskedő szajkó114
A felfuvalkodott béka114
Jean Racine: Phaedra115
René Descartes: Értekezés a módszerről118
Moliére: Tartuffe120
Jonathan Swift: Gulliver utazásai124
Henry Fielding: Tom Jones126
IV.
Sylvester János: Új testamentum131
A magyar nípnek131
Szkhárosi Horvát András: Az fösvénységről133
Tinódi Sebestyén: Kapitán György bajviadalja136
Budai Ali basa históriája138
Heltai Gáspár: A "Száz fabulá"-ból140
Mese a keselyűről és az apró madarakról140
Egy nemes emberről és az ördögről140
Bornemisza Péter: Siralmas énnéköm143
Az ördögi kisértetekről című könyvéből143
Magyar Elektra144
Gyergyai Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról148
Comoedia Balassi Menyhárt árultatásáról151
Balassi Bálint: A tavaszi idő dicsérete: Borivóknak való154
Kit egy bokrétáról szerzett155
Kit egy szép leány nevével szerzett155
Immár hogy az Cupido mutatására megsaldítja Juliát157
Hogy Júliára talála, így köszöne neki157
Cupidónak való könyörgés158
Versszerző találmány: a darvakat szólítja meg: Darvaknak szól161
Ugyancsak versszerzőtalálmány: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról162
Juliát hasonlítja a szerelemhez162
Látván, hogy Juliát sem beszéddel, sem érvekkel nem tudja szerlemére felgyújtani163
Búcsút mond a hazának164
Ugyanakkor hogy megkedveli Coellát165
Kiáltok, csak bolygok166
Kiben az kesergő Coeliáról ír166
Könyörög Istennek167
Epigrammaszerű verskivonatok168
Maguari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól169
Pázmány Péter: Kempis Tamás Krisztusnak követéséről170
Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak170
Szenesi Molnár Albert: Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári172
Gróf Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem174
Az olvasónak174
Az I. énekből175
A II. énekből177
A III. énekből178
A VII. énekből180
A XV. énekből181
Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság 182
Az idő és hírnév182
Apáczai Csere János: Kolozsvári tanári székfoglaló beszédéből184
Gyöngyösi István: A "Murányi Vénusz"-ból186
Bethlen Miklós: Önéletírás188
Népszerű énekek a XVII-XVIII. századból191
Buga Jakab éneke191
Zöld erdő harmatát192
A szegénylegény ésneke193
Csínom Palkó194
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél195
Ej, haj, gyöngyvirág196
Az rigónak ő szólása196
Áll előttem egy virágszál196
II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai198
Mikes Kelemen: A törökországi levelekből200
CCCVII. levél200
LXII. levél202
CCVII. levél204
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse206
Kisztő ének207
Felelő ének207
Tarka madár208
Amadé László: Szűntelen bánkódom210
V.
Charles de Secondat de Montesquieu: Naplójegyzetek215
Perzsa levelek216
Voltaire: Candide vagy a derűlátás218
Newton rendszeréről220
Levél Rousseau-nak221
Jean-Jacques Rousseau: Emil vagy a nevelésről223
Vallomások224
Válasz Voltaire-nak226
Cikkek az Enciklopédiából228
Állam228
Téma a festészetben229
Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán231
Orczy Lőrinc: A szegény parasztnéphez beszéd235
Megint panasz236
Barcsay Ábrahám: A kávéra237
A poétához237
Bessenyei György: Ágis tragédiája238
A filozófus240
Bessenyei György magához242
Jámbor szándék243
A "Magyarság"-ból244
A természet világa vagy a józan okosság245
Tariménes utazása246
Az értelem sohasem hibáz248
Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása249
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához252
Ányos Pál: Kalapos király253
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál253
Dayka Gábor: Titkos bú255
Verseghy Ferenc: A marszillai ének256
A zsémbes öreghez257
Szentjóbi Szabó László: A nagy szüret Telegden259
Jegyzeteiből259
Karmán József: "A nemzet csinosodásá"-ból261
Fanni hagyományai262
Batsányi János: A franciaországi változásokra267
Barcsai Ábrahámhoz267
Az európai hadakozásokra268
A rab és a madár269
A ritmus csak szolga272
A fordításról272
A Látó273
Tűnődés274
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban276
Tempefői277
Dorottya279
A tihanyi ekhóhoz282
Boldogság284
A reményhez284
Az estve285
Magyar! Hajnal hasad!287
Konstancinápoly288
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor290
A lélek halhatatlansága291
Fazekas Mihály: Ludas Matyi292
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok294
Hortobágyi dal295
VI.
Robert Burns: Az ördög elvitte a fináncot299
Walter Scott: Ivanhoe300
Pierre-Jean Béranger: Július tizennegyedike304
Johann Wolfgang Goethe: Werther306
Prometheus307
Schiller koponyája309
A bűvészinas309
Faust311
Friedrich Schiller: Az örömhöz315
Az új évszázad kezdetén317
Rousseau318
Tell Vilmos318
A patetikusról322
Nikoláj Gogol: Holt lelkek324
Ugo Foscolo: Az esthez326
Giacomo Leopardi: A végtelenség 327
Kazinczy Ferenc: A vallástalan326
Kis Jánosnak329
A "tövisek és virágok"-ból330
Orthológus és neológus, nálunk és más nemzeteknél330
A "Fogságom naplójá"-ból331
A "Pályám emlékezeté"-ből333
Orpheus335
Levél Aranka Györgyhöz336
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz338
Napóleonra338
Búcsúzás Kemenesaljától339
Új görögország339
Fohászkodás340
A magyarokhoz341
A közelítő tél341
A pesti magyar társasághoz342
Katona József: Bánk bán343
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszini költőmesterség lábra nem tud kapni?345
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei349
A kesergő szerelem349
A boldog szerelem349
Kölcsey Ferenc: Elfojtódás350
Vanitatum vanitas350
Zrínyi dala352
Zrínyi második éneke353
Rebellis vers353
Hervadás354
Emléklapra354
VII.
George Gordon Byron: Childe Harold búcsúja357
Don Juan359
Alekszandr Puskin: Falu362
Emlékművem363
A kapitány leánya364
John Keats: Az őszhöz367
Percy Bysshe Shelley: Dal Anglia férfiaihoz368
Novalis: Egy lehulló levélre369
Himnusz az Éjhez369
Friedrich Hölderlin: A párkákhoz372
A napistenhez372
Hyperion sorsdala373
Az élet delén373
Victor Hugo: Az oroszországi takarodó375
Alessandro Manzoni: Jegyesek377
Charles Dickens: Pickwick-club381
Oliver Twist384
Honoré de Balzac: Goriot apó389
Stendhal: A pármai kolostor394
Heinrich Heine: Loreley397
Lazarus397
Siralomvölgy398
A gránátosok399
Gróf Széchenyi István: Fő kérdés: a szántóvető sorsa400
Kisfaludy Károly: Mohács402
Sulyosdi Simon404
Vörösmarty Mihály: Haj, száj, szem406
Szózat406
A Guttenberg-albuma408
Feledés408
Ábránd409
A merengőhöz409
Megyeri410
Kölcsey411
Gondolatok a könyvtárban411
Az emberek413
Emlékkönyvbe415
Előszó415
A vén cigány416
A két szomszédvár418
Cserhalom418
Zalán futása419
Csongor és Tünde421
Bajza József: Sóhajtás424
A regény-költészetről424
Eötvös József: A falu jegyzője427
Magyarország 1514-ben429
Petőfi Sándor: A nép nevében433
A nép434
Kazinczy Gáborhoz434
A XIX. század költői435
Föltámadott a tenger436
Választás a Kiskunságban437
Fürdik a holdvilág438
A helység kalapácsa439
Éj van440
Mi a dicsőség?440
A bánat? Egy nagy óceán440
Mulandóság440
Reszket a bokor, mert441
Egy gondolat bánt engemet441
Kutyakaparó442
Mily szép a világ!444
A költészet445
Beszél a fákkal a bús őszi szél446
Szeptember végén447
Pató Pál úr447
A puszta, télen 446
Olaszország449
Itt van az ősz, itt van újra450
Az év végén451
Az apostol452
VIII.
Duna melléki szerb író a XV. századból: Ubijanje zlocastivog Batija u Ugarsko457
Tinódi Lantos Sebestyén a hegedölés szerb módjáról458
Semptei Névtelen: Béla király és Barikó leánya460
Balassi Gálint: Aenigma464
Petar Zrinski: Adriai tengernek syrenája465
Becka nevolja467
Részlet Martinovics Ignác alkotmánytervéből468
Verseghy Ferenc: Horvát jakobinus dal 1792-ből469
Kazinczy Ferenc: Gyászdal Azzán-Agának szép de szerencsétlen nője felől470
Kraljevics Márko vagy a szerb hősdalok dicsérete472
Déryné emlékezéseiből473
Kazinczy Ferenc: Lukijan Musickihez474
Vitkovics Mihály: A szerbus vagy rácz nyelvről476
Vitkovics Mihály fordításaiból477
Bácskai regedal477
Ha én forrás volnék476
Lukijan Musicki Vitkovics Mihálynak478
Kölcsey Ferenc fordításai479
Rác nyelvből479
Vitézi énekek479
Kultsár István ismertetése484
Jovan Pacié: Berzsenyi olvasásakor486
Toldy Ferenc: "A szerbus nép-költésről"487
Bajza József fordításaiból489
Alkuvás489
Leányi törvényszék489
Székács József: Bevezető a "Szerb népdalok és hősregék" elé491
Székács József fordításaiból493
Aszán Agáné panaszdala493
Átok Belgrádra495
Forgószél496
Ivan Mazuranic: Hérvati Madjarom497
Dura Jaksic: "Emlékezései"-ből499
Életrajzi jegyzetek501
Ismeretlen szavak, nevek, fogalmak515
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem