804.864

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtani Értesítő 32.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet időszakos kiadványa

Tartalom

TANULMÁNYOK
Farkas Tamás: A -fi végű magyar családnevek típusai és története 9
Mizser Lajos: Román családnevek Bereg megyében 31
Varga Józsefné Horváth Mária: Több keresztnév választása a 18. században
Újvárosban 35
FÖLDI GÁBOR: Keresztnévvizsgálat az 1841. évi Nógrád megyei nemesi összeírásban 49
Illés-Molnár Márta: Névadás és névhasználat a németországi magyar szórványban 59
Kocsis Réka: A Réka név választása mögött meghúzódó motivációk 71
Tamás Ágnes: Magyar élclapok nem magyar nemzetiségű szereplőinek nevei a 19.
század második felében 79
Bényei Ágnes: Helynévképzök a hivatalos névadás körében 93
HÁRI Gyula: Épületnév, építménynév, létesítménynév 99
Kozma Judit: Holdi felszínformák elnevezéseiről 117
BÁGYI Barbara: Bababilikék Bébibálna és Kockabogár; avagy az autónevekről 127
Reszegi Katalin: A köznevesülésről 143
MŰHELY
Szentgyörgyi Rudolf: Szivárvány a harmatcseppben, avagy a Szovárd-kérdés
és a történeti névtudomány 151
Slíz Mariann: A történeti személynévkutatás terminológiájához 157
Bauko János: Névtani témájú dolgozatok a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (2000-2010) 173
Hoffmann István: A Kiss Lajos-díj 2010. évi nyertese: dr. Farkas Tamás 179
A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2009-ben: Reszegi
Katalin: Hegynevek a középkori Magyarországon; Póczos Rita: Nyelvi
érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása; GYŐRFFY Erzsébet: Folyóvíznevek a korai ómagyar korban 181
KÖNYVSZEMLE
B. Gergely Piroska: Hajdú Mihály et al. kiad.: Szabó T. Attila Erdélyi Történeti
Hely névgyűjtése 1-11 193
ördög Ferenc: Fercsik Erzsébet - Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek 198
Mizser Lajos: Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink 200
Bíró Ferenc: Farkas Tamás - F. Láncz Éva Anna szerk.: Régi magyar családnevek
névvégmutató szótára. XIV-XVII. század 203
N. Fodor János: Farkas Tamás - Kozma István szerk.: A családnév-változtatások
történetei időben, térben, társadalomban 206
Zelliger Erzsébet: Baski Imre: Csagircsa. Török és magyar névtani tanulmányok
1981-2006 211
Baski Imre: Szabó József: A török hódoltság néprajzi és nyelvi maradványai földrajzi neveinkben 214
VÖRÖS FERENC: Bauko János: Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezetben
(Négy szlovákiai magyar település ragadványnévrendszere) 217
Tóth László: Unti Mária - Varga Józsefné szerk.: Győr-Moson-Sopron megye
földrajzi nevei II. A Győri járás 220
Hoffmann István: Sirkka Paikkala főszerk.: Suomalainen paikannimikirja [Finn
helynévkönyv] 223
Kozma Judit: Wolfgang Ahrens - Sheila Embleton - André Lapierre szerk.:
Names in Multi-lingual, Multi-cultural and Multi-ethnic Contact [Nevek többnyelvű, többkultúrájú és többnemzetiségű környezetben] A XXIII. International
Congress of Onomastic Sciences előadásai. 2008. augusztus 17-22 234
Farkas Tamás: Willy Van Langendonck: Theory and Typology of Proper Names
[A tulajdonnevek elmélete és tipológiája] 237
Fábián Zsuzsanna: Carla Marcato: Nomi di persona, nomi di luogo. Introduzione
all onomastica italiana [Személynevek, helynevek. Bevezetés az olasz névtudományba] 241
Turóczy Zsófia: Hilke Elsen: Phantastische Namen - Die Namen in Science
Fiction und Fantasy zwischen Arbitraritat und Wortbildung [„Fantasztikus"
nevek - Nevek a science fiction és a fantasy irodalomban szóteremtés és szóalkotás között] 245
Tóth Mária: Peter Jordán - Hubert Bergmann - Catherine Cheetham - Isolde
Hausner szerk.: Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage [A földrajzi nevek mint a kulturális örökség részei] 249
Csomortáni Magdolna: Remus Cretan - Vasile Frátilá: Dictionar geograficoistoric si toponimic al judetului Timis [Temes megye történeti földrajzi és helynévi szótára] 253
VINCZE LÁSZLÓ: Rosa Kohlheim - Volker Kohlheim: Bayreuth von A-Z. Lexikon
der bayreuther StraBennamen [Bayreuth A-tól Z-ig. Bayreuth utcanévlexikona] 258
VINCZE LÁSZLÓ: Kurt Franz - Albrecht Greule - Stefan Hackl szerk.: Gerhard
KoB: Warennamen - Marken - Kunstnamen. Transposition und Kreation in
der Wirtschaft. Ausgewählte Beiträge 1976-2006. [Árunevek - márkanevek -
fantázianevek. Áthelyeződés és új érték teremtése a gazdaságban. Válogatott
tanulmányok 1976-2006 között] 261
A Névtani Értesítő szerkesztőségébe beérkezett, később ismertetendő magyar névtani
kiadványok 267
FOLYÓIRATSZEMLE
Bíró Ferenc: Helynévtörténeti tanulmányok 4. 269
Bölcskei Andrea - Slíz Mariann: Onomastica Uralica 7. 273
VINCZE László: Namenkundliche Informationen 93-94. (2008) 274
Fábián Zsuzsanna: Rivista Italiana di Onomastica 15. (2009) 276
Bölcskei Andrea: Nomina 32. (2009) 279
Farkas Tamás: Acta Onomastica 50. (2009) 281
Heltovics Éva: Onomastica 53. (2008/2009) 283
Klein Laura: Namn och Bygd 97. (2009) 284
Vácziné Takács Edit: Studia Anthroponymica Scandinavica 27. (2009) 285
Fejér Katalin: Ortnamnssallskapets i Uppsala Arsskrift (2009) 287
F. Láncz Éva: Zunamen/Surnames 4. (2009) 288
MEGEMLÉKEZÉS
Vincze László: In memoriam Wilfried Seibicke (1931-2009) 291
TÁJÉKOZTATÓ
Szerzőink figyelmébe 293
Fontosabb rövidítések 296
Számunk szerzői 297
CONTENTS 299
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem