Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Munkaegészségtan

Foglalkozás-orvostan/Foglalkozási megbetegedések/Munkahigiéné

Előszó

Utoljára 1981-ben jelent meg Timár professzor szerkesztésében Munkaegészségtan, Üzemegészségtan címen egy olyan tankönyv (kézikönyv), amely összegezte a magyarországi üzemi orvosok és... Tovább

Tartalom

Ungváry György: Előszó13
Ungváry György: A foglalkozási megbetegedések, a foglalkozás-orvostan és a munkahigiéné nemzetközi és magyarországi története15
A munkavédelem (munkaegészségügy és munkabiztonság) szabályozása az E(urópai) U(nió) országaiban és Magyarországon. A tripartit rendszerű munkavédelem27
Ungváry György: Munkavédelem (munkaegészségügy és munkabiztonság) szerkezete, felépítése Magyarországon37
Ungváry György: Munka-egészségügyi tevékenység és feladatok Magyarországon47
Ungváry György: Megterhelés, igénybevétel59
Ungváry György: Kockázat. Kockázatbecslés, kockázatkezelés69
Ungváry György: Primer, szekunder és tercier prevenció jelentősége a munkahelyen, illetőleg a foglalkoztatásban81
Ungváry György: Munkabalesetek, üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések, fogllakozással összefüggő megbetegedések, fokozott expozíciós esetek - diagnosztika, bejelentés, kivizsgálás85
Gáspár Imréné: A munkabalesetek fogalma, bejelentése, kivizsgálás87
Ungváry György: Foglalkozási megbetegedések fogalma, bejelentése, kivizsgálása92
A foglalkozási megbetegedések92
Fokozott expozíció94
A foglalkozási betegségek és a fokozott expozíciós esetek bejelentése94
Foglalkozással összefüggő megbetegedések (work-related diseases)99
Ungváry György: A munkahigiéné tárgya, fogalma, alapvető feladatok a munkahigiénében101
Grosszmann Mária: Üzemek telepítése - környezetvédelem. Haváriamegelőzés103
Béleczki Lajos: Munkahelyek kialakítása: ergonómiai szempontok. Nyílt téri munkahelyek106
Grosszmann Mária: Üzemek szellőztetése, fűtése, világítása, vízellátása109
Szellőzés109
Természetes szellőzés110
Mesterséges szellőzés111
Fűtés115
Klimatizálás118
Világítás119
Vízellátás123
Grosszmann Mária: Üzemi hulladékok és kezelésük129
Szennyvizek130
Szilárd hulladékok133
Veszélyes hulladékok135
Ludván Miklós - Nagy Imre: Egyéni védőeszközök140
Az egyéni védőeszköz fogalma, a minősítő bizonyítvány kiadásának szabályai140
Fejvédő eszközök142
A látószervet védő eszközök, arcvédők144
Légzésvédő eszközök146
Hallószervet védő eszközök159
Védőruhák159
Az egész testet (szervezetet) védő eszközök161
Védőkesztyűk162
Lábvédő eszközök164
Grosszmann Mária: Üzemhigiénés vizsgálatok stratégiája166
Munka171
Ungváry György: Anatómiai, fiziológiai és biokémiai ismeretek171
Ungváry György: Anatómiai ismeretek171
Pórszász János: Fiziológiai és kémiai ismeretek173
Pórszász János: Fizikai munka176
Fizikai munka okozta megterhelés és igénybevétel élettana; fizikai túlterhelés és prevenciója176
A munkahelyek klímájának mérése és értékelése179
Hőmunka okozta megterhelés és igénybevétel181
Munkavégzés speciális munkakörnyezeti feltételek között: nyílt tér; hideg környezetben végzett munka184
Galgóczy Gábor: Szellemi munka186
Plette Richárd: Jelentős pszichés megterheléssel járó munkavégzés190
Ungváry György: Nemek közötti különbségek194
Plette Richárd: Munkavégzés speciális környezeti feltételek között198
Ungváry György: A munkakörnyezeti kóroki tényezők, baleseti és egészségkárosító kockázatok201
Lantos Géza: A mechanikai veszélyek - baleseti kockázat, munkabalesetek és prevenciójuk203
Ungváry György: Fizikai kóroki tényezők okozta egészségkárosító kockázatok, megbetegedések és prevenciójuk - általános bevezetés208
Zaj és zaj okozta megbetegedések209
Ungváry György: A hallás anatómiája és élettana209
Martin János: A zajexpozíció mérése, értékelése212
Ungváry György: A zaj okozta halláskárosodás patomechanizmusa224
Ékes Erika: Zaj okozta halláskárosodások: akut és krónikus akusztikus trauma225
Ungváry György: A zaj hallórendszeren kívüli hatásai231
Martin János: "Nem hallgató" hangok hatása az emberi szervezetre231
Kákosy Tibor - Martin János: Vibráció és vibráció okozta megbetegedések233
Ionizáló és nem ionizáló sugárzás okozta megbetegedések242
Köteles György: Ionizáló sugárzás és ionizáló sugárzás okozta megbetegedések242
Szabó D. László: Nem ionizáló sugárzások okozta betegségek253
Egyéb fizikai kóroki tényezők259
Hazay Balázs: Magas és alacsony légköri nyomás. Keszonbetegség259
Morvai Veronika: Elektromos áram, a hőterhelés hatásai259
Ungváry György: Kémiai kóroki tényezők és a kémiai kóroki tényezők okozta megbetegedések (mérgezések) és prevenciójuk265
Kémiai biztonság, helyes vegyianyag-kezelés a munkahelyen266
Általános toxikológiai ismeretek, vegyi anyagok és készítmények osztályozása269
Toxikológiai alapfogalmak269
Xenobiotikumok sorsa a szervezetben270
A xenobiotikumok hatásának erősségét befolyásoló tényezők275
Vegyi anyagok és készítmények osztályozása277
Kémiai termékek (anyag, készítmény) csoportosítása felhasználásuk szerint292
Foglalkozási mérgezések (speciális) prevenciós eszközei300
Határértékek, megengedett munkahelyi légtér-koncentrációk300
Kockázatbecslés és kockázatkezelés303
Környezeti és biológiai monitorozás a munkahelyen306
Fémek313
Ólom és vegyületei313
Alumínium és vegyületei320
Antimon és vegyületei - antimon-hidrogén, antimon-trioxid321
Arzén és vegyületei322
Higany és vegyületei326
Króm és vegyületei330
Mangán és vegyületei333
Bárium336
Berillium336
Cink (horgany)338
Cirkónium340
Foszfor és vegyületei340
Kadmium342
Kobalt és vegyületei344
Molibdén345
Nikkel és vegyületei346
Ozmium347
Platina348
Réz és vegyületei348
Szelén349
Tallium351
Tellur352
Titán352
Uránium353
Vanádium354
Indium és vegyületei355
Oldószerek, gőzök357
Nyílt láncú szénhidrogének359
Nyílt láncú szénhidrogének halogénszármazékai368
Gyűrűs szénhidrogének375
Egyéb oldószerek, gőzök382
Gázok400
Egyszerű fojtógázok401
Kémiai hatású fojtógázok402
Ingerlő gázok409
Ózon419
Boránok420
Diazo-metán421
Etilén-oxid421
Freonok (fluorozott szénhidrogének)422
Foszfin424
Metil-bromid424
Műanyagok427
Természetes alapú műanyagok433
Mesterséges alapú, szintetikus műanyagok433
A polikondenzációs műanyagok433
Polimerizációs műanyagok441
Poliaddíciós műanyagok446
Növényvédő szerek450
A növényvédelem és a növényvédő szerek jelentősége450
A növényvédő szerek engedélyezése452
Akut mérgezések453
Szubakut és krónikus mérgezések456
Késői toxikus hatások456
A kémiai növényvédelemben használatos peszticidek hatásuk szerinti csoportosíátsa458
Akaricidek (atkaölők)459
Fungicidek (gombaölők)460
Herbicidek (gyomirtók)466
Inszekticidek (rovarölők)472
Egyéb vegyi anyagok484
Marószermérgezések484
Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)487
Poliklórozott bifenilek488
Korlátozott és betiltott anyagok és készítmények Magyarországon. A PIC-eljárás és a rotterdami egyezmény490
Perzisztens szerves szennyezők493
Endokrin diszruptorok494
Mérgezések ellátása. Laikus elsősegély, első orvosi ellátás (Szabó Kornél)495
Általános irányelvek, szempontok a munkahelyi balesetek ellátásához495
Inhalációs mérgezések ellátása496
Bőrön át történő mérgezések ellátása500
A szájon át történő mérgezések ellátása501
Ungváry György: Foglalkozási eredetű késői toxikus hatások és prevenciójuk504
Szakmáry Éva: Mutagén anyagok504
Ungbáry György: Daganatos megbetegedések, daganatkeltő anyagok, foglalkozási daganatok513
Ungváry György: Teratogén anyagok - foglalkozási eredetű fejlődési rendellenességek538
Dési Illés: Speciális toxikus hatások és prevenciójuk: immuntoxikológiai és magatartás-teratológiai károsodások547
Immuntoxikológia547
Magatartás-teratológia550
Adamis Zoltán: Toxikológiai tájékoztatás, Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)552
Porok, por okozta megbetegedések és prevenciójuk557
Ungváry György - Tátray Erzsébet: Porok, porképződés, porok sorsa a szervezetben, hatása a légzőrendszerre557
A por557
A porképződés, porképződéssel járó nemzetgazdasági ágak, alágak, ágazatok, munkakörök, tevékenységek, gépek, berendezések557
Porok okozta kockázatok558
Porok sorsa a szervezetben (lerakódás és elimináció), porok hatása a szervezetre559
A porok egészségkárosító hatásának patomechanizmusa561
A porrobbanás és a porok egészségkárosító hatásának prevenciója563
Tátrai Erzsébet: A porok tüdőre és szervezetre kifejtett hatásai - patológiai elváltozások567
Szervetlen porok légzőrendszeri és extrapulmonalis hatásai567
Mándi András: Ásványi és egyéb szervetlen porok okozta foglalkozási megbetegedések és prevenciójuk573
Silicosis573
Asbestosis581
Idegentest típusú pneumoconiosisok584
Mándi András - Tátrai Erzsébet: Szerves porok okozta foglalkozási megbetegedések és prevenciójuk585
Gyulladásos folyamatok585
Foglalkozási asthma587
Biológiai kóroki tényezők a munkahelyen593
Ungváry György: Általános higiénés szabályozás, személyi higiéné593
Straub Ilona: Foglalkozási eredetű fertőző megbetegedések és prevenciójuk (a munkahelyen)604
Foglalkozási zoonózisok és megelőzésük604
Egészségügyi dolgozók foglalkozási fertőző betegségei608
Hódos Tibor: Pszichoszociális kóroki tényezők, pszichoszociális eredetű megbetegedések és prevenciójuk a munkahelyen613
Béleczki Lajos - Varga József - Plette Richárd: Ergonómiai alapismeretek. Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések619
Ungváry György: Szervek, szervrendszerek foglalkozási eredetű egészségkárosító kockázatai - foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések626
Bálint Géza - Zahumenszky Zille: A mozgásszervek foglalkozási és foglalkozással összefüggő betegségei628
Morvai Veronika: Foglalkozási eredetű cardiovascularis megbetegedések637
Mándi András: Foglalkozással összefüggő légzőszervi betegségek648
Morvai Veronika: Foglalkozási eredetű emésztőrendszeri megbetegedések651
Morvai Veronika: Foglalkozással összefüggő vesebetegségek661
Morvai Veronika: A reproduktív rendszer foglalkozással összefüggő megbetegedései665
Morvai Veronika: Belső elválasztású mirigyek foglalkozási eredetű betegségei667
Aszalós Zsuzsanna: Foglalkozási eredetű neurológiai megbetegedések669
Ungváry Lilla: Foglalkozási szembetegségek674
Kohánka Valéria: Foglalkozási bőrbetegségek683
Ékes Erika: Foglalkozási és foglalkozással összefüggő megbetegedések a fül-orr-gégészetben690
Hudák Aranka: A vér és a vérképző rendszer foglalkozási és foglalkozással összefüggő betegségei693
Munkavégző képesség, munkára való alkalmasság705
Ungváry György - Morvai Veronika: A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése705
Béleczki Lajos: A munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendje710
Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatok710
Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok711
Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatok715
Záróvizsgálatok716
Ungváry György - Béleczki Lajos: Sérülékeny csoportok - gyermekek, fiatalkorúak, nők, terhes nők, idősek, külföldi vendégmunkások - foglalkoztatása717
Béleczki Lajos: Foglalkozási rehabilitáció725
Béleczki Lajos: Foglalkozási megbetegedések, munkabalesetek ellátásának jogi szabályozása731
Brunner Péter: Szakmai alkalmassági vizsgálatok734
Morvai Veronika - Ungváry György: Egészségmegőrzés a munkahelyen737
Morvai Veronika: A táplálkozási szokások740
Morvai Veronika: Fizikai inaktivitás742
Ungváry György - Morvai Veronika: A dohányzás egészségkárosító hatásai, munkahelyi dohányzás és a nem dohányzók védelme743
Morvai Veronika: Alkohol748
Morvai Veronika: Gyógyszer- és kábítószer-abúzus751
Morvai Veronika: Foglalkozási és nem foglalkozási tényezők hatása a dolgozók egészségére752
Grónai Éva: A munkahelyi egészségmegőrzés gyakorlati végrehajtásának általános szempontjai755
Ungváry György: Munkaegészségügyben dolgozó orvosok "etikai kódexe"759
Ungváry György: Nemzetgazdasági ágak egészségkárosító kockázatai, munka-egészségügyi kérdései763
Ungváry György: Egészségügy765
Béleczki Lajos: Gépipar771
Derényi Gábor: A közúti közlekedés776
Béleczki Lajos: Kohászat781
Ungváry György: Faipar788
Kőhegyi Imre - Berki László: A bányászat794
Nagy Imre: Textilipar801
Ungváry György: A mezőgazdaság804
Bereczki Edit - Nagy Imre: Vegyipar812
Báthori Ildikó: Gyógyszeripar818
Galgóczy Gábor: Építőipar, építőanyag-ipar822
Hódos Tibor: Képernyős munkahely829
Galgóczy Gábor: Kisüzemek835
Galgóczy Gábor: Fegyveres testületek839
Tari Endre: Az országos közforgalmú vasutak842
Melles Imre: Légi közlekedés847
Melles Imre - Ludván Miklós: Hajózás856
Nagy Imre: A munka világát szabályozó legfontosabb jogtárgyak, szabványok861
Irodalom866
Tárgymutató869
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem