Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.021

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Városépítés 1975/1-6.

Az Építőipari Tudományos Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társaság területrendezési, várospolitikai és városépítési folyóirata

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


DR. GERLE GYÖRGY
A MTA Településtudományi Bizottsága és a MUT által 1974. október 10-én fenti címen megrendezett egésznapos vitaülés a hazai településtudomány és városépítési gyakorlat... Tovább

Előszó


DR. GERLE GYÖRGY
A MTA Településtudományi Bizottsága és a MUT által 1974. október 10-én fenti címen megrendezett egésznapos vitaülés a hazai településtudomány és városépítési gyakorlat szempontjából egyaránt jelentős állomásnak tekinthető. Bár a rendezőség által megvitatásra javasolt rendkívül széles és sokrétű problematika eleve kizárta annak a lehetőségét, hogy a résztvevők a témakörbe tartozó minden fontosabb kérdést felvessenek és minden vonatkozásban megvitassanak, ez a viszonylag szűkre szabott időtartam is lehetőséget nyújtott arra, hogy a rendezvény egy-egy példával, vagy megállapítással rávilágítson a legproblematikusabb területekre. így - a kitűzött célnak megfelelően — eléggé jól érzékelhető kép állott össze a gazdaságossági szemléletnek a városépítés gyakorlatában tapasztalható helyzetéről, színvonaláról. Minthogy a vitaindító előadások és a hozzászólások szövegét a MUT a maga tájékoztató közleményeiben ki fogja adni, itt — az elhangzottak rövidített ismétlése helyett — inkább az azokból levonható, általánosabb jellegű következtetéseket foglalom össze, legfeljebb — ahol az indokolt — néhány felvetett példával alátámasztva. Ennek bevezetéseként azonban a vitára kitűzött három fő problémát a következőkben idézem:
— a városépítés komplex költségtényezői;
— a műszaki alternatívák gazdasági következményei városépítésben;
— a létesítési (beruházási, építési) és a fenntartási (városgazdasági, városüzemeltetési, tatarozási, felújítási stb.) ráfordítások közötti összefüggések.
Az egyébként igen értékes — minden vonatkozásban alapos szakértelmet, gazdag tapasztalatokat és a téma iránt tanúsított lelkesedést egyaránt tükröző — megnyilatkozások egyik kérdésre sem adtak a téma lezárásának tekinthető választ, hanem — miközben utat mutattak azok megválaszolásának lehetőségeire — elsősorban azokra a nehézségekre mutattak rá, amelyek ez idő szerint még akadályozzák a gyakorlatban is már hasznosítható állásfoglalások kialakítását. Tulajdonképpen azt juttatták kifejezésre, hogy a városépítésben — amely közvetlenül és közvetve nemzeti jövedelmünk felhalmozási értékhányadának évről évre a legnagyobb részét igénybe veszi — a gazdaságosság szemlélete és gyakorlati figyelembevétele még „gyermekcipőben jár”. Ebben persze döntő szerepet játszik, hogy ezen a területen a gazdaságosság objektív mérlegelése objektíve a legbonyolultabb gazdaságtudományi problémák közé tartozik, amelyet még világviszonylatban sem oldottak meg kielégítő mértékben. Ugyanakkor azonban felmerült egy sor olyan probléma is, amelyek megoldása tekintetében már ma is több lehetőségünk van az előrehaladásra, mint ahogyan azt a gyakorlatunk tükrözi.
Ami a tematika első kérdését illeti: tulajdonképpen még csak kísérletek történtek a városépítés valamennyi költségtényezőjének összeállítására, és azoknak komplex módon való értékelésére, szintetizálására. A gyakorlat lényegében leegyszerűsíti a problémát egyes kisebb városépítési elemek: épületek és egyéb építmények, út- és közműszakaszok, vagy legfeljebb egy-egy beruházás-ügyviteli szempontból egységesen kezelt lakó- vagy ipartelep sajátos „belső” gazdaságosságának vizsgálatára. Ez önmagában persze szükséges, de megközelítőleg sem elégséges ahhoz, hogy gazdaságos települések alakuljanak ki. A település funkcióinak gazdaságossága szempontjából annak szerkezete, területeinek felhasználási és beépítési módja, valamint regionális, országos — néha nemzetközi — kapcsolatai éppoly jelentősek mint maguk a létesítmények, ill. kisebb vagy nagyobb létesítményi együttesek.
A gazdaságosság tényezőinek teljessége és azok komplex szintézise azonban rendszerint ezeknél a részvizsgálatoknál sem érvényesül. A leggyakoribb eset: kizárólag a beruházás során ráfordításra kerülő költségek kimutatása, aminek szerves tartozékaként sem azt nem veszik figyelembe, hogy a vélt pillanatnyi megtakarítások mikor és milyen mértékben fogják megnövelni az üzemeltetés, ill. fenntartás folyamatos ráfordításait, sem pedig azt, hogy egyes — a rendeltetés szempontjából jelentős — műveletek vagy létesítményi részek elhagyása viszonylag rövid időn belül szükségessé teszi azok pótlólagos elkészítését — sokkal nagyobb ráfordítás árán. Tömeges lakásépítkezéseinknél szinte gyakorlattá vált, hogy a beruházás átvételétől számított 2—3 éven belül egész sor épületszerkezetet: szőnyegpadlókat, tapétákat, épületgépészeti berendezéseket stb. ismételten el kell készíteni — már a fenntartás terhére — holott nyilvánvalóan megtakarított (vagy selejt) beruházási hányadrészről van szó, de a szükségszerű egyszeri ráfordítás sokszorosáért felújítva — vagy inkább: „megújítva”. A jelenlegi ismereteink szerint értékkategóriában nem mérhető — de humán, ill. szociális szempontból igen lényeges — környezetegészségügyi, település-közérzeti, esztétikai követelmények kielégítettségének vizsgálata csak mint „figyelemreméltó szempont” szerepel az ezek megfelelő színvonalának biztosításához szükséges beruházási ráfordításokkal szemben, ami rendszerint a vélt gazdaságosság irányába tereli a döntést, holott már eléggé bőséges ismeretekkel rendelkezünk a humán szempontok háttérbe szorulásának pénzügyi következményeiről, éspedig különösen az urbanizációs ártalmak folytán kieső munkaórák, egészségügyi kiadások, a létesítmények időállóságának csökkenése és korróziós károk formájában.

Vissza

Tartalom


Dr. Gerle György: A városépítés ökonómiai vetületei ..................................................... 5
Dr. Perényi Imre: A településtudomány néhány időszerű kérdése és a magyar városépítési
gyakorlat........................................................................................................................ 7
Dr. Turánszky Miklósné: A lakóterületi rekonstrukció gazdasági hatékonysága............. 12
Dr. Szűcs István: A városrekonstrukció társadalmi indokoltságának kérdéséhez........... 14
Mester Árpád : A budapesti városrekonstrukció gyakorlatának városrendezési problémái
Dr. Preisich Gábor: Elavult tömbök felújításos átépítése................................................... 18
Orbán Attila: Kerekasztal beszélgetés Miskolcról............................................................... 22
Rácz Miklós—Rymorz Pál: Közműfejlesztés és városrekonstrukció................................ 26
Győrffy Lajos: Rekonstrukció alá kerülő városrészek közlekedési problémái................. 28
Papp Ferenc—dr. Kecskés Sándor: Település- és környezetfejlesztés víz- és területrende- • zéssel .............................................................................................................................. 30
Tervpályázat: Tompái Géza: Pannonhalma községközpont (Váralja) rendezési terve ... 35
Jogi rovatunk: Milley Vilmos: Tájékoztató a légszennyezési bírságolásról kiadott miniszteri rendeletről ............................................................................................................. 36
FÓRUM
A szovjet városépítészet új szakasza (G. Fomin)................................................................. 37
Ismét VÉT-Ó (Füle Lajos)....................................................................................................... 38
Egy előadásról, s egy előadás ürügyén (F. L.)....................................................................... 39
Montreáli randevú (dr. Németh Géza)................................................................................ 39

Szilágyi Lajos: A településhálózat-fejlesztési koncepció ................................................... 9
Dr. Faragó Kálmán: A magyar városfejlődés felszabadulás utáni tendenciáiról ............... 11
Peregi Tamás: Az urbanizáció ás területrendezési tervellátottság fejlődése................... 13
Dr. Preisich Gábor: Budapest, 1945—1975 ........................................................................ 18
Bérezik András: A budapesti közlekedés három évtizede................................................. 21
Dr. Kovácsházy Frigyes: A közművesítés háromévtizedes fejlődése a fővárosban ......... 27
Dr. Horváth Béla: Miskolc városépítése .............................................................................. 30
Barna Gábor: A felszabadult Debrecen 30 évéről............................................................... 35
Takács Máté: Harminc év városépítési eredményei Szegeden .......................................... 40
Simányi Frigyes : Győr városépítésének harminc éve........................................................... 44
Dr. Dercsényi Dezső: A műemlékvédelem szerepe a városok fejlesztésében ................. 48
Dr. Misley Károly: Táj- és kertépítészetünk fejlődése a felszabadulás éta ....................... 52
Dr. Balogh Béla: A tanyák és szórványtelepülések társadalmi-gazdasági szerepe ........... 54
TERVPÁLYÁZAT
Vágvölgyi Sándorné: Hódmezővásárhelyi hódtói terület tervpályázata ............................ 57
JOGI ROVAT
Dr. Varga Emil: Az építési területek előkészítésének egyes kérdései ............................. 59
FÓRUM
Győrffy Lajos: Ankét Pécs Siklósi városrész rendezési tervéről ........................................ 61
Dr. Balogh Béla: Dr. Hercz Aurél: Területrendezési törekvések Magyarországon ........ 62
Erdélyi Zsófia: Parkolási problémák lakóterületen a közlekedéstervezés szemszögéből . 62
Láng Tivadar: Hozzászólás a parkolási problémákhoz a megoldás gazdaságosságának
szemszögéből .............................................................................................................. 63
Kemény Bertalan: Területgazdálkodás — időgazdálkodás................................................... 63

Paksy Gábor: A XI. kongresszus határozatából adódó területrendezési, városépítési
feladataink...................................................................................................................... 5
Radnai Ferenc: A vonalas infrastrukturális létesítmények kérdései a városrekonstrukciókban .......................................................................................................................... 6
Pósch Gábor: Prognosztika és városrendezés .................................................................... 9
Dr. Kőszegfalvi György: A korszerű ipartelepítés néhány kérdése .................................. 10
Sz. Lukács Imre: Újjászülető Szolnok.................................................................................... 13
Wirth Péter: Szigligeti népi építészeti együttes és környezetének kérdései................... 17
Kiss Dénes: Gyalogos közlekedés a történeti városközpontokban.................................... 21
Mészáros János: A Közép-Tisza-vidék üdülőterületi fejlesztése.......................................... 23
Szabó Iván: Társasüdülőkről és társasüdülő-telepekről a tervezési gyakorlat kapcsán 27
Stadler József: A szabad idő eltöltésének lehetőségei Somogybán.................................. 30
Tervpályázat ’75: Callmeyer Ferenc: Veléncei-tó északi üdülőterületek tervpályázata 34
JOGI ROVAT
Dr. Kiss Sándor: A tanyás területeken végezhető építési munkákról ........................... 36
Dr. Balogh Béla: A tartósan fennmaradó tanyás területek lehatárolása......................... 36
FÓRUM
A III. Országos Városépítési Tanácskozás tézisei ............................................................... 37
A múlt, jelen, jövő városa: Moszkva (dr. Práder Mária)................................................... 39

A III. Országos Városépítési Tanácskozás .......................................................................... 5
Dr. Perényi Imre: Az elmúlt harminc év városépítési tevékenységének áttekintése .... 5
Dr. Pongrácz Pál: Az urbanisztika jelenlegi helyzete, problémái és feladatai ................. 9
Szilágyi Lajos: A Ili. Országos Városépítési Tanácskozás zárszava .................................. 12
Az alföldi városok fejlesztésének kérdései ...................................................................... 13
Dr. Bartke István: Az alföldi városok szerepe a magyar településhálózat fejlesztésében 13 Dr. Kőszegfalvi György: Az alföldi városok fejlesztésének néhány infrastrukturális
vonatkozású kérdése.................................................................................................... 14
Dr. Tóth József: Az alföldi városok szerepéről, népességföldrajzi megközelítésben 18
Dr. Körmendi Klára: Az alföldi városok külterületi problémái ........................................ 19
Dr. Becsei József: A külterületi települések az életforma oldaláról ............................... 21
Ihrig Dénes: Az alföldi városok fejlesztése és az intenzív területfelhasználás ............... 24
Barna Gábor: Területfelhasználás a gyakorlatban ........................................................... 27
Áll Lajos: A közművesítés szerepe az alföldi városok fejlesztésében .............................. 28
Dr. Kőszegfalvi György: Az alföldi városok fejlesztésének kérdései tanácskozás zárszava 31
Erdélyi Zsófia: Nagytávlatú városi közlekedésfejlesztési konferencia ........................... 32
Lukács Ferenc: Vác építésének 30 évi eredményei............................................................. 34
Tervpályázat 75: Dr. Preisich Gábor: Városkonstrukciós problémák a bécsi Duna-sziget
létesítésénél .................................................................................................................. 36
FÓRUM
A Nemzetközi Lakás-, Városépítési és Regionális Tervezési Szövetség kongresszusa
(dr. Kőszegfalvi György) ............................................................................................. 37
A történeti városok védelme (B. Kaiser Anna) ............................................................... 38
Granasztói Pál: Építészet és urbanisztika (Brenner Jánps) ............................................ 39
Dr. Preisich Gábor Herder-díjas (Heim Ernő)................................................................... 40

Dr. Deák Sándor: Az agglomerációk fejlesztésének és rendezésének időszerűségéről
és feladatairól.............................................................................................................. 5
Gerle Ervin: A budapesti agglomeráció hosszútávú területrendezési terve kidolgozásának tapasztalatai ..................................................................................................... 7
Dr. Preisich Gábor: A budapesti agglomeráció elhatárolása............................................ 9
Bérezik András: A budapesti agglomeráció közlekedéséről ............................................... 13
Kemény Bertalan: Budapest és az agglomerációs övezet üdülési és idegenforgalmi
tervjavaslata ........................................................................................................................ 17
Gopcsa Ervin: Természet-, táj- és környezetvédelem a budapesti agglomeráció terü
letrendezési tervében ............................................................................................... 25
Haláchy Lóránd: A vízrendezés, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és-tisztítás néhány kérdése a budapesti agglomeráció területrendezési tervében................................... 28
Kovács Balázs: A budapesti agglomeráció IV. településcsoportjának tervezési kérdései 30
Dr. Békési László: A fővárosi agglomeráció gazdasági problémái .................................. 31
Jászonyi Ferenc — Szendrényi Péter: Az iparfejlesztés szabályozása a főváros napi
munkaerővonzási körzetében.................................................................................... 36
FÓRUM
Baráth Etele: Az agglomerációk tervezési kérdései Magyarországon ............................ 37
Krasznói András: A Varsói Városi Együttes távlati fejlesztési terve (1990) ................. 38

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem