780.191

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A mai világ képe I-IV.

Szellemi élet/Politikai élet/Gazdasági élet/Természettudomány és technika

Előszó

KEMÉNY próbára teszi az ember erejét a világ mai gyorsan változó külső képének megrajzolása. De még súlyosabb feladat belső, lelki arculatának ábrázolása, ez arculat kifejező vonásai mögött... Tovább

Tartalom

I. kötet
Korunk önvizsgálata (Kornis Gyula)9
Egyéni lélek és korlélek
Egyéni én és társas lélek
Korlélek és korszellem
Korszellem és kultúra
Egy-egy kor kultúrájának egysége
A mai kor elhatárolása
A jelen határai
A mai kor szelleme a filozófia tükrében
Az élet kérdései a gondolkodás előterében
Kultúra és pesszimizmus
Antiracionalista hangulatfilozófia
Individualizmus és szocializmus
Egyén és munka
Egyéni szabadság és közösségi kényszer
Kultúra és nacionalizmus
Nemzeti kultúra és világkultúra
Észszerűség és haladás a történetben
A szenvedések történeti iskolája
A világnézet (Halasy-Nagy József)
A világnézet35
Mi a világnézet?
A világnézetek sokfélesége
A világnézet típusai
A mai Európa világnézete45
Mit jelent Európa?
Európa és a kereszténység
Az európai tudomány
Az európai kapitalizmus
Az újkori állam
A tömegember betörése Európába
A mai világ és a filozófia
A kultúra (Halasy-Nagy József)
Természet és kultúra85
Természeti és kultúrnépek
A kultúra több, mint természet
A kultúra fogalmának története90
Kultúra és társadalom
Értéktudat és kultúra92
A szellem szerepe
Állat és ember
Szabadság
A konkrét személy
Kultúrkörök
A kultúra területe102
A kultúra két rétege
A teljesség sóvárgása
A hagyomány106
Gazdaság és technika110
Állam és politika113
Az út fölfelé121
A tudomány127
A művészet134
Az erkölcsi élet138
A vallás143
Történelem és filozófia148
A kultúra változásai151
Organizmus?
Világnézeti harc
Hit és kultúra
Idealista és naturalista "világ"
Stílusváltozások
Ritmus
A keresztény értékek
Nemzeti és világkultúra163
Nép és nemzet
Nemzeti kultúra
A kultúra értéke168
A kultúra szükséglet
A kultúra maga az ember
A vallás (Schütz Antal)
A ma külső vallási képe176
Vallás-statisztika
Egyetemessége
Földrajzi elhelyezkedése
Világválságok
A mai vallásosság arculata183
Vallási relativizmus
Vallási utilizmus
Jelenvilágiság
Vallás és kultúra tegnap és ma191
A gazdasági élet
A társadalmi élet
A politika
A művészet
A tudomány
A ma valláselméleti mozgalmai és földadatai208
Válság és kibontakozás
Missziók
A "színesek" vallási előretörése
Actio catholica
Vallási megújhodás
Az erkölcs (Prohászka Lajos)
Antik és keresztény erkölcs. Osztály- és államerkölcs221
A bátorság és a szeretet heroizmusa
Kegyesség. A kettős erkölcsiség
Udvari és polgári erkölcs
Tekintély és úri távolságtartás
Polgári boldogulás és épületes erkölcsiség
Felekezeti erkölcs és észerkölcs
Természetes erkölcs
Elvilágiasodás
Állammorál
Jogi, társadalmi, gazdasági szempontok túltengése
Polgári erkölcs236
Társadalom, nemzedékek, intézményes formák
Polgári rétegek
Nemzedékhullámzás
Individualizmus
Tényleges jogszabályzás. Az egyéni önrendelkezés elve
Szolidaritás hiánya és lelkiismereti bizonytalanság
Liberalizmus
Kötelességteljesítés. A szabadságeszme
A liberalizmus formái és eredményei
A gazdasági verseny erkölcse
Reklám és szerelem
Divat és emancipáció
Humanizmus
Jótékonykodás
Nyárspolgári jólét és érzelemesség
Haladás és aszkézis
Tekintély és bölcselkedés
Kultúrharc és államerkölcs
A pozitivizmus etikája
Kant
Irracionális hullámok266
Szocializmus
Polgári ethosz és társadalmi elégedetlenkedés
Tagadás és utópia
A tömeglét életformái
Pesszimizmus és esztétizmus
Világfájdalom
A schopenhaueri élettagadás
A "spleen" erénytana
Új életformák keresése: Kierkegaard, Dosztojevszkij, Nietzsche
Fordulat a metafizika felé. Kierkegaard
Tolsztoj
Dosztojevszkij
Nietzsche
Lét és erkölcs
Új értéktáblák
Ifjúsági mozgalom
A tragikus élet erkölcse293
Danse macabre
A feldúlt világ
Társadalmi tömeglét
Nivellált életformák
Nemzedékharc és fiatalságimádat
Az élet közömbössége
Bizonytalanság
Kollektív felelősség
Kiegyenlítődés
Az én felbomlása
A szerelem haldoklása
A tömeggé vált nő
Túl a jónak és a rossznak határán
Gyötrődő új világ312
Az örök erkölcsiség
Katolikus újjászületés
Dialektikus teológia és új pietizmus
A heroizmus hite
Tartalmi etika. Scheler
Prognózis
A tudomány (Somogyi József)
A tudomány helyzete korunk világképében329
A természettudományok legújabb fejlődése
A szellemtudományok legújabb fejlődése
A tudomány fejlődésének akadályai
Európa tudományos fölényének válsága
Mi a tudomány?338
A tudományos ismeret
Az igazság
A bizonyosság
A tudomány lehetősége és határai343
A szkepticizmus
A relativizmus bírálata
Az agnoszticizmus
A megismerés határai
A tudomány forrásai354
A kutatás módszere
A tudomány vezéreszméje
Az igazolás
Tapasztalás és okoskodás
Az intuíció
A tudományok felosztása365
A tudományok összefüggése
A hittudomány
A filozófia és a szaktudományok
Tudomány és világnézet371
A tudomány hatása a világnézetre
A világnézet hatása a tudományra
Tudomány és politika371
A tudomány szabadsága
A szabadság korlátai
A szabadság és a közjó
Az irodalom (Kállay Miklós)
A huszadik század irodalma385
Nemzedékek
A világháború cenzúrája
A korforduló az irodalomban
A humanista szellem hanyatlása
Tárgykörök bővülése
Az irodalom új területei
Technika, tudomány és társadalom
Tudományos felfedezések hatása
Új szemlélet
Totális szemlélet
Belső monológ
Relativitás a szemléletben
A mai irodalom őszintesége
Önéletrajzi regénye
Regényes életrajzok, új típusok
Új rekonstrukció felé
Bomlásból új konstruktivizmus felé
Eszmék és eszmeáramlatok a XX. század irodalmában403
Új mítoszok keresése
Új irodalmi szakadás
Az írástudók árulása
Irodalmi nagyüzem és könyvinfláció
Konfekció-irodalom
Irodalmi erők bomlása a tartalom és forma anarchiájáig
A szimbolizmus bomlasztó kezdeményezése
Az izmusok uralma
Expresszionizmus, kubizmus
Regények és regényírók415
Proust és Joyce
Proust és az új lélektani regény
Regényciklusok
Mágikus realizmus
Társadalmi és osztályréteg
Társadalmi regények
A történeti regény újjászületése
Sigrid Undset két történelmi ciklusa
Külföldi és magyar regényes életrajzok
A lélektani regény útjai
Az újjáéledt exotikum
Az expresszionista regény
Mágikus realizmus
Új tárgyiasság és populizmus
Populista regény
A novella újjászületése
Mai novellisták
A huszadik század költői mozgalmai434
Walt Whitman forradalma
Posztszimbolizmus
Ady és követői
Kibontakozás, Paul Claudel és hatása
A claudeli vers hatása
A kubizmustól a szürrealizmusig
A tiszta költészet
A dráma visszatér a költészethez
Strindbergtől Maeterlinckig
Eszmék drámája
Új műfaj, a platonista esszé
A színház (Hevesi Sándor)
A színjáték hivatása449
Az új drámai művészet
A színpadi naturalizmus
A látványos színház
A műfajok vására456
A mai közönség
A mai műfajok
Tragédia és tragikomédia
Dráma és életkép
Opera és operett
Drámaírás és színjátszás466
Az író és a színész
A műfajok lényege
Kritika és közönség
Az utolsó beteljesülések
Irodalom és színdarab
Rendező és játékmester476
A rendező megjelenése
Gordon Graig
Shakespeare és a rendezők
Az orosz színpad
Színház és film485
A vizuális színház
A hangosfilm lehetőségei
A plasztikus film
Színház és rádió492
A láthatatlan színész
A rádió dramaturgiája
Az akusztikus ötlet
A szabadtéri játék498
Színház a szabadban
Színház és templom
A színház jövője503
Tömeg és közönség
A művészet (Lyka Károly)508
Festészet
Az expresszionizmus
Lírai festészet
A lelkiség ábrázolása
Formai festészet
Szobrászat
Belső feszültség és mozdulatlanság
Építészet
Belső téralakítás
A modern zene (Prahács Margit)
Történeti előzmények531
Az új zenei formanyelv gyökerei
A francia impresszionizmus: Debussy
A francia szellem térhódítása
A kezdet535
Satie és a "Groupe de Six"
Strawinsky és az orosz balett
Strawinsky első fellépése
Az új zenei naturalizmus
A jazz
A jazz és a műzene
A stílusfordulat szellemi háttere
Intellektualizmus és ösztönösség
A népzenei erők
Nemzeti irányzatok
Schönberg ls követői
Schönberg zenei forradalma
A schönbergi absztrakció következményei
Alban Berg
Busoni
Busoni új klasszicizmusa
A kibontakozás554
Új formaakarat kibontakozása
A formai megerősödés irányelvei
Az új hangszeres gondolkodás
Új hangzások, új hangszínek
Az új stílus kibontakozása az operában
A Wagner utáni operastílus
Az opera új témaköre
A szerelem operaszínpadi ábrázolása
Az erotika háttérbeszorítása
A legújabb operatípusok
Az opera-persziflázsok
A zene és a dráma új viszonya
A modern operarendező-művészet
Az új kórusművek
A "Psalmus Hungaricus"
A modern zene és a társadalom575
A modern zenekultúra és a modern zenei nevelés problémái
A zenekultúra elgépiesedése
A "ma" művésze
Aktuális zeneművek
A német ifjúsági zenemozgalom
A közösségeszmény és szaktudás
Az új magyar műzene nemzeti irányelvei
Az új hívő szellem a zenében
Modern zene és metafizika587
Ritmus és metafizika
Expresszinizmus, neoklasszicizmus
Strawinsky zsoltárszimfóniája
Bartók: Cantata profana
Az új egyházzenei törekvések
Az új magyar egyházi zene
II. kötet
A jelenkor politikai fejlődése (Gratz Gusztáv)9
A világháború utáni kor története (Gratz Gusztáv)
Bevezetés21
Európa a világháború előtt és után21
Az 1919 óta bekövetkezett nemzetközi fejlődés főszakaszai 23
A békeszerződés merev alkalmazásának kora24
A francia-német viszony24
A hatalmak32
Közép-Európa40
A Balkán-államok45
A nemzetközi együttműködés kora48
Németország felszabadulása a békeszerződés béklyóiból48
A Kellogg-paktum és Briand páneurópai terve64
Anglia67
Olaszország69
Szovjet-Oroszország74
Lengyelország79
Ausztria81
Magyarországnak elszigeteltségéből való felszabadulása86
A Balkán-államok87
Az egyoldalú elhatározások és a német-olasz túlsúly kora88
A német nagyhatalom feltámadása88
Közép-Európa99
A Balkán-paktum106
A Távol-Kelet109
Abesszínia meghódítása és a Berlin-Róma tengely114
A spanyol polgárháború117
Ausztriának Németországgal való egyesítése121
A szudétanémetek beolvadása Németországba és a magyar Felvidék visszacsatolása129
Csehszlovákia megszűnése136
Befejezés139
A nemzetközi viszonylatok (Frey András (II-IV) és Gratz Gusztáv I. és (V-IX.))
Az európai kontinens problémája144
A francia-német ellentét144
A francia álláspont150
A német álláspont159
A német terjeszkedési törekvések162
A német hatalmi törekvések ellenzői és támogatói174
A Földközi-tenger köre189
Az olasz birodalom190
A közép-tenger nyugati medencéje207
Levante és Elő-Ázsia216
A Balkán224
A Földközi-tenger előszobája224
A bolgár-szerb-kérdés225
A Balkán-antant227
A brit birodalom229
Az angolok missziós tudata229
A brit politika alapjai229
A birodalom törzse 232
Az angol-orosz viszony233
Anglia földközi-tengeri problémája234
Az európai szomszédok236
Anglia és Amerika237
A birodalom szerkezete241
A tagállamok külpolitikája241
A dominiumok244
A dunai államok245
Kelet- és Észak-Európa problémái255
Oroszország külpolitikájának állandó tendenciái255
A skandináv államok261
A balti-államok263
A francia-orosz szövetség268
A Távol-Kelet270
Amerika285
A nemzetiségi kérdés290
Törekvések a nemzetközi élet megszervezésére (Ottlik György)
Bevezetés307
A népszövetség308
A népszövetség megalakulása308
Az Egyességkormány313
A Népszövetség szervezete328
A békeszervezési törekvések a Népszövetség árnyékában340
Békéltetés, Döntőbíráskodás és Genfi Protokollum340
Locarno és regionális megyegyezések342
A Kellogg-paktum345
Briand európai unióterve349
A leszerelés350
A kollektív biztonság elmélete350
A kétoldalú megnemtámadási szerződések rendszere352
A nemzetközi gazdasági szervezkedés354
A Népszövetség reformja és a jövő kilátásai357
A politikai rendszerek (Ottlik László)
Bevezetés363
Alapfogalmak363
A mai politikai világrend kialakulása381
A polgári demokráciák398
A kabinetrendszer: Nagybritannia400
A parlamentarizmus: Franciaország416
A prezidencializmus: Az Egyesült Államok428
A totális állam448
Az új deszpotizmus: Szovjet-Oroszország451
Az új abszolutizmus: a fasiszta Olaszország477
Az új cezarizmus: a "harmadik" Németbirodalom503
Epilógus525
Név- és tárgymutató531
Melléklet: Európa politikai térképe
III. kötet
Áttekintő bevezetés (Hegedüs Loránt)9
A világháború hatása a gazdasági eszmékre (Balla Antal)23
A gazdasági szabadelvűség
A gazdasági szabadelvűség ellenhatásai
A háború hatása a gazdasági élet rendjére
Az orosz kommunizmus
Az olasz fasizmus
A német nemzeti szocializmus
Tervgazdasági és totalitásos eszmék a világháború után
A világ éléskamrája (Leopold Lajos)27
A háborús élelmezés két zónája
"Európát fel kell adni..."
Mr. Farmer birokra kél a távolsággal
A távoli élelem
A távolság technikája
A távoli árusítás
Termény, áru, pénz
A falusi ár és a tengerentúli ár
"Amerika álma"
A gyárszerű őstermelés
A világpiac elveszett. Nem találják
Mibe került a világháború? (Fellner Frigyes)189
A szövetséges és társult hatalmak
A központi hatalmak költségei
A földosztó háború (Leopold Lajos)213
Európa, amely nem oszt földet
Kelet-Európában földosztással végződött a háború
A földosztók és ellenfeleik. Indítékaik. Érveik
Kis lak áll a nagy Duna mentében
Húsz évvel a háború után
Az ipari termelés világfilmje (Fenyő Miksa)253
A gyáripari termelés rendje
Kartell és tröszt
A szociális kérdés
Háború után
A háború előtt
A nyersanyag parancsol
Pamut és kaucsuk
A nyersolaj
A kémia beleszól. Autarkia
Kereskedelmi politika
Befejezés
A közlekedés problémái (Neumann Károly)309
A közlekedés a világháború előtt
A világháború hatása a közlekedésre
A forgalom eszközeinek átalakulása
A gazdasági válság hatása
A díjszabási politika
A közlekedés helyes rendezése
A világ kereskedelme és hitelélete (Koós Zoltán)361
A kereskedelem lényege
A kereskedelem megszerveződése
A hitelgazdálkodás
A hitelszervezet
A pénz szerepe
A jegybankok befolyása a hiteléletre
Az árak a nemzetközi aranyvaluta-rendszer megszűnése után
A nemzeti jövedelem
A pénz sorsa és misztériuma (Hegedüs Loránt)421
A pénz vallomása a napoleoni háborútól a világháborúig
Az aranyprobléma
Valutaforradalom a világháború után
Világgazdaság (Balla Antal)473
A világgazdaság fontosabb tényezői. A nemzetközi munkamegosztás
A világgazdaság 1850-től 1890-ig
Az 1890-1914. évek világgazdasága
A forgalom eszközei
A vándorlás
A háború hatása a világgazdaságra
A világgazdasági helyzet a békekötések után
A világgazdasági válság
A világgazdaság akadályai
Név- és tárgymutató519
Mellékletek
A valuták hullámzása a világháborúban441
A világforgalom497
A fontosabb nyers anyagok eloszlása a földön513
IV. kötet
Bevezetés (Csűrös Zoltán)9
A mai biológia világképe (Gorka Sándor)15
Az élet térfoglalása és eredete20
Az élet mibenléte és jellemző tulajdonságai25
Az élet tűzhelye34
A szervezetek hatóanyagai40
Öröklés46
Az élet evolúciója75
Tudomány és gyógyítás (Báró Korányi Sándor)85
A mai sebészet kialakulása (Manninger Vilmos)123
Gyógyszeres therápia (Vámossy Zoltán)143
A sugárzások szerepe az orvostudományban (Kelen Béla)
Általános rész
Anyagi sugárzások171
Elektromágneses sugárzások175
Részletes rész
Gyógyítás anyagi sugárzással189
Gyógyítás elektromágneses sugárzással191
Az építészet (Kotsis Iván)
A városok építésének megjavítása217
Egységes lakótelepek építése219
A lakáskultúra felfokozása220
A lakosság széles rétegei számára szükséges lakástípusok megteremtése222
Az alaprendezések fokozott idomulása a rendeltetéshez225
Új szerkezetek226
A rendeltetés fokozott kielégítésének átformáló hatása a külsőre228
A belsőségek megoldása231
Az élelmezés problémái (Vuk Mihály)235
Őseink tápláléka
Ételek készítése
Hamisítások
Táplálkozástan
Tápszerek ellenőrzése
Vitaminok
Válságok
Hús
Húsmérgezés
Húskonzerv
Fagyasztott hús
Hússertés
Vér
Zsír
Mesterséges zsírok
Margarin
Konzerváló-szerek
Rövidhullámú sugarak
Tejtermékek
Műtejek
Casein
Lanital
Uvioltej
Tejmérgezések
Ömlesztett sajt
Vaj-aróma
Tejszínhab
Tojás
Vastartalom a tojásban
Tojáskonzerv
Tojáspótlószerek
Tojáshab
Búza
Malomipar
Liszt tárolása
Papírzsákok
Kenyér elöregedése
Lisztkonzerválás
Fa-szóróliszt
Kártevők irtása
Rizs
Szója
Burgonya
Száraz élesztő
Paradicsom
Must befőzése
Must fogyasztása
Borok fogyasztása
Bor vasmentesítése
Kékderítés
Szárazjég
Kevert jegelés
Folyékony gyümölcs
Pektinek
Ételeink színe
Mesterséges festés
Ételeink szaga
Harci gázok hatása élelmiszerekre
Mezőgazdasági problémák
Klíma és biológia
A mezőgazdasági növénytermesztés (Surányi János)279
Az állattenyésztés (Schandl József)295
A közlekedés (Pattantyús Á. Dénes)
Vízi közlekedés323
Vasúti közlekedés323
Közúti közlekedés330
Nagyvárosok közlekedése333
A légi közlekedés (Rácz Elemér)
A légi közlekedés kialakulása335
A légi közlekedés műszaki kérdései338
Gazdaságossági szempontok344
A kozmikus sugárzás (Tangl Károly)349
A fizika egyes fontosabb problémái (Pogány Béla)367
Az ipar fejlődése (Misángyi Vilmos)
Bevezetés425
A műszaki anyagvizsgálat jelentősége426
Az iparok rövid áttekintése428
A vasipar430
A fémipar436
A szerszámgépek447
A munkásjóléti intézmények457
A kémia és a nyersanyaggazdálkodás (Varga József)
Harc a nyersanyagért
A vegyiipari feldolgozás szerepe
A német vegyiipar kialakulása453
Érc- és fémfeldolgozás459
Vas és acél
Silány ércek feldolgozása
A könnyű fémek térhódítása
A kémia és a petróleumipar469
Korszerű motorhajtóanyagok
A krakkgázak iparai
Motorhajtóanyagok krakkgázakból
Egyéb felhasználási lehetőségek
Szénolajak gyártása
A levegő, mint nyersanyagforrás475
A tengeri állatok
A tenger növényei
Ásványi sók tengerben
A tenger szolgáltatta nyersanyagok478
A tengeri állatok
A tenger növényei
Ásványi sók a tengerben
A hulladékok hasznosítása483
Fémtartalmú hulladékok
Gumi-, textil-, olaj- és bőrhulladékok
Cellulóz mezőgazdasági hulladékokból
Az élelmiszerek hulladékai
A vágóhidak hulladékai
Szennyvizek értékesítése
Műanyagok494
Műgyanták
Vinilműanyagok
A cellulóz iparai
A cellulóz előállítása
Műselyem, műpamut, műgyapjú
Műgumi
Korszerű nyersanyaggazdálkodás507
Világverseny a kémia terén
Az anorganikus kémia mai állása (Gróh Gyula)511
Ruházkodásunk (Csűrös Zoltán)553
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV.

A II. és a III. kötetek könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
36.500 Ft
18.250 ,-Ft 50
164 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV. A mai világ képe I-IV.

A gerincek kissé kopottak, sérültek. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
36.500 ,-Ft
329 pont kapható
Kosárba