Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.008

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar irodalom története 1-6.

1600-ig/1600-tól 1772-ig/1772-től 1849-ig/1849-től 1905-ig/1905-től 1919-ig/1919-től

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Magyar Irodalom Történetének hat kötete az első olyan nagyszabású magyar irodalomtörténeti összefoglalás, amely a marxista irodalomkutatás eredményeit felhasználva, a kezdetektől napjainkig minden részletre kiterjedő képete nyújt irodalmunk történetéről. A magyar irodalom korszakait a társadalmi összefüggések figyelembevételével, időrendben és mindig az irodalom belső fejlődésének, irányzatainak, jelentős áramlatainak középpontba állításával mutatja be, de nem feledkezik meg a különböző művészetek és az irodalom kölcsönhatásainak ismertetéséről sem.
A Magyar Irodalom Története az összefüggések feltárása mellett a fontosabb írókat és műveket is jelentőségüknek megfelelő részletességgel mutatja be. Komoly érdeme, hogy igen részletesen foglalkozik korunk irodalmával: századunk számos figyelemre méltó alkotója itt kapja meg először az őt megillető helyet és rangot. Az 1945 óta eltelt időszak irodalomtörténetéről is e sorozat utolsó kötete ad első ízben összefoglaló képet.
A Magyar... Tovább

Fülszöveg

A Magyar Irodalom Történetének hat kötete az első olyan nagyszabású magyar irodalomtörténeti összefoglalás, amely a marxista irodalomkutatás eredményeit felhasználva, a kezdetektől napjainkig minden részletre kiterjedő képete nyújt irodalmunk történetéről. A magyar irodalom korszakait a társadalmi összefüggések figyelembevételével, időrendben és mindig az irodalom belső fejlődésének, irányzatainak, jelentős áramlatainak középpontba állításával mutatja be, de nem feledkezik meg a különböző művészetek és az irodalom kölcsönhatásainak ismertetéséről sem.
A Magyar Irodalom Története az összefüggések feltárása mellett a fontosabb írókat és műveket is jelentőségüknek megfelelő részletességgel mutatja be. Komoly érdeme, hogy igen részletesen foglalkozik korunk irodalmával: századunk számos figyelemre méltó alkotója itt kapja meg először az őt megillető helyet és rangot. Az 1945 óta eltelt időszak irodalomtörténetéről is e sorozat utolsó kötete ad első ízben összefoglaló képet.
A Magyar Irodalom Történetének egyes fejezeteihez a legfontosabb szövegkiadások és a szakirodalom válogatott bibliográfiája járul. A köteteket részletes névmutató teszi könnyen kezelhetővé. Vissza

Tartalom

I. KÖTET (1964)
A régi magyar irodalom. Az első két kötet tárgya és felosztása. (K. T.)5
ŐSKÖLTÉSZET (kb. 1200-ig)
Bevezetés (K. T.)13
A líra ősi típusai (K. T.)21
A munkadal22
A siratóének22
A sámánének22
A hősi ének (K. T.)24
A honfoglalás kori epika25
A hősi ének tovább élése a kereszténység első szakaszában26
A hősi ének formája27
A nagyobb epikus kompozíció kérdése (K. T.)29
Egy 11. századi joculator-eposz?30
KÖZÉPKOR (kb. 1000 - kb. 1530)
Bevezetés (K. T.)35
A keresztény-feudális irodalom kialakulása (kb. 1000 - kb. 1200)
Az egyházi kultúra kezdetei (K. T.)46
Jogi és államtudományi irodalom (K. T.)51
Oklevelek és levelek51
A törvények és az Internet52
A történetírás kezdetei (K. T.)55
A legrégibb gesták kérdése55
Néhány korai gestaíró57
A vallásos irodalom kibontakozása (K. T.)59
A magyar "szentek" legendái60
Liturgikus vers és dráma62
A Halotti beszéd64
A középkori irodalom virágzása (kb. 1200 - kb. 1450)
A társadalmi erőviszonyok (K. T.)66
UDVARI ÉS LOVAGI IRODALOM
A lovagi kultúra (K. T.)70
A közérdekű, retorikus irodalom (K. T.)76
Az oklevélírás76
A levélírás78
Az emlékirat78
A gesta- és krónikairodalom virágzása (K. T.)80
Anonymus Gesta Hungaroruma80
Ákos mester munkássága83
Kézai Simon Gesta Hungaroruma85
Az Anjouk krónikásai88
Küküllei János90
A magyar nyelvű lovagi epika (K. T.)94
A magyar nyelvű lovagregény94
A Toldi-monda95
A történeti tárgyú énekek97
A balladák kérdése98
EGYHÁZI - VALLÁSOS IRODALOM
A középkor vallásos mozgalmai (K. T.)100
A latin nyelvű egyházi (teológiai és liturgikus) irodalom (K. T.)107
A teológiai irodalom108
A hagiográfiai irodalom110
A himnuszköltészet111
A magyar nyelvű vallásos irodalom kezdetei (K. T.)116
Az Ómagyar Mária-siralom116
A Margit-legenda117
A Ferenc-legenda119
A bibliafordítás (K. T.)120
A Huszita biblia121
A Huszita biblia öröksége123
A középkori irodalom alkonya (kb. 1450 - kb. 1530)
A nemesség és polgárság helyzete (K. T.)125
A KÉSŐ-KÖZÉPKORI KOLOSTORI IRODALOM
A kolostori kultúra utóvirágzása (V. K. S.)129
A prédikáció (V. K. S.)138
Temesvári Pelbárt139
Laskai Osvát142
A Karthauzi Névtelen143
Az istenes retorika (V. K. S.)146
Imádságok147
Elmélkedések148
A magyar nyelvű vallásos elbeszélés (V. K. S.)152
Regényes legendák152
Példák155
Látomások157
Vetélkedések159
A magyar nyelvű vallásos dráma és líra (V. K. S.)163
A magyar nyelvű dráma kezdetei163
Himnuszfordítások és verses imádságok165
Egyházi népénekek167
A DEÁK-IRODALOM KIALAKULÁSA
A deák-műveltség (K. T. és V. K. S.)170
Történetírás és jogi irodalom (V. K. S.)174
Thuróczy János174
Jogi irodalom177
A deák-epika kialakulása (V. K. S.)179
A történeti epika179
A propagandisztikus deák-ének181
A magyar nyelvű világi líra kezdetei (V. K. S.)184
Az epitáfium184
A rekordáló ének186
A vágáns szatíra187
A virágének188
RENESZÁNSZ (kb. 1450 - kb. 1640)
Bevezetés (K. T.)193
A humanista irodalom kialakulása (kb. 1450 - kb. 1530)
A reneszánsz kultúra kezdetei magyarországon (G. R.)205
A humanista levél és szónoki beszéd (G. R.)217
Vitéz János219
Az oráció- és episztolairodalom elterjedése222
Váradi Péter224
Janus Pannonius (G. R.)226
Élete226
Epigrammái228
Epikus művei, a panegyricusok234
Elégiái237
Prózai írásai244
A tudományos irodalom (G. R.)247
A történetírás247
Antonio Bonfini250
Werbőczy István252
A filológia254
A Janus-kiadások256
A humanista költészet elterjedése (G. R.)259
Janus-követők259
A Jagelló-kor költői260
Taurinus István262
Nagyszombati Márton264
A reformáció évtizedeinek irodalma (kb. 1530 - kb. 1570)
A társadalmi és politikai átalakulás (K. T.)267
TUDÓS HUMANISTA IRODALOM
A keresztény humanizmus (V. B.)272
A humanista emlékirat (V. B.)279
Brodarics István280
Oláh Miklós281
Verancsics Antal283
Szerémi György emlékirata284
A magyar nyelvű emlékiratok285
A magyarországi humanisták filológiai munkássága (V. B.)288
A hazai filológia fellendülése288
Zsámboki János291
Erazmista bibliafordítás és nyelvművelés (V. B.)294
Komjáti Benedek295
Pesti Gábor296
Sylvester János298
Alkalmi, iskolai latin szépirodalom (V. B.)303
Az iskoladráma303
Alkalmi költészet305
A hősi epika csírái308
A REFORMÁCIÓ IRODALMA
A magyar reformáció (K. T. és V. B.)311
A vallásos értekező próza (V. B.)323
Dévai Bíró Mátyás323
A vallásos értekező műfajok324
Melius Juhász Péter326
Dávid Ferenc328
A reformáció történetírása és a bibliafordítások (V. B.)332
Verses krónikák333
Székely István335
Bibliafordítás-kísérletek336
Károlyi Gáspár337
A reformáció énekirodalma (V. B.)340
A protestáns ének kezdetei340
Az énekirodalom új vonásai342
Batizi András343
Szkhárosi Horvát András345
Sztárai Mihály348
Szegedi Gergely350
A protestáns líra kialakulása351
A bibliai história virágzása352
Az énekeskönyvek354
A reformáció drámái (V. B.)356
Sztárai drámái356
Az antitrinitárius vitadrámák357
A bibliai színjáték359
A Balassi-komédia360
Heltai Gáspár (V. B.)362
Élete363
Értekezései364
Szépprózai elbeszélései365
Történeti munkái369
Bornemisza Péter (V. B.)372
Élete372
Versei375
Az Élektra376
A Postillák377
Az Ördögi kísértetek379
A DEÁK-IRODALOM
A deák-kultúra a humanizmus és reformáció jegyében V. B.)383
A históriás ének (tudósító énekek) (V. B.)388
Tinódi Sebestyén388
Tinódi követői393
Krónikás énekek és regényes históriák (V. B.)396
Krónikás énekek396
Ilosvai Selymes Péter398
Regényes históriák400
Valkai András402
A históriás ének formája403
A lírai verstípusok (V. B.)406
Házas-énekek396
Alkalmi oktató-mulattató énekek407
Szatirikus versek408
Hegedős énekek409
A reneszánsz irodalom fénykora (kb. 1570 - kb. 1600)
A feudalizmus konszolidációja (K. T.)412
A RENESZÁNSZ UDVARI IRODALOM
A reneszánsz udvari kultúra Magyarországon (K. T.)416
A humanista történetírás virágzása (V. B.)425
Forgách Ferenc425
Az erdélyi történeti és politikai írók427
Szamosközy István430
Istvánffy Miklós432
Baranyai Decsi János434
A reneszánsz szépirodalom (K. T. és S. B.)437
Az istenes líra438
A szerelmi költészet439
A verses epika442
Az udvari dráma445
Balassi Bálint (G. R. és K. T.)448
Élete448
Szerelmi lírájának kibontakozása454
Tavasz-énekei, vitézi versei459
Istenes énekei462
A Júlia-versek és a Júlia-ciklus465
A lírai önéletrajz471
A Célia-ciklus és az utolsó szerelmi versek473
Drámái476
Prózai írásai478
EGYHÁZI IRODALOM
Egyházi és vallási viszonyok (P. A.)482
A teológiai és tudományos irodalom (P. A.)490
A latin nyelvű teológiai irodalom490
Sommer János494
Jacobus Palaeologus495
A tudományos irodalom497
A tanító és pületes egyházi próza (P. A.)501
A protestáns prédikáció501
Telegdi Miklós503
Vigasztaló könyvek és vitairatok504
A teológus énekirodalom (P. A.)506
A gyülekezeti énekszerzés506
Bogáti Fazekas Miklós508
A szombatos énekek510
Az énekeskönyvek511
A NÉPSZERŰ RENESZÁNSZ IRODALOM KEZDETEI
Az írásbeli kultúra szétáradása (V. B.)515
A népszerű prózairodalom (V. B.)517
Trufák518
Elbeszélések519
A történeti próza521
A szórakoztató verses história (S. B.)523
Moralizáló történetek524
Szerelmi históriák527
Árgirus históriája530
Kalandos szerelmi történetek533
Antik történeti tárgyú históriák535
A verselés fejlődése536
A vitézi és hazafias költészet (S. B.)538
Katonaénekek539
Hazafias jeremiádok540
Wathay Ferenc541
A rövidítések jegyzéke543
Némmutató547
II. KÖTET (1964)
A késő-reneszánsz (manierizmus) irodalma (kb. 1600 - kb. 1640)
A magyarországi és az erdélyi fejlődés (K. T. - P. A.)5
A RENESZÁNSZ VÁLSÁGÁNAK IRODALMA
Sztoicizmus és manierizmus (P. A.)10
Rimay János (P. A.)15
Élete15
A Balassi-kiadványok18
Szerelmi és vitézi-hazafias versei21
Vallásos és bölcselkedő költészete23
Manierista stíluseszközei26
A sztoikus-manierista tudós költészet (P. A.)30
Latin alkalmi költészet30
Magyar nyelvű tudós poézis32
A reneszánsz udvari líra elhalás35
A politikai és filozófiai elmélkedés (P. A.)38
A latin nyelvű államelméleti irodalom38
Lackner Kristóf40
Fejedelmi tükrök41
Filozófiai munkák43
Vallásos elmélkedő próza (P. A.)38
Ecsedi Báthory István45
Péchi Simon46
Manierista kegyességi iratok47
A KÉSŐ-HUMANISTA PROTESTÁNS POLGÁRI IRODALOM
A protestáns polgári művelődés (P. A.)51
Protestáns hitvitázó-teológiai irodalom (P. A.)59
Magyari István60
Alvinci Péter62
A polemikus teológia irodalom63
Geleji Katona István65
Szenci Molnár Albert (P. A.)67
Élete67
Szótára és nyelvtana71
Zsoltárai73
Prózafordításai75
Alkalmi kiadványai és írásai77
Előszavai és könyvajánlásai78
Történetírás és útleírás (P. A.)81
Szepsi Csombor Márton81
Bethlen történetírói83
A protestáns vallásos ének (P. A.)86
Pécseli Király Imre és a református lírikusok86
Az evangélikus énekszerzés88
Thordai János és az unitárius zsoltárfordítás89
A NÉPSZERŰ RENESZÁNSZ IRODALOM
A reneszánsz ízlés elterjedése és a közösségi költészet (S. B.)91
A politikai költészet kezdetei (S. B.)94
A históriás ének átalakulása95
Debreceni S. János96
A politikai propaganda verstípusai98
Népszerű szerelmi líra (S. B.)100
Szerzőség, verstípusok100
Rétegek, hatások101
A versszövegek élete103
Alkalmi és oktató versszerzés (S. B. - V. I.)105
Lakodalmi énekek és halotti búcsúztatók106
Miskolci Csulyak István107
Oktató költészet108
BAROKK (kb. 1600- kb. 1772)
Bevezetés (K. T.)113
A barokk irodalom kezdetei (kb. 1600 - kb. 1640)
Az ellenreformáció kibontakozása (B. I.)123
Pázmány Péter (B. I.)126
Élete126
Ájtatossági művek129
Vitairatok130
A Kalauz133
Prédikációk134
Barokk egyházi próza (B. I.)137
Az első jezsuita író-nemzedék137
Veresmarti Mihály139
A barokk széppróza kezdetei140
A barokk költészet kezdetei (B. I. - K. T.)142
Nyéki Vörös Mátyás143
A verses dráma145
A katolikus egyházi ének felvirágzása146
A barokk irodalom hőskora (kb 1640 - kb. 1690)
Társadalmi és politikai erők (K. T.)150
FŐNEMESI-UDVARI IRODALOM
A barokk udvari kultúra (B. I. - K. T.)154
Zrínyi Miklós (B. I.)159
Élete159
Lírai költeményei164
A Szigeti veszedelem165
Prózai művei175
Kisebb publicisztikai művei és levelei181
Gyöngyös István (B. I.)184
Élete184
Műveinek hitelessége186
Történeti tárgyú elbeszélő költeményei187
Egyéb költői művei193
Az udvari költészet (B. I.)196
Beniczky Péter197
Balassa Bálint gróf198
Liszti László199
Eszterházy Pál200
Koháry István201
Kőszeghy Pál203
A verses udvari dráma204
A Rákóczi-eposz205
Az udvari költészet kiterjedése206
A történeti próza (B. I. - K. T.)208
A humanista örökség209
Kemény János210
Önéletírás-kísérletek213
Udvari jellegű egyházi irodalom (B. I.)215
A jezsuita iskoladráma216
Kegyességi művek217
Hitvitázó irodalom218
Az udvari prédikáció219
POLGÁRI JELLEGŰ SZELLEMI MOZGALMAK
A protestáns egyházi és iskolai művelődés virágzása (B. I.)221
Latin nyelvű filozófiai irodalom (B. I.)229
Az enciklopédizmus és panszofia képviselői229
Eperjesi filozófusok231
Magyar karteziánusok231
Puritánus vallásos próza (B. I.)234
Medgyesi Pál235
Kegyességi és népnevelő irodalom236
Teológiai irodalom237
Apácai Csere János (B. I.)239
Élete240
A Magyar encyclopaedia241
Kisebb folozófiai és pedagógiai művei245
Művelődéspolitikai írásai246
A világi műveltség népszerűsítői (T. A. - V. I.)249
Tótfalusi Kis Miklós250
Pápai Páriz Ferenc253
Felvinczi György257
A protestáns iskoladráma (V. I.)260
A református iskoladráma260
Az unitárius iskoladráma264
Az evangélikus iskoladráma266
A BAROKK NEMESI IRODALOM KIALAKULÁSA
Nemesi nacionalizmus (K. T.)269
A nemesi és protestáns publicisztika (B. I.)275
Politikai publicisztika275
Vallásos-hazfias buzdító-iratok278
Gályarab-irodalom279
A kuruc nemesi költészet (K. T.)282
Verses publicisztika283
A hagyományos verstípusok átalakulása286
A kuruc nemesi költészet jellege290
A nemesi szatíra (V. I.)294
A paszkvillus294
Szentpáli Ferenc296
A szatirikus dráma298
A prózai elbeszélés (B. I.)301
A paszkvillus294
Rosnyai Dávid302
Haller János303
A NÉPSZERŰ BAROKK IRODALOM KEZDETEI
Barokk népiesség (K. T. - S. B.)306
Hagyományos énektípusok (S. B.)309
A históriás ének és változatai310
Vitézi és kesergő líra312
Szerelmi költészet315
A népszerű katolikus szépirodalom (S. B.)318
A katolikus népének fejlődése318
A népies katolikus színjáték320
A szatirikus deák-verszerzés (S. B.)322
A humanista műfajok népszerűsödése322
A "felfordult világ" költészete323
A barokk rendiség válságának és újraerősödésének irodalma (kb 1690 - kb. 1740)
A politikai és társadalmi erőviszonyok alakulása (K. T. - T. A.)326
A KORSZERŰ FŐÚRI ÉS NEMESI IRODALMI TÖREKVÉSEK
Személyes vallásosság és nemzeti politika (H. L.)332
Bethlen Miklós (H. L.)341
Élete341
Publicisztikai művei344
Imádságoskönyve345
Levelezése346
Önéletírása347
A kegyes-érzelmes irodalom (H. L.)351
Kegyességi próza351
Petrőczi Kata Szidónia353
Radvánszky János355
Ráday Pál356
A Rákóczi-szabadságharc politikai irodalma (H. L.)358
Pátensek és országgyűlési propozíciók359
Az első magyarországi hírlap361
Vitairatok és politikai elmélkedések362
Katonai irodalom364
Követi és udvari diáriumok366
A történetírás369
II. Rákóczi Ferenc (H. L.)387
A kuruc múlt revíziója387
Bethlen Kata390
A barokk önéletírás utolsó hajtásai394
PROVINCIÁLIS NEMESI IRODALOM
Rendiség és jezsuitizmus (T. A.)397
Latin nyelvű egyházi, jezsuita irodalom (T. A.)407
Szentiványi Márton408
Hevenesi Gábor409
Timon Sámuel411
A prózai műfajok412
A szerzetesi költészet415
Az iskoladráma419
Magyar nyelvű egyházi irodalom (T. A.)422
Illyés András422
Ájtatos prózairodalom424
Épületes történetek425
Az egyházi szónoklat426
A katolikus egyházi énekköltés virágzása428
Napló és emlékirat (T. A.)430
A nemesi napló és leszármazottai431
Cserei Mihály433
Apor Péter435
Nemesi költészet (T. A.)438
Elbeszélő költészet438
Alkalmi és lírai verstípusok440
Palocsay György442
Amade Antal444
A PROTESTÁNS ÉRTELMISÉG IRODALMI TÖREKVÉSEI
A protestáns polgári művelődés helyzete (T. A.)447
Pietista vallásos irodalom (H. L.)454
A pietista próza454
Evangélikus vallásos líra456
Egyháztörténet és hitoria litteraria (T. A.)458
Az egyház- és iskolatörténet459
A tudomány- és irodalomtörténetírás kezdetei461
Hon- és államismereti irodalom (T. A.)565
A honismereti irodalom megindulása465
Bél Mátyás467
A NÉPSZERŰ BAROKK IRODALOM VIRÁGZÁSA
Népi kurucság és katolikus népiesség (V. I.)472
Hazafias panasz-költészet (V. I.)479
Siralom-énekek479
Bujdosó versek482
Hazafias kesergők és fohászok485
A Rákóczi-szabadságharc politikai költészete (V. I.)487
A nemesi hagyomány átalakulása488
A szegénylegény katona énekek489
A szegénylegény politikai versek491
A népies katolikus irodalom virágzása (V. I.)494
Csuzy Zsigmond494
A népszerű prédikáció496
Misztériumjátékok497
Vallásos ponyva498
A késő-barokk (rokokó) irodalom (kb. 1740- kb. 1772)
Nemesi magyarország és felvilágosult abszolutizmus (T. A.)500
A NEMESI ROKOKÓ IRODALOM
Az udvari és nemesi rokokó kultúra (T. A.)505
Mikes Kelemen (H. L.)514
Élete514
A Törökországi levelek516
A fordítások524
A nemesi költészet (T. A.)527
Lázár János527
Amade László529
A felvilágosodás költészetének előkészítői533
Faludi Ferenc (T. A.)536
Élete536
Prózai művei537
Iskoladrámái540
Költeményei540
A késő-barokk széppróza (T. A.)544
Maximák és apoftegmák545
Tanulságos történetek546
A regény kezdetei548
AZ ELVILÁGIASODÓ EGYHÁZI ÉS VILÁGI LITERATÚRA
A laicizálódó egyházi értelmiség (T. A.)551
Az egyházias tudományosság alkonya (T. A.)559
A jezsuita történész-iskola559
Pray György561
Bod Péter562
A historia litteraria felbomlása566
Szövegkiadások568
A nyelvtudomány569
Ismeretterjesztő irodalom (T. A.)571
A nemesi történelem népszerűsítése571
Földrajzi olvasmányok572
Népszerű természettudományi és gazdasági művek573
Molnár János574
A deákos rokokó költészet (T. A.)577
Az elégia- és ódaköltészet577
Az epigramma678
A magyar nyelvű deákos költészet kezdetei580
A magyar nyelvű iskoladráma virágzása (T. A.)581
Az iskoladráma elmagyarosodása és elvilágiasodása581
A klasszicizálódó barokk dráma583
Illei János586
A barokk dráma népszerűsödése587
A NÉPIES BAROKK IRODALOM SZÉTÁRADÁSA
A barokk népiesség utolsó fázisa (V. I.)591
A népnevelő irodalom (V. I.)596
Kiss István596
Református népoktató könyvecskék598
Szőnyi Benjámin599
A kollégiumi énekköltészet (V. I.)601
Köszöntő énekek601
Paraszténeke602
Katonaénekek604
Az érzékeny szerelmi költészet605
Mulató versek607
A népszerű kisepika (V. I.)609
A história609
"Mulatságos rövid történetek"611
Az eredeti anekdota612
Hermányi Dienes József613
A rövidítések jegyzéke618
Névmutató623
III. KÖTET (1965)
A kötet tárgya és beosztása (P. P.)5
IRODALMUNK A FELVILÁGOSODÁS ÉS A MEGÚJULÓ NEMZETI MOZGALOM KORÁBAN (1772-től az 1820-as évekig)
IRODALOM ÉS FELVILÁGOSODÁS (1772 - 1795)
Bevezetés
A magyar felvilágosodás fő vonásai (Sz. J.)11
A hazai fejlődés sajátosságai11
Eszmei-politikai áramlatok és a köztársasági mozgalom16
Kulturális törekvések19
A felvilágosodás vezéralakja
Bessenyei György (Sz. J.)22
Pályakezdés és az 1772. év23
Hivatal és hivatás32
Vígjátékai34
A művelődési program37
A holmi41
Otthon43
A bihari remete és Az értelemnek keresése46
A Tariménes utazás49
A nyelvi és irodalmi megújulás kezdetei
Újító törekvések (P. P.)54
A magyar nyelvű sajtó (D. B.)55
Szépprózai kezdemények (W. A.)59
A regény megjelenése irodalmunkban59
Mészáros Ignác61
Kónyi János62
Báróczi Sándor63
Ráday Gedeon (M. M.)64
A felvilágosodás jelentkezése a költészetben (M. M. ; P. P.)67
Az első változatok 67
Barcsay Ábrahám68
Fekete János70
Péczeli József72
A nemzeti színjátszás úttörői (S. A.)73
A nyelvújítás kezdete (T. A.)77
A tudományos irodalom (T. A.)80
A klasszicista költészet
A klasszicizmus első hulláma (P. P.)88
A prozódiai vita (M. M.)89
A klasszikus triász (M. M.)91
Rájnis József91
Baróti Szabó Dávid93
Révai Miklós95
Virág Benedek (M. M.)98
A hagyományőrző írók
A hagyományőrzés irodalmi változatai (M. M.)101
Orczy Lőrinc (M. M.)103
Gvadányi József (L. S.)105
Dugonics András (M. M.)114
Pálóczi Horváth Ádám és a korabeli énekgyűjtés (M. M.)118
Kisebb írók és a Pasquillus-költészet (P. P.)122
Kísérletek a színpadi irodalom megteremtésére
Színműírók és fordítók (S. A.)126
A magyar szentimentalizmus
A szentmentális líra és próza (W. A.)129
Ányos Pál (M. M.)131
Dayka Gábor (W. A.)135
Kármán József (W. A.)139
Írók a köztársasági mozgalomban
Elvek és utak (P. P.)146
Batsányi János (T. A.)148
Pálykezdése148
Szerkesztői tevékenysége150
A forradalom ihlete152
Kufstein után157
Verseghy Ferenc (T. A.)1163
Írói pályakezdése164
Verseghy a fogságban és munkássága a szabadulás után167
Szentjóbi Szabó László (T. A.)172
Politikai művek, röpiratok és versek (T. A.)177
Egy műfaj virágkora177
Martinovics és társai180
Verses gúnyiratok184
A FELVILÁGOSODÁSTÓL A ROMANTIKÁIG (1795 - 1825)
Irodalmi és nyelvi törekvések a Jakobinus mozgalom bukása után
A nyelvújítás korának általános jellemzése (Sz. J.)189
A sajtó és a cenzúra (D. B.)192
A játékszíni mozgalom fejlődése (S. A.)195
A tudományos irodalom (T. A.)200
A felvilágosodás és a népiesség találkozása
Csokonai és koltő-barátai (P. P.)206
Földi János (J. V.)209
Csokonai Vitéz Mihály (J. V.)213
Csokonai életútja 1795-ig214
A kibontakozás217
Utak a rokokóból221
A csúcson226
A vándor poéta232
Lillától a Halotti versekig237
Epilógus242
Fazekas Mihály (J. V.)246
Rokokó és valóság között247
A természet énekese249
A Lúdas Matyi252
Csokonai után255
A klasszicista irodalom virágzása
A klasszicizmus második hulláma (P. P.)258
Kazinczy Ferenc (Sz. J.)260
Tanulóévek és pályakezdés261
A felvilágosodás propagandistája264
2387 napja a börtönben268
Az első viták és a nyelvújítás előkészítése270
A nyelvújítási harc fordulatai275
A Pályám emlékezete és a Fogságom naplója281
Az utolsó évtized284
Kazinczy pesti triásza (H. K.)287
Horvát István288
Vitkovics Mihály290
Szemere Pál292
Kis János (P. P.) 294
Kisebb költők Kazinczy korában (P. P.)297
Berzsenyi Dániel (M. M.)300
Életpályája300
Poétai világ a somogyi birtokon302
Új utakon310
Idál-világban317
A romantika előkészítése a konzervativizmus jegyében
Kisfaludy Sándor (F. I.)325
A költő-katona325
A kesergő szerelem327
A siker után329
A regék331
Drámái332
A nemzeti dráma megteremtése
Drámaírói törekvések a 19. század elején ((S. A.)335
Katona József (O. L.)337
Élete337
Drámái a Bánk bán előtt341
A Bánk bán347
Versek, történeti művek, tanulmányok355
IRODALMUNK A REFORMTÖREKVÉSEK, A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC KORÁBAN (Az 1820-as évektől 1849-ig)
A ROMANTIKA ÁRAMÁBAN (1825-1841)
Bevezetés
A kor irodalmának fő vonásai (T. D.)363
Társadalmi és politikai viszonyok363
Az európai romantika366
Realizmus és népiesség a romantikában371
Zene és képzőművészet373
A szellemi élet reformja
Sajtóviszonyok (D. B.)376
Irodalmi és kritikai lapok377
Ismeretterjesztő és tudományos folyóiratok379
Politikai hírlapok379
Széchenyi István (H. K.)381
Az Akadémia és a Kisfaludy Társaság (H. K.)385
Az Akadémia385
A Kisfaludy Társaság388
Színészetünk a nemzeti színház megalakulása után (S. A.)390
Pest első állandó színháza390
A műsorpolitika elvi kérdései393
A klasszicizmustól a nemzeti romantikáig
Kisfaludy Károly (H. K.)396
Pályakezdése396
Drámaírói működésének első szakasza397
Az Aurora402
Elbeszélései és epigrammái403
Lírai költészete406
Népdalai és balladái407
Drámaírói működésének második szakasza410
Kölcsey Ferenc (H. K.)413
Kazinczy táborában413
Kölcsey Csekén417
Költészetének új korszaka419
Az Élet és Literatura424
Közéleti tevékenysége427
Kölcsey a harmincas években429
A Parainesis írója434
Az eposzíró Vörösmarty előfutárai (P. P.)439
Pázmándi Horvát Endre439
Aranyorsákosi Székely Sándor440
Vörösmarty Mihály (T. D.)442
Lírai és drámai zsengéi442
A Zalán futása446
Kisebb epikus költeményei448
A Csongor és Tünde451
Néies költemények és elbeszélések453
Vörösmarty az irodalmi- és közéletben454
Az epigrammáktól a Szózatig456
A nemzeti játékszín szolgálatában458
Politikai tevékenysége és költészete a negyvenes évek elején461
A nemesi liberalizmus válsága Vörösmarty költészetében465
Laura ihletése470
A forradalom és szabadságharc alatt472
A nemzeti tragédia költője475
Czuczor Gergely (T. D.)480
Az Aurora epikus költője480
A balladaköltő és lírikus483
Népies költeményei485
A forradalom mártírja486
Garay János (T. D.)488
Költészet488
Prózai munkái és drámái492
Prózai törekvések az 1820 - 30-as években
A magyar széppróza új korszaka (P. P.)495
Fáy András (W. A.)500
Jósika Miklós (W. A.)504
Történelmi regényei504
Regények a jelenkorról507
Emigrációban508
Kisebb prózaírók (W. A.)509
Kovács Pál509
Gaal József510
Csató Pál511
Petrichevich Horváth Lázár512
Kritikai és filozófiai törekvések a reformkorban
Kritikai irodalmunk a romantika virágkorában (P. P.)514
Toldy Ferenc (T. D.)516
A romantika elméleti úttörője517
Kritikusi tevékenysége519
Irodalomtörténeti művei520
Bajza József (T. D.)523
Lírája524
A tanulmányíró és a Kritikai Lapok szerkesztője527
Az Athenaeum és a Pesti Magyar Színház élén532
A történetíró és a politikus534
Szontagh Gusztáv (W. A.)536
A liberalizmus és a korszerű műveltség terjesztője: Az Athenaeum (L. S.)538
Filozófiai törekvések (F. I.)543
Vita a hegeli filozófiáról543
Az "egyezményes filozófia"545
A ROMANTIKÁTÓL A KRITIKAI REALIZMUSIG ÉS A NÉIESSÉGIG (1841-1849)
Irodalom és demokrácia
Liberális és radikális irányzatok a kor irodalmában (P. P.)549
Az 1841. évi korszakhatár549
Irodalom és demokrácia a negyvenes években552
A politikai irodalom és a szaktudományok
Az 1840-es évek sajtója a forradalom előtt (D. B.)556
A politikai lapok 1848-ig556
A divatlapok és értekező folyóiratok559
Wesselényi Miklós (F. I.)561
Kossuth Lajos (F. I.)562
Tevékenysége fogságáig563
A Pesti Hírlap publicistája564
Kossuth a forradalom előtti években566
A forradalmár és a száműzött567
A "REFORMER" konzervativizmus vezető közírója: Dessewffy Aurél (F. I.)568
A centralisták (F. I.)570
Szalay László570
Trefort Ágoston571
Lukács Móric572
Csengery Antal573
Tájékozódás a nagyvilágban: útirajzirodalom (F. I.)574
Bölöni Farkas Sándor574
Útirajzok Európáról575
Irínyi József578
Az egyes tudományágak fejlődése (H. K.)580
Nyelvújítás a tudományokban580
Filozófiai, lélektani és pedagógiai irodalom582
Történetírók584
A statisztikai, közgazdasági és jogi irodalom586
Kísérletek az irodalom radikális szellemű megújítására
Kazinczy Gábor és írói köre (T. E. I.)590
Vajda Péter (F. I.)593
Regényei és novellái594
A Dalhon595
A publicista és a pedagógus596
A kolosvári "remény" köre (F. I.)598
Kriza János599
Szentiváni Mihály600
Kővári László és Jakab Elek602
A romantika és a realizmus találkozása a szépprózában
Prózaírói törekvések a negyvenes években (P. P.)605
A kritikai realizmus első klasszikusa: Eötvös József (S. I.)607
A reformkor és a romantika vonzásában607
Eötvös költeményei610
A karthausi612
A Szegénység Irlandban és a Pesti Hírlap617
A falu jegyzője619
Magyarország 1514-ben623
Eötvös a forradalomban 628
Az Uralkodó Eszmék629
A nővérek631
Eötvös novellái és a Gondolatok633
A népiskolai Jelentés635
Az életképírók (L. S.)638
Nagy Ignác és Kuthy Lajos (W. A.)641
Nagy Ignác641
Kuthy Lajos643
Kisebb prózaírók a negyvenes években (W. A.)645
Frankenburg Adolf645
Kelemenfy László645
Degré Alajos646
Pálffy Albert646
Pákh Albert647
Realista kritikai és esztétikai törekvések
Erdélyi János (S. I.)649
Költeményei650
Irodalomszemléletének filozófiai alapjai651
Az irodalmi népiesség teoretikusa653
Az új költészet-eszmény655
Esztétikai nézetei a forradalom után656
Tanulmánya Petőfiről658
"Ideál" és "reál"660
Filozófiai művei662
Henszlmann Imre (W. A.)664
Kritikai irányzatok (W. A.)667
A divatlapok és a kritika667
Vita az irányköltészetről668
Sükei Károly670
A negyvenes évek drámairodalma
Irányzatosság és romantika a színpadon (S. A.)672
Történeti drámák672
Vígjátékok675
Társadalmi drámák677
Népszínművek680
A radikális-demokratikus irányzat elméleti és politikai irodalma
Táncsics Mihály (F. I.)683
Táncsics útja a forradalomig683
A Munkások Újságától az Életpályámig686
Horarik János (F. I.)689
A márciusi ifjak (L. S.)691
A csoport kialakulása692
Származásuk, társadalmi helyzetük, neveltetésük694
Munkásságuk 1848-ig695
Szerepük a forradalmi sajtóban698
A forradalmi publicisztika műfaji osztályozása700
A márciusi ifjak politikai nézetei és harcai704
Politikai írásművészetük709
A sajtó a forradalom és szabadságharc alatt (L. S.)712
A polgárosuló érzelmek lírájától a lírai realizmusig
Bajza hatása, a romantika és a népiesség (P. P.)716
Kisebb költők Petőfi korában (F. I.)722
A szenvelgés költészete722
Sárosi Gyula723
Petőfi költő-barátai726
Demokratikus költők Erdélyben730
A szabadságharc kisebb költői732
Petőfi Sándor (P. P.)735
Kiskőröstől a Pesti Divatlapig736
A "költészeti forradalom"740
A helység kalapácsa és a János vitéz748
Sikerek és cslódások751
Válság és költészet753
Prózai művek762
A teljesülés felé765
Politikai költészete a forradalom előtt768
Költészet és szerelem775
A történelem sodrában781
Politikai költészete a forradalom és szabadságharc alatt785
Az apostol789
A szeptemberi fordulat után791
Petőfi utóélete795
A rövidítések jegyzéke799
Névmutató803
IV. KÖTET (1965)
A kötet tárgya és beosztása5
A NEMZETI-POLGÁROSULT IRODALOM KIBONTAKOZÁSA
A korszak általános jellemzése
Társadalmi és politikai viszonyok Világos után (S. S.)11
Az abszolutizmus korának főbb jellemvonásai11
A korszak felosztása12
Társadalmi és politikai viszonyok a Bach-korszakban13
Az arisztokrácia magatartása a Bach-korszakban14
a középbirtokos nemesség és Deák magatartása15
Pártpolitikai mozgalmak az évtized fordulóján16
A kiegyezés előkészítése a provizórium idején21
A kiegyezés23
Az irodalmi élet Világos után (S. S.)26
Az írók tábora26
Folyóiratok, füzetes kiadványok és lapalapító kísérletek27
Írói csoportok és irányzatok33
Könyv- és folyóiratkiadók36
Intézmények36
Irányzatok az eruópai irodalomban (S. I.)37
A magyar zene főbb irányai 1849 után (Sz. B.)41
Az európai és a magyar képzőművészet fejlődése 1849 után (N. L.)45
A népiesség elméletének kialakulása és öröksége (S. I.)47
Erdélyi és a "művészeti formák"47
Az "emberiség-költészet" eszménye48
A népköltészet jeletősége49
A népköltészet demokratizmusa51
A népiesség szerepe Petőfinél és Aranynál (S. I.)53
Petőfi költészetének népies-nemzeti szakasza53
Petőfi túlhaladása a népiességen54
Arany felfogása a népiességről és a nemzeti költészetről56
A népies-nemzeti és a liberális-nemesi irodalom. A realizmussal elegy romantika (S. I.)59
A népies-nemzeti eszmény Világos után60
Népiesség és romantika61
A romantikus irányzatosság62
Az állambölcseleti és történeti fogantatású irodalom64
Műfaji kérdések Világos után (S. I.)66
A népies-nemzeti líra66
A népies-nemzeti epika68
Romantika és realizmus a regényben72
Eszmék a világos utáni irodalomban (S. I. - V. Gy. M.)79
A természettudományos szemlélet térhódítása (V. Gy. M.)80
Az "ideál" és "reál", az eszményítés (S. I.)85
A történetírás új irányzata (S. I.)90
A népies-nemzeti irányzat
Az irányzat jellege (S. I.)95
Arany János (S. I.)96
Az elveszett alkotmány99
Első alkotói virágkora100
Toldi102
Barátsága Petőfivel109
Toldi estéje111
A forradalom idején és Nagykőrösön117
Útkeresése az epikában121
A nagykőrösi korszak lírája126
A nagykőrösi balladák129
A pesti évek133
Buda halála134
Az utolsó korszak137
Az Őszikék138
Toldi szerelme141
Az Arany-életmű147
Tompa Mihály (K. K.)152
Egyéniség, életviszonyai152
Költői fejlődése 1849-ig155
Az önkényuralom korában159
Epikus költészete165
A népies-nemzeti irányzat kisebb költői (K. K.)168
Lévay József169
Szász Károly171
Thaly Kálmán173
Az ötvenes évek epigonköltészete (S. S.)175
A tájköltészet képviselői175
A valódi petőfieskedők177
Arany, Erdélyi és Gyulai harca az epigon-költőkkel180
A népies próza (N. M.)183
Vas Gereben184
Abonyi Lajos187
A népszínmű útkeresése (O. B.)189
Az örökség189
Az útkeresők192
Szigeti József népies bohózatai194
Gyulai Pál (S. S.)197
Ifjúsága197
Kritikusi bemutatkozása199
Petőfi-értékelése201
Véleménye a regényíró Keményről202
Szépirodalmi szemléje204
Tragikumfelfogása206
Polemikus levelei. Vitája Erdélyivel209
Pályafordulata. Szépírói tevékenysége csúcsán209
Harca az ellenzékkel ítélete Jókairól211
Tudományos munkássága213
Költészete216
A konzervatív irodalompolitikus219
Salamon Ferenc (S. S.)228
Élete223
Irodalomszemlélete224
Petőfi-értékelése226
Nézetei a drámáról227
Greguss Ágost (S. S.)228
Élete229
Nézetei a Világos utáni irodalomról233
Felfogása a népiességről s Arany művészetéről236
A népies-nemzeti irányzat mérlege (S. I.)238
A liberális-nemesi irányzat
Az irányzat jellege (S. I.)241
Kemény Zsigmond (S. I.)243
A forradalom előtt243
A Korteskedés és ellenszerei és a Gyulai Pál247
A forradalom után251
Röpiratok és esszék254
Világos utáni regényei257
A nemzeti-polgárosulás utolsó ideológusa268
Csengery Antal (S. S.)270
Élete271
A publicista273
Az esszéista és irodalompolitikus274
A népies-nemzeti és a liberális-nemesi irányzat kiegyenlítődése (S. I.)278
A romantika irányzata
Romantika és realizmus (S. I.)281
Jókai Mór (N. M.)284
Írói kibontakozása az önkényuralom idején288
A nemzeti romantika útján289
Az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán291
Az irányregény határán293
A nemzeti ábránd és csalódások könyvei295
Virágzás és új törekvések297
A hősi múlt ébresztése298
A nemzeti kapitalizmus és az utópia jegyében302
Kései romantika és hanyatlás305
A Rab Ráby308
Kuruckori és kalandorregények309
A kis királyok310
Új témák keresése311
Regényírói módszere314
A romantikus regény (N. M.)321
Beöthy László322
Degré Alajos323
Pálffy Albert325
P. Szathmáry Károly326
Béreczy Károly327
A Világos utáni eszmék és Madách Imre
A Világos utáni korszak szemléletének sommázata Madách Imrénél (S. I.)330
Madách Imre (S. I.)331
Esztétika nézetei334
Lírája336
Drámai kísérletek340
Az ember tragédiája343
A Tragédia három szférája346
A történelmi és a természeti végzet a Tragédiában352
Nemzet és emberiség kapcsolata a Tragédiában355
A Mózes-dráma357
A nemzeti-polgárosult irodalom kibontakozásának mérlege
A Világos utáni irányzatok (S. S.)362
A romantika irányzata364
A liberális-nemesi irányzat365
A népies-nemzeti irányzat365
Új fejlődés csírái a Világos utáni irodalomban (S. I.)366
A népies-nemzeti irodalom útja és a városi polgárság (N. G. B.)369
A haladó és magyarosodó városi polgárság szerepe 1849 előtt370
A városi polgárság és a nemzeti közhangulat Világos után371
A népies-nemzeti irány polgárosodási igénye373
Az 1860-1861-es korszakhatár374
Az értelmiségi polgárság hasonulása a nemesi közszellemhez376
A nemzeti-polgárosult irodalom differenciálódásának kezdetei (K. K.)378
Az osztódás jellege381
A Deák-pártiak főbb elvei383
Vajda és az ellenzék programja. Zilahy Károly387
Az elkülönülés nyomai390
Ellenzéki árnyalású tragikum-típusok395
A Kritikai Lapok395
A NEMZETI-POLGÁROSULT IRODALOM DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA: A KIEGYEZÉS UTÁNI ÉVTIZED
Az évtized általános jellemzése
Társadalmi és politikai viszonyok (S. S.)401
Az osztályerők csoportosulása, pártpolitikai mozgalmak401
A gazdasági élet főbb vonásai403
A dualizmus rendszerének megszilárdulása405
Eszmék és irodalmi irányzatok (N. G. B.)406
Az irodalmi élet fő vonásai411
A regény irányzatai414
A líra irányzatai418
A dráma irányzatai424
A kritika irányzatai428
Hírlapok, folyóiratok, irodalmi társaságok a kiegyezés után (N. G. B.)437
Az évtized írói
Arany László (N. G. B.)452
Élete452
Népmesegyűjteménye453
Első tanulmányai455
Első csalódásai - első köteményei456
A délibábok hőse458
A verses regény műfaja460
A délibábok hősének nyelve és stílusa461
A hunok harca463
A kritikus464
A tanulmányíró465
Értekező stílusa467
Tolnai Lajos (G. G. - N. M.)470
Költészete471
Szépprózájának általános jellemzése473
Szépprózájának kibontakozása474
A pálya végén480
Összegzés481
Toldy István (N. G. B.)483
Ifjúsága s a pályakezdés évei483
Történelemszemlélete, politikai álláspontja484
Vígjátékai486
Az Anatole487
Utolsó drámái490
Vértesi Arnold (D. A.)493
Írói pályútja493
A dzsentri-téma megjelenése494
A tárcanovellista495
Asbóth János (N. G. B.)497
Élete497
Politikai koncepciója499
Regénye: az Álmok álmodója500
Kritikai felfogása501
Dömötör János (K. A.)504
Ábrányi Emil (K. A.)506
Darmay Viktor (K. A.)508
Rákosi Jenő (N. M.)510
Élete510
Színművei511
Kísérletek a polgári dráma megteremtésére (O. B.)513
Színházi viszonyok a kiegyezés után514
A népszínmű továbbélése517
Tóth Ede és népszínművei519
Csepreghy Ferenc és népszínművei520
Az újromantikus dráma és Rákosi Jenő521
Az újromantikus dráma és Dóczi Lajos523
A polgári dráma és Szigligeti Ede523
A polgári színjáték más képviselői526
Szana Tamás (N. G. B.)529
A Kiegyezés utáni évtized mérlege (S. I.)531
A NEMZETI POLGÁROSULT IRODALOM DIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK MÁSODIK SZAKASZA: AZ UTOLSÓ SZÁZADNEGYED
A századnegyed általános jellemzése
Társadalmi és politikai viszonyok (S. S.)535
A parlamenti pártok535
A munkásmozgalom helyzete536
A gazdasági élet főbb vonásai537
A kormánypolitika a századfordulóig538
A szociáldemokrata s az agrárszocialista mozgalom541
A dualista rendszer belpolitikai válsága543
Eszmék és irodalmi irányzatok (D. A.)545
Liberalizmus - nacionalizmus - demokrácia545
Filozófiai és tudományos irányzatok549
Irodalmi-művészeti háttér: realizmus - naturalizmus - szecesszió553
A műfordítás-irodalom (H. K.)558
Hírlapok, folyóiratok és irodalmi társaságok az utolsó századnegyedben (N. G. B.)565
Az európai és a magyar képzőművészet fejlődése (N. L.)590
A líra megújulása
Az új társadalmi tudat jelentkezése a lírában (K. A.)593
Vajda János (K. A.)597
Ifjúsága597
Válsága Világos után598
A Gina-versek600
Novellái, kísérletei a drámai költészet terén603
Röpiratai605
Verses regényei607
Filozófiai lírája609
Politikai költészetének újravirágzása613
Újra feltámadó szerelmi költészete615
Költői eszközei619
Reviczky Gyula (K. A.)625
Élete625
Az "általános emberi" jegyében627
Az Apai örökség s az elbeszélések628
A lírikus629
Költői nyelve636
Komjáthy Jenő (K. A.)639
Élete639
Lázadása641
Miszticizmusa642
A szimbolizmus előfutára644
A preszimbolisták (K. A.)647
Endrődi Sándor648
Szalay Fruzina650
Rudnyánszky Gyula650
Telekes Béla653
A közélet költői (K. A.)654
Szabó Endre655
Inczédi László656
Zempléni Árpád657
A nagyváros költői (K. A.)659
Ignotus660
Heltai Jenő661
Szentessy Gyula663
Makai Emil663
A szocialista költészet első képviselői (K. A.)666
Palágyi Lajos667
Csizmadia Sándor668
Farkas Antal670
Kiss József (K. A.)674
Az új költői hangnem kialakítója674
A Hét675
A pálya delelőjén675
Költészetének elemei678
A "népnemzeti" iskola elhalása a lírában
A "népnemzeti" iskola utolsó képviselői (K. A.)681
Pósa Lajos681
Szabolcska Mihály682
Kozma Andor684
Bárd Miklós685
Vargha Gyula686
További kísérletek a polgári dráma megteremtésére
Csiky Gergely (O. B.)690
Élete690
Kapcsolata az újromantikával691
A francia tézis-drámák hatása dramaturgiájára692
A proletárok694
Tézis-drámái695
Dzsentri-ábrázolása696
Prózája697
Az elbeszélő próza korszerűsítése
A realizmus új igényének jelentkezése a regényben (S. I.)700
Mikszáth Kálmán (K. K.)702
Az első sikerig (1881)703
Írói fejlődése709
Idill és realizmus (1881-1890)715
Játék a témával; idill716
A Szent Péter esernyője720
A történelmi idill722
A realizmus felé; fejlődésének másik útja725
A Beszterce ostroma728
A kortársi közélet regényei730
A középső pályaszakasz mérlege734
Realista szándék és magvalósulás (1990-1910)735
A Különös házasság738
Helye szépprózánk fejlődésében759
Az elbeszélő művészet új eszközeinek megteremtése (S. I.)762
Bródy Sándor (D. A.)764
Pályakezdése764
Viták a Nyomor naturalizmusa körül765
Regényei: karrier és dezillúzió768
A Fehér Könyv és a Jövendő770
Az Erzsébet dajka772
A drámaíró774
Bródy és a Nyugat776
A Rembrand-ciklus778
A korszak repzezetatív műfaja: a novella (D. A.)780
A tárcanovella felvirágzása780
Műfaji változatok781
Társadalmi tényezők784
Petelei István (D. A.)787
Szatíra a kisvárosról788
Ballada, és novella789
Válságos évtizede791
Félrecsúszottak, mániások, őrültek világa792
Papp Dániel (D. A.)796
"A vergődő egyén"797
Az anarchista798
Tündérlak Magyarhonban801
Thury Zoltán (D. A.)804
A nyomorúság vándora804
A tárcanovella megteremtése805
A közéleti író808
Népdráma - novellában809
A színpadon812
Szatíra és humor813
Lovik Károly (D. A.)816
A gentleman álarcában816
Az idill keresése818
Közöny és nihilizmus819
A romantikus árnyéktánc822
Tárcanovellisták a Hét és a Nyugat között (D. A.)824
A Hét köre824
A Budapesti Napló szerepe826
A Népszava novellistái827
A lélektani regény (S. I.)829
Gozsdu Elek (D. A.)832
A Tantalus832
Fehértemplomi magányossága834
Gozsdu és a szecesszió836
Levelezése837
Iványi Ödön (D. A.)838
A vidéki radikalizmus centrumában838
A lassan érő novellista840
A szenvedélyek iskolája842
Romantika és realizmus845
Kettétört pálya847
Justh Zsigmond (D. A.)848
Káprázatok849
A Párizsi Napló és a Hazai Napló850
A Puszta víziója852
A szenttornyai parasztszínház853
A kiválás genezise854
Részvét és irónia855
Ambrus Zoltán (D. A.)857
Az irodalom írója857
A Midas király és más regényei858
Irodalmi harcai, az újságíró861
A kritikus karaktere862
Az intellektuális novella és a szatíra864
A Nyugat nesztora868
Utolsó évei870
Herczeg Ferenc (M. J.)871
Ifjúsága872
Társadalmi regényei874
A megrontó siker876
A Pogányok877
A történelmi témák879
A novellista881
Az első világháború után882
Az új népiesség kezdetei a prózában (D. A.)885
Tömörkény István (D. A.)887
Radikalizmusa888
A paraszti tragikuma889
A humor problémája892
Válság és útkresés894
Találkozása a munkássággal895
A Nemzeti Színházban898
A háborús idők899
Halála és öröksége900
Gárdonyi Géza (M. J.)901
Élete903
Pályakezdése904
Millenium utáni korszaka908
Az én falum909
Nagyregényei910
A "népnemzeti" iskola elhalása a prózában
A "népnemzeti" iskola utolsó képviselői (G. G.)915
Baksay Sándor915
Bársony István917
Cserzy Mihály918
Bendek Elek919
Tóth Béla919
Sebők Zsigmond920
Rákosi Viktor921
Eötvös Károly (G. G.)923
Élete923
Előadásmódja, anekdotizmusa924
A nagy per925
Kritika és irodalomtudomány az utolsó századnegyedben
A "népnemzeti" elv nacionalizmussá válása (S. S.)927
Beöthy Zsolt (N. G. B.)929
Élete 929
Regényei és novellái930
Az irodalomtörténész932
Nemzet- és fajelmélete934
Történelem- és irodalomszemléletének nacionalizmusa936
Felemás visszahatások a "népnemzeti" dogmával szemben (N. G. B.)940
Bodnár Zsigmond (N. G. B.)944
Élete945
Történelembölcselete946
Irodalomszemlélete948
Palágyi Menyhért (N. G. B.)950
Élete951
Kritikusi tevékenysége952
A realizmus új igényének jelentkezése (N. G. B.)955
Péterfy Jenő (N. G. B.)957
Ifjúkora957
Dramaturgiai felfogása960
Bölcseleti, világnézeti tájékodódása963
Kritikusi módszere965
Esszéi Eötvösről, Keményről és Jókairól966
Viszonya Taine-hez, a pozitivizmushoz s Rankéhoz972
Viszonya a Budapesti Szemléhez s kortársaihoz974
Magányossága975
A modernség igénye a Nyugat előtt (N. G. B.)980
Riedl Frigyes (N. G. B.)982
Élete983
Realizmus, eszménye985
Irodalomtörténeti módszere986
Politikai szemlélete987
Arany János-monográfiája988
Szintézis-kísérletei990
Egyetemi tevékenysége992
Ignotus (N. G. B.)996
Élete997
A konzervatív esztétika ellen999
Esztétikai elvei1000
A kritikai impresszionizmus ellentmondásai1001
A szecessziós modor 1004
Lázár Béla (N. G. B.)1006
Útban a modern polgári irodalomtudomány felé (S. I.)1008
Heinrich Gusztáv (N. G. B.)1010
Katona Lajos (N. G. B.)1013
Mérleg és kitekintés
Az utolsó századnegyed mérlege (S. I.)1019
Az századforduló mint vég és kezdet (D. A.)1023
Dezilluzionizmus1025
Menekülés1027
Tagadás1034
A szintézis1037
A rövidítések jegyzéke1041
Névmutató1043
V. KÖTET (1965)
A kötet tárgya és beosztása (Sz. M.)5
Az új magyar irodalom kibontakozása
A századelő történelmének áttekintése (H. P.)11
Történelmi változások a századelő idején11
A dzsentri és a korszak nacionalizmusa13
A dualista rendszer válsága15
A demokratikus ellenzéki erők17
A koalíciós kormány és ellenzéke20
A Monarchia külső és belső válsága a világháború előtt21
A világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása23
A forradalmak időszaka25
A Nyugat és az irodalmi forradalom (B. Gy.)28
Az induló Nyugat31
A Nyugat környezete35
A napisajtó36
Irodalmi forradalom és szubjektivizmus38
A kor művelődéstörténeti képe (B. Gy.)39
Filozófia39
Világirodalom45
Képzőművészet51
Zene54
A kor kritikai áramlatai (K. A. - J. F.)57
A Nyugat impresszionista kritikája57
Ignotus60
Osvát Ernő62
Hatvany Lajos63
Fenyő Miksa65
Kosztolányi Dezső66
Elvi kritikai törekvések68
Ady Endre68
Bölöni György70
Móricz Zsigmond70
Schöpflin Aladár73
Babits Mihály75
A konzervatív kritika78
Horváth János (K. A.)80
A szocialista kritika kezdetei82
Szabó Ervin84
Bresztovszky Ernő85
Pogány József (J. F.)85
A kor nagy írói - új alkotói törekvések
Ady Endre (V. J.)87
Életútja Nagyváradig (1877-1900). Az Ady család87
Érmindszenttől Zilahig87
Debrecen88
II. Ady útja az "Új versek" felé (1900-1906)90
Nagyvárad91
Nagyváradi publicisztikája91
"Még egyszer" (1903)94
Lírai elemek nagyváradi publicisztikájában95
A Léda-szerelem genezise96
Az első párizsi út (1904)96
Az 1905-ös orosz forradalom hatása Adyra97
A Budapesti Napló szerkesztőségében 99
Ady publicisztikája (1905-1906)100
Az "Új versek" (1906) születése102
III. A "Vér és arany" időszaka (1906-1907). Második párizsi út. Publicisztika106
"Vér és arany" (1907)107
Ady dekadenciája107
"A magyar Messiások" és "a Holnap idézésé"-nek motívuma108
IV. A forradalmi versek kora (1908-1914). A korszak jellemzése109
Az Ady-mű rendje110
Forradalmi világnézet - forradalmas líra111
Ady magyarság-versei 1908-14 között116
Isten-versek120
Szerelmi lírája122
Az Élet - Halál motívum kibontakozása126
Vallomások és tanulmányok (1911)128
Novellái130
V. "A megnőtt élet" (1914-1919). Költészete a világháború alatt132
Élete a háború alatt134
"A halottak élén" motívum136
Jövőt idéző hangok137
Csinszka-szerelem. Csinszka-versek138
"Elégedetlen ifjú panasza" (1918)139
Az októberi forradalom hónapjaiban140
VI. Jelentősége. "Akarom, tisztán lássatok"141
Szimbolizmus, költői nyelve, verstana142
Utókora147
Móricz Zsigmond (Cz. M.)151
Első írói korszaka és pályakezdése 1919-ig151
Az Ujság munkatársa153
Népköltési gyűjtőutak154
Első házassága155
Az első példák. Jókai157
Móricz és Mikszáth158
Korai parasztszemlélete159
Hét krajcár; novellisztikája161
Móricz és Ady162
Sárarany164
Móricz parasztszemléletének kialakulása166
Móricz naturalizmusa167
Az Isten háta mögött170
Az első dzsentri regények171
Jószerencsét172
Háborús írások173
A fáklya174
Munkássága a forradalmak idején177
Második írói korszaka (1919-1930)179
Légy jó mindhalálig180
Pillangó180
Erdély, Tündérkert183
Dzsentri-regények188
Rokonok191
Harmadik írói korszaka (1930-1942)193
Barbárok196
A boldog ember197
Alvó évek?200
Életem regénye201
Árvácska202
Betyár-regények205
Rózsa Sándor207
Drámái212
Publicisztikája212
Tanulmányai213
Utolsó évek214
Kaffka Margit (B. Gy.)216
A kísérletezés évei216
Lélekrajz és társadalombírálat szintézise felé221
Színek és évek224
Mária évei228
Állomások232
Háború ellenes magatartása236
Hangyaboly239
Babits Mihály (R. Gy.)242
Ifjúsága: az artisztikus alkotó243
Racionalizmusának kialakulása: a pacifista249
Útkeresése253
A humanista262
A "Jónás könyve"268
Hatása272
Juhász Gyula (K. F.)274
Pályakezdése274
Az élmények kiszélesedése279
Az érett költő 285
Költészete az ellenforradalom idején293
Az elbeszélő, a kritikus és a publicista302
Kosztolányi Dezső (K. F.)306
Dekadens korszaka306
A háború, a forradalmak: érlelődés311
Regényei312
A novellák. Alakmása: Esti Kornél319
Lírája a háború után322
Átmeneti műfajok329
Posztumusz kötetek. Kosztolányi stílusa330
Tóth Árpád (K. F.)334
Az esztétizmus jegyében334
Szemléletének és eszközeinek tisztulása339
Lírájának kiteljesedése345
A novellista352
A kritikus354
Karinthy Frigyes (U. T.)357
Pályakezdetének fő vonásai357
Szemléletének forrásai: tudományos haladás és lélektan359
Etikai nézetei360
Kritikai-esztétikai látásmódja: Így írtok ti362
Lírája364
Relatívista értékrendje: realitás és fantasztikum, tudat és ösztön viszonya prózájában365
A pálya csúcsán: Utazás a koponyám körül369
Krúdy Gyula (Cz. M.)370
Magános úton370
Élete371
A városi-polgári irodalom sodrában (1894-1900) 373
Miszáthos nyomok (1900-1911)374
Szindbád születése376
A vörös postakocsi378
Krúdy a forradalmakban379
Utolsó évek380
Történelmi regények381
A dzsentri végső mérlege382
Pesti regények383
Művészete, világnézete385
Tersánszky Józsi Jenő (V. K.)389
Korai novellák: romantikus társadalomellenessége389
Erkölcsrajz első regényeiben392
Kakuk Marci393
Új témák jelentkezése395
Az utolsó két évtized termése397
Alkotói módszerének jellemzése398
Füst Milán (U. T.)400
Az élet mint esztétikum400
Költészete402
Drámái406
Szépprózája407
Esztétikája409
A Nyugat körüli költők (K. A.)410
Kemény Simon411
Szép Ernő413
Nagy Zoltán416
Lesznai Anna418
Dutka Ákos420
Oláh Gábor421
Bodor Aladár423
Somlyó Zoltán424
Gellért Oszkár426
A Nyugat első korszakának prózaírói (V. K. - F. L.)430
Az irodalmi szecesszió művészei430
Cholnoky Viktor 431
Szomory Dezső435
Szini Gyula439
Elek Artúr443
Cholnoky László445
Objektív ábrázolási törekvések447
Török Gyula (V. K.)447
Laczkó Géza451
Nagy Endre (F. L.)453
Csáth Géza (V. K.)454
A magyar dráma a század elején (O. B.)458
Színházak és közönség. Naturalizmus, impresszionizmus458
Társadalomkritikai és filozófiai törekvések a század eleji drámában461
Barta Lajos463
Lengyel Menyhért464
Bíró Lajos466
Karinthy Frigyes467
Kísérletek az új népdrámára467
Gárdonyi Gyéza468
Móricz zsigmond468
Kísérlet az esztéta dráma megteremtésére. szomory Dezső471
Hevesi Sándor472
A dzsentri és a polgár összebékülése. Konzervatív drámairodalom473
Herczeg Ferenc473
Molnár Ferenc476
A szocialista irodalom kialakulása az első világháború és a forradalmak évei
A szocialista irodalom kezdetei (J. F.)481
Előzmények481
Az elsőszocialista költők481
A Nyugat és a munkásmozgalom irodalmának érintkezése482
A korai szocialista líra484
Gyagyovszky Emil484
Peterdi Andor486
Várnai Zseni487
A század eleji szocialista próza489
Révész Béla489
Barta Lajos492
Háborúellenes irodalmunk. A magyar avantgarde kezdetei (J. F.)497
Irodalmunk nacionalizmusa a háború kezdetén497
A háborúellenes irodalom fokozatos kibontakozása497
Baloldali írók háborúellenes szervezkedése499
Az antimilitarista írócsoport500
Az avantgard törekvések501
Az Októberi Forradalom hatása irodalmunkra503
Szélesedő irodalmi front az imperialista háború ellen504
Gyóni Géza505
Forradalmi magyar írások a Nagy Október után506
Támadás a konzervatív irodalom ellen506
Új jelenségek a magyar szocialista irodalomban507
A forradalmi szocialista írócsoport508
A haladó irodalom egysége510
Az 1918-19-es forradalmak irodalma (J. F.)510
A polgári demokratikus forradalom győzelme után510
Haladó és konzervatív magatartás a polgári irodalomban511
A haladó irodalom szervezeti erősödése514
A reakciós irodalom ellentámadásai515
A munkásirodalom mint a proletárforradalom szellemi előkészítője517
Haladó írók a Tanácsköztársaság szolgálatában518
A Tanácsköztársaság irodalompolitikája521
A bontakozó új irodalom fővonásai522
Elvi viták az irodalomban525
A Tanácsköztársaság nehézségei; visszhangja az irodalmi életben526
A Tanácsköztársaság jeletősége irodalmunkban527
A rövidítések jegyzéke529
Névmutató531
VI. KÖTET (1966)
A kötet tárgya és beosztása (Sz. M.)5
A MAGYAR IRODALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1919-1945)
A korszak általános jellemzése
A korszak történeti és szellemi képe (Sz. M.)11
Történelmi áttekintés11
A kor világirodalmának általános jellemzői14
A kor magyar irodalmát befolyásoló társadalmi tudati tényezők17
A haladó magyar irodalom általános törekvései21
Időbeli tagozódás22
Eszmei áramlatok24
Ábrázolásbeli törekvések24
A szocialista realizmus a magyar irodalomban26
Sajtó27
Könyvkiadás, kiadói viszonyok28
Cenzúra29
Irodalmi társaságok, egyesületek30
A magyar film történeti vázlata, tekintettel az irodalomra31
Képzőművészet33
Zene34
A korszak irodalomszemlélete
Irodalomtörténet, esszé, kritika (B. Gy.)37
Az irodalomszemlélet változásai37
Horváth János szintézise44
Horváth János követői51
Kerecsényi Dezső52
Keresztury Dezső53
Barta János54
A filológia megújítói55
Eckhardt Sándor55
Waldapfel József56
A századelő és a Nyugat örökösei57
Földessy Gyula57
Kárpáti Aurél59
Benedek Marcell59
Király György60
Komlós Aladár61
GYergyai Albert63
Kardos László65
Németh Andor67
A magyar szellemtörténész iskola68
Turóczi-Trostler József68
Thienemann Tivadar69
Zolnai Béla69
Az esszéíró nemzedék70
Halász Gábor71
Szerb Antal79
Cs. Szabó László87
Bóka László89
Tolnai Gábor92
Sőtér István93
"Népi" kísérletek96
Juhász Géza97
Féja Géza97
Szocialista törekvések98
Bölöni György99
M. Pogány Béla101
Tamás Aladár101
Bálint György102
Lukács György (K. Z. - T. D.)113
Pályakezdés114
Világképének átalakulása119
A "baloldali etika" és "jobboldali ismeretelmélet" harca122
Realizmuselmélete124
Kritikusi munkássága az Új Hangban129
Hatása a felszabadulás után132
Munkássága 1945-48 között133
A "Lukács vita"138
Munkássága az utóbbi években141
Révai József (B. Gy.)146
Lázadás és forradalom147
Marxizmus és magyarság151
Elmélet és gyakorlat155
A korszak irodalmának fő áramlatai
Konzervatív irodalom (B. M.)160
Herczeg Ferenc, a "nemzeti klasszikus"163
A szórakoztató irodalom166
Tormay Cecil168
Harsányi Kálmán169
Sík Sándor170
Csathó Kálmán171
Surányi Miklós172
Komáromi János174
Nyírő József175
Zilahy Lajos178
Földi Mihály183
Mécs László184
Körmendy Ferenc185
Gulácsy Irén186
Harsányi Zsolt187
Zsigray Juliánna188
A jobboldali radikalizmus írója: Szabó Dezső (N. P.)190
A polgári ellenzéki irodalom csoportjai (I. K.)200
A Nyugat201
A Magyar Írás204
A Pandora205
A Láthatár205
Az Együtt206
A Toll206
A kortárs207
Az Apolló208
A Szép Szó209
Az Ezüstkor210
Avantgard és szocializmus: Kassák Lajos (J. F. - Sz. Gy.)211
A pálykezdés évei212
Az avantgard-aktivista írócsoport élén214
Az emigráció évei216
Az emigrációs tapasztalatok és a hazai valóság szembesítése219
A fokozódó magányosság évei222
A felszabadulás után226
Szocialista törekvések (I. L. - Sz. M.)229
Baloldali és a szocializmushoz közel álló csoportok229
Forradalmi szocialista irodalom a hárobú utáni években231
Szocialista irodalom az időleges stabilizáció és a gazdasági világválság éveiben236
A szocialista irodalom a népfrontkorszak és a háború idején240
Út a magánytól a közösség: Balázs Béla (Sz. M.)245
Ifjúság, indulás245
A Nyugat-mozgalom sodrában248
Menekülés a magányból: Lélek a háborúban; világháborús évek252
A Tanácsköztársaság idején253
Bécsi emigráció: a világnézeti és művészi átmenet évei254
Berlin: a fordulat időszaka257
Ismét a magyar irodalom sodrában259
A felszabadult Magyarországon261
A polgári bírálattól a szocialista szatíráig: Gábor Andor (D. A.)263
A forradalmi lírikus265
A publicisztika klasszikusa268
Kabaré és színház271
a prózaíró egyénisége274
A kritikus és a szerkesztő276
Újra Budapesten277
A kommunista költészet úttörője: Komját Aladár (J. F.)279
Avantgardista lázadás280
A kommunista forradalmár283
Lehetőségek és eredmények287
A "népi" írók mozgalma (B. M.)290
Előzmények312
Az antifasiszta irodalom politikai alapja és tűzhelyei313
Népfronttal a demokráciáért és a nemzeti függetlenségért315
A külön utakat keresők gyengítik az antifasiszta népfrontot318
Nacionalizmus, hazafiság és nemzetköziség321
A humanista szellem védelmének hadállásai. Elefántcsonttorony vagy elkötelezettség324
"Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet...!"328
Összefoglalók és útkeresők
József Attila (T. A.)332
"Az utca és a föld fia"332
Az első költői lépések333
Nem én kiáltok335
A "szegényember"-versek338
A szocialista forradalmiság első jelei340
A Nincsen apám se anyám-kötet341
Az erőteljes valóságábrázolás első jelenkezése343
A Medáliák345
Az illegális párt soraiban346
A kiteljesedés korszaka350
A Téli éjszaka353
Kompozíció, idő- és térfogalom a gondolati versekben359
Elkomorulás az 1993-as év verseiben362
A nagy marxista gondolati versek364
A fájdalom hangja367
az utolsó korszak369
Antifasiszta lírája372
Küzdelem az értelmes életért egy emberidegen világban373
Az utolsó versek376
Költészetének helye378
Műfordítói és kritikusi tevékenysége379
Elismertetése, értékelése381
Nagy Lajos (I. L.)385
A lázadó ember385
A pályakezdés nagy novellái387
Menekülés és helytállás389
A prózai avantgardizmus útján391
A hagyományos kisprózai stílus megújítása394
1919 Május396
Az irodalmi szociográfia megteremtése. A Kiskunhalom398
A visszavonulás évei. Nagy Lajos, a regényíró399
Az új szakasz novellatermése402
A szatírikus indulat újjáéledése403
A felszabadult országban404
Illés Béla (D. A.)408
A radikális publicista408
A novellától a regényeposzig409
A Kárpáti rapszódia412
Dokumentumregény a második világháborúról416
Az anekdota korszaka418
Déry Tibor (U. T.)420
Első szakasza422
A második korszak. A befejezetlen mondat430
A felszabadulás után434
A befejezetlen szakasz436
Szabó Lőrinc (R. Gy.)440
Klasszicizáló indulása440
Individualista lázadása442
Intellektuális költészetének kialakulása448
Sztoicizmusa451
A harmónia keresése a természetben456
Jelentősége és hatása460
Illyés Gyula (B. M.)461
A szülőhely körül462
Párizsi évek. Avantgardizmus464
Szürrealista kísérletek465
Elszakadás az avantgardizmustól466
Új költői realizmus467
Nehéz földön468
A költői epika újjászületése471
A költői pálya fordulója473
az ironikus tárgyilagosság lírája475
Esszék és szociográfiák479
A háború éveiben481
Honfoglalók között485
Drámák486
A gondolati líra új fejezete490
Németh László (B. M.)494
A Tanú előtt496
Az Emberi Színjáték503
A "tudat-regény"505
A Tanú szigetén. A "minőség szocializmus" utópiája506
Regények és drámák511
Kisebbségben514
Új társadalomban516
Az Iszony517
Regény a magyar vidékiességről520
Az Irgalom521
Az esszéíró523
Radnóti Miklós (I. K.)526
Valóságigény és formateremtés529
Halálfélelem, haláltudat532
Teljes fegyverzetben435
Tanulmányai, cikkei536
A kifejezés diadala538
Az idill értelme539
Ars poeticája541
Műfajok és műfaji törekvések
LÍRA
Polgári humanista költészet (R. Gy.)544
A "második nemzedék" költészettana544
Sárközy György545
Rányai Kornél547
Török Sophie549
Fenyő László550
Fodor József552
Berda József555
Nadányi Zoltán556
A "harmadik nemzedék" indulása557
A "harmadik nemzedék" válaszútja558
Jékely Zoltán559
Pásztor Béla562
Képes Géza563
Weöres Sándor565
Rónay György570
Vas István573
Hajnal Anna578
Kálnoky László580
Csorba Győző581
"Népi" lírikusok (P. B.)585
Erdélyi József586
Sinka István591
Gulyás Pál594
Jankovich Ferenc598
Takáts Gyula599
Paraszti tehetségek601
Szocialista költők (I. L.)606
A forradalmi avantgard lírája606
Barta Sándor608
Szocialista líra a szovjet emigrációban609
Hidas Antal609
Madarász Emil612
Lányi Sarolta613
A hazai proletárlíra kibontakozása614
Kis Ferenc618
Antifasizmus és szocialista líra619
Forgács Antal621
Lukács László623
A munkásköltészet új hulláma624
Földeák János626
Keszthelyi Zoltán627
Zelk Zoltán628
Benjámin László629
PRÓZA
Kései anekdotizmus: Móra Ferenc (V. K.)606
A szegedi Napló munkatársa636
Regényei, elbeszélései637
Publicisztikai tevékenysége és ifjúsági művei644
A "népi" írók prózája646
Bevezető (B. M.)646
Kodolányi János (B. Gy.)652
Veres Péter (B. N. L.)663
Szabó Pál (B. M.)672
Darvas József (D. A.)681
Népieség és mítosz: Tamási Áron (C. M.)691
Élete692
Lélekindulás. Novellisztikája694
Szűzmáriás királyfi696
Tamási és Szabó Dezső697
Címeresek697
Ábel a rengetegben698
Jégtörő Mátyás700
Játékok701
Mítosz és valóság702
Szülőföldem704
A realizmus jegyében704
Bölcső és bagoly705
Hazai tükör705
Szirom és boly706
A Nyugat második és harmadik nemzedéke (B. N. L.)707
Áttekintés707
Hunyady Sándor709
Bohuniczky Szefi712
Zsolt Béla713
Komor András715
Molnár Ákos717
Márai Sándor718
Hevesi András722
Szerb antal724
Remenyik Zsigmond726
Pap Károly730
Kádár erzsébet733
Sziráky Judit735
Illés Endre737
Kolozsvári Grandpierre Emil740
Sőtér István745
Szentkuthy Miklós748
Ottlik Géza750
Valóság és látomás: Gelléri Andor Endre (I. K.)757
Élményforrásai759
Alkotói módszere762
Világképe765
Szocialista prózaírók (D. A.)766
A szocialista próza áramlatai766
Avantgard törekvések733
Lékei János773
Gyetvai János776
Barta Sándor777
Kiss Lajos779
A realista epika780
Zalka Máté781
Karikás Frigyes783
Kahána Mózes785
Hidas Antal787
Naturalista tendenciák788
Gergely Sándor789
Két kísérlet792
Sándor Kálmán793
Goda Gábor796
A "munkásírók" prózája797
Rideg Sándor798
Küzdelem a szocialista humanizmusért: Lengyel József (D. A.)804
Dráma815
Műfordítás854
Kitekintés
Magyar irodalom Csehszlovákiában868
Magyar irodalom Jugoszlávisában897
Magyar irodalom Romániában924
A magyar irodalom 1945-től napjainkig
A felszabadulás utáni magyar irodalom1003
A rövidítések jegyzéke1077
Névmutató1079
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története 1-6. A magyar irodalom története 1-6. A magyar irodalom története 1-6. A magyar irodalom története 1-6. A magyar irodalom története 1-6. A magyar irodalom története 1-6.

Egy kötet borítója és a kötetek lapélei foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
12.000 ,-Ft
180 pont kapható
Kosárba