797.994

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az irodalom világa

Irodalomelméleti alapismeretek

Tartalom

Irodalomelmélet
Mi az irodalom?5
A szép tudománya: az esztétika8
Mi tesz egy művet széppé?9
A műalkotás10
A műélvezet10
A szép a művészetben és a természetben11
A szép fajai12
A művészetek osztályozása14
A művészet rendeltetése15
Művészet és erkölcs16
Irodalomtudomány16
A világirodalom fogalma17
Babits Mihály: Világirodalom18
Az irodalmi mű valóságtartalma20
Költészet és tudomány22
Kiadó, könyvkereskedő24
A népköltészet24
A virágének (Szamosi József)28
Magyar népköltési gyűjtemények (Szamosi József)31
Szemelvények a magyar népköltészetből
Erdélyi népballada: Kőmíves Kelemenné32
Mátravidéki népballada: A Vidrócki híres nyája35
Alföldi népballada: Tisza partján elaludtam35
A búbánat keserűség...35
Az hol én elmegyek...36
Látom a szép eget...36
Felszántom a császár udvarát...36
Bujdosik az árva madár...36
Édesnyám is volt nékem...37
Esik eső, esik...37
Hej halászok, halászok...37
Sej, besoroztak engem katonának...37
A gondolatritmus37
Az alliteráció40
A műfordítás42
Goethe: Vándor éji dala (Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor fordításában)42
Verlaine: Őszi chanson (Tóth Árpád fordítása)45
Ponyvairodalom, giccs46
Karinthy Frigyes: Detektívregény filmen47
Karinthy Frigyes: A közhelyek kigúnyolása48
Rejtő Jenő: Az előretólt helyőrség (részlet)49
A pornográfia (szennyirodalom)51
A epigonok (utánzók)51
Irodalom és elkötelezettség52
Irodalmi művek elemzése56
Egy verselemzés (Szamosi József)59
A költészet alapformái
A lírai költészet
Kosztolányi Dezső: A tíz legszebb szó65
A lírai vers szerkezete66
A modern líra67
Szemelvények modern költőktől
Paul Verlaine: Költészettan (Kosztolányi Dezső ford.)68
G. K. Chesterton: A szamár (Sárközi György ford.)69
T. Marinetti: Óda a verseny-automobilhoz (Kosztolányi Dezső ford.)69
T. S. Eliot: Praeludiumok (Kálnoky László ford.)70
Georg Trakl: Megdicsőülés (Weöres Sándor ford.)71
Ady Endre: A fekete zongora71
Ady Endre: hazamegyek a falumba71
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének72
Kassák Lajos: Mesteremberek72
Weöres Sándor: Kereszt-árnyék73
A lírai költészet műfajai
A dal73
Vörösmarty Mihály: Haj, száj, szem74
Bajza József: Sóhajtás74
Petőfi Sándor: Fürdik a holdvilág...75
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...75
Arany János: Csalfa sugár76
Ady Endre: Három őszi könnycsepp76
Tóth Árpád: Arany felhő76
József Attila: Bánat76
József Attila: Áldalak búval, vigalommal77
Erdélyi József: Dal a hóról77
Erdélyi József: Minden árvák anyja77
Weöres Sándor: Valse triste78
Az óda és a himnusz78
Berzsenyi Dániel: a magyarokhoz79
Petőfi Sándor: A hazáról81
Arany János: Széchenyi emlékezete (részlet)82
Illyés Gyula: Haza, a magasba84
P. B. Shelley: Az éjhez (Kosztolányi Dezső ford.)85
John Keats: Az őszhöz (Tóth Árpád ford.)85
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás86
Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra87
Weöres Sándor: Vonj sugaradba88
A rapszódia88
Vörösmarty Mihály: A vén cigány89
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet90
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára90
József Attila: Levegőt!91
A ditriambus92
Vörösmarty Mihály: Ábránd93
Vörösmarty Mihály: Fóti dal93
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?95
Petőfi Sándor: Magyar vagyok96
Tóth Árpád: Március96
Erdélyi József: Fel!97
Az elégia98
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél98
Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára99
Petőfi Sándor: Hazámban100
Arany János: Epilógus101
Vajda János: Őszi tájék102
Reviczky Gyula: Imakönyvem102
Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni...103
Tóth Árpád: Isten oltó-kése104
Juhász Gyula: Milyen volt104
A szonett104
Petrarca: Áldott a nap, a hó... (Sárközi György ford.)105
Ronsard: Utolsó vers (Illyés Gyula ford.)106
John Milton: A vak szonettje (Tóth Árpád ford.)106
Arthur Rimbaud: A magánhangzók (Tóth Árpád ford.)107
Arthur Rimbaud: A völgyben egy katona alszik (Kosztolányi Dezső ford.)107
A szatíra108
Petőfi Sándor: A magyar nemes108
Kosztolányi Dezső: Közéleti kitűnőség109
Az epigramma110
Verseghy Ferenc: Az igazi bölcs110
Kazinczy Ferenc: A nagy titok110
Kazinczy Ferenc: Írói érdem110
Vörösmarty Mihály: Két gyermek sírja110
Vörösmarty Mihály: A szerető óhajtása111
Vörösmarty Mihály: Pázmán111
Petőfi Sándor: Mi a dicsőség?111
Petőfi Sándor: A bánat? Egy nagy óceán111
Greguss Ágost: A hős111
Illyés Gyula: Szörnyű fegyver111
Az életkép és változatai112
Életkép, idill
Petőfi Sándor: Est112
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér113
Szabolcska Mihály: A Grand Caféban114
Erdélyi József: Kökényvirág114
József Attila: Nyári délután115
Portré, jellemkép
Petőfi Sándor: Pató Pál úr116
Kosztolányi Dezső: Anyuska régi képe116
Erdélyi József: Vilma117
József Attila: Parasztanyóka117
Tájkép, festő költemények
Riedl Frigyes: Petőfi leíró művészete118
Petőfi Sándor: Az Alföld119
Babits Mihály: Szekszárd, 1915 nyarán120
Kosztolányi Dezső: Alföld120
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel121
Harsányi Lajos: Dunántúl dícsérete122
A gondolati (bölcselő) költemény123
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse123
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz124
Arany János: Vojtina ars poétikája (részlet)125
Babits Mihály: Esti kérdés126
Sík Sándor: XII. stáció (A keresztút verseiből)127
A költői levél128
Petőfi Sándor: István öcsémhez128
Az elbeszélő költészet (etika)
Áttekintés129
Az elbeszélő költészet műfajai
A mese130
Az aranypálca (magyar nép mese)131
Holle anyó (Grimm mese)133
A császár új ruhája (Andersen mese)135
La Fontaine: A kakas és a róka (verses mese)138
A monda és legenda139
Beckó vára (Mikszáth Kálmán)140
Buda halála (Kézai krónikájából)141
Zalán futása (Anonymus krónikájából)142
Arany János: Szent László (legenda)143
A regény145
A regény fajai: társadalmi-, történelmi-, lélektani-, kaland-, utópista-, család-, verses-, kis-, modernregény
Szemelvények a regényirodalomból
Tolsztoj: Háború és béke (Makai Imre ford.)149
Morus Tamás: Utópia (Geréb László ford.)151
Cervantes: Don Quijote (Győri Vilmos ford.)152
Swift: Gulliver utazása (Pálóczi Horváth György ford.)153
Goethe: Werther (Szabó Lőrinc ford.)157
Manzoni: Jegyesek (Révay József ford.)158
Dickens: Oliver Twist (Bálint György ford.)162
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában (Gyergyai Albert ford.)165
Albert Camus: Pestis (Győry János ford.)168
E. Hemingway: Az öreg halász és a tenger (Ottlik Géza ford.)173
Jókai Mór: Találkozás (a Sárga rózsá-ból)177
Gárdonyi Géza: Attila temetése (A láthatatlan ember)179
Móra Ferenc: Genesius megtérése (Aranykoporsó)181
A. Puskin: Jevgenyij Anyegin (Áprily Lajos ford.)183
A novella186
Boccaccio: Novella a Dekameron-ból188
Grazia Deledda: Ketten (Horváth Ferenc ford.)192
A short-story194
Az elbeszélés, a novella jövője195
A ballada és a románc195
Arany János: V. László196
Arany János: A walesi bárdok197
Riedl Frigyes: Arany János balladáiról199
Az eposz200
Homérosz: Iliász-ából részlet: Achilleusz pajzsának készítése (Devecseri Gábor ford.)202
Homérosz: Az Odüsszeiá-ból: Pénelopé próbatétele (Devecseri Gábor ford.)206
A Divina Commedia (Báró Villáni Lajos)208
Részlet a Pokol első énekéből (Babits Mihály ford.)211
A Paradicsom egy részlete (Babits Mihály ford.)213
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem c. eposzából
A török apród éneke216
Zrínyi halála218
Vörösmarty Mihály: Zalán futásá-ból:
Árpád bemutatása220
Bors vitéz vadászkalandja221
A két szomszédvár222
Cserhalom223
A költői elbeszélés224
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka224
A szépirodalom határán228
Az emlékirat (mémoire)228
A napló228
Az életrajz, önéletrajz229
Riedl Frigyes: Képek Petőfi életéből231
Arany János önéletrajzából234
Mikszáth Kálmán: Hogy lettem én író?236
Tamási Áron: Egyedül a hegyen (a Bölcső és bagoly-ból)239
A levél242
Mikes Kelemen törökországi leveleiből a CXII. és az utolsó (CCVII.) levél243
Petőfi 2. levele Arany Jánoshoz244
Arany János levele Petőfihez246
Az esszé247
A kritika247
Az útleírás, útirajz248
Az aforizma248
Híres aforizmák249
A szociográfiai mű252
Illyés Gyula: Puszták népe (részlet)252
A drámai költészet
A görög drámákról255
A dráma sajátságai256
A dráma szerkezeti felépítése256
A hármas egység elve257
A dráma fajai
A tragédia vagy szomorújáték257
Shakespeare: Coriolánusából: Coriolanus találkozása anyjával (Petőfi Sándor ford.)258
Herczeg Ferenc: Bizánc-ából a török követek Konstantin előtt263
A komédia vagy vígjáték265
Moliére: A fösvény (részlet a 4. felvonásból. Hevesi Sándor ford.)265
A tragikomédia273
A középfajú dráma vagy színjáték273
A népszínmű273
Gárdonyi Géza: A bor c. színművéből (részlet)274
A mesejáték (fairy tale)276
Shakespeare: Szentivánéji álom (részlet a 2. felvonásból. Arany János ford.)277
Shakespeare: A vihar (Prospero eltöri pálcáját és Prospero epilógusa. Babits Mihály ford.)278
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tündé-jéből Csongor találkozása a három vándorral (a 2. felvonásból)279
A drámai költemény283
Goethe: Faust-jából (Sárközi György ford.)285
Madách Imre: Az ember tragédiájá-ból két részlet: az előjáték s a falanszter-jelenet286
A modern dráma292
Arthur Miller: A drámaírásról (részlet)294
A "láthatatlan színház"296
A televíziós játék296
A film297
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem