A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam)

II. évfolyam 1.,2.,4-9. szám

Szerző

Kiadó: Református Egyetemes Konvent
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 632 oldal
Sorozatcím: Református gyülekezet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiányzik a 3. szám. További szerzők a műben.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Előszó

Részlet:
Igehirdetés
Az önigazság útja
Az ige kettős tükörben világítja meg az önigazság forrását, útját és végét. Láthatjuk belőle, hogy hova jut az ember a maga igazának szekerén? De jól... Tovább

Tartalom

(A közlemények címei után feltüntetett számok közül az első a folyóirat
számát, a második az oldalszámot jelzi.)
VEZÉRCIKKEK
Lélek és béke. 6:I-IV. Makkal Sándor: Csak hálaadással emlékezhetünk. 4:237. Makkai Sándor: Május 1. 5:317. A protestantizmus békeharca.
5:319.
IGEHIRDETÉS - ISTENTISZTELET.
Barth Károly: Áldozócsütörtök. 5:326. Barth Károly: A 3. zsoltár.
8:549. Bereczky Albert: Jób. 5:321. Bereczky Albert: Mire elég a kegyelem?
6:397. Dálnok Lajos: Hozzászólás az Istentiszteleti Rendtartás Reformjához.
5:349. Ecsedy Aladár: Hozzászólás ,az Istentiszteleti Rendtartás Reformjához. 1:9. Eliás József: Róma 11. 2:80., 3:160-, 4:246., 5:333., 6:406., 7:477.
Hajdú Péter: Jób könyve. 6:403. Hatvani Lajos: Az igehirdetés alapkérdései.
8:561. Hatvani Lajos: Igehirdetés és lelkigondozás. 6:418. Horsai Ede: A
görög újtestamentumból megvilágított bibliai helyek. 6:415. Hozzászólások
az Istentiszteleti Rendtartás Reformjához. Gönczy Béla, Cs. Tóth Kálmán,
Musza Ferenc, Dobó László. 4:257. isten teremtő Igéje és a világ üdvössége Ford. Makkai Lászlóné. 7:541. Javet: Isten szól hozzánk. Közli Tóth János.
7:533-, 9:638. Makkai Sándor: Az önigazság útja. 1:1. Makkai Sándor: Három
seb. 2:77. Makkai Sándor: Hit és cselekedet. .7:473. Makkai Sándor: Isten
népének szombatja. 9:629. Makkai Sándor: Isten Országának útjai. 6:400.
Makkai Sándor: Krisztus trónállói. 3:157. Makkai Sándor: Péter evangélizációja. 8:545. Makkai Sándor: Pünkösd az ó testamentumban. 5:330. Makkai
Sándor: Rólad van szó. 4:240. Nagy Gyula: Gyöngyszemek a görög újtestamentumból. 1:5., 4:253. Nyikoláj moszkvai pátriárka: Isten Igéje. 4:243,
Sarkadi Nagy Pál: A mi létalapunk. 7:492. Schlatter R.: Pál,- a pogányok
apostola. Ford. Dobó László- 7:526., 8:553, 9:631. Teljes istentisztelet Debrecenben. P. L. M. 4:265.
EGYHÁZI NEVELÉS - BIBLIAI TANÍTÁS
Bibliatanítás a gyülekezetekben. 9:651. Gavallér Lajos: Tanítás a böjtről. 6:422. Gyökössy Endre? Még egyszer József története a Bibliában és a
vallásoktatásban. 1:23. Isten üdvterve 3:167. Az idők kezdete. Kiválasztás
és ígéret. 3:170. A választott nép az ígéret földjén. 3:184. Izrael maradéka
3:192 Az idők teljessége. 3:197. utolsó idők 3:213Tájékoztató az alapfokú bibliai tanfolyamokról. 3:218. Gyülekezeti bibliaolvasó kalauz. 3:220.
Makkai Sándor:. A katekhézis és a missziói bibliai tanítás kapcsolata. 9:645.
Fais Sándor: Konfirmációi nevetés. 1:17. Pethe Kálmán: A katekhézis gyülekezeti elve. 1:11.; Szele Miklós: Szemelvény a VIII. osztályos hittankönyvhöz készülő vezérkönyvből.7:495.
GYÜLEKEZETÉPÍTÉS, GYÜLEKEZETI SZOLGÁLAT.
Bartha Tibor: A szolgálat problémája a bibliai tanítás munkájában. 8:591.
Benkó Ferenc: Hozzászólás a bojt kérdéséhez. 9:673. Az Egyetemes Konvent
és a zsinati tanács által kibocsátott Missziói Szabályrendelet 6:444. Enyedy
Andor: Az Egyház a Krisztustól elfordulás és a Krisztushoz fordulás állapotában. 1:25. Farkas József :. Tájékoztató a „Gyülekezeti Közösségek" munkaágának szolgálatáról. 2:87- Fejes Sándor: Az ifjúság gyülekezetekről.
1:60. Incze István: Az ifjúsági gyülekezetekről, amint a gyakorlatban megvalósult. 5:355. Kiss Roland egyházkerületi főgondnok beszéde konventi
világi elnöki székének elfoglalásakor. 6:426. Konventi és zsinati tanácsi
missziói határozatok. 6:451 Körpöly Kálmán: A házasélet válságai. 1:41-
Makkai Sándor: Konventi misszió előadói jelentés. 6:428. Matolcsy Sándor:
Az egyház jogi felépítése. 8:583. Matolcsy Sándor: Az Egyház szervezetének
és önfenntartásának kérdésé a missziói munka szempontjából. 1:32. Matolcsy
Sándor: Hozzászólások az Egyház önfenntartásának kérdéséhez- 4:296. Az
Országos Missziói Munkaközösségbe szervezendő „Gyülekezeti Közösségek"
munkaágának szervezete. 2:83. ifj. Szabó Dániel: Beszámolók, tapasztalatok,
fanulságok. 4:277. Tomay Dezső; Az ifjúság lelkigondozása a gyülekezeti
elv alapján. 1:51.
CSALÁDGONDOZÁS
Dobó László: Két vázlat 8-14 éves gyermekek evangélizációjára. 2:147.
Ecsedy Aladár: Az Ige szava a gyermekmunkásokhoz. A gyermek testvére
vagy-e? Fájdalommal szült gyermekek. 2:93. Ecsedy Aladár: Gyermekbibliaórai anyag. 1:46-, 2:138-, 3:228., 4:303., 5:349. Bizonyságtételi anyag. 6:454.
Tanítási vázlatok nyári hónapokra. 7:499. Családi bibliaórai anyag. 8:578.
Gyökössy Endre: Vezérfonal. 9:668- Gyökössy Endre: Gyermekünkkel az Úrban. 2:104. Gyökössy Endre: Családi evangélizáció nyolcéves menete. 8:568.
Hatolkay Árpád: Szolgálat a serdülők között. 2:150. Híreink és közleményeink. 2:154. Joó Sándor: Az Ige szava a szülőkhöz. Te és a házadnépe.
2:91. Karsay Dezső: Testvéri szó a lelkipásztorokhoz. 2:89. Kis Boáz: Ahogy
a legkisebbeknek öröm. 2:144. I. Madarász Lajos: A gyermekmunka közössége
a gyermekmunkásokhoz. 2:95. Madarász Lajos: Hit - szolgálat - tudomány. 5:341. Szilágyi István: Egy kis módszertan. 2:131. Vázlatok a gyermekbibliaórák és evangélizációk alkalmaira. 2:153.
KÜLMISSZIÓ
Ferenczy Károly: A keresztyénség abszolút volta és a vallási türelem
követelménye., 1:64. Ivanyos Lajos: A világ világossága. 5:381. Szepesi
Mojse: Levél Beérsebából. 5:384.
THEOLOGIA.
Bonnhoeffer Dietrich: Közösség. 4:309. Czegle Imre: I. Péter 3:18-22.
magyarázata. 5:390., 6:459. Hajós Emil: Bibliai archeológia. 1:68. Kathona
Géza: Egyházfogalom és pneumatikus egyháztörténetírás. 3:234. Makkai
László: Az egyháztörténet megújulása 9:675. Makkai Sándor: Lelkigondozás az evangéliumokban, 5:356. Makkai Sándor: Az apostoli és ősgyülekezeti lelkigondozás. 7:501. Makkai Sándor: Lelkigondozás az ókeresztyén egyházban. 8:603. Makkai Sándor: Lelkigondozás a középkori egyházban. 9:681-
Tóth Péter: Amit a Szentlélekről tudnunk kell. 4:273. Sarkadi Nagy Pál:
A hit és keresztség viszonya a Barth-Cullmann vitában. 6:471. Ujszászy
Kálmán: Mátyás Ernő: János evangéliuma. 5:386. Vályi Nagy Ervin: Bibliai anthropológia. 9:698. Vályi Nagy Ervin: Cullmann O.: Az úrvacsora
jelentése az őskeresztyénségnél. 6:467. Vályi Nagy Ervin: Élet a hitben
8:595;
KÖNYVEK, LAPOK.
Brillenburg Wurth: Het Christenlijk Leven. Szabó Dezső. 5:Fedél.
Jung C. G.: Die Beziehungen der Psychotherapie zur Seelsorge. Gyökössy
Endre. 9:704. Koncz Sándor: Könyv- és lapszemle. 2:155. 3:Fedél.
HÍREK, KÖZLEMÉNYEK.
A Bethánia feloszlott. 4:fedél. A missziói munka új szabályrendelettervezete. 4:fedél. Felvétel a Debreceni Tudományegyetem Ref. Hittudományi Karára- 7 :fedél. Halottaink. Szentpéteri Kun Béla. Mátyás Ernő. Sebestyén Jenő, 7: fedél. Az Országos Missziói Munkaközösség intézőtanácsának
ülése. 1:fedél, 2:fedél, ifj. Szabó Dániel lelkészi beiktatása. 7:fedél. Október
elsejével egyesül a Református Gyülekezet és a Református Egyház. 9:fedél.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam) Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam) Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam) Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam) Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam) Református gyülekezet 1950. (nem teljes évfolyam)

A 7. és a 8. szám könyvtári könyv volt. A borítók kissé foltosak, elszíneződtek, szakadozottak. A gerincek vászonnal pótoltak. A 2. és a 6. évfolyam borítóján bejegyzés található. Néhány lapon aláhúzás, jelölés látható.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba