1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Stilisztika és verstan lírai művek elemzéséhez

Szerző

Kiadó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművel
Kiadás helye: Miskolc
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 310 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-0437-11-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

STILISZTIKAI ALAPFOGALMAK15
SZÓKÉPEK16
Metafora16
Metaforából származtatható szóképek20
Megszemélyesítés20
Anonimizálás22
Allegória22
Szimbólum30
Metonímia33
Metaforából és metonímiából származtatható szókép: szinesztézia35
Szóképekhez csatlakozó stiláris eszközök35
Hasonlat35
Eufémizmus46
ALAKZATOK48
Ismétlésre épülő alakzatok49
Szűkebb értelemben vett ismétlés49
Ismétlődő elemek szerint49
Szóismétlés49
Egyszerű49
Nyomatékosított49
Figura etimologica - Polyptoton49
Szóösszetétel útján keletkezett50
Továbbképző50
Szótagismétlő50
Variáló50
Szókapcsolatok ismétlése (paramoion)53
Mondatok ismétlése53
Kétszerező sorismétlés55
Grammatikai viszonyok szerint55
Diakope55
Disztinkció55
Elhelyezés szerint55
Kötött helyen, szimmetrikusan elhelyezkedő55
Epanalepszis55
Anadiplozisz55
Anafora56
Epifora56
Szimploké56
Összerakó párhuzamosság56
Kötetlen elhelyezkedő56
Mágikus56
Litániaszerű57
Sajátos funkciójú ismétlés66
Kötőszóhalmozás (poliszindeton)66
Refrén69
Mondatpárhuzam (paralelizmus)72
Ismétléssel érintkező alakzatok74
Halmozás75
Szintaktikai viszony szerint75
Mellérendelő75
Egy szótól függő75
Összetett75
Tagok száma szerint75
Szófaj szerint75
Mondattani elhelyezés szerint75
Aszindetikus76
Szindetikus76
Poliszindetikus76
Tartalom szerint76
Pointillista76
Felsorolás76
Fokozás76
Szinomímák sorjáztatása77
Hendiadion77
Diszparát77
Ellentét - chiazmus80
Paradoxon83
Szótartalom szerint83
Jelentéstani83
Hangulati83
Stiláris-poétikai vonatkozásban83
Tulajdonképpeni paradoxonok83
Oximoron83
Katakrézis83
Nyelvtani alkat szerint84
Lexikai84
Szintagmatikus84
Szintaktikai84
Funkcionálisan84
Antinomikus84
Polifonikus84
Alternativisztikus85
Antitetikus85
Szintetizáló85
Nagyítás, túlzás (hiperbola)91
Túlzással rokon stílusalakzatok92
Látomás (vízió)92
Gúny96
Nyílt96
Irónia96
Szarkazmus99
Kicsinyítés99
Felcserélésre, helyettesítésre épülő alakzatok99
Köznapitól eltérő mondatrend99
Parentézis100
Enallagé, metatézis101
Inverzió102
Disszociáció, dezintegráció105
Antiptózis105
A modalitás stilisztikai értékének kihasználása106
Kijelentő mondat106
Felkiáltó mondat106
Kérdő mondat106
Figyelemkeltő106
Tűnődő107
Költői vagy szónoki107
Kívánó mondat110
Óhajtó110
Felszólító110
Megszólítás112
Kihagyásra vagy csökkentésre épülő alakzatok113
Vonatkozhat113
Egy-egy szóra, kifejezésre113
Egytagú metafora113
Ellipszis113
Névelő elhagyása113
Kötőszó elhagyása114
Mondatrészletre - elliptikus mondatszerkesztés116
Hiányos mondat117
Közölés118
Ráértés, zeugma119
Nagyobb egységre120
Sajátos formái120
Késleltetés120
Utalás vagy célzás (allúzió)122
Utalás idézés formájában122
Cím123
KÖLTŐI KÉP125
MONDATTANI KATEGÓRIÁK ÉS FORMÁK142
Mondatrészek142
Alany142
Állítmány142
Határozók142
Jelző145
Mondatszerkezet150
Tagol egyszerű 150
Összetett151
Mellérendelő151
Alárendelő152
SZÓKÉSZLET STILISZTIKAI MINŐSÍTÉSE156
Szóhangulat156
Természetes156
Képzettársulásos157
Szókincs160
Közömbös160
Expresszív160
A megnyilatkozás tárgyához való viszony alapján lehetnek160
Pozitív festői erejűek162
Negatív festői erejűek162
Beszédhelyzethez, környezethez, alkalomhoz kötődő expresszivitás163
Szakmai, földrajzi, időbeli vagy térbeli szempontú korlátozás164
Archaizmus164
Lexikai164
Hangzási165
Morfológiai165
Szintaktikai165
Poétikai166
Evokáció - történeti aura169
Idegen szavak170
Neologizmus171
Fogalmi171
Jelentésbeli171
Formai - hapax legomenon171
Marginalizálás172
Urbanizmus172
Aktualizmus172
Profanizmus172
Provincializmus173
Vulgarizmus173
Cinizmus173
ALAKTANI KATEGÓRIÁK ÉS ELEMEK176
Szófajok176
Ige176
Igekötő184
Névszók185
Főnév186
Melléknév186
Számnév186
Névmás187
Igenév188
Főnévi188
Melléknévi188
Határozói189
Határozószók190
Módosítószók190
Névelők191
Kötőszók191
Indulatszók191
Szófaji átcsapás192
Szóalkotás193
Szóképzés193
Szóösszetétel194
Ellenösszetételek194
Divízió194
Detrakció194
Szóelvonás194
Szórövidítés194
Kontamináció194
A RÍM198
Fajtái198
Ritmikai alkat szerint198
Előfordulási hely szerint198
Végrím198
Belső rím198
Alliteráció200
Hanganyag szempontjából 201
Tiszta rím201
Ekhós rím202
Asszonánc202
Rag-, képzőrím202
Szótagszám szempontjából202
Mozaikrím202
Összetett rím202
Toldott rím203
Kecskerím203
Egyéb szempontok203
Rímillúzió203
Főbb típusai204
Kancsal rím204
Puszta - gazda rímtípus204
Rímillúzió határesetei204
"Szabálytalan" rím204
A rím kisugárzása204
Enjambement204
Rímelő sorok szótagszáma205
A rím evokatív kisugárzása206
Mindez konkrét versstruktúrában realizálódik207
Elhelyezés szerint210
Szomszédos rímek210
Páros rím210
Csoport- vagy bokorrím211
Hármas rím211
Négyes rím212
Halmazrím213
Füzérrím213
Strófaközi rím213
Ráütő rím214
Távoli rímek214
Félrím214
Keresztrím214
Ölelkező rím215
Visszatérő rím215
Rácsapó vagy ráütő rím215
Rímelhelyezések216
Kötött strófaszerkezetek216
Balassi-strófa216
Himfy-strófa216
Anyegin-strófa216
Zrínyi-strófa216
Nyugat-európai strófa- és versformák216
Strófaformák, strófaképletek217
Stanza217
Tercina217
Ritornell217
Egész költeményt átfogó versformák217
Triolett217
Rondó217
Madrigál218
Ballada218
Szonett218
Pantum219
Lazább, kötetlenebb strófaszerkezetek219
VERSELÉS226
Metrikus vers226
Ütemhangsúlyos226
Lényege226
Alapegysége226
Metszet226
Ütemegyenlőség törvénye226
Metrikai lejtés226
Szótagszámereszkedés törvénye227
Ütemhangsúlyos verselésünk változása227
Ütemhangsúlyos sorfajaink jellegét meghatározza229
Sorok szótagszáma229
Ütemek szótagszáma229
Egybekapcsolt sorok hossza229
Időmértékes verselés232
Lényege232
Időegysége: mora234
Lejtésegsége: versláb234
Metszetei235
Dierézia235
Ceruza - penthémimerész235
Tartalmi önmeghatározottság235
Kötött időmértékes sor-, strófa-és versszerkezetek236
Sormértékek236
Hexameter236
Disztichon236
Szapphói sor238
Adoniszi sor238
Alkaioszi sorok238
Aszklepiadészi sor238
Glükoni sor238
Pherekratészi sor238
Anakreoni sorok238
Alexandrin239
Magyar drámai jambus240
Strófaszerkezetek240
Szapphói strófa240
Aszklepiadészi strófa240
Alkaioszi strófa241
Egyéb, kötetlen ritmusformák241
Daktilusi sor241
Anapesztusi sor241
Jambusi sor242
Trochaikus sor245
Szimultán ritmus246
A két versszerkezet egyéb kapcsolatai247
Kevert ritmus247
Ötvözött vers247
Szabadvers248
Egyéb körülmények249
A vers születése249
Dallamra írt vers250
Öntörvényű formák251
HANGSZIMBOLIKA252
LÍRAI MŰFAJOJ260
Dal260
Óda260
Az ódával rokon műfajok261
Himnusz262
Dithürambosz (ditirambus)262
Zsoltár263
Rapszódia263
Elégia263
Az elégiával rokonítható műfajok264
Jeremiád264
Siratóének (planctus)264
Epigramma264
Xénia265
Gnóma265
Paszkvillus265
Ekloga265
Egyéb lírai jellegű műfajok266
Életkép vagy zsánerkép266
Helyzetdal267
Episztola267
Alkalmilag használt néhány lírai műfaj268
Látomás268
Ima (fohász)268
Intés (adhortatio, admonatio)268
Köszöntő268
Pastiche269
Krónikás ének268
Lírai ballada268
KÉT KÍSÉRLET269
Nyéki Vörös Mátyás: Siralom az haladóságról269
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról269
VERSMUTATÓ301

Török Ferenc

Török Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Török Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv