1.039.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vasi Szemle 1964/1-4.

Vas Megye Tanácsának tudományos és kulturális folyóirata/XVIII. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Harminc évvel az első szám kiadása után ismét folyóiratként jelenik meg a Vasi Szemle. Pável Ágoston örökségével, az elmúlt évtizedek, különösen az utóbbi fél évtized tapasztalataival és a jelen... Tovább

Előszó

Harminc évvel az első szám kiadása után ismét folyóiratként jelenik meg a Vasi Szemle. Pável Ágoston örökségével, az elmúlt évtizedek, különösen az utóbbi fél évtized tapasztalataival és a jelen gondjainak, feladatainak felelős vállalásával kezdi új évfolyamát a megye tudományos és kulturális folyóirata. S mivel munkájában szerves egységbe fonódik, valóságos élő szellemi folyamattá rendeződik a múlt, a jelen és a jövő, magáénak vallja mindazt, ami elődeinek munkájából, örökségéből értékes, előremutató, haladó. Az a szellemi műhely, amely három évtizeddel ezelőtt Pável Ágoston körül kialakult, s elsőrendű feladatának tekintette a vasi földön folyó tudományos munka megszervezését, a megyére vonatkozó tudományos ismeretek, természettudományos, történelmi, néprajzi és nyelvészeti ismeretek terjesztését, elévülhetetlen érdemeket szerzett Vas megye, s különösen Szombathely szellemi életének fellendítésében. Már az első számtól kezdve kétirányú volt a Vasi Szemle tevékenysége: vállalta az ismeretterjesztés felelősségteljes munkáját, s emellett szervezte és maga köré gyűjtötte a tudományos, szellemi munka erőit. Később egyre inkább kiterjesztette ezt a vonzást az irodalom művelőire is. Nem véletlen, hogy a természettudományi, a helytörténeti és a néprajzi tanulmányok, közlemények mellett egyre több nyelvészeti, irodalmi munka látott napvilágot a Szemle hasábjain, s majdnem állandó munkatársai között tartotta nyilván a kiváló magyar nyelvészt, Beke Ödönt, másrészt gyakran adott nyilvánosságot Weöres Sándor, Bárdosi Németh János, az akkor induló Káldi János és mások verseinek. A szellemi erők toborzása évek alatt áttörte a megyehatárokat, s tálán a Nádasdyak óta először ismét nagy vonzási körben hatott a vasi kultúra műhelye a Dunántúl távolabbi megyéire, városaira. Ezért volt törvényszerű az eredetileg megyei szinten kezdeményezett és megyeinek szánt folyóirat átalakulása három megye - Vas, Veszprém, Zala - hely- és művelődéstörténeti folyóiratává.
A régi Szemle hagyományaiból ezt a szellemi szervező munkát folytatni kívánjuk. Már az 1960-ban kiadott alapokmány az akkor még évkönyvként megjelent Vasi Szemle kötelességévé teszi, hogy „mindazok bevonásával, akik a megye haladó hagyományaival, harcaival, jelen életünk eredményeivel és problémáival, s a jövő feladataival alkotó módon foglalkoznak - egy olyan széleskörű elemző, kritikai és alkotó szellemi közösség fórumát hozza létre, amelyre a párt- és állami vezetés a kérdések megoldásában eredményesen támaszkodhatik." Vissza

Tartalom

1. SZÁM

Bevezetés 1
S. Pável Judit: Jubileumra 4
Frank Kálmán: A csecsemő- és gyermekvédelem helyzete és feladatai Vas megyében 13
Papp Vilmos: Pálóczi Horváth Ádám ismeretlen levelei az Őrség ügyében 29
Dávid József: Új falu 43
Boros Ádám: A tőzegmoha és a tőzegmohás lápok Magyarországon 53
Emlékezés
Bencze József: Szegedi Kőrös Gáspár 69
Közlemények
Vörös Károly: A Kemenesalja 1848/49-ben (Edvi Illés Pál visszaemlékezései) 75
Solymoss Béla: Az érelmeszesedés problémáiról 88
Károlyi Antal: A Hermán nemzetség 1259-i oklevele 93
Hegedűs Ferenc: Egy régi szombathelyi "könyváros''-ról 99
A tudomány és kultúra vasi műhelyeiből
P. Buocz Terézia: A szombathelyi Savaria; Múzeum kőtára 103
Krónika
A szombathelyi Művelődési és Sportház avatása. 1963. augusztus 20. (Horváth Ferenc) 115
Kőszegi várünnepségek. 1963. augusztus 31-szeptember 2. (Haragos Mária) 118
A szombathelyi Iseum avatási ünnepsége. 1963. szept. 8. (Szentléleky Tihamér) 123
A szombathelyi országos dalostalálkozó. 1963. október 19-20. - Vas megyei zenetörténeti kiállítás. 1963. október 19-november 7. (Békefi Antal) 126
Irodalom
Bakó József, Cserhát József, Cs. Nagy István, Gereben Ferenc, Káldi János, Kulcsár János versei, és Bárdosi Németh János: Emlékek Móra Ferencről 135
Vasi Könyvespolc
Hungarica in Slovenia (Fodor Henrik) 146
Szombathely (Tóth Gyula) 148
Szombathelyi Markusovszky Megyei Kórház évkönyve 1960-1962 (Szvoboda Jenő) 149
Szövényi István: Kőszeg (Takács Miklós) 150
Kőszeg (Takács Miklós) 151
Csizmadia Andor: Az egyházi mezővárosok jogi helyzete és küzdelmük a felszabadulásért a XVIII. században. (Tóth Gyula) 152

2. SZÁM

Szombathely város rendezési terve 161
Péter Lajos: Szombathely általános városrendezési terve 162
Dömötör Sándor: A vasi betyárvilág kezdeteiből 169
Kovássy-Zsigmond: A Körmendi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum története 195
Horváth Ferenc: A szombathelyi színészet története az állandó színház megnyitásáig: 1730-1880 204
Közlemények
Vörös Károly: Kemenesalja 1848/49-ben (Edvi Illés Pál emlékiratai) (Második közlemény) 214
Borús József: Népfelkelés Jánosházán 1849. április 28. 227
Gejza Steinhübel: Ambróczy István szerepe a kertépítésben 233
Birosz Béla: Közlekedési balesetek a balesetelhárítás szemszögéből 241
Sz. Koroknay-Szentléleky: Szombathelyi reneszánsz kori kincslelet 249
Németh-Prugberger: A fiatalkorúak bűnözésével és erkölcsi fejlődésével kapcsolatos egyes kérdésekről 255
A tudomány és kultúra vasi műhelyeiből
P. Buocz Terézia: A Szombathelyi Savaria Múzeum kőtára. (Befejezés) 265
Cselkó László: A megyei Markusovszky kórház tudományos bizottságának munkájáról 281
Kuntár Lajos: A Vas megyei Nyomdaipari Vállalat működése és fejlesztési terve 287
In memoriam
Degré Alajos: Dr. Iványi Béla 295
Irodalom
Cs. Nagy István, Káldi János, Kulcsár János versei és Tóth József történeti mondája 297
Vasi Könyvespolc
Papp József: Vas megye természeti értékeivel foglalkozó irodalom bibliográfiája II. 307

3. SZÁM

Perjés Géza: A szentgotthárdi csata 321
Láng Tivadar: Szombathely városközpontjának terve 357
Kovács Sándor Iván: Bornemisza Péter és Sárvár 369
Kovács Tibor: Vas megye népességi jelenségei 1960-1963 381
Horváth Ferenc: A szombathelyi színészet története az állandó színház megnyitásáig: 1730-1880. (Második közlemény) 393
Közlemények
Vörös Károly: A Kemenesalja 1848-49-ben (Edvi Illés Pál emlékiratai) (Befejező rész) 410 Holéczy Zoltán: Az intapusztai XI. századi Árpád-kori sírmező részleges feltárása 421
Kokas-Eiben: Szombathelyi zenei óvodás gyermekek testi-szellemi fejlődésének vizsgálatáról 428
Heckenast János: Derkovits Gyula: Dorongvivők 443
A tudomány és kultúra vasi műhelyeiből
Szabó János: A kőszegi vár helyreállítása 445
Heckenast János: Vas megyei vonatkozású Ybl-díjak 449
Krónika:
Horváth Ernő: Vas megyei Természetvédelmi Napok, 1964 454
Bertalan Lajos: Színházi napok Szombathelyen 465
Vasi Könyvespolc
Bánó-Krajevszky: Szentgotthárd irodalmának bibliográfiája 472

4. SZÁM

Heckenast János: Városfejlesztési problémáink egyetemes és helyi történelmi előzményei 481
Köpeczi Béla: "Franciaország a birodalom megmentője, a kereszténység bajnoka" 502
Tóth József: Basa Pista (történelmi monda) 512
Turáni József: Vas megye kiemelt településeinek fejlettségi színvonala és funkcionális típusai 516
Bencze József: Vas megye kórházainak 700 éves története 531
Emlékezések
Keve András: Herman Ottó a Dunántúlon 552
Csaba József: Herman Ottó Vas megyében 556
Közlemények
Ambrus-Kupa; Vasi papírszükségpénzek 563
Bárdossy-Nyiri-Varga: Mit kell termelni a Cseren? 577
Szigeti Kilián: Orgonák és orgonaépítők Szombathelyen 583
Naszádos István: Ismeretlen Bem-levél Sárváron 594
Smidt Katalin: Ismeretlen szombathelyi nyomda 597
Heumann László: Szláv eredetű földrajzi nevek megyénkben 599
A tudomány és kultúra vasi műhelyeiből
Butty Edit: Idegenforgalmi lehetőségek Vas megyében 600
Krónika
Földtani vándorgyűlés Nyugat-Magyarországon (Horváth Ernő) 612
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat szombathelyi vándorgyűlése (Kádár Zoltán) 616
Mozart-opera az Iseumban - Savaria 1964 (Bertalan Lajos) 619
Irodalom
Kulcsár János: Harangvirágos őszi erdő 624
Hegedűs Ferenc: Bakó József posztumusz önéletrajza 625
Kuntár Lajos: Csörötnek népköltészetéből 628
Bárdosi Németh János: Margitszigeti emlék 631
Vasi könyvespolc
Bogdán István: A magyarországi papíripar története (1530-1900) (Krajevszky Gizella) 636
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv