821.396

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története 2.

1600-tól 1772-ig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 645 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-051-641-1

Tartalom

A késő-reneszánsz (manierizmus) irodalma (kb. 1600 - kb. 1640)
A magyarországi és az erdélyi fejlődés (K. T. - P. A.)5
A RENESZÁNSZ VÁLSÁGÁNAK IRODALMA
Sztoicizmus és manierizmus (P. A.)10
Rimay János (P. A.)15
Élete15
A Balassi-kiadványok18
Szerelmi és vitézi-hazafias versei21
Vallásos és bölcselkedő költészete23
Manierista stíluseszközei26
A sztoikus-manierista tudós költészet (P. A.)30
Latin alkalmi költészet30
Magyar nyelvű tudós poézis32
A reneszánsz udvari líra elhalás35
A politikai és filozófiai elmélkedés (P. A.)38
A latin nyelvű államelméleti irodalom38
Lackner Kristóf40
Fejedelmi tükrök41
Filozófiai munkák43
Vallásos elmélkedő próza (P. A.)38
Ecsedi Báthory István45
Péchi Simon46
Manierista kegyességi iratok47
A KÉSŐ-HUMANISTA PROTESTÁNS POLGÁRI IRODALOM
A protestáns polgári művelődés (P. A.)51
Protestáns hitvitázó-teológiai irodalom (P. A.)59
Magyari István60
Alvinci Péter62
A polemikus teológia irodalom63
Geleji Katona István65
Szenci Molnár Albert (P. A.)67
Élete67
Szótára és nyelvtana71
Zsoltárai73
Prózafordításai75
Alkalmi kiadványai és írásai77
Előszavai és könyvajánlásai78
Történetírás és útleírás (P. A.)81
Szepsi Csombor Márton81
Bethlen történetírói83
A protestáns vallásos ének (P. A.)86
Pécseli Király Imre és a református lírikusok86
Az evangélikus énekszerzés88
Thordai János és az unitárius zsoltárfordítás89
A NÉPSZERŰ RENESZÁNSZ IRODALOM
A reneszánsz ízlés elterjedése és a közösségi költészet (S. B.)91
A politikai költészet kezdetei (S. B.)94
A históriás ének átalakulása95
Debreceni S. János96
A politikai propaganda verstípusai98
Népszerű szerelmi líra (S. B.)100
Szerzőség, verstípusok100
Rétegek, hatások101
A versszövegek élete103
Alkalmi és oktató versszerzés (S. B. - V. I.)105
Lakodalmi énekek és halotti búcsúztatók106
Miskolci Csulyak István107
Oktató költészet108
BAROKK (kb. 1600- kb. 1772)
Bevezetés (K. T.)113
A barokk irodalom kezdetei (kb. 1600 - kb. 1640)
Az ellenreformáció kibontakozása (B. I.)123
Pázmány Péter (B. I.)126
Élete126
Ájtatossági művek129
Vitairatok130
A Kalauz133
Prédikációk134
Barokk egyházi próza (B. I.)137
Az első jezsuita író-nemzedék137
Veresmarti Mihály139
A barokk széppróza kezdetei140
A barokk költészet kezdetei (B. I. - K. T.)142
Nyéki Vörös Mátyás143
A verses dráma145
A katolikus egyházi ének felvirágzása146
A barokk irodalom hőskora (kb 1640 - kb. 1690)
Társadalmi és politikai erők (K. T.)150
FŐNEMESI-UDVARI IRODALOM
A barokk udvari kultúra (B. I. - K. T.)154
Zrínyi Miklós (B. I.)159
Élete159
Lírai költeményei164
A Szigeti veszedelem165
Prózai művei175
Kisebb publicisztikai művei és levelei181
Gyöngyös István (B. I.)184
Élete184
Műveinek hitelessége186
Történeti tárgyú elbeszélő költeményei187
Egyéb költői művei193
Az udvari költészet (B. I.)196
Beniczky Péter197
Balassa Bálint gróf198
Liszti László199
Eszterházy Pál200
Koháry István201
Kőszeghy Pál203
A verses udvari dráma204
A Rákóczi-eposz205
Az udvari költészet kiterjedése206
A történeti próza (B. I. - K. T.)208
A humanista örökség209
Kemény János210
Önéletírás-kísérletek213
Udvari jellegű egyházi irodalom (B. I.)215
A jezsuita iskoladráma216
Kegyességi művek217
Hitvitázó irodalom218
Az udvari prédikáció219
POLGÁRI JELLEGŰ SZELLEMI MOZGALMAK
A protestáns egyházi és iskolai művelődés virágzása (B. I.)221
Latin nyelvű filozófiai irodalom (B. I.)229
Az enciklopédizmus és panszofia képviselői229
Eperjesi filozófusok231
Magyar karteziánusok231
Puritánus vallásos próza (B. I.)234
Medgyesi Pál235
Kegyességi és népnevelő irodalom236
Teológiai irodalom237
Apácai Csere János (B. I.)239
Élete240
A Magyar encyclopaedia241
Kisebb folozófiai és pedagógiai művei245
Művelődéspolitikai írásai246
A világi műveltség népszerűsítői (T. A. - V. I.)249
Tótfalusi Kis Miklós250
Pápai Páriz Ferenc253
Felvinczi György257
A protestáns iskoladráma (V. I.)260
A református iskoladráma260
Az unitárius iskoladráma264
Az evangélikus iskoladráma266
A BAROKK NEMESI IRODALOM KIALAKULÁSA
Nemesi nacionalizmus (K. T.)269
A nemesi és protestáns publicisztika (B. I.)275
Politikai publicisztika275
Vallásos-hazfias buzdító-iratok278
Gályarab-irodalom279
A kuruc nemesi költészet (K. T.)282
Verses publicisztika283
A hagyományos verstípusok átalakulása286
A kuruc nemesi költészet jellege290
A nemesi szatíra (V. I.)294
A paszkvillus294
Szentpáli Ferenc296
A szatirikus dráma298
A prózai elbeszélés (B. I.)301
A paszkvillus294
Rosnyai Dávid302
Haller János303
A NÉPSZERŰ BAROKK IRODALOM KEZDETEI
Barokk népiesség (K. T. - S. B.)306
Hagyományos énektípusok (S. B.)309
A históriás ének és változatai310
Vitézi és kesergő líra312
Szerelmi költészet315
A népszerű katolikus szépirodalom (S. B.)318
A katolikus népének fejlődése318
A népies katolikus színjáték320
A szatirikus deák-verszerzés (S. B.)322
A humanista műfajok népszerűsödése322
A "felfordult világ" költészete323
A barokk rendiség válságának és újraerősödésének irodalma (kb 1690 - kb. 1740)
A politikai és társadalmi erőviszonyok alakulása (K. T. - T. A.)326
A KORSZERŰ FŐÚRI ÉS NEMESI IRODALMI TÖREKVÉSEK
Személyes vallásosság és nemzeti politika (H. L.)332
Bethlen Miklós (H. L.)341
Élete341
Publicisztikai művei344
Imádságoskönyve345
Levelezése346
Önéletírása347
A kegyes-érzelmes irodalom (H. L.)351
Kegyességi próza351
Petrőczi Kata Szidónia353
Radvánszky János355
Ráday Pál356
A Rákóczi-szabadságharc politikai irodalma (H. L.)358
Pátensek és országgyűlési propozíciók359
Az első magyarországi hírlap361
Vitairatok és politikai elmélkedések362
Katonai irodalom364
Követi és udvari diáriumok366
A történetírás369
II. Rákóczi Ferenc (H. L.)387
A kuruc múlt revíziója387
Bethlen Kata390
A barokk önéletírás utolsó hajtásai394
PROVINCIÁLIS NEMESI IRODALOM
Rendiség és jezsuitizmus (T. A.)397
Latin nyelvű egyházi, jezsuita irodalom (T. A.)407
Szentiványi Márton408
Hevenesi Gábor409
Timon Sámuel411
A prózai műfajok412
A szerzetesi költészet415
Az iskoladráma419
Magyar nyelvű egyházi irodalom (T. A.)422
Illyés András422
Ájtatos prózairodalom424
Épületes történetek425
Az egyházi szónoklat426
A katolikus egyházi énekköltés virágzása428
Napló és emlékirat (T. A.)430
A nemesi napló és leszármazottai431
Cserei Mihály433
Apor Péter435
Nemesi költészet (T. A.)438
Elbeszélő költészet438
Alkalmi és lírai verstípusok440
Palocsay György442
Amade Antal444
A PROTESTÁNS ÉRTELMISÉG IRODALMI TÖREKVÉSEI
A protestáns polgári művelődés helyzete (T. A.)447
Pietista vallásos irodalom (H. L.)454
A pietista próza454
Evangélikus vallásos líra456
Egyháztörténet és hitoria litteraria (T. A.)458
Az egyház- és iskolatörténet459
A tudomány- és irodalomtörténetírás kezdetei461
Hon- és államismereti irodalom (T. A.)565
A honismereti irodalom megindulása465
Bél Mátyás467
A NÉPSZERŰ BAROKK IRODALOM VIRÁGZÁSA
Népi kurucság és katolikus népiesség (V. I.)472
Hazafias panasz-költészet (V. I.)479
Siralom-énekek479
Bujdosó versek482
Hazafias kesergők és fohászok485
A Rákóczi-szabadságharc politikai költészete (V. I.)487
A nemesi hagyomány átalakulása488
A szegénylegény katona énekek489
A szegénylegény politikai versek491
A népies katolikus irodalom virágzása (V. I.)494
Csuzy Zsigmond494
A népszerű prédikáció496
Misztériumjátékok497
Vallásos ponyva498
A késő-barokk (rokokó) irodalom (kb. 1740- kb. 1772)
Nemesi magyarország és felvilágosult abszolutizmus (T. A.)500
A NEMESI ROKOKÓ IRODALOM
Az udvari és nemesi rokokó kultúra (T. A.)505
Mikes Kelemen (H. L.)514
Élete514
A Törökországi levelek516
A fordítások524
A nemesi költészet (T. A.)527
Lázár János527
Amade László529
A felvilágosodás költészetének előkészítői533
Faludi Ferenc (T. A.)536
Élete536
Prózai művei537
Iskoladrámái540
Költeményei540
A késő-barokk széppróza (T. A.)544
Maximák és apoftegmák545
Tanulságos történetek546
A regény kezdetei548
AZ ELVILÁGIASODÓ EGYHÁZI ÉS VILÁGI LITERATÚRA
A laicizálódó egyházi értelmiség (T. A.)551
Az egyházias tudományosság alkonya (T. A.)559
A jezsuita történész-iskola559
Pray György561
Bod Péter562
A historia litteraria felbomlása566
Szövegkiadások568
A nyelvtudomány569
Ismeretterjesztő irodalom (T. A.)571
A nemesi történelem népszerűsítése571
Földrajzi olvasmányok572
Népszerű természettudományi és gazdasági művek573
Molnár János574
A deákos rokokó költészet (T. A.)577
Az elégia- és ódaköltészet577
Az epigramma678
A magyar nyelvű deákos költészet kezdetei580
A magyar nyelvű iskoladráma virágzása (T. A.)581
Az iskoladráma elmagyarosodása és elvilágiasodása581
A klasszicizálódó barokk dráma583
Illei János586
A barokk dráma népszerűsödése587
A NÉPIES BAROKK IRODALOM SZÉTÁRADÁSA
A barokk népiesség utolsó fázisa (V. I.)591
A népnevelő irodalom (V. I.)596
Kiss István596
Református népoktató könyvecskék598
Szőnyi Benjámin599
A kollégiumi énekköltészet (V. I.)601
Köszöntő énekek601
Paraszténeke602
Katonaénekek604
Az érzékeny szerelmi költészet605
Mulató versek607
A népszerű kisepika (V. I.)609
A história609
"Mulatságos rövid történetek"611
Az eredeti anekdota612
Hermányi Dienes József613
A rövidítések jegyzéke618
Névmutató623
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2.

A védőborító széle sérült.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2.

Könyvtári könyv volt. A védőborító kissé kopott, elszíneződött. Néhány lapon ceruzás aláhúzás, jelölés található.

Állapot: Közepes
1.900 Ft
1.520 ,-Ft 20
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2. A magyar irodalom története 2.
Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba