A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Olvasókönyv a világnézetünk alapjai tantárgyhoz a középiskolák IV. osztálya számára

Előszó

Ez az olvasókönyv a világnézetünk alapjai tananyagának értő elsajátításában, a marxista világnézeti és politikai meggyőződés kialakításában szeretné segíteni a negyedik osztályos középiskolai... Tovább

Tartalom

Előszó5
A tudományos természetszemlélet
A tudományos természetszemélet kialakulása9
Thalész - Anaximenész - Hérakleitosz - Platón: Töredékek az ókori bölcseletről 9
A tudományos kutatás előföltevései Keplernél és Gaileinél10
Rumfold - Carnot - Mayer - Joule - Faraday - Helmholtz: Az energiamegamaradás és -átalakulás fölfedezése12
A dialektikus materialista természetszemlélet alapjai15
Maróti Lajos: A folytonos és a szakadásos (diszkrét) fogalma15
David Bohm: A kimeríthetetlen atom15
David Bohm: A mozgásszintek és erőterek összefüggése17
Maróti Lajos: A tömeg és az energia egysége18
Maróti Lajos: Az anyag és a tér20
Nagyságrendek a természetben22
Hollbach - Diderot: Francia materialisták az élet keletkezéséről és a fajok változásairól25
Marx György: A Naprendszer és a Föld fejlődéstörténete26
Marx György: Az értelem kivirágzása28
A dialektikus materialista társadalomfölfogás alapjai
A dialektikus materializmus társadalomszemléletének előzményei33
Lenin: A marxizmus három forrása és három alkotórésze 33
A társadalom anyagi élete: a termelési mód és a társadalom szerkezete37
Marx: Az emberi történelem előföltételei37
Marx: A tőkés termelési mód alapföltételei39
Marx: Egyszerű újratermelés40
Engels: Az emberi tevékenység közvetlen és távolabbi hatása41
Joliot-Curie: Prometheusz elhatározása43
Radovan Richta: A tudományos-technikai forradalom és a kommunizmus kapcsolata45
Marx: Az osztályharc47
Lenin: A nagy kezdeményezés47
Az UNESCO nyilatkozata a faji kérdésekről. 196249
Lenin: A munkásosztály igazi politikai öntudata51
Lenin: Semmiféle kompromisszumot?52
Ancsel Éva: A forradalmi romantika veszedelme55
Váczi Mihály: Azóta57
Ágh Attila: Az emberi történelem egysége60
Ágh Attila: Az egyenlőtlen fejlődés elve61
Ágh Attila: A történelmi érintkezés elve65
A felépítmény legfontosabb eszméi: A világnézet és az erkölcs69
Bretter György: Szükségletünk: a filozófia69
Arisztotelész és Holbach anyagfölfogása72
Engels: A mozgás elpusztíthatatlan73
Lenin: A materializmus és az idelaizmus alapvető ellentéte74
Max Planck és Erwin Schrödinger világszemlélete76
Holbach: A mechanisztikus materializmus a szükségszerűségről77
Moritz Schlick: A törvényszerű összefüggések nem előírások78
Holbach: A rabszolgaság okai79
Lenin: A társadalom tudományos vizsgálatának ismérvei80
Engels: A társadalmi tudományos vizsgálatának ismérvei81
Lev Tolsztoj: A történelmi cselekedet korántsem tetszés szerint való82
Fulbright: A háborús konfliktusok a hatalmi gőgből erednek85
Arisztotelész az érzékletek és Diderot az értelem fogyatékosságáról87
Haszhacsih: Az elvont fogalmak kialakulása87
Szidorov: A fogalom, az ítélet és a következtetés88
Lucretius - Spinoza: Az isten teremtése91
Matóti Lajos: A hit lényege92
Maróti Lajos: A dogmák születése, fejlődése és terjeszkedése93
Engels: A morál: osztálymorál95
Holbach: Jótékonyan befolyásolja-e a vallás a népek erkölcsét?97
Maróti Lajos: Az erkölcsi felelősség és a hit98
Weöres Sándor: Óda a kispolgárhoz99
Aczél György: A szocialista helytálás100
Ancsel Éva: Ha az ember egyszer azt mondta: ez az én mozgalmam, akkor felel is érte102
Számel Lajos: A szocialista erklölcs és közéletünk tisztasága103
A társadalom politikai élete107
Lenin az állam történelmi szerepéről107
Engels a monopóliumok és az államkapitalizmus kialakulásáról108
Galbraith: A militarizálás szerepe az USA nemzetgazdaságában és a gazdasági állami szabályozásában110
A tőkésországok gazdasági kori junkturális helyzete a hetvenes évek elején111
A nemzeti jövedelem megoszlásának alakulása a tőkések és a munkások között112
Háy László: A tőkés integrációt serkentő és befolyásoló tényezők113
Wright Mills: A mai tőkés társadalom uralkodó intézményeiről114
Galkin: A monopoltőkés hatalom antidemokratikus törekvései115
Ib Nörlund: Az októberi forradalom példájának jelentősége a tőkésországok munkásmozgalma számára117
A tőkésországok kommunista pártjainak stratégiája és taktikája (Az FKP programjából)118
Engels az állam elhalásáról120
Marx a kapitalizmusból a kommunizmusba való átmenet államáról121
Lenin a proletárdiktatúra szükségességéről121
Kádár János a magyarországi osztályharc tapasztalatairól122
Lenin a forradalmak általános és sajátos vonásairól123
Vorobujev: Az októberi forradalom és a szocialista forradalmak második hulláma124
Marx a kommunista társadalom fejlődésének két fő szakaszáról125
Kádár János: A szocializmus teljes fölépítése127
A szocialista társadalom építésének nemzetközi törvényszerűségei és országonkénti sajátosságai (1957. Moszkvai Nyilatkozat)128
A népgazdasági tervek fajtái129
Nyers Rezső: A lakosság jövedelmének alakulása az elmúlt évtizedben Magyarországon131
dr. Bagota - dr. Garam: Hazánk gazdasági fejlődésének általános képe133
Az egyes fő ágak viszonylagos súlya a magyar népgazadságban134
Pozsgai Imre: Politikai és szakmai-tudományos szempontok a társadalmi-politikai döntésekben135
dr. Schmidt Péter: Az érdekek egyeztetésének politikai poblémája136
Biszku Béla a szocialista demokrácia szerepének helyes értelmezéséről137
dr. Schmidt Péter: A szocialista demokrácia és választójog138
Pozsgai Imre: Az érdekkülönbségek természete a szocializmusban és a párt szerepe az érdekek egyeztetésében140
Lenin a párt irányító szerepének föltételeiről141
A NATO-tagállamok közvetlen katonai kiadásai142
Az USA háborúinak ára a XX. században143
Az USA és a kibővült Közös Piac144
Marton Imre: A gyarmati sorból fölszabadult országok problémái145
A külföldi magántőke beáramlása a fejlődő országokba és a külföldi magántőkés beruházások hasznának kiáramlása146
Az Ázsiai Fejlesztési Bank kölcsönei (1968-1970)147
Karczag Gábor: Az imperializmus elleni harc formáinak sokfélesége Latin-Amerikában148
A szocialista gazdasági integráció fő céljai (A komplex programból)149
Gyulai István: A KGST komplex programja és a nemzeti szuverenitás 150
A nemzetközi szocialista gazdasági együttműködés szerepe a magyar népgazdaság energiafölhasználási szerkezetének korszerűsítésében151
A szocialista országok egységes föllépésének jelentősége (Az SZKP programjából)152
Adatok a szocializmus és az imperializmus közötti gazdasági erőviszonyok alakulásáról154
Harsányi Iván: A szocialista világrendszer hatása a világfolyamatokra156
Friss István: Az erőviszonyok és a háborús veszély158
A béke védelmének föladatai a hetvenes években (Az 1969-es moszkvai értekezlet dokumentumából)159
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem