864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 731 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

1. szám:
Gyenis Vilmos: Késő-barokk és népies irodalom
Király István: A konzervativizmus harca a haladd irodalom ellen 1908-1912 között
Kabdebó Lóránt: A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világa
Kisebb közlemények
Szabó Flóris: A Pray-kódex egy helyének megfejtése.
Áfra János: Balassi Bálint szidalmazó szavairól.
Varga Imre: Tallózások Madách Gáspár körül.
Taxner Ernő: Teslér Lászlóról. 74 - Hegedűs
Sándor: Egy ismeretlen Krúdy-regény. 77 - Wacha
Imre: József Attila páncélvonatának forrásához. 78
Adattár
Kubinyi András: Pesti Gábor családi összekötettései. 81
- Láng József: Gyulai Pál egy kiadatlan cikke. 87 - Ficzay Dénes: Adalék Papp Dániel irodalmi kísérleteihez.
88 - József Farkas: Újabb dokumentumok Király
György 1919/20-as állásfoglalásáról. 89 - Varsányi Péter:
Móricz Zsigmond ismeretlen levele kezdő korából. 92
Szemle
Kardos Tibor: Az Árgirus-széphistória (Szauder József) 93
Csóka J. Lajos: A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI-XIV. században
(Boronkai Iván ) 97
Szalay Károly: A magyar szatíra száz éve (Kovács Győző) 104
Dsida Jenő: Versek (Rónay György) 106
Petr Rákos: Rhythm and metre in Hungárián verse
( Kecskés András)
Magyar széphistóriák. - Büky Béla: A Jankowich
Miklós-féle katalógusgyűjtemény, mint ismeretlen, 1712
előtti régi magyar könyv- és variánsadatok forrása.
- József Attila: Irodalom és szocializmus. - László
Lajos: Sorsunk. - Berde Mária: Tüzes kemence. - Illés
Béla: Pipafüst mellett ... - Bori Imre: Eszmék és látomások. - Südosteuropa-Bibliographie. (Gerézdi Rabén,
Hall Béla, Kapási Márton, Merfián Miklós, Farkasházi
Zoltán, StenczerFerenc, Béládi Miklós, V. Kovács Sándor) 111
Krónika
Gerézdi Rábán 1(1914-1968) (Bán Imre) 119 -A Magyar Irodalomtörténeti Társaság veszprémi vándorgyűléséről (Kispéter András) 120 - Az Irodalomtudományi
Bizottság 1967. évi munkájáról (Hopp Lajos) 121
Intézeti hírek (1967. november 1-december 31.) 123

2. szám:
Agárdi Péter: Gyöngyösi István és a középnemesi rendiség
Fenyő István: A demokrácia történetírója
Pomogáts Béla: A népi irodalomszemlélet kérdéséhez
Kisebb közlemények
Pannonius - Giovanni Unghero:
Váradi János. 194 - Kovács Magda: Petőfi versei és a
cenzúra 200. - Rosszijánov, Oleg: A sokarcú isten: keresése és tagadása Ady istenes verseiben. 204 - Eckhardt
Sándor: Megjegyzés Balassi szidalmazó szavaihoz.210
Adattár
Benda Kálmán: Adalékok Wathay Ferenc életéhez. 211
- Lőkös István: Alexovics Vazul Verseghyről és a Martinovics-perről. 213 - Futaky István: Kazinczy, Rumy
és a göttingai Tudós Társaság. 218 - Urbán Aladár: Az
1848-as sajtó történetéhez. 221 - Kerényi Ferenc:
Madách Imre ismeretlen levelei. 232 - Bojka Ferenc:
Egy elfeledett Radnóti-fordítás. 235 - Szerb Antalné:
Szabó Lőrinc ismeretlen verse. 236
Szemle
Mikes Kelemen: Épistolák (Gyenis Vilmos)
Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós (Oltványi Ambrus)
Jókai Mór összes művei (Szakács Béla)
Gyertyán Ervin: József Attila (Főidényi László)
Vargyas Lajos: Researches into the Medieval History of
Folk Ballad (Voigt Vilmos) 251
Celtis, Conradus: Opuscula qvae Vindobonae prelo svbicienda cvravit. - Vörösmarty Mihály: Válogatott
lírai költemények. - Hermann, Eva: Die Buchstadt
Leipzig und ihre Rolle bei der Vorbereitung der
bürgerlichen Revolution von 1848 in Ungarn. -
F. Csanak Dóra: Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár kézirattárában. - Zalka Máté: Az éneklő börtön. - Révai József: Válogatott történelmi
írások. - Füst Milán: Emlékezések és tanulmányok.
( V. Kovács Sándor, Tóth János, Fekete Sándor, Rusznyák
Márta, Kovács József, Varga Rózsa, Varga József) 256
Krónika
Tudományos ülésszak a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom tiszteletére (Rigó László) 263 -
Florio középkori kutatásai
Intézeti hírek (1968. januári-március 31.) 271-Helyreigazítás (H. K.)272

3. szám:
Tarnai Andor: Pax Aulae
Németh G. Béla: A polgári realizmus kritikai kezdeményezői 284
I Baránszky Jób László: Kosztolányi és a német irodalom
Kisebb közlemények
Vajay Szabolcs: A magyar Roland-ének nyomában. 333
- V. Kovács Sándor: Egy Vergilius reminiszcencia
Balassinál. 338 - Dán Róbert: Apácai héber nyelvtudásához. 338 - Kiss Albert: Adatok Papp Dániel életrajzához. 339 - Molnár Ferenc: Radnóti Miklós pályakezdésének körülményeiről. 343 - SzőnyiZoltán: Budapest
első irodalmi lapja 1945-ben. 350 - Kókay György: Bessenyei Der Mann ohne Vorurtheil című műve magyarországi másolatának provenienciájához. 350
Adattár
Korompay János: Kéziratok és Ady-levelek Horváth
János hagyatékából - 352 - Varga József; Horváth János
levele Ady Lajoshoz. 364 - Rigó László: Gyulai Pál kiadatlan politikai cikke. 365
Szemle
Jancsó Elemér: A felvilágosodástól a romantikáig
(Wéber Antal) 372
Csomasz Tóth Kálmán: A humanista metrikus dallamok
Magyarországon (Bán Imre) 374
Horvát István: Mindennapi (Fenyő István) 377
Trencsényi-Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti
irodalom (Gerézdi Rábán) 380
A magyar nyelv története és rendszere (Jeleníts István) 382
Silagi, Gábriel: Untersuchungen zur, Delibcratio supra
hymnum trium puerorum des Qerhard von Csanád.
- Batsányi János: Der Kampf. - Vörösmarty Mihály:
Czillei és a Hunyadiak. - Gárdonyi Géza: Versek -
drámák. - Dersi Tamás: A rejtélyes doktor. - Dénes
Zsófia: Élet helyett órák. - Pók Lajos: Babits Mihály
alkotásai és vallomásai tükrében. - Kabdebó Lóránt:
Szabó Lőrinc a lázadás kezdetén. - Devecseri Gábor:
Lágymányosi istenek. - Balog Edgár: Toll és emberség.
(Redl Károly, Kovács Győző, Fehér Géza, E. Nagy Sándor,
Ferenczi László, Széles Klára, Kardos Pál, Kiss Sándor,
Szerb Antalné, Say István)
Krónika
Waldapfel József - A Magyar Irodalomtörténeti Társaság sárospataki vándorgyűléséről

4. szám:
Gerézdi Rabán: Balassi Bálint utóélete
Wéber Antal: Erdélyi János irodalomszemlélete
Gáldi László: József Attila trocheusairól
Kisebb közlemények
Csonkás Mihály: A költő Zrínyinek egy ifjúkori barátja.
429 - Borzsák István: Az Aeneis alvilági seregszemléjének utókorához. 432 - May István; Mészáros Ignác dalbetétjeiről. 437 - Scheiber Sándor: Az elveszett alkotmány egy helye. 442 - Alexa Károly: Arany és Madách
(A Madách-íra kronológiájához) 443 - Veres András:
Adalék a Tündérkert értelmezésének kérdéséhez. 445 -
Vass Péter: A tartalom és forma kérdései József Attila
Kései sirató-jában. 449
Adattár
Hőgye István: Batsányi Jánost köröztető levél 1810-ből. 456
T. Erdély Ilona: A Regélő-Honművész történetéhez. 457 - Martinkó András: Az első Petőfi-verskézirat kalandos és szomorú története. 458 -
Bényei Miklós: Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései.
Fodor István: Egy Ady-vers francia fordítása 1913-ból. 468
Szemle
Barta János: Költők és írok (Németh G. Béla)
Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján
(Rigó László)
Török Gábor: A líra: logika (Széles Klára)
A Korunk költészete (Krajkó András)
Levelek Hatvany Lajoshoz (Dévényi Iván)
Történelmünk a jogalkotás tükrében. - Documenta Romana Societatis Jesu in regnis olim corona Hungarica
Unitis. - Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak-Amerikában. - Lipták Gábor: Jókai Balatonfüreden - Palágyi Lajos: Parittya. - Makay Gusztáv: Tóth Árpád.
Benedek Elek: A százesztendős jövendőmondó. -
Tamási Áron: Vadrózsa ága. - Mályuszné Császár Edit:
Színháztörténetünk társadalomtörténeti összefüggései.
Bibliográfia 1918-1960. (V. Kovács Sándor, Domokos Pál
Péter Pál, Gál István, Nagy Miklós, Láng József, Szmodits
Anikó, Korompay János, Réti Tamás, Jeleníts István,
Hopp Lajos) 485
Krónika
Az irodalomtörténeti Intézet vitaülése az irodalomtörténeti korszakolásról (Rigó László) 495 - Horvát és
cseh Zrínyi-adalékok (Angyal Endre) 497 - Magyar
Poesis - Szépirodalmunk a XVII. században. (A Petőfi
Irodalmi Múzeum kiállítása) (Tarnóc Márton) 499

5. szám:
Szegfű László: Eretnekség és tirannizmus 501
Kispéter András: Mindenkinek szeretni kell valakit 517
Rákos Péter: Ady fejlődésképe külföldi szemmel 528
Kisebb közlemények
Varga Imre: Thordai János zsoltárainak forrásáról,
manierizmusáról. 541 - Ficzay Dénes: Adalék Török
Gyula életrajzához. 554 - R. Kocsis Rózsa: A magyar
groteszk tragikomédiát megteremtő' Karinthy Frigyes.
555 - Kubán Endre: A temesvári „Dél" Irodalmi
Társaság. 560
Adattár
Tornai Andor: Faludi Constantinus-drámájának programja. 563 - Fehér Géza: Ha valaki híven tüzesen szeret. 567 - László János: Eötvös József két levele. 568
- Scheiber Sándor: Móricz Zsigmond négy levele. 571
- Markovits Györgyi: Vető Miklós ismeretlen versei. 573
Szemle
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál (Rigó László) 575
Jókai Mór: Följegyzések (H. Törő Györgyi) 582
Hatvany Lajos: így élt Petőfi (Martinkó András) 587
Móricz Miklós: Móricz Zsigmond érkezése (Gergely 591
Gergely )
Dante a középkor és a renaissance között (Kovács Sándor
Iván) 595
Székesfehérvár évszázadai, I. - Lukács, L.-Polgár, L.:
Documenta Romana, Históriáé Societatis Jesu in regnis
olim Gorona Hungarica Unitis II. - Pest-budai hétköznapok egykorú naplók és emlékiratok tükrében.
1805-1848. - Tompa Mihály: Szőlőhegyen. - H.
Boros Vilma: Szécheny István hátrahagyott iratainak
története. - Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. -
Gergely Sándor: Valami készül. - Győri János: Áprily
Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. - Szalatnai
Rezső: Magyar írók nyomában. - A magvar irodalom
bibliográfiája, 1959. (Kurcz Ágnes, Domokos Pál Péter,
Heverdle László, Pór Péter, Siihai Pál, Varga Rózsa,
Lőrinczy Huba - Nagy Sz. Péter - Kajtár Mária - Zemplényi Ferenc) 596
Krónika
Baranyi Imre (1935-1968) (Rigó László) 607 - Tanulmánykötetek a Kelet-európai reneszánsz- és felvilágosodásról. (Sziklai László-Varjas Béla) 607 - A
péceli Ráday Gedeon-emlékkiállításról. (Molnár József)
608 - Intézeti hírek (1968. június 1 - augusztus 31.) 609
Magyar irodalomtörténetírás, 1967. (Bibliográfia) 619

6. szám:
Komlovszki Tibor: A Balassi-vers jellegéhez 633
Fried István: Vörösmarty Mihály és a Tudományos Gyűjtemény 644
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc, a Nyugat kritikusa 659
Kisebb közlemények
Petrovich Ede: Veresmarthy Ipoly pécsi kódexe. 572 -
Angyal Endre: A magyar rímes-időmértékes verselés történetéhez. 676-
Benda Kálmán: Még egyszer Verseghy
Marseillaise fordításáról. 677 - Komlóssy Ákos: Kiss
József és Juhász Gyula költészetének rokon vonásai. 679
Áfra János: Móricz Zsigmond, a debreceni újságíró.
682 - Barta András: Az Asszonyságok díja. 685
Adattár
Jenei Ferenc: Ismeretlen Zrínyi levél Zrínyi-Újvárról. 691 - Ifj. Horánszky Nándor: Mikszáth Kálmánné ismeretlen levelei. 692 - Markovits Györgyi: Elsüllyedt költészet. 694
Szemle
Arcképek a magyar szocialista irodalomból (Bessenyei György) 709
A cenzúra árnyékában (József Farkas) 710
Jókai Mór Összes művei (Katona Béla) 711
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában
(V. Kovács Sándor) 716
Rónay György: Fordítás közben (Jelenits István) 718
Csapodi Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia
könyvtárának ősnyomtatvány-gyűjteménye. - Lukács,
Ladislaus: Documenta Romana Históriáé Societatis
Jesu in regnis olim Corona Hungarica Unitis. III. -
Nagy Iván verses naplója a szabadságharc korából.
- L. Kiss Ibolya: Az asszony tragédiája. - Bányai
Kornél: Vasénekű testvéreim. - Radnóti Miklós
(Bibliográfia) - Fábry Zoltán: Valóságirodalom. -
Illés Béla: Lövészárokban ... - Turczel Lajos: Két
kor mezsgyéjén. (Kulcsár Péter, Domokos Pál
Péter, Tamás Anna, Schéda Mária, Sinka Erzsébet,
Regiili Ernő, Szabó Zoltán, Seres József, Kovács
Győző) 720
Krónika
Juhász Géza (1894-1968) (Barta János) 727 -
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi
vándorgyűléséről. (Wintermantel István) 128-„A négyszáz éves Wathay Ferenc". (Schéda Mária) 730 - Intézeti hírek (1968. szeptember 1 - november 30.) 731
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.580 Ft
2.060 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6. Irodalomtörténeti közlemények 1968/1-6.

A borító kissé kopott, néhány lapon aláhúzások láthatóak.

Állapot:
2.580 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba