A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1993/1-4.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata - LXXXIX. évfolyam

Tartalom

1. SZÁM
Mező András: A helynevek új kézikönyve 1
Benkő Loránd: Az Árpád-ház szentjeinek szerepe a középkori magyar helynévadásban 10
Farkas Vilmos: Amerikai (indián) eredetű nemzetközi szavainkról 19
Jolanta Jastrzebska: Körmondatos stílus a modern magyar prózában (Nádas Péter „Emlékiratok könyve" példáján) 26
Török Gábor: Azonos-e a hiteles végső és a ritmikailag hiteles versforma? 40
Nagy L. János: Rendszer-hangzás - hangzás-rendszer 48
Balázs Géza: A jelszó szemiotikai, nyelvi arculata 56
Kisebb közlemények.
E. Abaffy Erzsébet: Szólások Kemény János önéletírásában. - Juhász Dezső: Névtan és nyelvföldrajz. - Udvari István: Magyar eredetű ruszin igék Hodinka Antal Ruszin-magyar igetárában. - Bán Ervin: Megjegyzések a magyar és idegen szavak jelentésének egybevetéséről 70
Szó- és szólásmagyarázatok.
Dömötör Ákos: Kakastej. - Kávássy Sándor: Küvő (kerek- vagy kerékküvő). - Kicsi Sándor András: Tojás széke. - Németh Zoltán: Zsubrik, zsobrákbors, kolduskása 86
Nyelvművelés.
Szathmári István: A meteorológiai jelentések nyelvéről 92
Élő nyelv.
Kiss Jenő: Hibridalakulatok a regionális beszélt nyelvben. - Hajdú Mihály: A XXXVIII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól 94
Szemle.
Hajdú Mihály: A II. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, 1987. augusztus 24-26.) előadásai. - Kiss Lajos: Az egykori Keszthelyi járás helytörténeti lexikona. - Klima László: Szíj Enikő, Finnugor Hol-Mi I. - Kincses Kovács Éva: A multimediális kommunikáció elmélete felé 101
Különfélék.
Honti László: Erkki Esaias Itkonen - Molnár Zoltán Miklós: III. Dialektológiai Szimpozion 112
Társasági ügyek.
Kiss Jenő: Búcsú Rácz Endrétől. - Honffy Pál: Köszöntő Gráf Rezső 70. születésnapján. - Hadrovics László: Kiss Lajos köszöntése 70. születésnapja alkalmából. - Hajdú Mihály: Végh József köszöntése 80. születésnapján. - Szathmári István: Benkő László köszöntése 80. születésnapján - Völgyi Zsuzsa: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 117
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 127
2. SZÁM
Fábián Pál: Egyetemes nyelvművelést 129
Szathmári István: A magyar nyelv tudatosodásának útja a Halotti Beszédtől a felvilágosodás kezdetéig 136
Vértes Edit: Hányig tudtak a finnugor korban számolni? 144
E. Kiss Katalin: A magyar mondatszerkezet típusáról 163
Fekete Péter: Szvorényi József 173
Nyomárkay István: A tükörfordításról, különös tekintettel a (szerb)horvátra 180
Gregor Ferenc: Magyar eredetű tükörfordítások a szlovák nyelvben 189
Kakuk Mátyás: A magyar nyelv cigány jövevényszavaiból 196
Kisebb közlemények.
Harmatta János: Tun-huang, és Turfan. - Hegedűs József: A lényeges magyar nyelvi rendszerszerűségek korai felismeréséről. - Tóthné Litovkina Anna: A magyar közmondások hangtani sajátosságairól. - Dobóné Berencsi Margit: Impresszionista és expresszionista vonások Szabó Lőrinc ,,Föld, erdő, isten" című kötetében. - Kicsi Sándor András: Testrészelnevezések családi hasonlósága a magyarban 204
Szó- és szólásmagyarázatok.
Fodor István: Ispán, nádorispán. - Kávássy Sándor: A szántás és állattartás szamosközi terminológiájából. - Ostorosgyerek. - Skripecz Sándor: Egy homályos vándorszó: sulyom 219
Nyelvművelés.
Balogh Lajos: Néhány megjegyzés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról 225
Szemle.
Fehértói Katalin: Ördög Ferenc, Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745-1771). - Kiss Jenő: Suomi ja unkari rinnakkain. - Fehér Erzsébet: A mítosz, a tudomány és az irodalom: Domokos Péter, Szkítiától Lappóniáig. - Bokor József: Hegedűs Attila, Kisnémedi tájszótár 229
Különfélék.
Benkő Loránd: Emlékezés Szvorényi Józsefre. - Bogoly József Ágoston: Adalékok Tolnai Vilmos ,,A nyelvújítás" című monográfiájának keletkezéstörténetéhez. - Gömöri György: Magyar kézírásos szöveg a XVII. századbeli Angliában 243
Társasági ügyek.
Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság LXXXVIII. közgyűlése 249
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 255
Levélszekrény.
Lakó György írja. - Háros Ákos írja 256
3. SZÁM
Kiss Jenő: A magyar nyelv történeti nyelvtana 257
Hegedűs József: Sylvester Jánosról, az összehasonlító nyelvészről 280
Péntek János: Magyarságtudomány és magyar nyelvtudomány Kolozsváron 288
Vértes Edit: Hányig tudtak a finnugor korban számolni? 296
H. Varga Gyula: A magyar igekötők szórendi típusai 312
Fehértói Katalin: Kísérlet Velek, Torda püspök és Anonymus új megközelítésére 319
Senga Toru: A magyar alacs szó létrejöttének történeti hátteréhez 328
Kisebb közlemények.
Harmatta János: A magyar őstörténet középiráni forrásai. - Honti László: Adalékok számneveink finnugor hátteréhez 336
Szó- és szólásmagyarázatok.
Horpácsi Illés: Ápol és megbékél. - Lieli Pál: Rekedt 340
Szemle.
Varga Györgyi: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. - Lőrinczi Réka: A Régi Magyar Kódexek sorozat. - Kiss Jenő: Két tanulmánykötet a kétnyelvűségről. - Szathmári István: Büky László, Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. - Kontra Miklós: Glyn Williams, Sociolinguistics. A Sociological Critique. - Nagy Emília: Rif Sakriszlamovics Naszibullin - Viktor Jurjevies Dudorov, Obratnij szlovar udmurtszkovo jazika 343
Különfélék.
Kálmán Béla: Minden jótett elnyeri méltó büntetését, avagy hallgattassék meg a másik fél is. - Kávássy Sándor: Törvénymódosító indítvány az Országos Helynévbizottság tárgyában. - Rot Sándor: A nyelvjáráskutatás és geolingvisztika új törekvései 367
Társasági ügyek.
Király Péter: Sipos István nyolcvanéves. - Bencédy József: Fábián Pál köszöntése. - Völgyi Zsuzsa: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből 372
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 381
Levélszekrény.
Renda Kálmán írja. - Éder Zoltán írja. - Varga Mária írja 384
4. SZÁM
Pete István: Az időviszonyok szemantikai rendszere 385
Cseresnyési László: Gondolatok a magyar hangrendről 401
Gósy Mária: A kiegészítendő kérdések felismerésének sajátosságai 413
Végh József: Az őrségi nyelvjárás néhány érdekesebb hangtani jelenségéről 425
Farkas Vilmos: Amerikai (indián) eredetű nemzetközi növényneveinkről 432
Nagy L. János: Számok és színek - színek és számok 440
Kisebb közlemények.
Molnár Zoltán Miklós: Adalékok néhány grammatika kérdés megközelítéséhez. - Szikszainé Nagy Irma: Az álikerszók. - Pacsa Imre: Az ikerszavak összevető vizsgálatának aktuális kérdései. - Makkay János: A -d képző Borsod vára nevében és Anonymus: cap. 18 459
Szó- és szólás magyarázatok.
Dömötör Ákos: Szerelemkő. - Fekete Antal: Meskó Lajos szófejtéseiből. - Kávássy Sándor: Szólások a Szamosközből. - Nyomárkay Viktor: Honnan vette Móra Ferenc a Vaslapszky herceg nevet? - Varga Andrea: Aki ebben kétes, nyomozzon balhát hón 479
Nyelvművelés.
Ábrahám Imre: Miért Nyul a Nyúl? 483
Szemle.
Gregor Ferenc: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. - Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv könyve. - Kemény Gábor: Péter Mihály, A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. - Nyomárkay István: Vladimir Brodnjak, Razlikovni rjecnik srpskog i hrvatskog jezika. - Mizser Lajos: Fekete Antal, Keresztneveink nyomában 485
Különfélék.
Kicsi Sándor András: Trubetzkoy 1923-as levélrészlete a magyar hangsúlyról 502
Társasági ügyek.
Wacha Imre: Rónai Béla 70 éves. - Bencédy József: Szepesy Gyula 80 éves. - Szathmári István: Kresznerics és a mai magyar nyelvtudomány 503
Nyelvtörténeti adatok.
Gregor Ferenc: Szótörténeti adatok 510
Levélszekrény
Skripecz Sándor írja. - Fehértói Katalin írja. - A szerkesztőség közli 512
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1993/1-4. Magyar Nyelv 1993/1-4. Magyar Nyelv 1993/1-4. Magyar Nyelv 1993/1-4.

A kötetek borítója enyhén elszíneződött, kopott. A borítókon és néhány lapon bejegyzés látható.

Állapot:
2.400 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba