A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar vers

Az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai 1981. augusztus 10-14.

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 1981. augusztus 10-14. között rendezte meg Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus elnevezéssel Budapesten a világ hungarológusainak tudománytörténeti... Tovább

Tartalom

Előszó 9
Sőtér István: Emlékezés Lotz Jánosra. (Elnöki megnyitó helyett) 11
A magyar vers eredete
Pusztai Ferenc: Régi magyar vers - régi magyar nyelv 17
Benkő Loránd: Néhány filológiai probléma az Ómagyar Mária-siralom körül 24
Holl Béla: A középkori magyarországi latin liturgikus versköltészet és a vulgáris egyházi ének 28
Kálmán Béla: A magyar népdal ősi öröksége 32
Kanyó Zoltán: Vers és kommunikáció 35
Nyíri Antal: A törlít igének és társainak vallomása a Szabács viadala eredetéről 39
Szegfű László: Pogánykori hősénekeink utolsó évszázada 47
Váczy Péter: Honfoglaláskori hősi énekeink nyelve és előadásmódja 51
A magyar vers nyelvi és metrikai alapjai
Vargyas Lajos: A magyar versritmus nyelvi alapjai 59
Büky László: A versbefejezés grammatikájához 67
Deme László: A vers szövege és hangzása 71
Elekfi László: Mi a jambus? 77
Horváth Iván: A régi magyar vers készülő kézikönyve 82
Kerék András: A gyermekvers metrikája 89
Nyirkos István: A rím eredetéről 97
Papp Ferenc: Vers, konkordancia, asszociáció 104
Szilágyi Ferenc: A magyar versmondat néhány újabb jelensége 109
Szőke György: Az áthajlás csecse becse. (Az enjambement funkciójáról) 122
Szőllősy-Sebestyén András: A beszéd és a vers dallama 127
Veenker, Wolfgang: Különböző korszakok magyar poétikai szövegeinek fonológiai-statisztikai vizsgálata 133
A magyar vers funkciója a magyar irodalomban
Németh G. Béla: A prózai illetve a verses megformálás arányviszonyáról a magyar irodalomban 157
Birnbaum, Marianna D.: A humanista ellen-modell. Radnóti Miklós Második ecloga-ja 166
Bókay Antal: A lírai vers típusai a kései József Attila költészetében 171
D'Alessandro, Marinella: Az ezredik szó. Lesznai Anna költészete 177
Kőszeghy Péter: A „virágnyelv" funkciója korai verseinkben 182
Láng Gusztáv: Tóth Árpád és az expresszionizmus 186
Melczer Tibor: A költészet mint azilum Batsányitól Radnótiig. (Vázlat) 194
Somlyó György: Holnaptól - máig. A modern magyar költészet kezdetei és az „idő". (Vázlat) 203
Szendrey Tamás: Vörösmarty Mihály költészetének történelemszemlélete 208
Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar irodalom kezdetei: Pólya László költői arcképe 212
A magyar verstani elméletek története és tipológiája
Kecskés András: Irányzatok és álláspontok a magyar verselméletben 221
Bodolay Géza: Néhány verstani kérdés a felvilágosodás korának és a reformkornak az elméleteiből 230
Görömbei András: Néhány szempont a hosszú ének poétikájához 235
Nyéki Lajos: A magyar szabad vers tipológiája 239
A versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben
Bori Imre: A versszerűség kritériumai a XX. századi magyar költészetben 249
Andersen Bjorn, Zsuzsanna: Vers, versszerűség, próza 255
Bodnár György: A költői nyelv és a XX. századi magyar költészet 261
Fehér Erzsébet: Adalékok a korai magyar avantgarde poétikájához 264
Kun András: A korai Nyugat tulajdonképpeni (lírai) költészetfelfogása 270
Szabolcsi Miklós: A versszerűség néhány kritériuma a jelen magyar költészetben 274
Szathmári István: A két világháború közötti magyar költői stílus és az izmusok 276
Szilágyi Péter: A XX. századi magyar költészet poétikájáról 281
Zalabai Zsigmond: A versszerűség kritériumainak módosulása mint a nemzetiségi léthelyzet és a csehszlovákiai magyar nyelvállapot művészi tükrözésének eszköze 286
A népköltészet a magyar vers rendszerében
Faragó József: A verses magyar népköltészet 295
Erdélyi Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságok középkori összetevői 303
Gunda Béla: Babits Mihály költészete és a néphagyomány. (Vázlat) 310
Hoppál Mihály: Néphagyomány és irodalom 315
Kadar, Marlene: Tragikus motívum a Kádár Kata balladában 327
Kriza Ildikó: Népdal a pittsburghi magyarok körében 339
Küllős Imola: Folklór - kéziratos énekköltészet - irodalom 346
Lück, Georg: Illyés Gyula viszonya a magyar népköltészethez 353
Mikó Krisztina: Magyar és angol népdalmotívumok reformkori verselésünkben 357
Móser Zoltán: „Aki dudás akar lenni..." József Attila népdalai 364
A magyar vers fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre
Gömöri György: A magyar vers fordításának lehetőségei és útjai más nyelvekre 373
Basa Molnár Enikő: A magyar irodalom lehetőségei az Egyesült Államokban 381
Brunauer H. Dalma: A Kosztolányi-versek fordításáról 388
Feoktyisztov, A. P: Mordvin irodalom magyarul - magyar irodalom mordvinul 394
Fliflet, Albert Lange: A finn és a magyar Kalevala 399
Futaky István: Magyar vers - német nyelv. Megjegyzések néhány újabb műfordítás kapcsán 402
Gerevich-Kopteff Éva: Magyar versek elemzésének problémái idegen ajkúak számára 407
Kárpáti, Paul: Magyar jambikus vers németül 412
Martinkó András: Nyelvi kérdések a magyar versnek más nyelvre való fordítása során 415
Balassa László: Hozzászólás Martinkó András előadásához 418
Megela, Ivan P.: Magyar költészet Ukrajnában 419
Mikó Pálné: A Csokonai-versek első fordításai 425
Santarcangeli, Paolo: Még egyszer a műfordításról 430
Sherwood, Peter: Nyelvtipológia és a modern magyar költészet angolra fordítása 435
Sivirsky Antal: Sambucus (Zsámboki János 1531-1584) latin emblémáinak flamand fordítása (1566) 441
Szabó G. Zoltán: Poliszémia és szintaxis. (Petőfi múlt századi német fordításairól) 444
Szabó Győző: Magyar versek olaszul 450
M. Takács Lajos: Nagy László verseinek ukrán és orosz fordításai. (Két műfordítás elemzése) 458
Tomis, Karol: József Attila versei szlovák fordításban 468
Tóth Éva: Magyar versek spanyolra fordításának kontrasztív problémái 467
Welter, Alfons: A magyar vers csehre fordításának néhány fontosabb problémája 473
Wlachovsky, Karol: A XX. századi magyar költészet szlovák fordításairól 477
Zeman László - Sabol, Jan: Adalék Ady lírája szlovák fordításainak kérdésköréhez 480
Rövidítésjegyzék 486
Névmutató 490
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar vers A magyar vers

A gerinc kissé töredezett, elszíneződött.

Állapot:
3.640 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba