1.033.476

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Lássák, ismerjék a világnak minden népei...

Magyarországi és magyar vonatkozású röpiratok, újságlapok (1485-1849)

Szerző

Kiadó: Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 141 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 20 cm
ISBN: 963-207-183-2
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Mintegy száz nyomtatványt mutat be könyvében Vámos Éva, néhányat csupán harmadfél évszázad tíz- és tízezernyi magyarországi és magyar vonatkozású röpirata, újságlapja közül. Gyűjteményét olyan nem periodikus nyomtatványokból válogatta, amelyek valamely történelmi, politikai eseményről adnak hírt, az éppen adott politikai helyzetben próbálják a maguk pártjára vonni az olvasót, időszerű politikai, ideológiai küzdelmekben foglalnak állást. Az első röpirat a könyvnyomtatás őskorát idézi: szövege a Bécset ostromló Mátyás királyt népszerűsíti a német nyelvterületen. A kötetet záró röplap - Klapka napiparancsa Komárom városából - a szabadságharc sajtójának utolsó terméke.
A kötet a röpiratirodalom különféle műfajainak antológiája - a rendszeres sajtó megjelenése előtti korszak hírközlő újságlapjairól a XVIII-XIX. század elemző-agitatív vitairataiig, a nyomtatott és a szóbeli hírközlés határmezsgyéjén sarjadó újságoló énekektől a múlt századi vásári históriákig, a szabadságküzdelmek... Tovább

Fülszöveg

Mintegy száz nyomtatványt mutat be könyvében Vámos Éva, néhányat csupán harmadfél évszázad tíz- és tízezernyi magyarországi és magyar vonatkozású röpirata, újságlapja közül. Gyűjteményét olyan nem periodikus nyomtatványokból válogatta, amelyek valamely történelmi, politikai eseményről adnak hírt, az éppen adott politikai helyzetben próbálják a maguk pártjára vonni az olvasót, időszerű politikai, ideológiai küzdelmekben foglalnak állást. Az első röpirat a könyvnyomtatás őskorát idézi: szövege a Bécset ostromló Mátyás királyt népszerűsíti a német nyelvterületen. A kötetet záró röplap - Klapka napiparancsa Komárom városából - a szabadságharc sajtójának utolsó terméke.
A kötet a röpiratirodalom különféle műfajainak antológiája - a rendszeres sajtó megjelenése előtti korszak hírközlő újságlapjairól a XVIII-XIX. század elemző-agitatív vitairataiig, a nyomtatott és a szóbeli hírközlés határmezsgyéjén sarjadó újságoló énekektől a múlt századi vásári históriákig, a szabadságküzdelmek korszakfordító dokumentumaitól a forradalmi időkben bőven termő alkalmi falragaszokig. Az egyes nyomtatványok kommentárja összefoglalja a keletkezésére vonatkozó legszükségesebb történelmi, nyomdatörténeti tudnivalókat. Vissza

Tartalom

Bevezető5
Ama nevezetes zsarnok Dracul vajdáról
Német nyelvű híradás Vlad Tepes havasalföldi vajda budai fogságáról és megtéréséről (1485)15
A dicsőséges római császár, Frigyes egyezsége Mátyással, Magyarország fényes emlékezetű királyával
III. Frigyes császár röpirata Mátyás király halála után a Habsburg-trónutódlás jogosultságáról (1490-1493)16
Hatalmas csodajel...
Német híradás Dózsa parasztháborújáról (1514)16
Kőszeg városának és várának rettentő ostroma
Jurisics Miklós várkapitány levele I. Ferdinánd királyhoz (1532)18
Miképpen bánnak a törökök a keresztény foglyokkal
Német újságlap egy török fogságba esett katona élményeiről (1532 után)19
Igaz szavú híradás arról, ami Buda alatt a táborban történt
Német újság Buda elestéről (1541)20
Szerencsétlen csetepaté Pest előtt
Hans Sachs históriás éneke Pest ostromáról (1542)21
Az édes haza, a szabadság védelmében...
Sylvester János harcra buzdító elégiája a törökök ellen (1544)22
Dicsőítsenek mások akárkit: az én Múzsám a Dobókat koszorúzza...
Históriás énekek Eger viadaláról (1553-1558)23
Ennek oka len Király ü fölsége...
Alistáli Márton éneke Turi György haláláról (1571)25
Igaz szavú és újólag vigasztaló újság
Német híradás Nógrád várának visszavételéről (1594)26
Magyarországi, csehországi, erdélyi ... események
Négy hónap hadi eseményeinek tömör krónikája a török birodalom különféle hadszínterein, 1595 decemberétől (1596)27
Megbékélés a magyar rendekkel
A bécsi béke eredeti latin szövegének német fordítása (1606)29
Az élők az hóltakra, és az hóltak az élőkre valóban irigykedhetnek
Alvinczi Péter röpirata Magyarország sérelmeiről (1619)30
A török császár segítséget ígért Erdély fejedelmének
Német újságlap a szultán és Bethlen Gábor kapcsolatáról (1620,1621)31
Bethlen Gábor Tatárországi királyához
A fejedelem állítólagos levele a tatár kánhoz francia nyelvű röplapon (1621)32
Arulo Albertus Wallensteiner, II. Ferdinánd Császárnak fő generalissimussa érdeme szerént lött büntetése
Magyar nyelvű tudósítás Wallenstein haláláról (1634)33
Országunkban tsendességet, adgy Ur Isten békességet
Históriás éneke II. Rákóczi György idejéből (1655-1658)34
Igaz szavú tudósítás Zrínyi Miklós gróf úr őkegyelmességének hőstetteiről
Német népének Zrínyiről és a Zrínyiújvár körüli harcokról (1664)36
Zrínyi Miklós gróf előterjesztése
Zrínyi Miklós nyílt levele I. Lipót császárhoz, Magyarországi királyához (1664)38
Részeletes és igaz szavú leírás arról, mint esett ama három gróf...bűnpere és kivégzése
Rézmetszetekkel illusztrált bécsi röpirat a Wesselényi-összeesküvés vezetőinek lefejezéséről (1671)39
Thököly Imre fejedelm... jó szerencsét kíván a keresztyén világ királyainak... és a gyötrött Pannónia rabság igájában nyögő polgárainak
Thököly Imre kiáltványa (1684)42
Híradás arról, mint vetették fogságba a törökök Nagyváradon Thököly Imre grófot
Német-latin gúnyirat Thököly elfogatásáról (1685)43
Egy kölni polgár levele barátjához Buda elfoglalásáról
Levél formában írt tudósítás (1686)45
... karjainkat erősítsed, fegyvereinket élesítsed...
Rákóczi Ferenc Alázatos Imádság-a (1703,1704)45
Recrudescunt...
II. Rákóczi Ferenc Manifestum-a (1704)48
... szörnyűképen az párt-ütés öszve esküttek...
Ítélet Szegedinác Péró és társai ügyében (1749)50
Eretnekek ... a'kiknek száma... szintén úgy nötön nő, valamint az úgy nevezett világosodás terjed
Szacsvay Sándor antiklerikális röpirata (1786,1787)53
Őszinte megjegyzések Székely testőr alezredes bűnéről és büntetéséről
Szabadkőműves röpirat József császár ellen (1786)55
Belgrádban fen és alant egy ház sem maradt épen...
Ponyvatudósítás Belgrád ostromáról (1789)57
Nézd csak a rettentő Mársnak Magzattyait!
Verses híradás az 1787-1791-es háború eseményeiről (1790)58
Az egész Európában változásnak kell esni...
Dramatizált vitairat a II. József halála utáni helyzetről (1790)59
Az Ország boldogságának egyik leg főbb Eszköze a' Tudomány
Bessenyei György 1781-ben írott javaslata a nemzeti műveltség emelésére (1790)60
... edgyeztessétek öszve minden tehetségteket, a Haza közönséges boldogságát siettetni
Báróczi Sándor röpirata a magyar nyelvhasználat ügyében (1790)61
... igy a megkülönböztetett rangú Emberek...
Ember Társaikkal egyenlővé lehettek...
Nagyváthy János utópiája (1790 körül)63
Az Áll-ortzából ki bujtatott pap
Trenck Frigyes röpiratai (1790)64
Ti eggy kis olasz lámának az eszközei vagytok...
Laczkovics János vallásellenes röpiratai (1790-1791)67
... minden emberre tartozó történet ez...
Híradás a szerzetesrendek eltörléséről Franciaországban (1790 körül)69
... a' Papi-rend az Ország hasznára igen keveset szól...
Névtelen tiltakozás a klérus politikai hatalmának restaurációja ellen (1791)70
Szónoki értekezés a cenzorok ellen
Martinovics névtelenül kiadott röpirata (1792)71
Vagynak még Ti-néktek nemzeti tulajdon erkölcseitek, vagyon nemzeti Nyelvetek
Napóleon kiáltványa a magyarokhoz (1809)73
De megfogtak, s engem már / Most új rabság lántza vár
Verses ponyvanyomtatvány Napóleon bukásáról (1815 körül)74
Ohajtásom: Számosb játékszínnek létrehozása
Széchenyi tervezete a pesti magyar színház felállítására (1832)75
... minden előhaladásnak alapja... a szabad Sajtó
Beszámoló a reformmozgalom első jelentős országgyűlési sikereiről (1840)76
... egy ország gyűlésen csak egy törvényt hozzatok
Táncsics Mihály röpirata (1844)77
Hazánk most tunya test, melynek csak szabadabb mozgás adhat életet és erőt
Széchenyi röpirata a közös teherviselés ügyében (1844)78
... sötét színben mutatunk fel majd mindent...
Névtelen gúnyirat a hazai elmaradottságról (1844)79
Magyarország forrongásban, eszmesúrlódásban ...
Radikális szellemű beszámoló a magyar politikai élet eseményeiről (1846)80
Egyenlőség!Szabadság!Testvériség!
A szabad sajtó első termékei: A 12 pont és a Nemzeti dal (1848.március 15)81
Ész és munka boldogít hazát
Táncsics Mihály röpiratként terjesztett verse (1848.március 15)86
A' nevezett őrtanyákon száz-száz puska fog készen tartatni...
A forradalmi hatalom első redelete (1848.március 16.)86
... mai estén a ' város kivilágítani rendeltetik
Buda város tanácsának határozata a 12 pont elfogadásáról (1848.március 16.)87
Metternich útlevele
Gúnyirat a birodalom bukott miniszterelnökéről (1848.március közepén)87
Sajtószabadság, mennyei fénysugár
Kétnyelvű verses röpirat Kossuth és a sajtószabadság tiszteletére (1848.március 17.)88
E' napot, ez eseményt a' késő kor szeme elé állítani, nemzeti kötelesség
Felhívás közadakozásra a felállítandó forradalmi emlékműhöz (1848.március 28.)89
Ne kételkedjetek a magyar barátságban
Üzenet a szabadságukért küzdő olaszoknak (1848.március-április)90
... ugyanazon hazának ... bármely rendű, vallású és nyelvű fiai...
A Sloga című szerb hetilap programja (1848.március 30.)91
Nincsen többé szeretett király
Petőfi A királyokhoz című verse németül (1848. április)93
Legyen a legrútabb papucshős belőle...
Vajda János gúnyverse Ausztria és Magyarország kapcsolatáról (1848.március)94
A francia trónusra, ha kötéllel keresnének, se kapnának királyt...
Dobsa Lajos beszámolója a februári forradalomról (1848. tavaszán)95
Fegyverre honfiak!
A Marseillaise új magyar szövege, 1848 tavaszán96
Most tehát szabad polgárok vagytok
Felvilágosító röpirat a forradalom vívmányairól (1848. április)96
Magamnak szántok, s aratok...
Tóth Kálmán népies verse a jobbágyfelszabadítási törvény népszerűsítésére (1848.tavaszán)99
... a mi megtorlást érdemel, büntetését gyorsan elveendi
A kormány tagjai megtorlással fenyegetik az utca forradalmi népét (1848.május 10.)100
Az egyik hatalmas sírásó eszköz... a balul, elferdítve magyarázott törvény
Vitairat Ausztria és Magyarország kapcsolatáról (1848. nyarán)101
Rövid időn lesújtva leendenek ők ...
Toborzó felhívás Pest-Buda lakosaihoz (1848.július 11.)103
Gyászjelentés a Kamrilláról
Gúnyirat az udvari reakció ellen (1848. augusztus)103
Ha a sok szép szónak ezek nem engednek/ Fegyvert fogjunk osztán majd lecsendesednek
Ponyvanyomtatványok a fenyegető háborúról és a honvédsereg felállításáról (1848.aug-szept)105
... minden ásó föld, egy a haza szolgálatában szerzett érdem leend
A polgármester felhívása a főváros védelmére (1848.szeptember 18.)108
Ne vállaljon senki olly tisztséget / Mellyet a törvény meg nem engedett
Ponyvanyomtatvány a forradalom fordulatot hozó eseményeiről (1848.október)109
Seregeink Jellachich tábora ellen nyomulnak
Gyorshír a mgyar csapatok győzelméről és a bécsi forradalomról (1848.október 8.)111
Megnyertük a bécsi csatát
Német néplap a forradalom eseményeiről (1848. október)112
A hon iránti kötelesség egyaránt illett honfit és honleányt
Csány László kormánybiztos felhívása (1848.november 10.)114
Vessd ... le küzdelmi zászlódról a királyi czímet...
Kornis Károly röpirata a köztársasági államforma szükségességéről (1848.november)114
Holnapután Szebenben vagyok...
Tudósítás az erdélyi hadműveletekjről (1849.január 20.után)116
... a hitszegő Habsburg Lothringeni házat Isten és a világ előtt trónvesztettnek nyilatkoztatjuk...
A Függetlenségi Nyilatkozat (1849.április 19.)117
Tekints reánk, tekints, szabadság...
Petőfi verse röplapon (1849.április 24.)120
... mind az, a mit polgári társaságunkban javitunk vagy egészen újból alkotunk, forradalom gyümölcse
Táncsics Mihály röpiratsorozata (1849.április-június)120
Beszélj, beszélj, e nemzet téged ért...
Jámbor Pál ódája Kossuthoz (1849.május)121
Fegyverre! Fegyverre! minden honpolgár!
Kossuth és a kormány népfelkelést hirdető felhívása (1849.június 27.)123
Ha valaha, most kell gyámolitani seregünket...
Klapka toborzó felhívása (1849.augusztus 6.)124
Megtettük, mit ember saját erejével tenni képes...
Klapka György utolsó napiparancsa (1849.október 3.)125
Bibliográfiai adatok127
A felhasznált irodalomból141

Vámos Éva

Vámos Éva műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vámos Éva könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei...
Állapot:
2.330 Ft
1.160 ,-Ft 50
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei...
Állapot:
2.330 Ft
1.630 ,-Ft 30
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei... Lássák, ismerjék a világnak minden népei...
Állapot:
2.330 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba
konyv