845.571

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kovács István Emléknapok/Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában

Konferencia ismertető/Szeged, 2010. november 18-19.

Szerző

Kiadó: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 150 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Konferencia ismertető. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Tartalom

2010. november 18. csütörtök - Plenáris Emlékülés 3
Varga Norbert: Ideiglenesség és jogfolytonosság. Történeti
jogintézmények szerepe a magyar alkotmányozásban 3
Jakab András: Az alkotmányozás előkérdései 5
Bóka János: Az összehasonlító módszer alkalmazása a magyar
Alkotmánybíróság gyakorlatában 6
Kruzslicz Péter: A nemzeti alkotmányosság védelme az európai integrációban 8
2010. november 18. csütörtök - Közjogi Szekció
(Alkotmányjog, Közigazgatási Jog) 10
Fröhlich Johanna - Gárdos Orosz Fruzsina: Fékek és ellensúlyok
20 évvel a rendszerváltás után 11
Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság hatáskör-értelmezésének egyes sajátosságai 13
Smuk Péter: Alkotmánybíráskodás Alkotmánybíróság nélkül? 15
Somody Bernadette: Az alapjogok védelme: bíráskodás és ami azon túl van 17
Lápossy Attila: Áthatás - átvétel: az alkotmánybírósági értelmezések, sztenderdek
alkalmazása az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyakorlatában 19
Tóth J. Zoltán: Az oszthatatlansági doktrína anomáliái
az eutanáziahatározat fényében 21
Molnár András: A magánszférához való jog az amerikai Legfelsőbb
Bíróság gyakorlatában 23
Szabó Máté Dániel: Az információ absztrakt és konkrét szabadsága.
Az információszabadság értelmezése az Alkotmánybíróság és a rendes
bíróságok gyakorlatában 25
Hegedűs Bulcsú: Információszabadság az adatvédelmi biztos gyakorlatának
tükrében 28
2010. november 18. csütörtök - Magánjogi Szekció (Polgári Anyagi Jog,
Polgári Eljárásjog, Agrárjog, Szövetkezeti Jog, Munkajog) 30
Bakos Kitti: A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán 1 30
Váczi Péter: A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán II 32
Horváth írisz: A jogorvoslathoz való jog az Alkotmánybíróság gyakorlata tükrében 34
Nyilas Anna: A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perekben 36
Molnár Judit: A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás 38
Pákozdi Zita: Az új fmh eljárás alkotmányos és közösségi jogi vonatkozásai 40
Mernyei Ákos: A közrend fogalma jogági összehasonlításban 42
Nagy Adrienn: A közrend tartalmáról 44
Bezdán Anikó Judit: A szövetkezetek jogi rendezésének alkotmányos alapja 46
Szilágyi János Ede: Szövetkezeti vagyoni viszonyok az Alkotmánybíróság
gyakorlatában 48
Hegyes Péter István: A tulajdonjog korlátozásának határai a vadászati törvénnyel
kapcsolatos alkotmánybírósági határozatok alapján 1 50
Gyurán Ildikó: A tulajdonjog korlátozásának határai a vadászati törvénnyel
kapcsolatos alkotmánybírósági határozatok alapján II 52
2010. november 18. csütörtök - Nemzetközi és Európa-jogi szekció
(Nemzetközi Közjog, Nemzetközi Magánjog, Európa-jog) 54
Sulyok Gábor: Az erőszak tilalma a magyar Alkotmányban 54
Kiss Amarilla: A nemzetközi békéhez és biztonsághoz kapcsolódó határozatok
végrehajtása Magyarországon 56
Lattmann Tamás: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás és a magyar
jogszabályi környezet - különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróságra 58
Kirs Eszter: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás nemzeti jogrendre
gyakorolt hatásának korlátai - Esettanulmány Bosznia-Hercegovináról 60
Schiffner Imola: A diplomáciai és konzuli védelemhez való jog a magyar Alkotmányban 62
Ganczer Mónika: A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi
jogi aspektusai 64
Szalai Anikó: Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének megjelenése
a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 66
Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az emberi jogok európai rendszerében
és a magyar jogrendben 68
Csapó Zsuzsanna - Tóth Norbert: A magyar alkotmány kisebbségvédelmi
rendelkezései az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága vonatkozó joggyakorlata fényében 71
Pánovics Attila: Környezetvédelem az új Alkotmányban 72
Kecskés Gábor: A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések
megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában 74
2010. november 18. csütörtök - Büntetőjogi Szekció
(Büntető Anyagi Jog, Büntető Eljárásjog, Büntetésvégrehajtási Jog) 76
Szomora Zsolt - Deres Petronella: Az alkotmánykonform normaértelmezés
és a büntetőjogi dogmatika kapcsolatának kérdőjelei 7?
Hollán Miklós - Ambrus István: A kettős inkrimináció eltörlése
a nullum crimen sine lege elv tükrében 80
Hornyák Szabolcs - Pápai-Tarr Ágnes: A becsület védelme a büntetőjogban 82
Elek Balázs - Mohácsi Barbara: A bizonyítékszerzés alkotmányos
korlátai a büntetőeljárásban 85
Mészáros Bence - Nagy Klára: A fedett nyomozó büntetlenségét lehetővé tevő
törvényi rendelkezések alkotmányosságáról 88
Kapa-Czenczer Orsolya - Neparáczki Anna: Az ombudsmani látogatások és azok
hatásai a magyar bv. intézetekben 91
2010. november 19. péntek - Közjogi Szekció (Alkotmányjog, Közigazgatási jog) 93
Szajbély Katalin - M. Tóth Balázs: Összeegyeztethető-e a gyűlöletbeszéd
a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjogával Magyarországon? Javaslatok 94
Háberné Dr. Dránovits Tímea: A gyermek mindenek felett álló érdekének
és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai
szabályozás tükrében 96
Zeller Judit: Ne a televízió nevelje 98
Szilágyi Emese: Pénz beszél? Gazdálkodó szervezetek szólásszabadsága
a kampányokban 100
Kovács Ágnes: Új termék a vélemények piacán: a piac véleménye JJ reflexiók
magyar szemmel egy amerikai bírósági döntésre 102
G. Karácsony Gergely: Alapjogi tesztek a Független Rendészeti Panasztestület
gyakorlatában 104
Körtvélyesi Zsolt: Alapjogi tesztek a Független Rendészeti Panasztestület
gyakorlatában II 106
Csink Lóránt - Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia aktuális kérdései 109
Hadi Nikolett: A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó joggyakorlat
értékelése 110
Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezettekre vonatkozó joggyakorlat értékelése 111
Majsa Dóra - Majtényi Balázs: Az egészséges környezethez való jog
természete és besorolása 113
2010. november 19. péntek - Magánjogi Szekció
(Polgári Anyagi Jog, Polgári Eljárásjog, Agrárjog, Szövetkezeti Jog, Munkajog) 114
Fekete Orsolya: A fogyasztóvédelmi ombudsman 114
Bencsik András: A fogyasztóvédelem, mintáz alapjogvédelem új eszköze 117
Joó Imre - Strihó Krisztina: Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem
az AB gyakorlatának tükrében 120
Jenovai Petra: Gazdasági alapjogok és alkotmányosság a
PPP-projektekkel összefüggésben 121
Fézer Tamás: Szükségszerű-e az egyensúlyi helyzet megbomlása a PPP-projektek
keretében kötött szerződéseknél? 123
Kun Attila - Homicskó Árpád: A munkáltató 'méretének' relevanciája
a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III.27.) AB Határozat fényében 126
2010. november 19. péntek - Nemzetközi Jogi Szekció
(Nemzetközi Közjog, Nemzetközi Magánjog, Európa-jog) 127
Nagy Csongor István - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Beruházások
alkotmányjogi és nemzetközi jogi védelme 128
Fazekas Flóra: A magyar Alkotmánybíróság állásfoglalásai az uniós jog
és a magyar jog viszonyáról 130
Váradi Szilvia: Az uniós jog a tagjelölt államok alkotmánybíróságainak szemszögéből.. 132
Bartha Ildikó: A tagállami szuverenitás, az alapvető jogok és az EU Közös
Kül- és Biztonságpolitikájának viszonya az Európai Bíróság gyakorlatában 134
Csatlós Erzsébet A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás 136
Traser Julianna Sára: Alapjogvédelem az EU-ban és a magyar
Alkotmánybíróság gyakorlatában - két példa: 1. A szabad mozgáshoz való jog 138
Téglási András: Alapjogvédelem az EU-ban és a Magyar Alkotmánybíróság
gyakorlatában - két példa: 2. A tulajdonhoz való jog 140
Fejes Zsuzsanna: Az önkormányzatok alkotmányos helye és szerepe a határon
átnyúló együttműködések rendszerében 142
Pintér Edit: A határon átnyúló együttműködés empirikus kutatásának eredményei 144
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem