A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1985. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.535 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Orosz és angol nyelvű összefoglalóval, tartalommal. Teljes évfolyam.

Tartalom

1. Cikkek
Á Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának beszámolójából (Részlet) 663
Kádár János elvtárs vitaindító beszédéből (Részlet) 673
Gyenes András elvtársnak a Központi Ellenőrző Bizottság jelentéséhez
fűzött szóbeli előterjesztéséből (Részlet) 676
A hozzászólásokból 677
Kádár János elvtárs kongresszusi vita-összefoglalójából (Részlet) 700
A Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának határozatából (Részletek) 702
Beck Tamás: A vállalatok és a VII. ötéves terv 1041
Bóday Pál: Kereseti arányok a vélemények tükrében 1445
Bognár József: A gazdaságpolitikai és irányítási koncepciók fejlődése az elmúlt évtizedekben 408
Botos Katalin: 1929--1933 versus 1979-1983
Cend-Ajuus, Badamcedengijn: Az együttműködés tervezési alapjainak erősítése 20
Dániel Zsuzsa - Semjén András: A budapesti bérlakások kínálatának és keresletének aránytalanságai és a lakbérek 1458
Dienes István - Szabó József: Gondolatok és elképzelések a magyar
információgazdaságról 856
Dimény Imre: Hogyan tovább a magyar mezőgazdaság műszaki fejlesztésében? 873
Dlugos, Sztanyiszlav: A Lengyel Népköztársaság gazdaságpolitikájának fontos alakító tényezője 10
Dudás Béláné: A hitelrendszer továbbfejlesztésének irányai a VII. ötéves
tervidőszakban 447
Dyba, Karel - Kupka, Václav: A csehszlovák gazdaság alkalmazkodása a külgazdasági hatásokhoz 279
Fái László: A termékalakító fizikai munka társadalmilag szükséges ideje és költsége közti összefüggések 1314
Fazekas Károly - Köllő János: Munkaerőpiaci kampányok a hetvenes években 545
Forgács Imre: Gazdaságelméleti váltás - gyakorlati dilemmákkal (Viták a „reaganomics" körül az 1980-as évek elején) 560
Galasi Péter - Kertesi Gábor: Második gazdaság, verseny, infláció 1424
Grossmann Ferenc: A gazdaságpolitika intézményesítése a Német Szövetségi Köztársaságban 1073
Gyenge Zoltán: Gazdaságpolitikai viták a tőkésországokban 1474
Halpem László - Molnár György: Jövedelemképződés, felhalmozás és áralakulás a hetvenes években 814
Hámori Balázs - Szabó Katalin: Az egyén „társadalmi tulajdonossága" és a társadalmi
tulajdon személyessége 709
Hoós János: Növekedési variánsok és prioritások a VII. ötéves tervben 1033
Hoványi Gábor: Vállalataink innovációs készségének néhány belső tényezője 1058
Huszár István: A társadalom szerkezetének átalakulásáról 399
Inozemcev, Nyikolaj: A KGST-tagországok népgazdasági terveinek egeztetése: új problémák és feladatok 28
Iványi Attila Szilárd: Adalékok a termékszerkezet korszerűsítéséhez és a termékstratégia kialakításához 294
Izikné Hedri Gabriella: Három hipotézis a holnap hajtóerőiről 889
Juhász Ádám: Tulajdonosi szerep a teljesítménykényszer érvényesítésében 1200
Kapronczai István: A mezőgazdasági vállalatok szerepe a községek fejlesztésébe 1225
Kertesi Gábor - Galasi Péter: Második gazdaság, verseny, infláció 1424
Király Júlia: Racionális várakozások és az új klasszikus makroökonómia 257
Klézl Róbert: A közlekedési díjszabás-politika tapasztalatai és tanulságai 833
Kostyái Rezső - Pölöskei Pálné : Keresetszabályozás a mezőgazdaság nagyüzemeiben 49
Kovács Gyula: A tervkoordináció a gazdaságpolitikák összehangolásának
fő eszköze 14
Kovacsis József: A hatékonyság tartalékai az államigazgatási és igazságügyi szervek munkájában 1333
Kozma Ferenc: Gondolatok a jövedelempolitikáról 129
Kozma Géza: A termelési szolgáltatások szervezete elméleti szem- pontból 43
Köllő János - Fazekas Károly: Munkaerőpiaci kampányok a hetvenes években 545
Körösi István: Érdekeltségi viszonyok, kulcsproblémák és kilátások a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatokban 155
Kulcsár Kálmán: Társadalompolitikánk negyven éve 385
Kun vári Árpád: A hatékonyságjavítás gyorsításának lehetőségéről és feltételeiről 268
Kupka, Václav - Dyba, Karel: A csehszlovák gazdaság alkalmazkodása a külgazdasági
hatásokhoz 279
Láng János - Nádasdi Ferenc: Termékminőség, termékarányosság 33
Láng László: Az észak-déli technológiai átadás forma változásai 1210
Ligeti István: A makrostruktúra és a konvertibilis külkereskedelmi
mérleg 1485
Makó Csaba - Simonyi Ágnes: A taylorizmus hazai alkalmazásának kérdőjelei 846
Maróthy László: A növekedés és feltételei a VII. ötéves tervidőszakban 9
Mihalik István - Szigeti Endre:Saint-Simon 1025
Molnár György - Halpern László: Jövedelemképződés, felhalmozás és áralakulás a
hetvenes években 1187
Munkácsy Ferenc: Népesedés, foglalkoztatás és gazdaságunk fejlődése 536
Müller, Harry: Az együttműködés tervszerű tökéletesítésének fontos módszere 24
Nádasdi Ferenc - Láng János: Termékminőség, termékarányosság 33
Nemes Nagy József: A nettó termelés megyei megoszlásának becslése az
anyagi ágakban 345
Osman Péter: A mezőgazdasági termelési rendszerek innovációs szerepéről 1360
Palánkai Tibor: Az állammonopolista kapitalizmus új fejlődési tendenciái 1153
Pencsev, Vladimír: A népgazdasági tervek egyeztetése 2
Pölöskei Pálné - Kostyál Rezső: Keresetszabályozás a mezőgazdaság nagyüzemeiben 49
Rajg, Ivar: Családi gazdálkodás a fejlett szocialista társadalomban 170
Rajtar, Jan: A lengyel mezőgazdaság hatékonyságáról 7919
Román Zoltán: A termelékenységnövekedés és lassulása a magyar gazdaságban 794
Romány Pál: A magyar mezőgazdaság 40 éve 513
Rostoványi Zsolt: Az arab világ differenciálódása 933
Sághy Vilmos: Infláció, antiinfláció, realizmus 523
Semjén András - Dániel Zsuzsa: A budapesti bérlakások kínálatának és keresletének aránytalanságai és a lakbérek 1458
Simonyi Ágnes - Makó Csaba: A taylorizmus hazai alkalmazásának kérdőjelei 846
Sipos Aladár: Csizmadia Ernő (1924-1984) 1
Sipos Aladár: Mezőgazdaságunk eredményeinek forrásai 429
Stark Antal: A gazdaságirányítás mai rendszerének kialakulása és dilemmái 782
Strba, Jan: Bilaterális és multilaterális alapokon 6
Szabó József - Dienes István: Gondolatok és elképzelések a magyar
információgazdaságról 856
Szabó Kálmán: Vagyonérdekeltség és gazdasági mechanizmus 1409
Szabó Katalin - Hámori Balázs: Az egyén „társadalmi tulajdonossága" és a társadalmi tulajdon személyessége 709
Szamuely László: A szolgáltató szféra túlsúlyra kerülése és ennek társadalmi következményei a fejlett tőkésországokban 902
Szigeti Endre - Mihalik István: Saint-Simon 1187
Tar Imre: A demokratikus földreform és hatása a parasztság élet- és munkakörülményeire 439
Tardos Márton: A szabályozott piac kialakításának feltételei 1281
Tímár János: Idő és munkaidő 1299
Vajda György: Iparunk negyvenéves fejlődése 417
Vági Ferenc: A szervezeti megújulás szükségessége a termelőszövetkezetekben 880
Veress Péter: Helyünk a nemzetközi munkamegosztásban 769
Wood, Róbert E.: Külföldi segélyek, nemzetközi bankhitelek és az állam-kapitalizmus válsága a harmadik világban 61
Zalai Ernő: Ikertermékek és munkaértékek 1047
Zsolnai László: Értékfüggés, értékelés, értékkutatás az ökonómiában 147
2. Vita
Bélyácz lván: Beruházáspolitika és struktúraváltás 99
Borszéki Éva - Mészáros Sándor - Varga Gyula: Mezőgazdasági termelői áraink és a világpiaci árak 456
Erdős Tibor: Kiigazítás és kiegészítés a beruházási vásárlóerő szabályozásához 79
Gábor R. István - Kővári György: Keresetszabályozás és munkahelyi ösztönzés (Kísérlet
egy tévhit eloszlatására) 724
Halpern László - Molnár György: Megjegyzések Major Iván „Tévhitek az infrastuktúráról" c. cikkéhez 579
Illés Mária: Gazdasági kalkuláció és tisztánlátás 320
Kornai János: A hiány magyarázó elméletéről (Hozzászólás Soós Károly Attila
két cikkéhez) 179
Kővári György - Gábor R. István: Keresetszabályozás és munkahelyi ösztönzés (Kísérlet
egy tévhit eloszlatására) 724
Kövér Károly: A közgazdasági kutatóhelyek hatékonysága növelésének
szervezeti kérdései 1375
Major Iván: Egy újszerű módszer a népgazdasági ráfordítások és
teljesítmények reálisabb értékelésére 584
Mentényi Miklós: Még egyszer a magyar mezőgazdaság versenyképességéről 1089
Mészáros Sándor - Varga Gyula - Borszéki Éva: Mezőgazdasági termelői áraink és a világpiaci árak 456
Molnár György - Halpern László: Megjegyzések Major Iván „Tévhitek az infrastruktúráról" c. cikkéhez 579
Nyilas András: Elkerülhetetlen-e az infláció? (Hozzászólás Sághy Vilmos
„Infláció, antiinfláció, realizmus" c. cikkéhez) 1367
Pécsi Kálmán: Javaslat a nemzetközi adósságproblémák megoldására 1380
Petschnig Mária: A normálállapot-váltás nehézségeinek okairól 1237
Seres Antal: A kereskedelem korszerűsítésének néhány kérdése 961
Soós Károly Attila: A hiányjelenségek magyarázatához: keresletmennyiség
és strukturális rugalmatlanság 36
Soós Károly Attila: A hieararchikus gazdaságirányítás, a pénz restriktív szerepe és a „hiánygazdaság" (Válasz Kornai Jánosnak) 305
Szabó Judit: Kínálati rugalmatlanság, elszaladó kereslet, készletek és hiány 951
Varga Gyula - Mészáros Sándor - Borszéki Éva: Mezőgazdasági termelői áraink és a világpiaci árak 456
Vékás István: Bankszervezet, bankrendszer és szabályozás 573
3. Szemle
Asztalos László György: A versenypolitika árszabályozó funkciója az NSZK-ban(Versenyelméleti alapok) 229
Bakos Veronika: A korszerű üzemeltetési és anyagi érdekeltségi formák a vendéglátóiparban 193
Belyó Pál: A fogyasztási szolgáltatások árszínvonala 344
Gömbös Ervin: Az információs és kommunikációs világrend és gazdasági
vonatkozásai 467
Jordán Gyula: Kína mezőgazdasága ma: változások és tendenciák 1249
Karbuczky Imre: Az idegenforgalom hatékony fejlesztése 477
Kotz László: A kötvény (Megoldások és lehetőségek) 1297
Losoncz Miklós: Politikai befolyások, gazdasági meghatározók a kelet-nyugati kapcsolatokban a nyolcvanas évek elején 203
Maglódi László: A mezőgazdasági szakszövetkezetek jelene és jövője 600
Pócs Ervin: A gazdasági élénkülés bizonytalanságai, ellentmondásai
a fejlett tőkésországokban 979
Pócs Ervin: Az európai KGST-országok gazdasága: a gyorsabb gazdasági fejlődés stabilizálása 1102
Rejtő László - Sinkovics Alfréd: Kanada gazdasági fejlődése és a kanadai-magyar gazdasági kapcsolatok 213
Szabóné Páldi Katalin: A gazdaságirányítás fejlesztését szolgáló kísérlet a
Szovjetunióban 971
Székffy Klára: Társadalmi csoportok együttműködésének rendszere
a bérek és az árak alakításában: az osztrák példa 355
4. Tudományos tájékoztató
Benedek Tamás - Kállay László - Somorjainé dr. Blanár Éva: Iparunk 40 éve 1122
B. S. - G. B - H.T. - T. F.: A XXIV. közgazdász-vándorgyűlés 1113
Csikós-Nagy Béla: A Magyar Közgazdasági Társaság kettős évfordulója 995azdász-vándorgyűlés 1113
Daubner Katalin: Doktori vita a bábolnai termelési rendszerekről 623
Ehrlich Éva:Világértekezlet a fejlődés és a környezet kérdéseiről 743
Halm Tamás: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok (Interjú Bognár József
akadémikussal) 241jlődés és a környezet kérdéseiről 743
Halm Tamás: A társadalomtudományok szerepe és feladatai (Az MTA 145.
közgyűléséről) 1261
Kovács Lajos: Négy évtizedünk társadalmi fejlődése 369
Kovács Lajos: A Magyar Tudományos Akadémia emlékülése Csizmadia Ernő akadémikus
tiszteletére 610
M. S.: A közgazdaságtudomány szerepe iparunk megújulásában 1131
M. S.: Egy árindexkritika bírálata (összefoglaló Petschnig Mária tanulmányáról és
annak vitájáról) 998131
Mihal István: Az 1985. évi közgazdasági Nobel-díjas: Franco Modigliani 1507
5. Szakirodalmi tájékoztató
Botos Balázs - Papanek Gábor: Kérdőjelek iparunk fejlesztésében (Kállay László) 490
Chikán Attila: A vállalati készletezési politika (A készletgazdálkodás gazdaságirányítási környezete) (Veress József) 1133
Dobozi István: Nyersanyagok és energiahordozók a világgazdaságban (Mach Péter) 3672
Farkas János: Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai (Magyari Beck István) 486
Fekete Ferenc (szerk.): Politikai gazdaságtan. Közgazdasági alapelvek.
Egy figyelemre méltó politikai gazdaságtan könyvről (Nagy Lajos) 748
Kádár Béla: A nemzetközi iparfejlődés és munkamegosztás új irányzatai (Izikné Hedri Gabriella) 245
Kozma Ferenc: Egyén, vállalat, állam (Izikné Hedri Gabriella) 113
Mezei András: Magyar kocka avagy még mindig ilyen gazdagok vagyunk (A bűvös kocka és a közgazdasági szabályozás) (Kerényi Gyula) 1390
Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság negyven éve (Papp Sándor) 1510
Papp Sándor: A mezőgazdasági ipar: partner vagy ellenfél? (Varga Sándor) 1004
Simon Péter: A magyar parasztság sorsfordulója (1946-1949) (Kiss Judit) 1136
Tatai Zoltán: Iparunk területi szerkezetének átalakítása (Bartke István) 494
Voszka Éva: Érdek és kölcsönös függőség (Havas Attila) 757
6. Folyóiratszemle
Ahmedujev, A.: A műszaki fejlődés tervezése és ösztönzése a gazdasági kísérletek körülményei között 763
Hagemann, E. von: A gazdasági reformok helyzete Kínában 1517
Helmstádter, E.: A telítettség: jelenség, nem fogalom 1140
Karagedov, R. G.: A gazdasági mechanizmus tökéletesítésének irányai 1513
Lisztengurt, F. - Portjanszkij, I.: A nagyváros az intenzív gazdálkodásra való áttérés szakaszában 761
Lang, Franz Peter: Pozitivista program és határelméleti forradalom
a közgazdaságtanban 498
Bartoli, G.: A Prebisch-Singer-tézis 1010
Mijatovic, Bosko: Paternalizmus és válság 1515
Popov, G.: A gazdasági törvények a fejlett szocializmus szakaszában 249
Romahn, H.: Árnyékgazdaság és foglalkoztatottság 1007
Coulaures, Jacques - Frémaux, Philippe: Modernség vagy rentabilitás 1139
Lesourne, J.: Válságban van-e a közgazdaságtudomány? 116
Alekszev, M. A.: A háztáji gazdaság és szerepe az élelmiszerprogram teljesítésében 497
7. A szerkesztőség postájából
Balogh Tamás: A nagyüzemi keresetadó és az anyagi érdekeltségi rendszer 1397
Egri Sándor: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi kölcsönös támogatási alapjairól 376
Tardos Márton: Kereset- vagy keresletszabályozás;? 1266
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem