813.939

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz

Materialista világnézeti folyóirat - XXIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 822 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal. A melléklet a könyvbe van kötve.

Tartalom

Ady Endre: Babits Mihály könyve. Kritika helyett vers 699
Ágh Attila: Nehru szocializmusa 95-103
---: Világtörténelem és nemzeti fejlődés 459-466
Alaksza Tamás: A pápa Lengyelországban 581-584
Almási Miklós: A „nyitott elmélet" lehetőségei 210-217
[Ami a salvadori kereszténydemokraták soraiban történt... ] Röviden 389
Ancsel Éva: Az éthosz erejéről és erőtlenségéről 201-209
András László : A Tragédia „alapeszméje" 30-38
Anzelm, Szent: Részletek a Proslogionból és vita Gaunilóval M10-19
Árkus István: A „közép-amerikai vulkán" és a 17. pápai utazás 377-381
Babits Mihály : Pro domo 1916 692
Balázs György: Erdekegyesítés - nemzetté válás 617-622
---: A Habsburg-birodalom és a Szentszék a reformkorban.
Metternich memoranduma 1841-ből 350-352
Balogh István: Szovjet viták a nemzetiségi kérdésről. A húszas évek új problémái a Szovjetunióban 528-536
Beöthy Ottó: Marx egy magyar forrásáról 190-191
B. Bernát István: „Fajmentéstől" a „Pusztulás-ig". Az „egyke" kérdése a húszas években 270-277
B. Gy.: A megcenzúrázott Jézus 705-706
Csaba György: Asztrológia az űrkorszakban 774-778
Csepeli György-Szabó Ildikó : Az „itt" és az „ott". Gyermekek a nemzeti érzés- és tudatvilágról 549-554
Csizmadia Andor: Az egyház törvénykezési kiváltsága. A privilégium fori a magyar jogban 14-21
---: Egyháziak a törvényhozásban és a közigazgatásban a két világháború között 355-363
Csorba László: Feltárul a bronzkapu. Gergely Jenő: A pápaság története 700-703
---: A gondolkodó Mednyánszkyról. Sarkantyú Mihály: Mednyánszky László (1852-1919) 375-376
Dér Katalin: A római színház és a korai kereszténység 155-164
---: Színház és színházellenesség az ókori Rómában 111-120
Dolmányos István: A szláv íráshasználat keletkezése és a bizánci egyház. H. Tóth Imre: Konstantin-Cirill és Metód élete és működése 121-123
Az .Egyház a maffia ellen 59-60
Az egyházak és az elrettentés. Ismertette: Bognár Károly 321-324
Éles Csaba: Luther és a kultúra 657-663
Ember és kozmosz 721
Erényi Tibor: A forradalom és a reform kérdései Marx munkásságában 265-269
Etnikai folyamatok a mai Szovjetunióban 537-539
E. Z.: Ökológia és politika 60-61
Falus Róbert (1925-1983) 560
Falus Róbert lásd Havas László
Falus Róbert: Világunk csillaga. Az ötszög-csillag az ókori szimbolikában 336-345
Farkas János László: A közvetítő. Vázlat Kemény Zsigmond társadalomelméletéről 623-633
Fehér Márta: Az újrarendezett kozmosz 745-754
Ferge Zsuzsa lásd Hegyesi Gábor
F. J. L: Katolikus egyházak a nukleáris háborúról 451-452
---: Keresztények az igazságosságért és a békéért. Az EVT nagygyűlése Vancouverben 707-710
---: Pásztorlevél az atomháború ellen. Az Egyesült Államok katolikus püspökeinek állásfoglalása 131-133
Főidényi F. László : Regény és individualitás 314-320
Gábor Éva: Egy hosszú élet a bölcselet szolgálatában. Szemere Samu 1881-1978 226-229
Galántai József: Politikai nemzet és liberális politika. Az 1868-as nemzetiségi törvény születése 20-527
Gecse Gusztáv: A korai páli levelek 22-29
Gerevich József: A szükség prosituáltjai. Néhány gondolat egy társadalmi játszmáról és veszélyeiről 45-49
Gergely András: Hollandia születése és a németalföldi nemzetté válás 477-483
Gergely Jenő lásd Csorba László
Goffman, Erving lásd Váriné Szilágyi Ibolya
Gombár Csaba: Újjászületik a geopolitika fogalma? 561-568
---: „A vörös rém" a századforduló Magyarországán. Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig 373-374
Grekov, L. I.: A kanti filozófia neoskolasztikus interpretációjáról.
(Fellner Pál fordítása) 178-182
Gyáni Gábor: Hatalom kicsiben és nagyban. A patriarchalizmus történeti változatai 425-431
Hahn István: Alomfejtés és társadalmi valóság. Ókori álmoskönyvek nyomában 145-154
---: A kozmosz rendje és diszharmóniája. A káosztól a kozmoszig 728-736
Hajnády Zoltán: Ivan Iljics és a halálhoz-mért-lét. Lev Tolsztoj és Martin Heidegger 432-438
Hardi Péter: A liberalizmus szerződéselméleti korrekciója 284-290
Hársing László: A dialektika cselekvéselméleti értelmezése 104-110
Havas László: A klasszikus ókor irodalma mai szemmel. Falus Róbert: Az antik világ irodalmai 54-56
Hegyesi Gábor: Szociálpolitika - a szociológus szemével. Ferge Zsuzsa: Társadalompolitikai tanulmányok 252-253
Heltai Jenő: Március 189
Hermann István: Poeta ductus pacis. Babits Mihály emlékére 680-683
Hochhuth, Rolf: Emlékmű tömeggyilkosoknak. A hamisított Hitler-napló és az utókor feledékenysége (Török Gábor fordítása) 645-646
Horgas Béla - Levendel Júlia: Magyari Márton triptichonjához 251
Horváth Pál: A zsidókhoz írt levél és a katolikus levelek 403-410
Huszár Tibor: Szalai Sándor 453-454
Illyés Gyula: A hit világáról 335
Jankovics Marcell: Archaikus világkép a szibériai sámándobokon 737-744
Joó Rudolf: Nemzetiségi autonómia Nyugat-Európában 540-548
Kelemen János: Mi a filozófia? 714-720
---: A nyelv a szellem létezése. Hegel nyelvfilozófiája M 20-38
---: A történelmi magyarázat problémája Marxnál. Vázlat a „Brumaire" elemzéséhez 137-143
Klaniczay Gábor: A karnevál szelleme. Bahtyin elmélete a népi nevetéskultúráról 664-674
Klima Gyula: Szent Anzelm és az ontológiai istenérv M 3-9
P. Kónya Judit: Alternatíva vagy gettó ? Az alternatív ökológiáról 386-389
Koroknai Zsuzsa: A nemzeti önismeret drámája. Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz eszmék I. Miklós korában 572-573
Kozma Tamás: Oktatásszociológiától a társadalompolitikáig - és tovább? Amerikai viták a hetvenes évekből 418-424
Köves Erzsébet lásd Koroknai Zsuzsa
Krausz Tamás: Az első magyar Bakunyin monográfia. Kun Miklós: Útban az anarchizmus felé. Mihail Bakunyin- politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén 703-704
Kulcsár Kálmán: A marxi elmélet és a mai magyar társadalmi fejlődés 329-333
Kun Miklós lásd Krausz Tamás
Lasch, Christopher lásd Wessely Anna
Lassalle, F. lásd Szabó Máté
Lendvai L. Ferenc : Etnikum és vallás 467-476
---: Napló
Erdély és a tizenötéves háború 390-392
Az 1943-as szárszói konferenciáról 647-648
Gazdasági és társadalmi viszonyaink 134-136
A hazaszeretet és az erkölcs 455-456
A keresztény-zsidó párbeszédről 197-199
Az ún. „két kultúra" 327-328
Magyarország helye Európában 262-264
„A marxizmus veszélyei és tévedései" 711--713
A nőemancipáció kérdéséről 62-64
Weöres Sándor 70. születésnapja 782-784
---: Puritánok utódai. Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról..." Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből 445-446
Levendel Júlia lásd Horgas Béla
L. J.: Radovan Richta (1924-1983) 483
Ludassy Mária: „Contre nous de la tyrannie. . ." A francia forradalom messianisztikus nacionalizmusa 484-493
---: Trón és oltár. De Bonald katolikus tradicionalizmusa I. 297-304
---: Trón és oltár. De Bonald katolikus tradicionalizmusa II. 364-371
Lugosi Győző: Az uralmi viszonyok keletkezéséről 65-74
Lukács József; Illyés 334-335
---: Kozmosz, egyetemesség, emberiség 722-727
----: A mítosz ideje 393-402
Makai György: Posztcionizmus vagy neocionizmus 381-385
Mallár Éva: Kontinuitás vagy visszalépés? Új generális a Jézus Társaság élén 779-781
Marton Imre: A nemzeti identitás történelmi alakváltozásai 574-580
Mátrai László: Filozófia és művelődéstörténet. Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről 50-54
Metternich emlékirata (Balázs György fordítása) 352-354
Mihályi Gábor: Arisztophanész népisége 346-349
Mócsy András: Hahn István köszöntése 144
Nagy Mária: A tudásgyár és igazgatása. Az oktatásirányítás technológiai modelljének kialakulása a múlt század végi Amerikában 39-44
Némedi Dénes: A szociográfia hivatása. A népies szociográfia szereptudatáról 278-283
A nemzeti fejlődés logikájához 457-458
Niederhauser Emil: A kelet-európai történetírás útja a mítosztól a tudományig 512-519
Nyíri Kristóf lásd Mátrai László
Oltványi Ambrus: A polgári nemzetté válás dilemmái. Varga János: Helyét kereső Magyarország 569-571
B. Pach Éva: Fegyelem és esztétikum Makarenko pedagógiájában 241-250
Pach Zsigmond Pál: A marxi államelmélet kialakulásához. Marx és Engels az abszolút monarchiáról (1843-1847) 589-599
Paczolay Péter: Egység - szabadság - függetlenség. Az olasz nemzeti forradalom Mazzini politikai filozófiájában 503-511
---: Levelek a reneszánszból. Aeneas Silvius Piccolomini: Pápa vagy zsinat? 372-373
---: Luther politikai gondolkodása 649-656
A párizsi teológiai fakultás levele ... a bolondünnep ellen (1444)
(Redl Károly fordítása) 677-679
Patkó Imre: Nemzeti emancipációk és új internacionalizmus.
Reflexiók egy nemzetközi tanácskozáshoz 124-130
Piccolomini, Aeneas Silvius lásd Paczolay Péter
Pók Lajos: "A dal szüli énekesét". Reflexiók A varázshegyről, A kastélyról és az irodalom funkciójáról 305-313
Ponori Thewrewk Aurél: A Halley-üstökös múltja és jövője 767-773
Poór József: A vallásszociológia klasszikus forrása. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme 634-636
Radnóti Miklós: Elégia Juhász Gyula halálára 710
Raffai Jenő: Szociálpszichológia az Egyesült Államokban. A kísérleti társadalomlélektan főárama 195-196
Redl Károly: Középkori dokumentum a bolondünnepről 675-677
---: Spinoza és Lessius. Spinoza születésének 350. évfordulójára 4-13
Robotos Imre: A vicc sajátos örömérzés forrása. Sigmund Freud viccelméletéről 439-444
Rostoványi Zsolt: Iszlám és szocializmus. Elvek és irányzatok az arab világ szocializmus-koncepciójában 85-94
Sajó András: A jogátvétel: vágy és kényszer 291-296
Sarkantyú Mihály lásd Csorba László
Sartre, J. P. „búcsúzkodása" Simoné de Beauvoirtól és nyilatkozata ateizmusáról (A bevezetőt írta és a beszélgetést fordította Nagy Géza) 230-240
Schlett István lásd Gombár Csaba
Simon Endre: „Szeretettel győzni le a gyűlöletet" 172-177
Simonyi Imre: Szemközt s háttal 29
Somlai Péter: A „hírnöktől" a „békegalambig". Személyközi közvetítők és szerepeik a családban 165-171
S. P.: Vihar a Vatikán bankja körül. Vizsgálat Marcinkus érsek, az IOR elnöke ellen 57-59
Steiger Kornél: A sztoikus etika 218-225
Szabó Ildikó lásd Csepeli György
Szabó Máté: A birodalomtól a nemzetállamig. A német nemzetfelfogásokról (1767-1815) 8-9 494-502
---: „Szociális császárság" és liberalizmus. F. Lassalle: Beszédek és írások 447-448
---: A zöldek - négy év után 254-261
Szabó Miklós: Még néhány szó a demokráciáról 183-186
Szakács István: Egypárti pluralizmus ? Az olasz kereszténydemokrácia három évtizedes uralma 637-644
Szántó Miklós: Magyarság és etnikai azonosulás 555-560
Szigeti Jenő lásd Lendvai L. Ferenc
Tálas Barna: A szocializmusba való átmenet preszocialista szakasza az elmaradott országokban 75-84
Terényi Zoltán: Láthatóvá tett gondolatok. Zichy Mihály és Kass János Tragédia-illusztrációi 684-692
T. G.: A berlini könyvégetés 325-326
Tibullus: Hűség (Radnóti Miklós fordítása) 177
Tihanyi László: A mai kozmológia kérdőjelei 760-766
Timár Árpád: Forma és világnézet. A fiatal Lukács és a képzőművészet 608-616
H. Tóth Imre lásd Dolmányos István
Tökei Ferenc: Marx és a mi korunk 585-588
---: A nomadizmus kérdéséről 1-3
Farga János lásd Oltványi Ambrus
Váriné Szilágyi Ibolya: Észlelés és tevékenység: új fejlemények 411-417
----: A hétköznapi élet - Goffman mikroszkópja alatt. Erving Goffman: A hétköznapi élet szociálpszichológiája 192-195
Várkonyi Endre: „Szégyen és botrány". Kossuth Lajos álláspontja a tiszaeszlári ügyben 693-699
Vekerdi László: A skolasztikus kozmosz szerkezete 755-759
Visser, Garmant Nico: Frízhon (Teller Gyula fordítása) 571
Vitányi Iván: A művészetszociológia perspektívái 600-607
Vitazáró [az 1981-ben megjelent Demokráciák és demokrácia-viták folytatásaként kibontakozott polémia befejezése] 187-189
Wagner, Richard; A művészet és a forradalom (Kiszely L. Gábor fordítása) M 23-36
Weber, Max lásd Poór József
Wessely Anna: "Vágyam tárgya velem: Koldussá kerget a bőség.
Christopher Lasch: The Culture of Narcissism 448-450
Whitman, Walt: Minden metafizika alapja. (Keszthelyi Zoltán fordítása) 454
Zoltai Dénes: Három Wagner-tanulmány
„Egy német muzsikus Párizsban" (1839-1842) M 7-13
Esztétikai paradigmaváltás Wagnernál M 4-7
A "jövő zenésze" - a népek tavaszán M 13-22
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz Világosság 1983. január-december/Melléklet az 1983. decemberi számhoz

A lapélek enyhén elszíneződtek, néhány lap vágáshibás.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba