Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.150

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Válogatott tanulmányok I-IV.

I. 1935-1944, II. 1945-1949, III. 1971-1979, IV. 1935-1979

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 3.123 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN: 963-14-0671-7
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Kényszer, jog, szabadság5
Bevezetés7
Kényszer10
Kényszer és kauzalitás10
A kényszer mint szubjektív élmény18
A kényszer mint a társadalmi objektiváció22
A kényszer hagyományos megkülönböztetései27
A kényszer erkölcsi beszámítása31
A kényszerfogalom egysége34
Szabadság37
Szabadság és törvényszerűség37
Szabadság és kényszer41
A szabadság mint szubjektív élmény44
Az egyéni szabadság46
A pozitív szabadság49
A szabadságelméletek áttekintése53
Az abszolút szabadság59
Jog62
A jog mint tapasztalatunk tárgya62
A kényszer és szabadság szubjektív élményei a jogban68
A hatalom- és kényszerelméletek áttekintése71
A jogelméleti kényszervita78
A jog mint legobjektívebb kényszer (A szankcionált jogszabályok kényszere)84
A jog mint legobjektívebb kényszer (A szankciót nélkülöző jogszabályok kényszere)92
A jogi kényszer Kelsen, Moór és Horváth jogelméletében97
A jog mint legobjektívebb szabadság102
Kényszer és szabadság statikus viszonya a jogban112
Kényszer és szabadság viszonya a társadalmi magatartás- és szabályrendszerekben116
Kényszer és szabadság dinamikus viszonya a jog fejlődésében120
Kényszer, szabadság és helyes jog125
Befejezés130
Irodalomjegyzék133
Összefoglaló irodalomjegyzék138
A mai külföld szemlélete a magyarságról149
Etikai és büntetőjog161
Erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság válságának irodalmában183
A pénz203
Elit és szociális érzék221
Korunk diagnózisa243
Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom271
Az európai egyensúlyról és békéről295
I. könyv A világháború és a jelenlegi válság okai297
Az európai politikai fejlődés297
A jelenlegi válság politikai válság jellegéről297
A francia forradalom nagy megrázkódtatása és az európai politikai fejlődés zavarai305
Az európai nemzetek kialakulása s Közép- és Kelet-Európa területi státusának felborulása316
Közép- és Kelet-Európa politikai kultúrájának deformálódása327
A területi viták nyomorúságai350
A német politikai hisztéria okai és története365
A német probléma magja365
A római szent birodalom zsákutcája383
A Német Szövetség zsákutcája402
Harmadik zsákutca: a wilhelminus német császárság 413
Negyedik zsákutca: a német köztársaságok430
Ötödik zsákutca: a hitleri harmadik birodalom 461
Összefoglalás480
Franciaország félelme és az olasz önbizalom betegsége483
Franciaország félelme483
Az olasz önbizalom betegsége494
A kelet-európai kis népek mizériái502
Az európai egyensúly megbillenése519
II. könyv A válságból kivezető út545
Bevezetés545
Az európai módszerek uralmának helyreállítása552
A jobb- és baloldal vitája552
Az európai politikai és társadalmi erőtényezők557
Állam-, politika és kormányformák573
Németország visszavezetése az európai közösségbe585
Jó békecsinálás Németországgal585
A jövendő német kormányforma595
Függelék: Fontosabb szövegváltozatok604
Jegyzetek637
II. kötet
A demokratikus Magyarország államformája5
A magyar demokrácia válsága13
A magyar demokrácia válsága cikk vitája81
A magyar demokrácia mérlege119
A kelet-európai kisállamok nyomorúsága185
Az európai nemzetek és a modern nacionalizmus kialakulása187
Közép- és Kelet-Európa területi státusának felborulása és a nyelvi nacioalizmus kialakulása191
A három kelet-európai történeti állam összeomlása198
Közép- és Kelet-Európa politikai kultúrájának deformálódása212
A területi viták nyomorúsága227
A területi viták megoldása és Kelet-Európa konszolidálása238
A jó békekötés technikája255
A békeszerződés és a magyar demokrácia267
A koalíció egyensúlya és az önkormányzati választások297
A koalíció válaszúton335
Az államhatalmak elválasztása egykor és most367
A Nemzeti Parasztpártról399
Összeesküvés és köztársaság évforduló443
A Márciusi Front tíz esztendeje461
A magyar közigazgatásról469
A magyar társadalomfejlődés és az 1945. évi változás értelme485
Értelmiség és szakszerűség505
Válság után - választás előtt523
A magyarságtudomány problémája551
Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem569
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után621
Felelősségünk azért, ami történt624
Zsidók és antiszemiták663
Zsidó asszimiláció és zsidó öntudat722
A mai helyzet754
Néhány kiegészítő megjegyzés a zsidókérdésről799
Jegyzetek811
III. kötet
Az európai társadalomfejlődés értelme5
Tanya és urbanizáció125
Közigazgatási területrendezés és az 1971. évi Településhálózat-fejlesztési Koncepció141
A magyar közigazgatási területrendezés néhány elvi kérdése és kapcsolata a városhálózat-fejlesztéssel143
Az öt kiemelt felsőfokú központ és a nekik megfelelő hat országos kerület152
A hét rendes felsőfokú központ és a nekik megfelelő tizenhárom-tizenöt nagymegye163
A tizenegy részleges felsőfokú központ és az ezekre alapozható kilenc-tizenegy félmegye vagy huszonnégy középmegye175
Kismegyerendszer harminc-negyven kismegyével 196
A hatvannégy középfokú központ és a nekik megfelelő nyolcvannyolc nagyjárás vagy városkörnyék212
A harminckilenc részleges középfokú központ és a velük kapcsolatos problémák257
Összefoglalás: lehetséges közigazgatási szintrendszerek272
Levél Bordányi Gyulához295
Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával folytatott vitája375
Huszár Tibor: Bibó István - A gondolkodó, a politikus385
Bibó István nyomtatásban megjelent művei535
Jegyzetek 543
Névmutató623
IV. kötet
A szankciók kérdése a nemzetközi jogban5
A szankció fogalma7
A szankciók helye a nemzetközi jogban10
Az egyetemes nemzetközi szokásjog szankciórendszere13
A szerződéses nemzetközi jog szankciói28
A háborút tiltó jogszabályok szankciói33
A szankciók kérdése mint jogfejlődési probléma42
Irodalom47
Idegen államok perelhetősége és az ellenük vezethető végrehajtási cselekmények a svájci jogban53
Idegen államok helyzete belföldi bíróságok előtt55
Történeti áttekintés55
Dogmatikai áttekintés61
Országonkénti áttekintés68
Idegen államok perjogi helyzetére vonatkozó svájci jogszabályok ismertetése76
A svájci joggyakorlat elemzése95
Az idegen államok perelhetőségének és mentességének jogalapja. A svájci bíróság illetékessége95
A nemzetközi jogi mentesség vagy perelhetőség alanyai a svájci jog szerint97
Az idegen államok perelhetőségének keretei a svájci jogban97
Az idegen államok ellen vezethető végrehajtási cselekmények a svájci jogban100
A svájci joggyakorlat méltatása101
Irodalom104
Előadás a német nemzetiszocializmusról107
Levélváltás az UNESCO által indított fasizmuskutatás munkatervéről129
Fogalmazvány, 1956. október 27-29.139
A politikai és alkotmányjogi kibontakozás útja (Fogalmazvány, 1956. október 30-31.)157
Nyilatkozat, 1956. november 4.165
Levél, expozé és tervezet169
Kiegészítés az 1956. november 6-án kelt expozéhoz és tervezethez: a magyar kérdés állása, különös tekintettel a remélhető indiai közvetítésre, valamint indiai államférfiaknak kínai, amerikai és szovjet államférfiakkal való esetleges megbeszéléseire179
Nyilatkozat Magyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a politikai kibontakozás útjáról189
A pártok és a forradalom szervezetek viszonyáról197
A munkástanácsok és a többpártrendszer205
Emlékirat: Magyarország helyzete és a világhelyzet213
Levél Londonba, Révai Andráshoz239
Ha a zsinati mozgalom a 15. században győzőtt volna... Bibó István címzetes váci kanonok beszélgetései apósával, Ravasz László bíboros érsekkel a római katolikus egyház újkori történetéről, különös tekintettel a lutheránus és kálvinista kongregációkra. Egyház-, kultúra- és politikatörténeti uchrónia265
A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás...283
Előszó285
Bevezetés288
A nemzetközi államközösség bénultsága nemzetközi viták megoldásában288
A nemzetközi államközösség szerkezete és alapvető rendező elvei300
A nemzetközi államközösség szerkezete300
A monarchikus-feudális legitimitás régi rendező elve313
Az önrendelkezési jog új rendező elve325
Az önrendelkezési elv kritikái és apológiája343
Az önrendelkezési elv mint a nacionalizmus ösztönzője343
Az önrendelkezési elv mint a magasabb nemzetközi integráció akadálya374
Az önrendelkezéssel látszólag konkuráló egyéb államalakulási és területrendezési elvek390
Az önrendelkezés mint az államok területi sérthetetlenségével szemben álló elv398
Nemzetközi politikai vitaintéző eljárások: a nagyhatalmi egyetértés és a pártatlan politikai döntés kulcskérdései417
A mai nemzetközi politikai vitaintéző eljárások elégtelensége417
A nagyhatalmi egyetértés szerveinek és eljárásainak mai működése és azok elégtelensége461
A nemzetközi politikai döntőbíráskodás problémája494
Két területi és államalakulási vita: Ciprus és Közel-Kelet252
A ciprusi vita tényei és azok értelmezése526
Egy döntőbírósági állásfoglalás lehetséges tartalma a ciprusi vitában555
Az arab-izraeli viszály: a tények587
Az arab-izraeli viszály: értékelési szempontok614
Az arab-izraeli viszály: végleges megoldásra irányuló nagyhatalmi akció lehetősége657
Zárószó az arab-izraeli viszállyal foglalkozó 14-16. fejezethez674
Összefoglalás676
Észak-Írország kérdése egy lehetséges pártatlan politikai döntőbírósági döntés fényében683
Az 1956 utáni helyzetről711
A kapitalista liberalizmus és a szocializmus-kommunizmus állítólagos kiegyenlíthetetlen ellentéte759
Utószó helyett (Huszár Tibor)783
A szerkesztő jegyzetei (ifj.Bibó István)787

Bibó István

Bibó István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bibó István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Válogatott tanulmányok I-IV. Válogatott tanulmányok I-IV. Válogatott tanulmányok I-IV.
Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba