837.970

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Három veréb hat szemmel I-II.

Egybegyűjtött versek

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.008 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 978-963-227-211-5

Fülszöveg

E versválogatás karaktere élesen különbözik minden eddigitől. Külföldön sincs rokona, sehol a világon. Nem a költészetünk híres darabjait tartalmazza, nem is valamely korszaknak vagy témakörnek jellegzetes verseit, még csak nem is a kuriózumokat. Hanem a középkortól évszázadunk kezdetéig a lappangó, rejtett, ismeretlen költészeti szépségeket, különös és izgató zamatú, rendhagyó műveket, amelyekkel éppen különlegességük miatt nem tudtak mit kezdeni, évszázadokig hevertették hajdani nyomtatványokban, új kiadás nélkül, vagy éppen kéziratban, kiadatlanul. Tehát ez a könyv: temetőfeltárás. Mégse kell az olvasónak komorságra, gyászra felkészülni, mert ez a régi anyag, mihelyt a port lefújtuk róla, tele van élettel, virgonc kedéllyel. ígérjük, hogy az olvasó nem fog unatkozni, legföljebb kissé tanácstalanul bámul eleinte.
Munkánk a nagyközönségnek készült, ezért a ma már nehezen kibogozható, sokféle ódon helyesírást a mai ortográfia szerint egységesítettük, vagy legalábbis a maihoz... Tovább

Tartalom

Egy képzelt irodalomtörténettől a valóságos rendszerig (K.S.I.) 5
ELSŐ RESZ - Kezdettől a mohácsi vészig
Pogánykori töredék (Árva borjú anyátlan...) 53
Feltámadás végítéletkor (Csont kürttel kürtölnek) 55
Ismeretlen szerző Mária siralma 56
Egyházi ének-átültetés O gloriosa domina 60
Egyházi ének-átültetés A solis ortus cardine 62
Egyházi ének-átültetés Ad coenam agni providi 64
Ismeretlen szerző Elmegyek meghalni... 66
A Tíz-sorosok Mestere
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát... 74
Jézus élete 77
Asztalnak szent dicsérete 83
Jó és gonosz szerzetesnek dicséreti és szidalma 84
Istenes élet regulái 84
Magyi János Regula iuris 91
Enyingi Török Imre Verses üdvözlet 92
Ismeretlen szerző Teremtés 93
Ismeretlen szerző Menekülés a sivatagban 94
Ismeretlen szerző Üdvözlégy Mária 95
Ismeretlen szerző Igen szép imádság és ájtatos 96
Ismeretlen compilator Anima Christi 97
Ráolvasás Contra tharghy equorum 99
Ismeretlen szerző Virágének töredéke 100
MÁSODIK RÉSZ - A szétdarabolt ország
Farkas András Az zsidó és magyar nemzetről (Részletek) 103
Bencédi Székely István Reggeli ének 105
Dévai Bíró Mátyás Minden embernek illik ezt megtudni... (Részlet) 107
Sylvester János Az szent Máté írása szerint... (Részlet) 108
Pesti Gábor Esopusi fabulák verses tanulságai (Részletek) 110
Heltai Gáspár Hogy a halál nem fél... 113
Szkhárosi Horvát András
Az Antikrisztus országa ellen (Részletek) 116
Az átokról (Részlet) 117
Pál érsek levelére való felelet (Részletek) 118
Batizi András A Krisztus Jézusnak isteni és emberi természetiről (Részletek) 122
Az istenfélő Zsuzsánna asszonnak históriája 123
Sztárai Mihály História Cranmerus Thamás érseknek (Részletek) 132
Tordai névtelen De Fidutia in Deum 142
Szamosi névtelen Adhortatio Mulierum 146
Tinódi Sebestyén Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet) 150
Ilosvai Selymes Péter Interpretationes
Nominum Mulierum 152
Melius Juhász Péter Igaz Szent írásból kiszedett ének (Részletek) 154
Ismeretlen szerző Dudó, fejér Dudó... 158
Bornemisza Péter Énekecske gyermekek rengetésére 162
Ráolvasás: Csúzról való báj 164
Horvát Heléna Cantio jucunda 167
Ládonyi Sára Könyörgés 170
Massai Ágnes Hálaadás tiszta életért 172
Dóci Ilona Könyörgés 174
Lévai névtelen Páris és Görög Ilona históriája (Részletek) 176
Gyergyei Albert História egy Árgirus nevű királyfiról (Részlet) 179
Valkai András Az nagyságos Bánk bán (Részletek) 181
Hegedűs Márton Az hegedűsökről 184
Moldovai Mihály Állapatomat jelentem... 186
Boldog ember 189
Bogáti Fazakas Miklós Sulamytha 192
Ismeretlen török-magyar szerző Madzsari Türki 193
Balassi Bálint Szép magyar komédia (Részletek) 195
Ecsedi Báthory István Boldog azki... 199
Telegdi Kata Levelének verses részlete 202
Ismeretlen szerző Virágének (Részletek) 203
HARMADIK RÉSZ - Harcok és újraegyesítés
Ismeretlen szerző Csak nyelvünkkel pattogatjuk... 207
Debreceni Szappanyos János
Cantio optima (Részletek) 209
Militaris congratulatio (Részletek) 210
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak ...(Részletek) 211
Amaz híres Lukács pap (Részletek) 213
Wathay Ferenc Asiának földe... 216
Szili Nagy Péter Cantio 219
Ismeretlen szerző Cantio pulchra de amore 223
Rimay János Ad Valentinum Balassam... 225
Váljon s de mi haszon... 226
Legyen jó idő csak... 227
Pázmány Péter Mikor az Urat felmutatja a pap 230
Az kelyh felmutatásakor 230
Kátai Mihály Magas mennyben lakó Isten... (Részletek) 232
Ismeretlen szerző Kátai Mihály sírfelirata 234
Petki János Az Virtusnak és Voluptasnak... (Részlet) 236
Ismeretlen szerző Szerelmi kaland Prágában 239
Péchi Simon XI. zsoltár 244
Szenci Molnár Albert CIV. zsoltár 246
Nyéki Weöres Mátyás Fons, speculum, gramen... 251
Pokol (Részletek) 251
A véghetetlen örökkévalóság 254
Miskolci Csulyak István Jocoserium I-III. 259
Vagabund rigmusfaragás A vargák lakomája 264
Tücsöklakodalom (Részletek) 265
Körmeneti ének Boldogasszony litániája (Részlet) 272
Ismeretlen szerző Régi ének (In dulci jubilo) 277
Hajnal Mátyás Cantium trium puerorum 279
Tasi Gáspár Mindennek ideje vagyon 282
Mindenik órára közönségessen 282
A kép nem Isten 282
Keserűi D. János és Geleji K. István Versiculus 284
Madách Gáspár Pöngését koboznak... 286
Comenius János Ámos Magyar ábécé 288
Szepsi Csombor Márton Mellyet írtam jó kimúlásomért (Részletek) 290
Prágai András CVII. zsoltár (Részletek) 292
Szentmártoni Bodó János Az malom és ács mesterségnek... (Részletek) 295
Thordai János XIX. zsoltár 299
Jó olvasó élj jól 300
Beniczky Péter Közönséges magyar példabeszédek (Szemelvények) 302
Hogy a szabad zabola nélkül való nyelv... 303
Ember fogad fogadást, ag eb ki megállya 305
Kolosi Török István Az asszonyi nemnek... (Részlet) 308
Barakonyi Ferenc gyűjtése
Hogy ágyamból... 310
Hajnal vitorláján... 310
Ismeretlen szerző Egy dal három alakban
(Vagyon-e, szívem...) 313
Ismeretlen szerző Komikus üzenet a végvári csatározásokban 316
Zrínyi Miklós A vitéz hadnagy (Befejező részlet) 320
Szigeti veszedelem (Részlet) 321
Alkalmi versek 323
Apácai Csere János Egy fordítás-kötet ajánlása 334
Balassa Bálint (Kékkői gróf) Átok (Részletek) 337
Haller János Hármas Istória... (Részlet) 339
Komáromi Csipkés György Keseredett lélek tiszti... (Részlet) 341
Liszti László Magyar Márs (Részlet) 343
Gyöngyösi István
Proserpina elragadtatása (Részletek) 345
Florentina (Részlet) 351
Ács Mihály Sempthei Ferenc halotti búcsúztatója (Részlet) 353
Esterházy Pál Egy gondolom táncének... 354
Liszti László és Esterházy Pál Az nyárrúl való ének 356
Ismeretlen szerző A csábító asszony 359
Ismeretlen szerző Piha esse fészeke... 362
Ismeretlen szerzők - Non-sens versek
Az világhoz szabott ének 364
Jászság, Kúnság... (Részlet) 366
Az vénasszony... (Részletek) 366
Ismeretlen szerző Karácsonyi ének 369
Ismeretlen szerző Szerelmes édes Jézusom... 371
Ismeretlen szerző A dús-gazdag kínnyairúl pokolban 374
Ismeretlen szerző A végítélet közelgése 379
Fráter István Az olvasóhoz 384
Felvinczi György Comico-tragoedia (Részletek) 386
Pápai Páriz Ferenc Életnek könyve (Részlet) 390
Koháry István Embernek ételében mértékletesnek kell lenni (Részletek) 392
Vasban vert rabnak... (Részlet) 394
Rákóczi Erzsébet Lovaitól való elbucsuzása 396
Petrőczi Kata Szidónia Szemfényvesztő versekre való replika 398
Oh kedves violám (Részletek) 399
Melyet szerzett, midőn... 401
Vale... 401
Az Párkák fonala... 402
Benefi Jánosné Elhagyott feleség 404
Beregszászi Pál Keserves zokogó sírással tellyes história... (Részletek) 407
Ismeretlen szerző Egy bujdosó szegénylegény 411
Ismeretlen szerző A szegényember és az esztendő 414
Jegyzetek a bevezető tanulmányhoz (K. S. I.) 418
Jegyzetek a szövegekhez (K. S. I.) 425

II. kötet
NEGYEDIK RÉSZ - A Habsburg-Magyarország
XVIII. század
Ismeretlen szerzők Csinom Palkó 7
Miszlai András Cantio Flebilis (Részletek) 13
Ismeretlen szerző Magyar Passió (Részlet) 16
Apor Péter Metamorphosis Transsylvaniae (Részlet) 17
Amadé Antal Lelovics László uram órácskája leábrázolása 19
Ráday Pál Az embereknek a maga megtagadásáról és harcáról (Részlet) 22
II. Apafi Mihályné Bethlen Katalin
fejedelemasszony Bűneibűi a Krisztushoz... 24
Siralmas ének 1Mikes Kelemen Elmúlt gyönyörűségLakunk partján a tengernek... (Részlet) 34
Árva Bethlen Kata Életének maga által való rövid leírása (Részlet) 38
Lázár János Florinda (Részlet) 41
Amadé László A házasság által elvesztett... 55
Faludi Ferenc Az Úr Jézushoz 63
Az újdon új policia (Részletek) 63
A pipáról 65
Losonczi István Hármas kis tükör (Részlet) 70
Bod Péter Szent Hilarius... (Részletek) 72
Ráday Gedeon Az felettébb szokásba jött orcafestés ellen Dorilisról 77
Szőnyi Benjámin Szülő asszony kiáltása 79
A kerek földről (Részlet) 79
Orczy Lőrinc Richvaldszki prépost úrnak (Részlet) 83
Szilágyi Sámuel Klopstock a dán királyhoz 88
Varjas János Megtért embernek énekje (Részletek) 91
Amade Tádé In coronatione divae Mariae Teheresiae (Részlet) 93
Hódosi névtelen Generalis Insurrectio 94
Ismeretlen szerző Nincs boldogtalanabb a parasztembernél... 100
Ismeretlen szerzők Virágénekek
Gyöngy életű ékes alak... 102
Ellopták szívemet... 102
Karasz Maris... 103
Szól a kakas már... 103
Gvadányi József Rontó Pálnak... (Részletek) 105
Kalmár György Summa (Részletek) 111
Molnár János Barátságos ajándék 126
Csizi István és Vályi Klára
Verses levelezés (Részletek) 128
Jászberényi Molnár Ferenc A magyar közpéldabeszédek... (Szemelvények) 135
Kovásznai Sándor A római búcsújárásról
(Janus Pannonius-fordítás) 138
Báróczi Sándor Barátaimhoz (Részlet) 140
Aranka György A darázsról 142
Élet regulája (Részlet) 142
Élet (Részlet) 143
Teleki József Atyafiúi barátságnak
oszlopa... (Részlet) 144
Baróti Szabó Dávid Kisded szótár (Részlet) 147
A holdhoz 147
Egynémelly kisasszonyról 149
Göböl Gáspár Utazó lélek... (Részletek) 152
Kónyi János Orfeus és Euriditze (Részlet) 154
Gyöngyössi János A kalendariom nyomtatóknak... 157
Koporsói verse néhai Intzédi Zsuzsánna asszonynak 159
Méltóságos gróf Blümeegen Éleonóra úrasszonynak 160
Egy ifjú legény barátomnak... 160
Tordai Melisa (Részletek) 161
Rájnis József Mózes éneke 164
Epigrammák 166
Barcsay Ábrahám A télnek közelgetése 169
Bessenyei György Bessenyei a szivével 171
Delfén 172
Poóts András Özvegy embernek özvegy
György barátjához... 177
Quaesitus Juvenis 177
Epigrammák cím nélkül 177
Lakodalmi játék 179
Szirmay Antal gyűjtése
A régi magyaroknak borköszöntő szólások... 186
Magyar gastronomia 188
A paraszt 189
Vilium hominum vocabula 190
Cantilena 190
De custodia animam meam 191
Péczeli József Jobbágy, halál 193
Révai Miklós Óda-kezdet 196
Virág Benedek Helmeczy Mihálynak 198
Földi János Enyim Juliska 200
Ányos Pál A titkos Polyxena 202
Molnár Borbála Eletének igaz tüköré (Részletek) 205
Verseghy Ferenc Klárikához 210
Kazinczy Ferenc A békák 213
Pálóczi Horvát Ádám Leány A. B. C. (Részletek) 218
Újfalvy Krisztina Ez az élet úgy se sok... 225
Komor idők, vas-szín napok... 225
Batsányi János A látó (Részlet) 227
Édes Gergely Daruvári vitéz 229
Szőrköntöst öltő bölcsről 229
Okoson nyomorgóhoz 230
Némelly tavaszi madarakról (Részlet) 230
Fannihoz. Nagyvázsony 1800. 231
Munka közben (Részlet) 232
Vályi Nagy Ferenc A lezárkozó féreghez ősszel 235
Az álomhoz 236
Az őszirózsához 238
A rothadt vízcsepphez 240
Mátyási József A tavasznak mesés leírása (Részlet) 243
Pestre egy jó barátomhoz (Részlet) 244
A barátság és annak mestersége (Részlet) 245
Fábián Juliánna Verses levelezés Gvadányival 247
Harmadik levél (Részletek) 247
Negyedik levél (Részletek) 248
Fazekas Mihály Az élet 252
Egy astronomiai értekezés után (Részlet) 252
Szantjóbi Szabó László A gyermekek 253
A sírhalom 253
Péteri Takáts József A tavasz 255
Vallástétel 255
Dayka Gábor Titkos bú 257
Gömbös Antal Az álomfejtés 260
Csokonai Vitéz Mihály
Militat omnis amans... (Részlet) 261
ÖTÖDIK RÉSZ - A nemzeti Magyarország XIX. század
Kolozsvári Névtelen Dal-vázlat 267
Kis János Nyári éjszaka 268
Kisfaludy Sándor Epigrammák 270
Berzsenyi Dániel A poesis hajdan és most 272
Élet philosophia (Részlet) 273
Népdal-variatio 273
Kováts József (Rímkovács) A Sió vize parttyán 276
Dall (Részlet) 276
A módi ruházaton való fohászkodás 277
Ismeretlen szerzők
Ha valaki vígan él 279
Egy deákhoz intézett kérdés Post Festa 279
Julishoz 280
Egy nóta a Nyírségben lakó dámákról 280
Diák-kórus 280
Kézy Mózes Halotti ének (Részlet) 282
Terhes Sámuel A "Szurony" epigrammaciklusból 283
Ungvárnémeti Tóth László Álköltők 286
A magvető 287
Kisfaludy Károly Róza dala 290
Kölcsey Ferenc Sappho után 292
Katona József E verseimhez 294
Idő 294
Tőrbeesésem 297
Rege 299
Kemény József Szőke Ambrus dala (Részlet) 304
Dukai Takách Judit A farsang utolsó órájában 305
A Göcseji Helikon tagjai:
Kazinczy Klára Duka Takách Judithoz (Részlet) 308
Kazinczy Klára: A csapodár madárhoz 309
Dóci Teréz önéletrajza versben. 1814. 311
Dóci Teréz: Levél Pálóczi Horváthoz (Részlet) 311
Tuboly Rozi Horváth Ádámhoz (Részletek) 312
Tuboly Liza: Téli andalodás 313
Vásárhelyi János A költő vágyása 316
Vörösmarty Mihály Hedvig 318
Középkori Népköltés A Szentiványi Ének töredékei 325
Régi Mágikus Ének Koldus-dal 328
Új Péter Mezőcsát városa... 330
Népballada Sági bíró lánya 333
Népballada Júlia szép leány 338
Ismeretlen szerző Egyszer volt egy ember... 342
Szemere Miklós Tolcsvai pincémben 343
Csató Pál Kis Babet 346
Császár Ferenc Első szerelem 348
Hozzá 348
Straniera 349
Vajda Péter Róma 351
Eötvös József Szörnyen szép 353
Kemény Zsigmond Pető úrfi 354
Gulyás Nagy Imre Sóhajtás a szünidőhöz... 357
Tompa Mihály A jávorfáról (Részlet) 359
Arany János Népdal 361
A négy jövevény 362
RRR 362
A Mab királyné 362
Vachott Sándor György úr halálakor 365
Jan Kalincák Orava (Részlet) 368
Petőfi Sándor Almos vagyok és mégsem alhatom... 370
Gróf Teleki Sándorhoz 371
A „Szilaj Pista" kihagyott utolsó versszaka 372
Száll a felhő 372
Madách Imre Metamorphosis 374
Vegyes feljegyzések (Szemelvények) 374
Jókai Mór Kukacok versenye 381
Egyszerre hárman énekelnek, hogy hamarább vége legyen 384
Vajda János Tömlöctartó lehetett... 385
Ferenczy Teréz Cassandra 387
Vida József A költő születik 389
Kisfaludy Atala Méla harang... 390
Thaly Kálmán Zöldítsed úristen 391
Zöldítsétek egek 392
Szöllősy Nina Őszi lombok 394
Őszi éjszaka 394
Nógrádi Pap Gyula Hegyek között 398
Türelem 398
Kiss József Dal a szegény Arjéról 400
Végzet 402
Magyarnótázás cigányzenével
Lisznyai Damó K.: A Matóczky udvarában... 403
Tóth K.: Fütyül a szél... 403
Szentirmay E.: Gyászba borult... 404
Pósa L.: Szőke kis lány... 404
Szabolcska M.: Most megyek el innen... 405
Hazafi Verái János Megrovási kaland 409
A goromba portás 409
A házmesterné 409
Mezőtúri Nagy Károly A kiherélt zsidó
ispán (Részletek) 412
Csontváry Tivadar A lángész (Részlet) 415
A túlvilág 415
Az égboltozat 416
Vargha Gyula Téli alkonyat 418
Nyári hajnal a pusztán 418
Pasztell-kép 419
A halál hídjánál 420
Reviczky Gyula Égess el! 422
Czóbel Minka A por 424
Grisaille 425
Altató 426
Tört sugárban 426
Fehér hyacinth tükör... 427
Virrasztó 428
Gyémánt kérub 429
Komjáthy Jenő Körfolyam 432
Szalay Fruzina Út az égbe 434
Havasi gyopár 434
Hintán 435
Rossz óra 436
Karay Ilona Nyugodt vagyok... 438
E...nak 438
Szivem 439
Vágy 440
Névrokonomnak 441
Karay Ilona búcsúlevele... 443
Szentessy Gyula Gyári lányok 449
Nem az idők... 450
Utolsó állomás 452
Vasúton 453
Költészetünk vonulata (Bata Imre) 455
Utószó (Weröes Sándor) 469
Jegyzetek a szövegekhez (Kovács Sándor Iván) 480
Névmutató 507

Weöres Sándor

Weöres Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Weöres Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Három veréb hat szemmel I-II. Három veréb hat szemmel I-II.

Olvasatlan példányok.

Állapot: Újszerű
6.980 ,-Ft
56 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Három veréb hat szemmel I-II. Három veréb hat szemmel I-II. Három veréb hat szemmel I-II. Három veréb hat szemmel I-II.

A védőborítók enyhén foltosak.

Állapot:
6.980 ,-Ft
56 pont kapható
Kosárba