1.018.261

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus

Az előadások összefoglalói - Debrecen, 2006. augusztus 22-26.

Szerző
Szerkesztő
,
Kiadó:
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-06-0605-4
Megjegyzés: Néhány angol nyelvű fejezettel.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásainak összefoglalóit közreadó kötetet tartja kezében az olvasó. Úgy döntöttünk, hogy nem szimpóziumonként és szekcióként, hanem a szerzők... Tovább

Előszó

A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásainak összefoglalóit közreadó kötetet tartja kezében az olvasó. Úgy döntöttünk, hogy nem szimpóziumonként és szekcióként, hanem a szerzők betűrendes sorrendje szerint következnek egymás után a rezümék. Ennek a legfőbb oka az a kongresszusi tapasztalat, hogy a rezümékötetet legtöbben az előadások hallgatása közben forgatják, s abban a helyzetben legfőképpen az előadó személye, neve után keresnek - erre pedig ez a forma a legalkalmasabb. A kötetben 408 előadás tézise kapott helyett, összesen 398 szerző tisztelte meg a kongresszus szervezőbizottságát az előre elküldött rezümékkel (közülük tizenöten két előadással is jelentkeztek, ill. néhány előadást szerzőpáros készített). A külföldi nevek átírása során a magyar helyesírás útmutatásait követtük, a nevek után szereplő városnevek az illető munkahelyét jelölik (az angol nyelvű rezüméknél is a település magyar nevét adtuk meg). A rezüméken a legritkább esetben változtattunk, módosításaink nem a tartalmi kérdésekre vonatkoznak, hanem helyesírási-stilisztikai jellegűek. Jó böngészést, jó kongresszust kívánunk! Vissza

Tartalom

Előszó 3
Ablonczy Balázs: Túl a kulturális és a politikai nemzetfogalmon: a többes
kötődés néhány történeti aspektusa a XX. századi magyar történelemben 5
Ablonczy Balázs: Keleti gondolat a két világháború közötti magyar külpolitikai gondolkodásban 5
Andric Edit: A vajdasági diákok kétnyelvűsége 6
Antonenkó Miklós: Az identitástudat Arvo Valton műveiben 7
Aradi András: A magyar mint „szakmai anyanyelv". Nyelvi kötődések és identitásváltozatok a felsőfokú tanulmányaikat magyarul végző külföldiek körében 8
Artowicz, Elzbieta: Az akadémiai magyar nyelvtan leíró nyelvtani modellje
alapján állíthatjuk-e, hogy a magyar mondattan magyar? A kettős alany, kettős
tárgy kérdése 9
Ács Bernadette: Hungarian silent film - a fragmented cinema 10
Balázs Imre József: Kultikus nyelvhasználatok az ötvenes-hatvanas évek
romániai magyar irodalmában 11
Barna Gábor: Népi kultúra - nemzeti kultúra - nemzeti identitás. A népi
kultúra szerepe a nemzeti kultúra és a magyar identitás megszerkesztésében 12
Barta Róbert: A bethleni konszolidáció konzervatív kormánypártja 13
Bartis Imre: The outsider and the village. Individual and collective identity
in Attila Mózes' novel Simultaneities (Egyidejűségek, 1980) 14
Bányai Éva: Identitás és nyelvhasználat Bodor Ádám, Dragomán György
és Papp Sándor Zsigmond prózájában
Bárth János: Háromszéki helynevek elemzése 15
Beckl János: Egy magyar vonatkozású német bordal 16
Bednanics Gábor: Médiumok a századfordulón 16
Bence Erika: Történelmi emlékezet a vajdasági magyar irodalomban a XX. század végén 17
Bene Annamária: A vajdasági magyar középiskolások kognitív kompetenciavizsgálata - első eredmények 18
Bene Annamária: Régi nyelvtanaink hármas igeosztályozásának alkalmazhatósága a magyar strukturális nyelvészetben 19
Bene Sándor: Birodalmi patriotizmus és béke a muzulmánokkal: Luigi Ferdinando Marsili hagyatékának kérdései 20
Benő Attila: Köznyelvi magyar szavak jelentésgazdagodása az erdélyi magyar nyelvváltozatban 22
Berényi Zsuzsanna Ágnes: A magyar szabadkőművesség szerepe hazánk
külföldi megbecsülésében a XIX-XX. században 23
Berki Tímea: Tudomány és kritika Brassai Sámuel 1850-es évekbeli értekező
írásaiban 23
Berta Eleonóra: Halotti és temetkezési szokások Gyulán 24
Bertha Zoltán: Csángó versek - csángó költők 24
Békés Csaba: Magyarország és a helsinki folyamat 25
Bényei Ágnes: A -j helynévképző problematikája 27
Béres Erzsébet: A magyar nyelv elvonással keletkezett szavai 27
Biczó Gábor: Xenológia: az „idegen" problematikája 29
Bindorffer Györgyi: Kettős identitás - kettős lojalitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat és összefüggései a patriotizmussal a magyarországi németeknél 29
Biro, Ruth G.: Émigrée Women in the USA Writing about Their Experiences
in the Hungarian Holocaust 30
Bíró Béla: Mihai Maniutiu Magyar Médeájának eredetisége (Gondolatok
a sepsiszentgyörgyi Euripidész-bemutatóról) 30
Bitskey István: Humanizmus, religió, identitás a kora újkorban 31
Boda István Károly-Porkoláb Judit: Stílusszintézis Radnóti Miklós
Virágének című művében 32
Bodor Anikó: Népzene a déli végeken 33
Bodó Előd Barna: Szavakat alkot a számítógép. Egy nyelvészeti algoritmus
a gyakorlatban 34
G. Bogár Edit: Nyelvrokonság és kontrasztív nyelvészet 35
Boka László: Kánon és kultusz (egy esettanulmány) 36
Bordács Andrea: A személyiség megjelenítése és a portré alternatívái
a kortárs magyar képzőművészetben 37
Boros Erika: Kolozsvár szellemi élete a XIX. század utolsó harmadában 38
Boros Katalin: Latin nyelvi elemek a Horvát-kódexben 39
Boross Balázs: A lokalitás és a „nagyvilág" - identitáskonstrukciók és
társadalmi kapcsolatok egy moldvai csángó közösségen belül és kívül 39
Bődi Erzsébet: A Romániában élő szatmári svábok magyar nyelvhasználata
(anyanyelv - származás - identitás) 41
Bradean-Ebinger, Nelu: EUROMOSAIC in Hungary 42
Brandt, Juliane: Magyarországi német identitás a polgári korban 43
Bubak, Grzegorz: Multiculturalism and issue of identity. The Jewish question
in The Holy Week by Andrzej Wajda, The Pianist by Roman Polanski and in
István Szabó's Sunshine 44
Bujalos István: Az angol utilitarizmus a XIX. században 45
Büky László: A költői szövegmondatok lírikuma 46
Carteny, Andrea: The Military Mission of Colonel Romanelli to Hungary (1919) 47
Coban, Erdal: Egy balkáni eredetű népcsoport a Koppányi szandzsákban: a vlahok 48
Corradi Musi, Carla: Hungary and its Culture in a Seventeenth Century
Travel Report by Edward Browne 49
Cudic, Marko: Balkán-kép a magyar irodalomban a XX. század elején
és végén (Kosztolányi Dezső és Kukorelly Endre rövidprózái) 50
Czibere Mária: Az anyanyelvi nevelés és az identitás összefüggései 51
Csányi Erzsébet: Interkulturális kontextualizáció - a kódolás fordulata 52
Cseh Gizella: Adalékok és töredékek a színház - dráma - református kultúra
kapcsolatának művelődéstörténeti kérdéseihez 52
Cseh Márta: Kultúrák találkozása 52
Csehy Zoltán: „Post Ianum palma secunda tibi est." Girolamo Balbi és
Magyarország 53
Cseke Péter: Új erdélyi tájékozódás 1929/1930 fordulóján. Egy nemzedéki
paradigmaváltás tanulságai 54
Csécsy Magdolna: A magyar nyelv változásai - ahogy egy hazatelepült
emigráns látja 55
Csörsz Rumen István: A magyarság toposzai Szirmay Antal (1747-1812)
életművében 56
Csúcs Sándor: Viszonyunk az alternatív nyelvrokonításhoz 57
da Rocha, José Pascal: One European Cultural Identity 58
Dávid Mária: „A nemzetközi helyzet egyre fokozódik". Az István, a király,
a Szomorú vasárnap, A tanú, a Csinibaba és a Moszkva tér című filmek kulturális hozadéka 58
de Bie-Kerékjártó Ágnes: Az interkulturális kommunikáció néhány sajátossága magyar-holland viszonylatban 59
de Montety, Henry: A Nouvelle Revue de Hongrie, a magyar külpolitikai
gondolkodás tükre 60
Deréky Pál: A magyarságtudomány nemzetközi oktatásának helyzete,
szerkezete és feladatai (vitaindító) 61
DeRose, Kathleen: Kate Seredy: Hungarian-American Author-Illustrator 63
Dobi Edit-Póczos Rita: A Lingua Hungarica sorozat új tankönyvei 64
Dogan, Ismail: Nyelv- és néprokonsági dilettáns nézetek párhuzamai
Törökországban és Magyarországon 65
Dombrády Lóránd: A katonai vezetés külpolitikai gondolkodása
a két háború között 66
Domokos Mária: Rákóczi-nóta, Rákóczi kesergője, Rákóczi-induló 68
Dóla Mónika: Identitás és formulaszerűség a magyarul tanuló felnőttek
nyelvhasználatában 69
Dugántsy Mária: A magyar nyelv oktatásának feltételei Svédországban 70
Dugántsy Mária: Gyakran felmerülő kérdések a magyar nyelv oktatása során
a svéd anyanyelvűeknek 71
Dusnoki Gergely: Az „ősnyelvi próbálkozások" a magyarban és a finnben 73
Éles Csaba: Remény és rezignáció. Írástudók Európája: a szétszakítottság és
az egységesülés tükröződései a világháborús XX. században 74
Éles Csaba: Haza, haladás, kultúra. A művészetek egyetemes és nemzeti jellegéről 74
Eőry Vilma: Az időszerkezet egy Esterházy-regényben 75
Eőry Vilma: A magyarországi szótárak határtalanításának nehézségei 75
Faragó Kornélia: A geokulturális narratológia kérdéstávlatai 76
Farkas Tamás: Kárpáti, Kárpáthy - egy magyar családnév művelődéstörténete 76
Fazakas Gergely Tamás: Nemzet és/vagy Anyaszentegyház. A mi-tudat
kérdése Técsi Joó Miklós Lilium humilitatisában és a XVII. századi protestáns imádságirodalomban 77
K. Fábián Ilona: Rövid labiális palatális magánhangzók
a Váradi Regestrum helyneveiben 78
Fábián Orsolya: A finnugor nyelvrokonságtudat a finn egyetemi hallgatók körében 79
Fedinec Csilla: Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között 79
Fehér Krisztina: A hasonulás problémája a magyarban 80
Filep Tamás: A felvidéki magyar társadalom, 1938-1944 81
Fleisz János: Városok és a magyar kisebbség Erdélyben, Partiumban és
a Bánságban a két világháború között (1919-1940) 81
N. Fodor János: A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai és
keletkezéstörténeti vizsgálata 82
Font Márta: Keresztény krónikások - pogány hagyomány. A szemléletbeli ellentmondás feloldása a középkori történetírásban közép-európai példák alapján 83
Földes György: Kádár külpolitikai gondolkodása, 1968-1989 84
Földváry Miklós István: Liturgikus népnyelvűség és szájhagyományos
fordítástechnika a magyar középkorban 85
Gaal György Elemér: A két világháború közti erdélyi magyar iskolák
identitásvédelme Gál Kelemen munkásságának tükrében 85
Gábor Csilla: Változatok a sorsértelmezésre: Csete István prédikációi
Mária országáról és annak történetéről 86
Gál Noémi: Nyelvi revitalizáció és nyelvi tervezés 87
Gáti Magdolna: A fejedelemtükör szerepkijelölései és közösségképző eljárásai 87
Gecsényi Lajos: Egymás mellett vagy egymás ellen? Magyarország
az osztrák diplomácia látóterében, 1945-1965 88
Gellén József: The Debrecen Summer School Close to 80 Years of Age 90
Gerevich-Kopteff Éva: Gondolatok a hungarológia-szimpóziumon
tárgyalandó kérdésekről 91
Gerevich-Kopteff Éva: Táj és szöveg. Mészöly magyarul és finnül 92
Gergely András: A nagyhatalmakkal szemben vagy reálpolitikusként?
(Az emigráns Kossuth dilemmái) 94
Gergely Jenő: A magyarországi katolikus egyház és a külpolitika (1848-1990) 94
Gerold László: Kisebbségi mentalitás-variációk a vajdasági magyar drámákban 96
Gizinska Csilla: A kisváros motívuma Krúdy Gyula és Bruno Schulz prózájában 97
Gouesse, Marie-Joséphe: Some questions about comparison 98
Gömöri György: Egy Kosztolányi-vers európai háttérrel 98
Göncz László: A közösségépítés akadályai a Muravidéken a két világháború között 99
Gönczy Mónika: A Don Quijote mint architextus a XIX. század második felének magyar irodalmában 100
Görömbei András: Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat alakításában 101
Görözdi Judit: Fordítói stratégiák a posztmodern szövegek átültetésében (Néhány megközelítés a magyar próza szlovák fordítása kapcsán) 102
Granasztói György: Az elmúlt másfél évtized magyar külpolitikai gondolkodása 103
Gremsperger László: A magyar nyelv és hungarológia oktatása
a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben 103
Gulya János: Egy ősi európai nyelvemlék: a Halotti Beszéd 104
Guszarova, Tatjana: Etnikai, politikai és vallási identitás egy XVII. századi
magyar jogász eszméi képében (Aszalay István) 105
Gyáni Gábor: A nacionalizmus és az Európa-kép változásai Magyarországon
a XIX-XX. században 106
Gyenes Fruzsina: A Magyarországon tanuló határon túli magyar anyanyelvű
diákok identitáskonstrukciói 107
Cs. Gyimesi Éva: Az identitás Széchenyi István értékrendszerében 108
Györke Magdolna-Ladányi Krisztina: Személynevek a névcsúfolókban 109
Győrffy Erzsébet: Vizsgálódások vízneveink körében 111
Győrffy Gábor: A Romániai Magyar Szó sajtókampányai 1947-1949 között 112
Hajnal Ward Judit: Elektronikus források értékelése a magyar mint idegen
nyelv oktatásában 112
Halmesvirta, Anssi: Identity and Alterity: Some Analytical Reflections 113
Hansági Ágnes: A mediális környezet hatása az elsődleges kanonizációra 113
Hargitai Péter: Attila József and National Identity 114
Hargittay Emil: A fennmaradás egy modellje: oppozíció, kölcsönhatás
és integráció Pázmány tevékenységében 115
Harkai Vass Éva: Diskurzusok párbeszéde: az újraírás 115
Haverinen, Eeva: Sándor Márai - A confessional author? 116
Hári Gyula: Veszprém megye nyelvjárása és Pesty Frigyes helynévgyűjteménye 117
Hegedűs Rita: Szabályok és szabálytalanságok a funkcionális grammatikában 117
Hoffmann István: Nyelvi rekonstrukció - etnikai rekonstrukció 118
Honti László: Anyanyelvünk őstörténete - nemzeti tudatunk 119
Hoppál Mihály: Magyar nemzeti jelképek és a kulturális identitás 120
Hornyák Árpád: A jugoszláviai magyar kisebbség helye és szerepe
a két állam kapcsolataiban a két világháború között 121
Horváth Györgyi: Az irodalom politikai szerepe Keleten és Nyugaton - összehasonlító interkulturális elemzés 122
Horváth Judit: A hungarológiai tanulmányok múltja és jelene Dániában 122
Horváth Katalin: A kárpátaljai magyarság nyelv- és nyelvváltozat választása 123
Horváth Péter: A holokauszt reprezentációja a magyar prózában 124
Horváth-Berlák Irén: Besztercebánya magyar emlékei 125
Horwath Peter: Josef Miletich: The "Hungárián Bandit". The Trade Life
of a WWI Pilot 127
Hózsa Éva: A tékozlás tünetei? (A mai vajdasági magyar próza és
a perem-trauma kultúrája) 127
Hulpa Diána: Köszönési formák a kárpátaljai magyar köznyelvben 128
Hynynen, Tapani: Magyarságkép - Finnország-kép a két világháború között.
Néhány eddig kevésbé ismert országjáróról 129
Ilse Viktoria: A magyar mint idegen nyelv tanítása a német fővárosban 130
Ilyés Zoltán: A „hungarus tudat" történeti konstrukciója és XX. századi
transzparenciája a szepesi németség példáján 131
Imre László: Vereség után (A II. világháborút követő nemzettudat traumái és
Szabó Lőrinc verse az 54-es vesztes futball-világbajnoki döntő után) 132
Imre Mihály: A marburgi magyar peregrináció és
a Verbesserungswerk kapcsolata 133
Ispánovics Csapó Julianna: Vajdasági magyar vonatkozású bibliográfiák
a XXI. század elején 133
Jablonczay Tímea: Virtuális narráció és kettős kódoltság Márton László
Árnyas főutca című regényében 134
Jankovits László: Az identitás kérdései Jacobus Piso életművében 136
Jastrzebska, Jolanta: Modern női identitás antik köntösben: Szabó Magda
A pillanat című regénye 136
Jákfalvi Magdolna: Kié a tér? A magyar performanszhagyomány elemzési
metodikájáról 137
János István: Bacchus Hegyalján 138
Jánosi Zoltán: Identitás és folklór kapcsolata a XX. századi magyar lírában 138
Juhász Dezső: A magyarosított családnevek morfológiájának konnotációs
megközelítéséhez 139
Juhász Dezső: A többdimenziós adatbázisok mint nyelvészeti és hungarológiai források
140
Juhász Tihamér: A ht online projekt bemutatása
Juhász Tihamér: Az igekötők jelentésszerkezete kognitív nyelvészeti szempontból,
és ennek esetleges tanulságai a magyar mint idegen nyelv tanítása számára 141
H. Kakucska Mária: Ki volt Franciscus Tolnay de Goellye ? 142
Kappanyos András: Avantgárd és nemzetiség
Katona Edit: Irodalompolitika - fordításpolitika és értékítélet 143
M. Katus Elvira: A magyar kultúra bulgáriai terjesztésének egyetemi műhelyei 144
Kádár Edit: Az igekötő aspektuális funkciója csángó beszélt nyelvi szövegekben 144
Kádár Judit: Vonzások és választások: Imrik Margit, Tormay Cecile és
Erdős Renée Európa-képe 145
Káich Katalin: Színházi kapcsolatok a reformkorban a mai Vajdaság területén 146
Káldos János: Magyar Elektronikus Könyvtár 147
Kántor Lajos: Tájélmény és identitás - Reményiktől Bodor Ádámig 148
T. Károlyi Margit-P. Lakatos Ilona: A nyelvi változás vizsgálata
családok generációinak összevetésében 148
Kecskés Judit: „Nemzeti nevek" és a nemzeti öntudatra ébredés nevei 149
Kemény Gábor: Tárgyiasító és allegorizáló metaforaalkotás
Cholnoky László kisregényeiben 150
Keményfi Róbert: Egységes magyar államtér „alatt" egységes kőzetalap:
a Tisia-masszívum mítosza 151
Kenyhercz Róbert: Hangszerkezeti vizsgálatok a korai ómagyar korban 152
Kerepeszki Róbert: Bajtársi egyesületek tevékenysége a Debreceni Egyetemen
(1921-1939) 153
Keresztes László-Csúcs Sándor: „A magyar nyelv eredete" című szimpózium
vitaindítója 154
Keserű Katalin: Közép-európai kapcsolatok 156
Kékesi Zoltán: Az automatikus írás mint „grafikus módszer" és
„feljegyző apparátus" 159
Khavanova, Olga: Retorika és identitástudat a bécsi Theresianumban
a XVIII. században: hazafiság a lojalitás jegyében 160
Khoór Miklós: Kik fosztották meg Karácsony Sándort egyetemi katedrájától
és miért? (egy titkos pártdokumentum) 161
Kincses Kovács Éva: Identitás és modernizáció a sportban 161
Király Andrea: Az ige alanyi és tárgyas ragozásának tanítása
német anyanyelvűek számára 162
Kiss Endre: Constructing Identity Under the Role of Difference
(Some Philosophical Elements of the Actual Problems of Identity) 163
É. Kiss Katalin: A 'nyelvromlás' - egy leíró szempontból
értelmezhetetlen nyelvtörténeti metafora 165
Kiss Márta: Az identitás szintjei egy székely faluközösségben 166
Kiss Miklós: The Exploited Reality - György Pálfi: Hukkle 166
Klamár Zoltán: Szerémségi kontaktzóna-kutatások, 2001-2006 167
Kocán Béla: Az Árpád-kori Ugocsa vármegye helyneveinek nyelvi rétegei 168
Kolláth Anna: Kihívások és megoldások (gondolatok a szlovéniai
Muravidék magyar nyelvű és/vagy magyarnyelvi oktatásáról) 169
Kolláth Anna: Büszkeség vagy balítélet (a határtalanító szótárprogram
muravidéki szójegyzékeinek tapasztalatai; fogadtatásuk) 170
Kolmanová, Simona: A nemzeti identitás plágiumai? Magyar irodalmi
plágiumok cseh nyelven az 1860-as években 172
Kontra Miklós: Bevezető gondolatok az „Anyanyelv-változatok, identitás
és magyar anyanyelvi nevelés" című szimpóziumhoz 172
Korompay H. János: Az École Normálé Supérieure és
az Eötvös József Collegium 173
Korompay Klára: Az idegen szó jelentéstörténete a magyarban 174
Koutny Ilona: Mennyiben magyar színek a piros-fehér-zöld?
Kontrasztív frazeológiai vizsgálat 175
Kovács Ilona: Az Amerikai Magyar Alapítvány (New Brunswick, NJ) szerepe a magyar kulturális örökség megőrzésében (1955-2005) 176
Kovács Gábor: Mi a magyar 1939-ben, és mi 2005-ben? 177
Kovács Magdolna: Morfológiai megjegyzések az ausztráliai magyar
nyelvváltozatról I78
Kovács Magdolna: Új finn-magyar középszótár készülőfélben 179
Kovács Mária: Metainformációs elemek a XVIII. századi jogi nyelvhasználatban 180
Kovács Szilvia: Az elbeszélt Budapest a századfordulón 180
Kovács Zsuzsa: Szent Vilma magyar királyné kultusza Itáliában 181
Kozma Dezső: Tájiság és egyetemesség Erdélyben a századfordulón 182
Kozma István: A családnév-változtatás személyes motivációi és
társadalmi szerepkörei Magyarországon a XIX-XX. században 183
Kőszeghy Péter: Balassi Bálint: Füves Kertecske 10
Krasznai L. Petur: Amerikanisch, az EU krízis utáni nyelve? 186
Krause, Stephan: Fordítási versolvasat és olvasható versfordítások francia, magyar és német példák 187
Kukorelly Endre: A kortárs magyar irodalom helyzete 189
Kulcsár Szabó Ernő: Médium és jelentés
Kulcsár-Szabó Zoltán: Kulturális idegenség Szabó Lőrincnél 189
Kurahasi Minori-Eguchi Kiyoko: A magyar szórend és intonáció
tanításának módszere 190
Kusper Judit: Az irónia identitásképző szerepe Vajda János műveiben 191
Laczkó Sándor: Bartók György mint intézményteremtő filozófus 192
Ladányi István: Az enumeratio mint az identitás problematizálásának
alakzata a posztmodern narrációban 193
Lahdelma, Tuomo: A jyväskyläi hungarológiáról 194
Lajos Katalin: Frazeológia és identitás 194
Lajos Veronika: Nacionalizmus és a moldvai csángók. A moldvai katolikus
magyarokról szóló két világháború közötti társadalomtudományi textusok
kulturális erővonalai 195
Lajtos Nóra: Szilágyi Domokos privátmagányának és egy nemzet
magányának összefonódása Napraforgók című versében 196
Lauter Éva: Hungarológiai képzés és kapcsolódási pontjai
az európai felsőoktatási térséghez 197
Lee, Sang Dong: A magyar ballada és a koreai verses epikai formák 198
Lesznicskova Liljána: A saját-idegen oppozíció a magyar és a bolgár nyelvben 198
Lizanec Péter: Magyarságtudományi kutatások Ukrajnában: feladatok és
a fejlődés perspektívái 200
Lovas Kiss Antal: Lokális hagyományteremtés a XXI. században 201
Madácsy Piroska: Magyarságkép-változások (Babits, Illyés, Bemard le Calloc'h) 202
Madarász Imre: Italianisztika Debrecenben 202
Majdán János: Állami nagyvállalatokból a politikai elitbejutás lehetőségei
a polgári korban 203
Majkut, Paul: György Fehér's Szenvedély and Neo-Realist Passion 203
Maksa Gyula: A „képregény" vagy „rajzolt irodalom" médiuma és
a magyar kultúra 204
Marczell Péter: Érdemes-e Nyugaton letelepedett magyaroknak
az anyanyelvükön közönség számára írni? 204
Marinka Melinda: A szatmári svábok identitásának dilemmái
(A folklórhagyomány szerepe az önazonosság meghatározásában) 205
Marsovszky Magdolna: Antiszemitizmus Magyarországon
a globalizáció korában 206
Matúz Viktória: A nemzeti identitás keresése az 1945 utáni magyar irodalomkritikában 207
Márkus Béla: A kisebbségi magyar regény a két világháború között 208
Máté Zsuzsanna: Fülep Lajos nemzeti művészet fogalmáról 208
Máthé Dénes: A nyelvi kép szemiotikai vizsgálata 209
Medveczky Zsuzsa: A dél-német államfejlődés reformkori magyar útinaplók
alapján. Az Augsburgi Általános Levelek rágalmai 210
Menyhért Anna: A koholmány botránya: Binjamin Wilkomirski memoárja 211
Mester Béla: A magyar filozófiatörténet marxista kánonja 212
Mészáros András: Nemzeti filozófia - hasonlóságok és különbségek
a magyar és a szlovák filozófiatörténet-írásban 213
Miklós Gabriella: Nemzet és identitás - népnevek nyelvi megközelítése 214
Minya Károly: A ritkább szóalkotási módok stilisztikai funkciója
Parti Nagy Lajos A tisztújítás című drámájában 215
Miru György: A nemzet elve és a szabadság elve az emigráns Kossuth
politikai gondolkodásában 215
Mohácsi Ágnes: Vörösmarty nemzeti magánmítosza. Zrínyi a Tündérvölgyben 217
Mohos Mária: Kulturális együttműködések a magyar-szlovén határ mentén 217
Molnár Bodrogi Enikő: „A szellem virágai szükségesek az öntudatos élethez."
Felekezeti, kulturális és nemzeti identitásépítés a Keresztény Magvetőben 218
Molnár Csikós László: A kettős és többes identitások szociolingvisztikai
szempontból 219
A. Molnár Ferenc: Érted-e, amit énekelsz? (A magyar református
énekeskönyv nyelvi problémáiról) 220
Molnár Lenke: Pilinszky János és a koncentrációs táborok botránya 221
Molnár Szabolcs: Párhuzamos riportok I. Apafi Mihálynak az érsekújvári táborba meneteléről 1663-ban 222
Murvai Olga: A bukaresti magyarság magyarsága 223
Murvai Olga: Az izmusok kavalkádja Mikszáth leírásaiban 223
Musketik, Leszja: Magyar folklór Ukrajnában: publikációk és fordítások 224
P. Müller Péter: Reinterpretation of 1956 in Hungarian drama and theatre 224
M. Nagy Ilona: Szövegformáló tényezők a Margit-legenda nyelvében 226
Nagy Károly: „Éjjel-nappal, minden hullámhosszon." Történelemhamisítás
1956-ról magyarországi történelemtankönyvekben évtizedeken át 226
Nagy Levente: Magyar kutatók és a bolognai Marsili-hagyaték 228
Nagy Mihály Zoltán: Az RMNSZ intézményépítési és érdekvédelmi stratégiája 230
Najdenova, Jonka: A magyar szépirodalom Bulgáriában
(Korszakok, sajátosságok, problémák) 231
Nocek, Adam: Areas of Interest: transmission of traumatic cultural memory,
Jewish culture in the GDR, ethics, psychoanalysis (Freud, Lacan, Laplanche) 232
Norvik, Piret: Az Észtországban élő magyarok identitásáról és nyelvéről 233
Novák Csaba Zoltán: Magyarok a Román Kommunista Pártban, 1945-1948 234
Novák László Ferenc: Tót, tótok 235
Novotny Júlia: Kovácsi Mária, Kozma Endre és Prileszky Csilla hozzájárulása a magyar mint idegen nyelv oktatásához 237
Nurk, Anu: Magyarország képe az észt interneten, 2000-2006 238
Nyilasy Balázs: A romance értelmezéslehetőségei és a XIX. század
második felének magyar elbeszélő irodalma 238
Obrusánszky Borbála: A magyar társadalomszerkezet keleti gyökerei 240
Oikari, Raija: Borderline Zone, In-between Peripherality and Identity.
On the Identity of Hungarians in Romania 240
Okamoto Mari: Egy távoli ország magyartanítása - korlátok és lehetőségek 241
Oláh Anna: A centrum és periféria nyelvhasználati dilemmája a Bolyaiak
munkásságában 242
Oláh Szabolcs: A loci communes tankönyv: a láthatóvá tett reformátori íráselv 245
Oláh Szabolcs: A hitvalló közösség megalkot(ód)ása a kora újkori
teológiai vitákban 246
Olosz Katalin: Néphagyomány-gyűjtés és nemzeti elkötelezettség
az önkényuralom idején Erdélyben 246
Ördög Ferenc: A keresztnév-divat településtörténeti, tisztelettörténeti
és szociológiai motivációi a XVII-XVIII. században 248
Örsi Julianna: Identitás és modernizáció a Jászkunságban 248
Paczolay Gyula: Baranyai Decsi János 1598-as Adagiáinak eredete,
rokonsága és tanításai 249
Paksa Katalin: A pentatónia mint identitáshordozó a magyar zenében 250
Palkó Gábor: Az irodalmi termelés 251
Pap László Miklós: Nyelvészeti gondolatok Bolyai János kéziratos hagyatékában 252
Papp Richárd: Többes kötődések a délvidéki magyarok identitástudatában
december 5-e tükrében 253
Pasztercsák Ágnes: Az identitásképzés folyamatai Sütő András
Anyám könnyű álmot ígér című művében 254
Paulics Petra: Bakonytól Brazíliáig 256
Pál Judit: A királyi biztos működése és Erdély integrációja 1867-1872 között 257
Pejkovszka, Penka: Magyarok a Közép-Balkánon a XIX. sz. második felében.
Az identitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében 258
Pelczéder Katalin: Lencsés György Egész orvosságról való könyv (Ars medica)
című munkája növényneveinek a vizsgálata 259
Pelle János: Ferenc Molnár and Female Sexuality in Hungarian Literature 259
Perecz László: „Magyar filozófia": ázsiai vagy bujdosó? Karácsony Sándor
és Prohászka Lajos a „nemzeti filozófiáról" 260
Pethő József: Állandóság és változás. Krúdy utolsó alkotói korszakának stílusáról 261
Petrőczi Éva: Pápai Páriz Imre, a magyar puritánok „Szent Ambrusa" 262
Péntek János: Transzszilvanizmusok, romanizmusok és
a határtalanítás programja 262
Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat az ezredfordulón 264
Póczos Rita: Jövevénynév, jövevényszó 264
Pór Katalin: Hungarian export dramas in Hollywood: adaptations and mutations 265
Pósán László: De origine gentis Hungarorum. Etnikai hagyományok,
identitástudat a korai magyar történelemben Párhuzamok, analógiák
a népvándorlás kori népek tradícióiban 266
Pritz Pál: Magyar külpolitikai gondolkodás a XX. században 267
Püski Levente: Parlamenti pozíciók és pártpolitika a Horthy-korszak
törvényhozásában 269
Radek Tünde: Magyarságkép a középkori német nyelvű historiográfiában 270
Rancz Teréz: Kétnyelvűség Kézdialmáson 270
Rácz Anita: A pszeudotörzsnévi eredetű településnevekről 271
Rácz Kálmán: A két háború közötti felvidéki katolikus magyarság vezető sorsproblémáinkról 272
Rácz Péter: A balatonfüredi Magyar Fordítóházról 276
Reinhart Erzsébet: A szótárkészítés néhány tanulsága
Reszegi Katalin: A hegynevek és más helynévfajták kapcsolata 276
Révay Valéria: A kialakuló magyar szakszókincs 277
Rihmer Zoltán: A mai magyar egyházi szaknyelvek lexikájának összetétele
és rétegződése 278
Ritter, Ralf-Peter: A magyar nyelv korai újfelnémet elemei - különös
tekintettel a jövevényszókutatás módszerére 279
Romsics Gergely: Historizmus és népiségtörténet. A német paradigmák
hatása a harmincas évek állam- és nemzetdiskurzusaira 279
Rózsavölgyi Edit: A nyelv szerepe a kultúra, a nép és a nemzet azonosságtudatának alakításában 280
A. Sajti Enikő: „Teljes szabadságot a népnek..." A jugoszláv katonai
közigazgatás és a vajdasági magyarok, 1944-1945 281
Sallai Gergely: Az autonómiától a revízióig. A csehszlovákiai Egyesült Magyar
Párt politikai koncepciójának változása az 1938. évi müncheni válság hatására 282
Sas Péter: Kós Károly életművének jelentősége 283
Sándor Katalin: „Tér-képezés", „fény-másolás". Neoavantgárd vizuális
költészeti stratégiák Papp Tibor képszövegeiben 283
Sárközy Péter: Olaszországi magyar költők és írók (Edith Bruck, Giorgio
Pressburger, Tomaso Kemeny) 284
Schell Csilla: „Ők odaadnák őszintén szólva az utolsó szál ingüket is."
Elmenekült magyarországi németek kapcsolódása hazájukhoz 285
Schlosser, Christine-Domokos Johanna: Két férfi és egy nő, avagy
a lehetséges világokról. A barátság motívuma a magyar irodalomban 286
Schreier Angéla: A magyar nyelv oktatása a Cseh Köztársaságban 286
Seres Kristóf: Kovács Vilmos színvilága 287
Séllei Nóra: Feminista beszédmódok a magyar irodalomtudományban 288
Simon András: Adatok a szerémségi magyarok szőlő- és borkultúrájához 289
Simon Zoltán: Kettős vagy kevert identitás két nyárádmenti egykori
görög katolikus közösségben 289
Sinkovics Balázs: Az anyanyelv változatai magyar nyelvi tankönyvekben 290
Sipos Balázs: A sajtó szerepe a külpolitikai gondolkodás alakulásában 291
Sipos János: Identitás és népzene az újabb magyar-török összehasonlító
kutatások fényében 293
Sirató Ildikó: A színjátszás nemzeti struktúrája, a hivatásosság
intézményeinek típusai és átalakulásuk 294
T. Somogyi Magda: Az írói névadás és a nemzettudat Babits Mihály
Halálfiai című regényében 295
Somogyi Zsófia: Hagyományos ornamentikák felhasználása a kortárs
magyar művészetben - két példa: Makovecz Anna és Ifj. Feszt László 296
Somos Róbert: Pauler Ákos magyarságképe 297
Spiczéné Bukovszki Edit: Miért magyar Az angol beteg? A magyar
kultúra mint ihletforrás napjaink angolszász irodalmában 297
Sroka, Kazimierz A.: Verb and Direct Object in Hungarian 298
Stirton, Paul: The 'Budapest School' of Art History; from a British Perspective 299
Sudár Balázs: Egy XVII. századi török utazó a magyar korona perzsa eredetéről 300
Szabó András: Szenei Molnár Albert és Heidelberg ostroma 1622-ben 300
Szabó Ferenc S. J.: „Nemzet, nyelv, haza - keresztény szemmel"
(a haza teológiájához) 301
T. Szabó Levente: Az irodalmi hivatásosodás és az írói szolidaritás új formái
a XIX. század közepén: a Magyar írói Segélyegylet esete 301
Szabó Lilla: Átfordítások és keresztezések (Gondolatok Mednyánszky László
művészetelméletéről, társadalomszemléletéről és világképéről) 302
Szabó Lilla: Zajti Ferenc festőművész és Medgyaszay István építész
magyarságeredet-keresése 302
A. Szabó Magda: A nemzeti identitás és médiumai
a XX. századi Franciaországban 303
Szabó Zoltán: Belső és külső irányultságok a magyar irodalmi szecesszió
stílusának a vizsgálatában 303
Szabó-Demeter Éva: A nyelvi jogok jelenlegi helyzete Romániában
a kisebbségi jogok tükrében 304
Szabómihály Gizella: A határtalanítás a helynevek területén 305
Szalay Olga: „Nem lehetek én rózsa, elhervaszt Ferenc Jóska." Birodalmi
és nemzeti identitás a katonadalokban 306
Szarka László: A magyar revíziós külpolitika és a kisebbségi magyar
közösségépítés konfliktusai 1938-39-ben 307
Szawerdo, Elzbieta: A Nyugat, a Wiadomosci Literackie és a nemzeti identitás kérdése 308
Száraz Orsolya: Devóció, retorika, katolikus identitástudat. Paolo Segneri
magyarországi recepciója
Szelid Veronika: A déli csángó szerelmes népdalok metaforarendszerei 310
Z. Szentesi Orsolya: Rendszertan, különbözőségek - funkcionális átfedések
a magyar és a horvát nyelv igei rendszerei között 310
Szentgyörgyi Rudolf: Magvar-szlovák kétnyelvűség egy XVII. századi
boszorkányperben 311
Szikszainé Nagy Irma: Irányzatok stílusjegyeinek keveredése 312
Szilágyi Anikó: Német névadás és névhasználat a Balaton-felvidéken 312
Szilágyi-Gál Mihály: The Public Character of the Beautiful. An analysis
on the Relationship Between Aesthetics and Political Philosopohy
in Arendt's and Schiller's Interpretation of Kant 313
Szili Katalin: A nyelvhasználat és a kultúra viszonyáról 314
Szilveszter László Szilárd: (Érték)válság vagy (érték)váltás?
A kortárs erdélyi líra modernizmus és posztmodern határán 315
Szkárosi Endre: A költői nyelv kiterjesztésének identitásformáló funkciói 316
Szörényi László: Dugonics és a neolatin regény 317
Szőke Domonkos: XX. századi portrék - Szabó Dezső, Szekfű Gyula,
Németh László 317
Szűcs Tibor: A magyar mint idegen nyelv és a magyar művészet közvetítése 318
Takács Judit: A névdivat hatása a keresztnevek jelentésváltozására 319
Takács Miklós: Traumatikus tapasztalat és narratív szerkezet Móricz Zsigmond Szegény emberek című novellájában 320
Tamás Attila: Identitásproblémák az Illyés-költészetben 321
Tamás Csilla: Jogi szakterminológia az Erdélyi Fejedelemség korában 321
Tapodi Zsuzsa: Az identitás keresése a múlt labirintusában - Szilágyi István:
Hollóidő és Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka című regényeiben 322
Tatár Mária Magdolna: Palóc és balázs-tót. Szomszéd népek és nevük
a magyar folklórban 324
Tatár Sarolta: Egy gyergyói monda a tatárokról 325
Tátrai Szilárd: Az irónia alkalmazásának stílustörténeti vonatkozásai 325
Teszelszky, Kees: Révay Péter és Justus Lipsius eszméi a történelemről és
a nemzeti identitásról 326
Theesz Margit: Anyanyelv és identitás az emigrációban - argentínai
magyarok esettanulmánya 326
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv és nemzet értelmezhetősége
a határtalanítás folyamatában 327
Tonk Márton: A nemzeti filozófia és annak „erdélyi feladatai". Világnézet
és kisebbségi identitás a kolozsvári iskola gondolkodóinál 328
Tóth Valéria: A településnevek változási érzékenységéről 329
Tóth Valéria: Egy szó eleji hangváltozási típusról 330
Tóth Viktória: Az észtek viszonyulása a finnugor nyelvrokonsághoz 330
Tóth Zsombor: A nemzet mint elképzelt közösség a kora újkorban 331
Tóth-Mihala Veronika: Melius tanítása az örök életről 332
Tötösy de Zepetnek, Steven: Imre Kertész's Work and Visualities
of the Holocaust
Tüskés Gábor: A XVII. századi nemzeti önértelmezés kérdéséhez 333
Ujváry Gábor: A (nagy) német tudomány és a magyarság. A Berlini Egyetem
Magyar Intézetének helye a német tudományos életben (1916-1945) 334
Urbán Anna: Határon kívüli és belüli magyarok nemzeti szimbólumai 334
Utasi Csilla: A Száz fabula európai irodalmi kontextusa 335
Vajda Gábor: A délvidéki civil szervezeteink szerepe 336
Valkola, Jarmo: Visual Style in György Fehér's Passion (1998) 337
Vallasek Júlia: Kultikus nyelvhasználat a Gheorghiu-Dej korszak
gyermeklapjaiban 337
Varga Emőke: A szarvas mint a kulturális azonosság szimbóluma
Kass János életművében 338
H. Varga Márta: A birtokos melléknévi összetételek szemantikai
vizsgálata (szinonímia és / vagy funkciómegoszlás a -(V)s és az -(j)Ú
képzős melléknevek között) 338
Varga Piroska Ildikó: Az egyház szerepe a szórványmagyarság nyelvi
kompetenciájának fejlesztésében 339
Vargha Fruzsina Sára: Az állatok kicsinyeinek megnevezése a keleti
magyar nyelvjárásokban 340
Varró Tibor: Hungarian Associations of the Saint Patrick Cult 340
Vasvári, Louise O.: Translation and Gender[lessness] as a Feminist Issue 342
Vaszócsik Vera: A magyar-ukrán irodalmi kapcsolatok kutatásának perspektívái 342
Váradi Ildikó: A finn-magyar kulturális kapcsolatok története a két világháború közötti időszakban 343
Veit Zita: Magyar drámák fordításai - a magyar kultúra tolmácsai. Kultúraközvetítés a kiegyezés korabeli bécsi kapcsolatrendszerek függvényeben 344
Veliky János: Az államhoz fűződő viszony politikai helyzetmeghatározó szerepe Magyarországon az 1840-es évek közepén 345
Veres Ildikó: Az Abszolútum és „nemzeti filozófia" 346
Vida István: Külpolitikai gondolkodás a koalíciós korszakban (1945-1948) 347
Vitányi Borbála: A tájszavak szótározásának lehetőségei 349
Voigt Vilmos: A magyar identitás jelképei - szemiotikai megközelítés 349
Vörös Ferenc: Viktor alias Győző 350
Vörös Ferenc: A határtalanítás „mostohagyermekei" 351
Vörös Ottó: A névhasználat tervezésének néhány kérdése 352
Vremir Márta: Románul, magyarul - nyelvi kontroll a vegyes házasságokban 352
Waseda Mika: Mit lehet megvenni? A meg igekötő használatáról
pragmatikai szempontból 353
Wenzel, Haik: Szövegtan és irodalmi fordítás 354
Widmer Anna: Morfológia, szófajváltás és etimológia 354
Zabán Márta: Realizmusfogalom és valóságábrázolási normák
Salamon Ferencnél 355
Zaicz Gábor: A magyar nyelv olasz elemei (Körösi Sándor és Karinthy Ferenc monográfiájától az EWUng.-ig) 356
Zárug Péter Farkas: Állam és politika az MTA elnökeinek közgyűlési
beszédeiben a dualizmus korában 356
Zeidler Miklós: Európa és Magyarország képe a két világháború közötti
magyar revizionizmusban 357
Zeidler Miklós: A Nemzetek Szövetsége a magyar külpolitikai gondolkodásban 358
Zékány Krisztina: A magyar helynevek problematikája egy kárpátaljai
soknemzetiségű város történelmi névanyagában 360
Zelliger Erzsébet: Nyelvi változások nyelvatlaszok tükrében 361
Zólya Andrea Csilla: A kortárs erdélyi paródiairodalom „előzményei"
az 1989 előtti lapokban 361
Zsadányi Edit: Feminizmus az egyetemen és az utcán 362
Zsák Judit: Attila József Disfigured - Changes of a Cult Face
in the Hungárián National Literary Pantheon 362
Zsemlyei Borbála: Kicsinyítő képző földrajzi elterjedése az Erdélyi
magyar szótörténeti tár adatai alapján 363
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus
Állapot:
4.380 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba