821.374

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története 6.

1919-től napjainkig

Fülszöveg

A Magyar Irodalom Történetének hat kötete az első olyan nagyszabású magyar irodalomtörténeti összefoglalás, amely a marxista irodalomkutatás eredményeit felhasználva, a kezdetektől napjainkig minden részletre kiterjedő képet nyújt irodalmunk történetéről. A magyar irodalom korszakait a társadalmi összefüggések figyelembevételével, időrendben és mindig az irodalom belső fejlődésének, irányzatainak, jelentős áramlatainak középpontba állításával mutatja be, de nem feledkezik meg a különböző művészetek és az irodalom kölcsönhatásainak ismertetéséről sem.
A Magyar Irodalom Története az összefüggések feltárása mellett a fontosabb írókat és műveket is jelentőségüknek megfelelő részletességgel mutatja be. Komoly érdeme, hogy igen részletesen foglalkozik korunk irodalmával: századunk számos figyelemre méltó alkotója itt kapja meg először az őt megillető helyet és rangot. Az 1945 óta eltelt időszak irodalomtörténetéről is e sorozat utolsó kötete ad első ízben összefoglaló képet.
A Magyar... Tovább

Tartalom

A kötet tárgya és beosztása (Sz. M.)5
A MAGYAR IRODALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1919-1945)
A korszak általános jellemzése
A korszak történeti és szellemi képe (Sz. M.)11
Történelmi áttekintés11
A kor világirodalmának általános jellemzői14
A kor magyar irodalmát befolyásoló társadalmi tudati tényezők17
A haladó magyar irodalom általános törekvései21
Időbeli tagozódás22
Eszmei áramlatok24
Ábrázolásbeli törekvések24
A szocialista realizmus a magyar irodalomban26
Sajtó27
Könyvkiadás, kiadói viszonyok28
Cenzúra29
Irodalmi társaságok, egyesületek30
A magyar film történeti vázlata, tekintettel az irodalomra31
Képzőművészet33
Zene34
A korszak irodalomszemlélete
Irodalomtörténet, esszé, kritika (B. Gy.)37
Az irodalomszemlélet változásai37
Horváth János szintézise44
Horváth János követői51
Kerecsényi Dezső52
Keresztury Dezső53
Barta János54
A filológia megújítói55
Eckhardt Sándor55
Waldapfel József56
A századelő és a Nyugat örökösei57
Földessy Gyula57
Kárpáti Aurél59
Benedek Marcell59
Király György60
Komlós Aladár61
GYergyai Albert63
Kardos László65
Németh Andor67
A magyar szellemtörténész iskola68
Turóczi-Trostler József68
Thienemann Tivadar69
Zolnai Béla69
Az esszéíró nemzedék70
Halász Gábor71
Szerb Antal79
Cs. Szabó László87
Bóka László89
Tolnai Gábor92
Sőtér István93
"Népi" kísérletek96
Juhász Géza97
Féja Géza97
Szocialista törekvések98
Bölöni György99
M. Pogány Béla101
Tamás Aladár101
Bálint György102
Lukács György (K. Z. - T. D.)113
Pályakezdés114
Világképének átalakulása119
A "baloldali etika" és "jobboldali ismeretelmélet" harca122
Realizmuselmélete124
Kritikusi munkássága az Új Hangban129
Hatása a felszabadulás után132
Munkássága 1945-48 között133
A "Lukács vita"138
Munkássága az utóbbi években141
Révai József (B. Gy.)146
Lázadás és forradalom147
Marxizmus és magyarság151
Elmélet és gyakorlat155
A korszak irodalmának fő áramlatai
Konzervatív irodalom (B. M.)160
Herczeg Ferenc, a "nemzeti klasszikus"163
A szórakoztató irodalom166
Tormay Cecil168
Harsányi Kálmán169
Sík Sándor170
Csathó Kálmán171
Surányi Miklós172
Komáromi János174
Nyírő József175
Zilahy Lajos178
Földi Mihály183
Mécs László184
Körmendy Ferenc185
Gulácsy Irén186
Harsányi Zsolt187
Zsigray Juliánna188
A jobboldali radikalizmus írója: Szabó Dezső (N. P.)190
A polgári ellenzéki irodalom csoportjai (I. K.)200
A Nyugat201
A Magyar Írás204
A Pandora205
A Láthatár205
Az Együtt206
A Toll206
A kortárs207
Az Apolló208
A Szép Szó209
Az Ezüstkor210
Avantgard és szocializmus: Kassák Lajos (J. F. - Sz. Gy.)211
A pálykezdés évei212
Az avantgard-aktivista írócsoport élén214
Az emigráció évei216
Az emigrációs tapasztalatok és a hazai valóság szembesítése219
A fokozódó magányosság évei222
A felszabadulás után226
Szocialista törekvések (I. L. - Sz. M.)229
Baloldali és a szocializmushoz közel álló csoportok229
Forradalmi szocialista irodalom a hárobú utáni években231
Szocialista irodalom az időleges stabilizáció és a gazdasági világválság éveiben236
A szocialista irodalom a népfrontkorszak és a háború idején240
Út a magánytól a közösség: Balázs Béla (Sz. M.)245
Ifjúság, indulás245
A Nyugat-mozgalom sodrában248
Menekülés a magányból: Lélek a háborúban; világháborús évek252
A Tanácsköztársaság idején253
Bécsi emigráció: a világnézeti és művészi átmenet évei254
Berlin: a fordulat időszaka257
Ismét a magyar irodalom sodrában259
A felszabadult Magyarországon261
A polgári bírálattól a szocialista szatíráig: Gábor Andor (D. A.)263
A forradalmi lírikus265
A publicisztika klasszikusa268
Kabaré és színház271
a prózaíró egyénisége274
A kritikus és a szerkesztő276
Újra Budapesten277
A kommunista költészet úttörője: Komját Aladár (J. F.)279
Avantgardista lázadás280
A kommunista forradalmár283
Lehetőségek és eredmények287
A "népi" írók mozgalma (B. M.)290
Előzmények312
Az antifasiszta irodalom politikai alapja és tűzhelyei313
Népfronttal a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért315
A külön utakat keresők gyengítik az antifasiszta népfrontot318
Nacionalizmus, hazafiság és nemzetköziség321
A humanista szellem védelmének hadállásai. Elefántcsonttorony vagy elkötelezettség324
"Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet...!"328
Összefoglalók és útkeresők
József Attila (T. A.)332
"Az utca és a föld fia"332
Az első költői lépések333
Nem én kiáltok335
A "szegényember"-versek338
A szocialista forradalmiság első jelei340
A Nincsen apám se anyám-kötet341
Az erőteljes valóságábrázolás első jelenkezése343
A Medáliák345
Az illegális párt soraiban346
A kiteljesedés korszaka350
A Téli éjszaka353
Kompozíció, idő- és térfogalom a gondolati versekben359
Elkomorulás az 1993-as év verseiben362
A nagy marxista gondolati versek364
A fájdalom hangja367
az utolsó korszak369
Antifasiszta lírája372
Küzdelem az értelmes életért egy emberidegen világban373
Az utolsó versek376
Költészetének helye378
Műfordítói és kritikusi tevékenysége379
Elismertetése, értékelése381
Nagy Lajos (I. L.)385
A lázadó ember385
A pályakezdés nagy novellái387
Menekülés és helytállás389
A prózai avantgardizmus útján391
A hagyományos kisprózai stílus megújítása394
1919 Május396
Az irodalmi szociográfia megteremtése. A Kiskunhalom398
A visszavonulás évei. Nagy Lajos, a regényíró399
Az új szakasz novellatermése402
A szatírikus indulat újjáéledése403
A felszabadult országban404
Illés Béla (D. A.)408
A radikális publicista408
A novellától a regényeposzig409
A Kárpáti rapszódia412
Dokumentumregény a második világháborúról416
Az anekdota korszaka418
Déry Tibor (U. T.)420
Első szakasza422
A második korszak. A befejezetlen mondat430
A felszabadulás után434
A befejezetlen szakasz436
Szabó Lőrinc (R. Gy.)440
Klasszicizáló indulása440
Individualista lázadása442
Intellektuális költészetének kialakulása448
Sztoicizmusa451
A harmónia keresése a természetben456
Jelentősége és hatása460
Illyés Gyula (B. M.)461
A szülőhely körül462
Párizsi évek. Avantgardizmus464
Szürrealista kísérletek465
Elszakadás az avantgardizmustól466
Új költői realizmus467
Nehéz földön468
A költői epika újjászületése471
A költői pálya fordulója473
az ironikus tárgyilagosság lírája475
Esszék és szociográfiák479
A háború éveiben481
Honfoglalók között485
Drámák486
A gondolati líra új fejezete490
Németh László (B. M.)494
A Tanú előtt496
Az Emberi Színjáték503
A "tudat-regény"505
A Tanú szigetén. A "minőség szocializmus" utópiája506
Regények és drámák511
Kisebbségben514
Új társadalomban516
Az Iszony517
Regény a magyar vidékiességről520
Az Irgalom521
Az esszéíró523
Radnóti Miklós (I. K.)526
Valóságigény és formateremtés529
Halálfélelem, haláltudat532
Teljes fegyverzetben435
Tanulmányai, cikkei536
A kifejezés diadala538
Az idill értelme539
Ars poeticája541
Műfajok és műfaji törekvések
LÍRA
Polgári humanista költészet (R. Gy.)544
A "második nemzedék" költészettana544
Sárközy György545
Rányai Kornél547
Török Sophie549
Fenyő László550
Fodor József552
Berda József555
Nadányi Zoltán556
A "harmadik nemzedék" indulása557
A "harmadik nemzedék" válaszútja558
Jékely Zoltán559
Pásztor Béla562
Képes Géza563
Weöres Sándor565
Rónay György570
Vas István573
Hajnal Anna578
Kálnoky László580
Csorba Győző581
"Népi" lírikusok (P. B.)585
Erdélyi József586
Sinka István591
Gulyás Pál594
Jankovich Ferenc598
Takáts Gyula599
Paraszti tehetségek601
Szocialista költők (I. L.)606
A forradalmi avantgard lírája606
Barta Sándor608
Szocialista líra a szovjet emigrációban609
Hidas Antal609
Madarász Emil612
Lányi Sarolta613
A hazai proletárlíra kibontakozása614
Kis Ferenc618
Antifasizmus és szocialista líra619
Forgács Antal621
Lukács László623
A munkásköltészet új hulláma624
Földeák János626
Keszthelyi Zoltán627
Zelk Zoltán628
Benjámin László629
PRÓZA
Kései anekdotizmus: Móra Ferenc (V. K.)606
A szegedi Napló munkatársa636
Regényei, elbeszélései637
Publicisztikai tevékenysége és ifjúsági művei644
A "népi" írók prózája646
Bevezető (B. M.)646
Kodolányi János (B. Gy.)652
Veres Péter (B. N. L.)663
Szabó Pál (B. M.)672
Darvas József (D. A.)681
Népieség és mítosz: Tamási Áron (C. M.)691
Élete692
Lélekindulás. Novellisztikája694
Szűzmáriás királyfi696
Tamási és Szabó Dezső697
Címeresek697
Ábel a rengetegben698
Jégtörő Mátyás700
Játékok701
Mítosz és valóság702
Szülőföldem704
A realizmus jegyében704
Bölcső és bagoly705
Hazai tükör705
Szirom és boly706
A Nyugat második és harmadik nemzedéke (B. N. L.)707
Áttekintés707
Hunyady Sándor709
Bohuniczky Szefi712
Zsolt Béla713
Komor András715
Molnár Ákos717
Márai Sándor718
Hevesi András722
Szerb antal724
Remenyik Zsigmond726
Pap Károly730
Kádár erzsébet733
Sziráky Judit735
Illés Endre737
Kolozsvári Grandpierre Emil740
Sőtér István745
Szentkuthy Miklós748
Ottlik Géza750
Valóság és látomás: Gelléri Andor Endre (I. K.)757
Élményforrásai759
Alkotói módszere762
Világképe765
Szocialista prózaírók (D. A.)766
A szocialista próza áramlatai766
Avantgard törekvések733
Lékei János773
Gyetvai János776
Barta Sándor777
Kiss Lajos779
A realista epika780
Zalka Máté781
Karikás Frigyes783
Kahána Mózes785
Hidas Antal787
Naturalista tendenciák788
Gergely Sándor789
Két kísérlet792
Sándor Kálmán793
Goda Gábor796
A "munkásírók" prózája797
Rideg Sándor798
Küzdelem a szocialista humanizmusért: Lengyel József (D. A.)804
DRÁMA
A magyar dráma útja (O. B.)815
Színházi viszonyok. Közönség815
Áramlatok és irányzatok816
A konzervatív drámairodalom817
Herczeg Ferenc818
Csathó Kálmán819
Zilahy Lajos822
A polgári drámairodalom814
Molnár Ferenc824
Heltai Jenő826
Hunyady Sándor828
Molnár-epigonok829
A "harmadik nemzedék"830
Remenyik Zsigmond830
Márai Sándor832
Illés Endre833
Móricz Zsigmond drámái834
A "népi" írók drámái838
Németh László dramaturgiája838
Tamási Áron841
Kodolányi János842
Darvas József844
Hubay Miklós846
A szocialista dráma emigrációban847
Háy Gyula848
Gergely Sándor850
MŰFORDÍTÁS
A modern magyar műfordítás (R. Gy.)854
A Nyugat nagy műfordítói855
Avantgard és szocialista műfordítói törekvések863
A műfordítás antifasiszta szerepe865
Kitekintés
Magyar irodalom Csehszlovákiában (Cs. S.)868
Lapok és folyóiratok869
A Sarló és az irodalom872
A líra fejlődése 1938-ig874
Győry Dezső875
Forbáth Imre876
Prózaírók879
Sellyei József879
Morvay Gyula880
Egri Viktor881
Fábry Zoltán885
Az irodalomkritika890
A munkásirodalom kezdetei891
A felszabadulás utáni fejlődés áttekintése892
Magyar irodalom Jugoszláviában (B. I. - Sz. I.)897
Általános kép897
A húszas évek898
Szenteleky Kornél901
A Kalangya és köre904
A Kalangya nevesebb írói908
A Híd910
A Híd írói köre912
Sinkó Ervin915
Magyar irodalom Romániában (Munkaközösség)924
Az első évek. 1919-1924.924
A húszas évek elején feltűnt írók928
Reményik Sándor928
Kós Károly929
Tabéry Géza930
Franyó Zoltán931
A Szépmíves Céh. Az Erdélyi Helikon. A transzilvanizmus. 1924-1930.932
Az Erdélyi Helikon lírája935
Áprily Lajos936
Tompa László939
Bartalis János939
Szentimrei Jenő940
Olosz Lajos942
Kiss Jenő942
Dsida Jenő943
Az Erdélyi Helikon prózája945
Kuncz Aladár948
Molter Károly950
Sipos Domokos951
Kacsó Sándor952
Karácsony Benő953
A "népi" mozgalomhoz közelálló törekvések. A Korunk963
A szocialista kritika és publicisztika kiemelkedő egyéniségei967
Gaál Gábor967
Balogh Edgár972
A Vásárhelyi Találkozó974
Szocialista lírikusok976
Salamon Ernő976
Brassai Viktor979
Korvin Sándor980
Méliusz József980
Szocialista prózaírók982
Nagy István982
Kovács György985
Asztalos István986
1940-1944.990
A felszabadulás utáni romániai magyar irodalom991
A magyar irodalom 1945-től napjainkig
A felszabadulás utáni magyar irodalom (Vázlat) (T. D.)1003
A magyar irodalom 1945-1948.1004
Az irodalom általános helyzete1004
A regény és a novella1008
A líra1011
A dráma1012
A magyar irodalom 1948-1953.1013
Az irodalom általános helyzete1013
A regény és a novella1017
A líra1021
A dráma1023
A magyar irodalom 1953-1956.1025
Az irodalom általános helyzete1025
A regény és a novella1030
A líra1036
A dráma1039
A magyar irodalom 1957 után1042
Az irodalom általános helyzete1042
A regény és a novella1047
A líra1058
A dráma1065
A rövidítések jegyzéke1077
Névmutató1079
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem