A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egyházak a változó világban

A nemzetközi egyháztörténeti konferencia előadásai

Szerző

Kiadó: Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata-József Attila Megyei Könyvtár
Kiadás helye: Tatabánya
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 594 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 31 cm x 23 cm
ISBN: 963-7631-45-3
Megjegyzés: Számozatlan kiadás. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

egy régen várt - bár nem teljesen előzmény nélküli - tudományos konferencia előadásait és korreferátumait tartalmazó könyvet tart kezében a kedves olvasó.
Az 1991 májusának végén - Őszentsége, II.... Tovább

Tartalom

Előszó1
Rövidítések2
Táblák jegyzéke2
Előadások
S. Em. R. Paskai László: Megnyitó5
P. Horvát Tibor SJ: Hermeneutikai problémák az egyháztörténet-írásban7
Bogyay Tamás: A kereszténység felvétele mint fordulópont13
Kubinyi András: Az egyház szerepe az országos politikában és a honvédelemben a középkor végén19
Benda Kálmán: A reformáció és a vallásszabadság eszméje29
Főt. Fabiny Tibor ev.: Evangélikus szellemi áramlatok feszültségei a XVII-XVIII. században35
Bitskey István: Az egyházak szerepe XVI-XVIII. századi irodalmunk fejlődésében41
Rev. Adriányi Gábor: A katolikus egyház helyzete Itáliában, Franciaországban, Németországban és Magyarországon a XIX. században47
Scweitzer Gábor: Gondolatok a magyarországi zsidóság első emancipációja kapcsán (1849)55
Sr. Beke Margit SSDN: A katolikus egyház továbbélése 1945-1946-ban67
Főt. Ladányi Sándor ref.: A református egyház a II. világháború után75
Árpád-kor
Jákli István: Szent Wolfgang regensburgi püspök magyar kapcsolatai83
Uzsoki András: A veszprémi püspökség szernt mihály patrociniuma87
Gerics József: A magyar király egyházi vagyonhoz való viszonyának egy átmeneti szakasza a korai Árpád-korban91
Ladányi Erzsébet: Szent István "apostoli követségének" egyik középkori magyarországi értelmezéséről95
Rácz Lajos: Egyház-állam-közigazgatás99
Siklósi Gyula: Székesfehérvár legkorábbi egyházi intézményei a középkorban109
Valter Ilona: Templomépítés, kegyuraság, birtokok Nyugat-Dunántúlon Árpád-házi királyaink idején119
Magyar Kálmán: Az Árpád-kori somogyi egyházak a régészet tükrében123
Horváth István: Templomok, kolostorok a középkori Esztergomban143
Szovák Kornél: Lodomér érsek leveleiről141
Kovács Zsuzsanna: A Szepesség egyházjogi állása a középkorban145
Solymosi László: Munera Festivalia - ünnep és adózás149
Kései középkor
Selmeczi László: A jászok keresztény hitre térítése a XIII-XV. században159
Blazovich László: A tárcafői főesperesség megszervezése167
Fodor László: Az almárvölgyi páloskolostor régészet feltárása171
Rainer Pál: Vetési Albert veszprémi püspök (1486)179
Köblös József: Kanonok állami szolgálatai a középkorvég Magyarországán183
Msgr. Erdő Péter: A házasság érdekében folyó perek a középkori Magyarországon191
H. Kolba Judit: A Győri Püspöki Kincstár kialakulása195
Kereszténység és Kelet-Európa
Rev. Tóth József: A magyarok útja a Kárpát-medencéig201
Rev. Békés Géza: Pogány lázadások Magyarországon (Vagy a bizánci szertartásúak felkelései, s egyben küzdelem az idegen befolyás ellen?)205
Kádár Zoltán: "A Dukasz-korona" ikonográfiája és ikonológiája209
Fenyvesi László: "megterjeszítsed a mi keresztény, szent hitünket!" (Filip Sztaniszlavov nikápolyi bolgár katolikus püspök harcra buzdító levele Zrínyi Miklós költő-hadvezérhez 1648-ból)213
Ojtozi Eszter: Cirillbetűs könyvek a hazai görög katolikusoknál a XVII-XVIII. században221
Nagy Márta: Nyugati hatások a XVIII. századi magyarországi ortodox ikonosztázionok ikonográfiájában223
Miskolczy Ambrus: Megújuló román ortodoxia a történeti Magyarországon: Az 1849-i aradi egyházmegyei zsinat227
Medve Zoltán: Az unitus egyház helye Kárpátalja művelődéstörténetében231
Rev. Pirigyi István: A Hajdúdorogi Egyházmegye székhelye Debrecenben237
Egyházai életünk, történelem
Szakály Ferenc: Katolikus hierarchia a török hódoltságban245
P. Szántó Konrád OFM: A ferencesek működése Baranyában a Török Hódoltság második időszakában251
Nagyt. Szász János unit.: Az Erdélyen kívüli unitárius egyháztörténet forrásai és problémái a XVI. és XVII. században255
Rev. Barlay Ö. Szabolcs: A Jezsuita Missio Transsylvanica261
Szentgyörgyi Tibor: Magyar jezsuiták Paraguayban, hittérítés Európán kívül265
Domonkos János: A szentháromság rabkiváltó rendje, a trinitárius szerzetesek magyarországi szerepe273
Fazekas István: A Győri Egyházmegye katolikus alsópapsága 1640-1714 között277
Népi vallásosság, művelődés
Orbán Imre: A népi vallásosság tükröződése Árpád-házi Margit kanonizációs jegyzőkönyvében282
Szelestei N. László: A középkori magyar nyelvű bűnvallóimáiról293
Erdélyi Zsuzsanna: Későközeli szakrális hagyományaink népköltészeti kapcsolatai a Kárpát-medencében301
Faragó Tamás: Hagyományok elmúlása (A szokások és az értékrend változásának vizsgálata a házassági szezonalitáson keresztül)307
S. Lackovits Emőke: Katolikus elemek a református népi vallási gyakorlatban (Közép-Dunántól, XIX. század II. fele, XX. század)313
Barna Gábor: A megújuló rózsafüzér (Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata a XIX-XX. századi népi vallásosságban)319
Szimbolika, haraldika, művészettorténet
Bertényi Iván: Fehér mezőben vörös kettőskereszt I. Mátyás király néhány címerében325
Nagybákay Péter: A szentek ábrázolásának változása a céhpecséteken (XIV-XIX. sz.)329
Tomisa Ilona: A zászló, mint jelkép a falusi és városi vallásos közösségek életében335
Ludányi Gabriella: Adalékok az egri líceum könyvtártermének ikonológiai proglématikájához339
Rev. Körmendy József: Fatemplomok a Veszprémi Egyházmegyében a XVIII. században345
T. Mérey Klára: Templomok, zsinagógák és szerzetesrendek a Dél-Dunántúlon 1830-1866 között351
Horváth Alice: Antikvitás és konstrukció I. (Az esztergomi főszékesegyház az európai építészet történetében)357
Pattyantyús-Ábrahám Ádám: Antikvitás és konstrukció II. (Az esztergomi főszékesegyház kupolája)363
Prokopp Mária: Simor János esztergomi bíboros érsek művészetpártolásáról369
Prakfalvi Endre: Magna Domina Hungarorum (A Regnum Marianum plébániatemplom /Budapest/ építéstörténete és pusztulása)373
Takács József: Templomtoronyórák Magyarországon a török hódoltság végétől a reformkorig377
Egyháztörténeti források, módszertan
P. Sólymos Szilveszter OSB: Magyarországi adatszolgáltatás Szent András-Zoerard és Benedek remetéknek az Acta Sanctorum-ban megírt kultuszához383
Déri Balázs: Szent Gellért-szövegproblémák387
Rev. Lotz Antal: A Dél-Alföld krónikásainak és historikusainak speciális problémái391
Rev. Varga Imre: A "Mons Pietatis" intézményének fogalma, története, szerepe395
Nagyt. Takács Béla ref.: Canonica Visitatiok a Magyar Református Egyházban399
Nagyt. Vető Béla ev.: Az evangélikus Canonica Visitatiok403
Horváth József: A XVII-XVIII. századi győri végrendeletek egyháztörténeti adalékairól407
Dóka Klára: Térképgyűjtemények az egyházi levéltárakban411
Kuczy Károly: Egy sajátos számadási forráscsoport a Kalocsai Érseki Gazdasági levéltárból417
Művelődés - iskola
Tonk Sándor: Az iskolaügy Erdélyben a reformáció korában423
Knapp Éva: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban427
Tüskés Gábor: A magyarországi elbeszélő áhítati irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János 1614-1679)431
Dobler Magda: Magyarországi szerzetesrendek gyógyító hagyománya435
Schwarcz Katalin: Művelődés- és könyvtörténeti adalékok a Magyar Klarissza Rend XVIII. századi történetéhez437
Zsidi Vilmos: Egyháztörténelem tanítása a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán (1805-1950)441
Magyar György: Katolikus paptanárok szerepe a testi nevelés kibontakozásában a XIX. században445
Domán István rabbi: A magyarországi jesivák (talmudiskolák) történetéből451
Kovács József László: A város és a főgimnázium (A soproni bencés gimnázium 150 éve: 1802-1950)457
Krizsán László: Magyar nevek Afrika művelődéstörténetében461
Babits Antal: Egyházi és felekezeti könyvkiadás 1945-1950 között465
Egyház és társadalom
Forrai Márta: A Magyarországi Bencés Oblatus Intézmény története Szent István korától 1950-ig471
Ortutay András: Az Esztergom-Szenttamási zsidóság története a Bazilika építése idején477
Bárdos István: A katolikus legényegyletek megalakulása Németországban és Magyarországon, működése Esztergomban (1860-1944)481
Jároli József: A gyulai FÖLDÉSZ társulatok szerepe az egyházközség életében487
Bősze Sándor: Az egyházak és egyesületek Somogyban (1867-1918)491
Fülöp Éva Mária: A bencés birtokok gazdasági irányítása (1848-1949)495
Gergely Jenő: A Rerum Novarum és a Magyarországi Keresztényszocialista Egyesületek (1903-1946)499
Józsa László: A Kármelita Rend 50 éves működése az Alföldön505
Szögi László: A katolikus nagygyűlések Magyarországon509
Rev. Eördögh István: A Magyar Katolikus Egyház a Szentszék második világháborúra vontakozó szöveggyűjteményében513
Rev. Lipp László: Serédi Jusztinián közéleti tevékenysége az esztergomi prímás levéltár anyaga alapján521
Csombor Erzsébet: A Lengyel Lelkészi Hivatal működése Magyarországon a második világháború idején525
Gergely Anna: A székesfehérvári egyházmegye zsidómentési akciói529
Nagyt. Kiss Emil bapt.: Néhány lap a magyarországi baptisták életéből535
P. Galambos Iréneusz OSB: Az egyházak szerepe Burgenland létrejöttében539
Rev. Lenhardt Vilmos: Az egyház és a demokrácia543
Személyiségek az egyházban
Msgr. Ladocsi Gáspár: A janzenista Kopácsy József549
Rajczi Péter: A "hazaáruló" Scitovszky553
Nagyt. Kormos László ref.: Id. Révész Imre kéziratos prédikációi a Tiszántúli Református Egyházkerületi Levéltárban559
Rev. Reisner Ferenc: Az utolsó magyar királykoronázás565
Sr. Mona Ilona SSS: Slachta Margit közéleti működése (1918-1948)569
Rev. Rosdy Pál: Mindszenty József bíboros hercegprímás tervezet új magyarországi egyházmegyék kialakítására573
Resüme575
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem