A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 2001/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata - 135. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.495 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva. Angol és francia nyelvű összefoglalókkal.

Tartalom

1. SZÁM
TANULMÁNYOK
Urbán Aladár: A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány működése (1848 március - április) 3
Varga János: Utolsó kísérlet a román-magyar megegyezésre 1849 nyarán 33
Cieger András: A bizalmatlanság kora - Lónyay Menyhért a kormány élén 61
KÖZLEMÉNYEK
Csetri Elek: Körösi és az Akadémia 103
Buda. Attila: Pest megye első embere: Gróf Károlyi István 1848-49-ben 121
Bodnár Erzsébet: A krími háború (1853-1856) Előzmények és diplomáciai csatározások 135
Szabó Éva Eszter: Az amerikai küldetéstudat válsága a 19-20. század fordulóján 149
DOKUMENTUMOK
Fazekas Csaba: Dokumentumok Haynald Lajos 1849. júniusi hivatalvesztésének történetéhez 169
KISEBB CIKKEK
Gunst Péter: Marczali Henrik és a „kortörténetírás" 181
FIGYELŐ
Urbán Aladár A magyar külpolitika dimenziói 1848/49-ben.
Gondolatok Kosáry Domokos könyvéről 191
Helyreigazítás 204
TÖRTÉNETI IRODALOM
Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. (ism.: Senga Toru) 205
Milou, L. V.; Velikirusszkij Pahar I Oszobennoszty Rosszojszkovo Isztoricseszkovo Processza (Ism.: Kurunczi Jenő) 211
Für Lajos: A berceli zenebona, 1784 (Ism.: ifj. Barta János) 213
Eugenia Glodariu: Asociaile Culturale ale Tineretului Studios Romá Din Monarchia Habsburgicá (1860-1918) (Ism.: Baumgartner Bernadette) 215
Somogyi Éva: Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában (Ism.: Deák Ágnes) 218
A 80 éves Hadtörténelmi Levéltár két kiadványa (Ism.: Szűcs László) 221
Réti György: Olasz diplomáciai dokumentumok a második bécsi döntésről (Ism.: Ablonczy Balázs) 224
Hudi József: Pénzesgyőr története (Ism.: Lengváji István) 226
FOLYÓIRATSZEMLE
Belzyt, Leszek: Nyelvi kulturális pluralitás Krakkóban 1600 körül 229 - Preobrazsenszkij, A A; Az 1697-1698. évi „Nagy követség". Hagyomány és újszerűség az orosz diplomáciában 230 - Haran Alexandre Yali: A francia korona jogai a Német-Római Császárságra a XVII. században 232 - Korzun, V. P.: Az orosz történészek moszkvai és pétervári iskolája P. N. Miljukov Sz. F. Platonovhoz írott leveleiben 234 - Christoph Nonn: A konitzi incidens. Antiszemitizmus és nacionalizmus Poroszország keleti területein 1900 körül 236 - Hirschhausen, Ulrike von: A változás észlelése Migráció, társadalmi mobilitás és mentalitások Rigában 1867 és 1914 között 241 -Jeremy Noakes- A feltétel nélküli engedelmesség nyomában. Kedvencek, hatalmi közvetítők és a kiszolgáló személyzet Hitler udvartartásában 243 - Milton Goldin: Az SS pénzügyi háttere 245 - Eleanor Michael: Szentek és náci csontvázak 247

2. SZÁM
TANULMÁNYOK
Kristó Gyula: II. András király „új intézkedései" 251
Kubinyi András: Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának Sorsa. (A magyar igazságszolgáltatás nehézségei a középkor végén) 301
KÖZLEMÉNYEK
Koszta László: A váci püspökség alapítása 363
Gerics József-Ladányi Erzsébet: Honi néptudat Közép-Európa 11. századi történeti eseményeiben 377
Zsoldos Attila: Karászi Sándor bán és utódai 385
C. Tóth Norbert: Hiteleshely és a királyi különös jelenlét. Adatok a leleszi konvent hiteleshelyi működéséhez a 15. század elején 409
Pálosfalvi Tamás: Vitovec János. Egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon 429
MÚLTUNK KRITIKUS KÉRDÉSEI
Kristó Gyula: Modellváltás a 13. században 473
KISEBB CIKKEK
Keszi Tamás: Hozzászólás a korai magyar fejedelmi központ kérdéséhez 489
TÖRTÉNETI IRODALOM
Gesztelyi Tamás: Pannóniai vésett ékkövek (Ism.: Vaday Andrea) 793
Bozsóky Pál Gerő: Magyarok útja a pogányságtól a kereszténységig (Ism.: Terplán Zoltán) 494
MaCartney, Carlile Aylner: Studies on Early Hungárián and Pontic History (Ism.: Veszprémy László) 496
Bóna István: A magyarok és Európa a 9-10. században (Ism.: Veszprémy László) 498
Kristó Gyula: A tizenegyedik század története (Ism.: Thoroczkay Gábor) 500
Susarin, V. P.: Rannyij etap etnyicseszkoj isztorii Vengrov (Ism.: Font Márta) 506
Zsoldos Attila: A Szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből (Ism.: Makk Ferenc) 508
Les Hongrois et L'Europe: conquete et intégration (Ism.: Veszprémy László) 511
Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere (Ism.: Neumann Tibor) 512
Eles Csaba: A Genti oltártól Wittenbergig (Ism.: J. Ujváry Zsuzsanna) 515
Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére (Ism.: Vaday Andrea) 517
FOLYÓIRATSZEMLE
Jurek, Tomasz: A sziléziai regionális öntudat középkori fejlődése 519 - Jürgen Petersohn: Hatalmi jelvények és szerepük a Német-Római Birodalomban a középkor folyamán 521 - Gouron, André: Hogyan lépett Guillaume de Nogaret Szép Fülöp szolgálatába 524 - Jonathan Harris: A keresztes hadjárat meghirdetése: angol püspökök és az 1455-ös jubileumi szentév 525 - Diana Webb: Szt. Jakab Toscanában a pistoiai Opera di San Jacopo és a Compostella-i zarándoklatok 526 - Carl I. Hammer: Az oxfordi mártírok Oxfordban: a helyi történetírás képe szenvedéseikről, és emlékezetük 528
KRÓNIKA
Szent István arcai (Balogh Piroska) 530

3. SZÁM
TANULMÁNYOK
Majoros István: A lengyel-szovjet háború. Wrangel és a francia külpolitika 1920-ban 533
Hámori Péter: Kísérlet a visszacsatolt felvidéki területek társadalmi és szociális integrálására. A Magyar a Magyarért Mozgalom története (1938-1940) 569
KÖZLEMÉNYEK
Glück Jenő: Az erdélyi zsidóság útja (1918-1923) 625
Orosz László: Fritz Valjavec (1909-1960) és a Délkelet-Európa-kutatás 635
DOKUMENTUMOK
Tilkovszky Lóránt: Bajcsy-Zsilinszky két memoranduma Bárdossy miniszterelnökhöz 649
Schweitzer Gábor: „Szomorú a jövő, mert szomorú a jelen." Angyal Dávid naplófeljegyzései 697
JELEN IDŐBEN A MÚLTRÓL
Randolph L. Braham: A magyarországi holokauszttal kapcsolatos nemzeti perekről - Áttekintés 755
TÖRTÉNETI IRODALOM
Kőszeg 2000. Egy szabad királyi város jubileumára (Ism.: Varga J. János) 773
„Magyarország, veled az Isten!" Brunszvik Teréz naplófeljegyzései 1848-1849 (Ism.: Mészáros István) 775
Pritz Pál: Pax Germanica. Német elképzelések Európa jövőjéről a második világháborúban (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 777
Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában (Ism.: Tilkovszky Lomnt) 781
Az első modernkori magyar szent - a dokumentumok tükrében. Apor Vilmos Gyulán (Ism.: Gergely Jenő) 782
Erőd a Duna mentén (Ism.: Dombrády Lóránd) 785
Andor Mihály-Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás (Ism.: Nagy Péter Tibor) 784

4. SZÁM
TANULMÁNYOK
Pach Zsigmond Pál: A vidéki posztóipar az északkeleti országrészen a 15-17. században 793
Tóth István György: Galántáról Japánba. Olasz misszionáriusok a 17. századi Magyarországon és Erdélyben 819
KÖZLEMÉNYEK
Herger Csabáné: Rekatolizáció eszköztára Magyarországon a 16-18. században 871
Buza János: A magyar és a török dukát árfolyama a 16. század közepén 889
Demény Lajos: Gazdálkodás és társadalom Székelyföldön Bethlen Gábor korában 907
Sípos Ferenc: Egy életrajz buktatói. Rákóczi Ferenc Lipót nehéz gyermekkora (1676-1690) 955
MŰHELY
Radó Bálint: VI. Jakab skót király politikaelmélete The Trew Law of Free Monarchies című írásában 983
TÖRTÉNETI IRODALOM
Klaniczay Gábor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Magyar dinasztikus szentkultuszok és európai modellek (Ism.: Csukouits Enikő) 1031
Köblös József-Süttő Szilárd-Szende Katalin: Magyar békeszerződések 1000-1526 (Ism.: Tringli István) 1033
Font Márta: Könyves Kálmán és kora (Ism.: Kiss Gergely) 1034
Edith Pásztor: Onus Apostolicae sedis (Ism.: Teke Zsuzsa) 1037
Jörg K. Hoensch: Matthias Corvinus. Diplomát, Feldherr und Mázén (Ism.: Tringli István) 1040
Ajáki apostolszobrok (Ism.: Csukovits Enikő) 1041
Balázs Mihály: Teológia és irodalom. Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei (Ism.: J. Újváry Zsuzsanna) 1044
Holl Béla: Laus Librorum (Ism.: Kőhegyi Mihály) 1046
Sipos Gábor: Az erdélyi református főkonzisztórium kialakulása 1668-1713 (-1736) (Ism.: Monok István) 1046
Közcsend és közbátorság Budán, Pesten és Óbudán 1848-49-ben (Ism.: Urbán Aladár) 1049
Kovacsis József: Szentgotthárd és környéke (Ism.: Tilkovszky Lóránt) 1050

5. SZÁM
TANULMÁNYOK
Tomka Béla: A német tőke Magyarországon az első világháború előtti évtizedekben 1053
Helyreigazítás 1074
Nagy József: A szántóföldi művelés állami irányítása és a paraszti gazdálkodás feltételei az 1950-es években (1949-1956) 1075
KÖZLEMÉNYEK
Bebesi György: Vlagyimir Mitrofanovics Puriskievics. Az orosz szélsőjobb vezére a 20. század elején 1125
Szegedi Péter: „Futballvidékiség" a két háború között. A keleti régió 1149
DOKUMENTUMOK
Hornyák Árpád: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság és IV. Károly első restaurációs kísérlete 1183
KISEBB CIKKEK
Glück Jenő: Magyarország a „Palestine Post" tükrében. 1940-1944 1203
FIGYELŐ
Miskolczy Ambrus: Kis román nemzeti mitológia avagy Románia története 1211
Máthé-Shires László: A brit irodalom története a huszadik század végén 1222
TÖRTÉNETI IRODALOM
Andreas Göfiner: Weltliche Kirchenhoheit und Reichsstádtische Reformation. Die Augsburger Ratspolitik des „milten und mitleren weges" 1520-1534 (Ism.: Molnár Antal) 1233
Lenkefi Ferenc: Kakas a kasban. Francia hadifoglyok Magyarországon az első koalíciós háború idején 1793-1797 (Ism.: Vadász Sándor) 1235
Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló (Ism.: Pajkossy Gábor) 1237
Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai (Ism.: Urbán Aladár) 1240
Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849 (Ism.: Urbán Aladárj 1243
Marczali Henrik: Emlékeim (Ism.: Ugrai János) 1245
Estibaliz Ruiz de Azúa: Budapest, 1956 (Ism.: Anderle Ádám) 1249
The Eugene v. Debs Reader. Socialism and the Class Struggle (Ism.: Jemnitz János) 1252

6. SZÁM
TANULMÁNYOK
Hegyi Klára: Magyar és balkáni katonaparasztok a budai vilajet déli szandzsákjaiban 1255
Tóth István György: Hittérítés vallásszabadság nélkül Olasz misszionáriusok és magyar nemesurak a 17. századi Magyarországon 1313
KÖZLEMÉNYEK
Kenyeres István: A végvárak uradalmainak igazgatása és gazdálkodása a 16. században 1349
Sashalmi Endre: „A cár akarata - törvény". Az abszolutizmus és az uralkodói akarat a péteri ideológiában 1413
TÖRTÉNETI IRODALOM
Harald Zimmermann: Der Deutsche Orden im Burzenland. Eine Diplomatische Untersuchung (Ism.: Veszprémy László) 1433
Karoii IV Imperatoris Romanorum (Ism: Veszprémy Lászó) 1434
Dariusz Kolodziejczyk: Ottoman-Polish Diplomatie Relations (15th-18th Century) (Ism.: Ivanics Mária) 1435
Graeme Murdock: Calvinism on the Frontier, 1600-1660 (Ism.: Kovács Ábrahám) 1439
Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts (Ism.: Flodung János) 1440
Történelem és emlékezet (Ism.: Urbán Aladár) 1443
Hermann Róbert: Győr város és megye hadtörténete 1848-49-ben (Ism.: Urbán Aladár) 1446
Carl E. Schroske: A bécsi századvég (Ism.: Bartus Sándor) 1448
Thomas Sakmyster: Admirális fehér lovon (Ism.: Britz Pál) 1451
Dokuments of the Meeting of the Allied Control Commission for Hungary (Ism.: Borhi László) 1456
Zala megye archontológiája (Ism.: Bariska István) 1459
Miklós Molnár: Geschichte Ungarns (Ism.: Tokody Gyula) 1464
FOLYÓIRATSZEMLE
Szaharov, A. N.: Alkotmányos tervezetek és Oroszország civilizációs sorsa 1472 - Sahanov, A. N.: Sz. M. Szolovjov és V. O. Klucsevszkij 1473 - Jacob Borut és Oded Heilbronner: Tovább élő falak 1475 - Galutvo, L. M.: F. A. Scserbina - a tudós, a politikus és az ember 1479 - Justus H. Ulbricht: A Bauhaus üdvözlése és búcsúja Weimarban 1485 - Peter Grupp: Antiszemitizmus és zsidókérdés a Külügyminisztériumban a Császárság és a Weimari Köztársaság idején 1487 - Christine Beil: Remény és keserűség között 1489 - J. N. Zsukov: Nyomozás és ítélet a Kirov-gyilkosság ügyében 1491 - A. A. Priscsepa: Sztrájkhullám az Urál-vidéken 1940-1960 1492 - Jan Herman Brinks: A hollandok, a németek és a zsidók 1493
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 2001/1-6. I-II. Századok 2001/1-6. I-II. Századok 2001/1-6. I-II. Századok 2001/1-6. I-II. Századok 2001/1-6. I-II.

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
7.980 Ft
6.380 ,-Ft 20
32 pont kapható
Kosárba