A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1985/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXIX. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Szörényi László: A latin költészet helyzete Magyarországon a XIX. században1
Veres András: Eötvös Karthausija: a kiábrándulás vagy a kibontakozás regénye?18
Korompay H. János: A Magyar Szépirodalmi Szemle és a német költészet28
Dávidházi Péter: Arany János kritikusi világnézete38
Szegedy-Maszák Mihály: Idő, nézőpont és értékszerkezet az Aranysárkányban64
Műhely
Kőszeghy Péter: A Balassi-szöveghagyomány néhány kérdéséről76
Tüskés Gábor - Knapp Éva: Egy feltáratlan forráscsoport: barokk kori mikrákulumos könyvek magyarországi búcsújáróhelyekről90
Adattár
Jankovics József: Kemény János versei és a halálával kapcsolatos alkalmi költemények101
Szemle
Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában116
Németh G. Béla: Küllő és kerék119
József Attila összes versei123
Vajda Jánosné: Emlékirataim131
Pomogáts Béla: A transzilvánizmus133
Krónika
Németh G. Béla hatvanéves145
2. szám
Vörös Imre: Állat-jelképek a felvilágosodás magyar irodalmában147
Fenyő István: Vörösmarty dramaturgiai tanulmánya160
Rónay László: Szabó Lőrinc versciklusai mint az önelemzés eszközei173
Kisebb közlemények
Csapodi Csaba: Újabb ismeretlen Janus-kéziratok188
Tóth Margit: Wesselényi István imádságos könyvének forrása189
Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Cambridge-ben194
Tompa József: Blumauer Aeneis-ravesztiájának magyar fordításai202
Körmendy Kinga: Vörösmarty verskéziratok az egykori Széchenyi Múzeum anyagában210
Miklóssy János: Eszmeiség - avantgarde - művészet250
Kenyeres Zoltán: A lélek fényűzése252
Krónika
Varjas Béla255
Kanyó Zoltán257
Szabó Ede258
3. szám
Csanda Sándor: Beniczky Péter magyar és szlovák verses példabeszédei259
Kiss Endre: A Zarathusztra és magyar változatai271
Tverdota György: József Attila nyelvszemlélete I.287
Kisebb közlemények
Kapitánffy István: Az egyik új Janus-kódex datálásához302
Dán Róbert: Egy korai szombatos vitairat306
Martinkó András: Faludi Ferenc: Útban a modern magyar költői nyelv felé310
Vita
Geréby György: Pázmány Péter: Egy tudakozó prédikátor nevével íratott öt levél316
Taxner-Tóth Ernő: A kritikákat író fiatal Kölcseyről323
Műhely
Szajbély Mihály: "Régiek" és "újak" a XVIII. század második felének magyar irodalmában330
Kiss Gy. Csaba: A családtörténet értelme342
Szemle
Tarnai Andor:"A magyar nyelvet írni kezdik"352
Bél Mátyás: Hungáriából Magyarország felé355
A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai356
Dalma Hunyadi-Brunauer - Stephen Brunauer: Dezső Kosztolányi363
Agárdi Péter: Értékrend és kritika366
Kenyeres Zoltán: Tündérsíp370
Krónika
Tarnai Andor hatvanéves385
Vargha Kálmán hatvanéves386
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 387
4-5. szám
Kovács Sándor Iván: Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi389
Tüskés Gábor-Knapp Éva: Fejezet a XVIII. századi vallási ponyvairodalom történetéből415
Korompay H. János: Pulszky Ferenc irodalomszemlélete az 1840-es években437
Évforduló
Szili József: Az egyetemesség alakzatai Az esztétikusm sajátosságában456
Kisebb közlemények
Csapodi Csaba: Janus Pannonius elveszett "Annales patriae"-ja472
Kakucska Mária: Juan LuisVives és Pázmány Péter a nőnevelésről479
Imre Mihály: Magyar humanista költők emlékezete XVIII. századi prédikációs irodalmunkban485
Pál József: Az árkádia pör ikonológiai vonatkozásairól498
Penke Olga: Diderot és a magyar felvilágosodás507
Nagy Imre: A pusztulás tragikus látomása514
Nagy Csaba: Kísérletek a betiltott Szép Szó újjászervezésére520
Adattár
Jankovics József: Bethlen Jánosné Váradi Borbála ellen írt pasquillus528
Madácsy Piroska: Kosztolányi Dezső francia kapcsolataihoz533
Tverdota György: József Attila Irodalom és szocializmus című előadásának tanulmányához570
Szemle
Pilinszky János: A mélypont ünnepélye573
Kiss Endre: Szecesszió egykor és ma577
Két könyv a népi mozgalomról581
Ecsedi Báthory István meditációi584
Mikszáth Kálmán összes művei586
Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz589
Krónika
Bónis György600
Intézeti hírek601
6. szám
Hopp Lajos: Mikes kiadatlan szépirodalmi munkája605
Barta János: Még egyszer a lírikus Aranyról624
Tamás Attila: Klasszicizáló törekvések századunk magyar költészetében639
Kisebb közlemények
Kovács Ilona: Rákóczi alkotói módszere656
Kerényi Ferenc: Vörösmarty Mihály színjátéktípusai a Csongor és Tünde után665
Műhely
Szigeti Csaba: Appendix Balassiana675
Adattár
Budai Balogh Sándor: Szabó Dezső ismeretlen naplója688
Szemle
Janus Pannonius - Magyaroszági humanisták709
Erdélyi János: Úti levelek, naplók712
Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció715
Baránszky-Jób László: Teremtő értékelés717
Kézirattár720
Krónika
Vita Király István "Intés az őrzőkhöz" című monográfiájáról722
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti Közlemények 1985/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1985/1-6. Irodalomtörténeti Közlemények 1985/1-6.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek borítója enyhén sérült.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba