A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére

Történelmi dokumentumok, szépirodalmi és zenei szemelvények, módszertani tanácsok az ünnepélyek rendezéséhez

Fülszöveg

A felszabadulás 30. évfordulója felé közeledve egyre tisztábban bontakozik ki előttünk az a hatalmas változás, amelyet az 1945-ös esztendő jelentett a magyar nép jövendő sorsának alakulásában. Tisztább a horizontunk, élesebben körvonalazódik a szocialista haza látóhatára. Lelkesedésünk természetesebbé válik. Három évtized tapasztalataiból tudjuk, hogy a szocialista haza nem vágyálom többé, nemcsak a legjobb lelkek utópiája, hanem cselekvő, egyre épülő és szépülő valóság. De hogy kezdődött mindez? Hogy fordult meg a világ körülöttünk? Hogy vált történelmünk legsötétebb korszaka után hazánk a szovjet katonák hősiessége nyomán sok szenvedés, pusztulás és a rettenetes elhagyottság mélységeiből kiemelkedő, a dolgok milliók munkájával ismét tekintélyes, megbecsült és gazdaságilag fejlődő országgá? Ezekre a kérdésekre ad választ kötetünk, amely irodalmi szemelvényeket, történelmi dokumentumokat, forrás értékű írásokat közöl, megidézve - elsősorban 1944-46 - hősi időszakát, hitelesen... Tovább

Tartalom

Új világ nyitánya5
Történelmi dokumentumok
A Szovjet Tájékoztatási Iroda jelentése a magyarországi hadműveletekről 1944. október 5-ig19
A Magyar Népfront fölhívása a magyar hadsereg tisztjeihez a fegyverszünet azonnali megkötésére és a német megszállók elleni fegyveres harcra20
A Gömbös-szobor fölrobbantása22
A Vörös Hadsereg parancsnokságának fölhívása a fölszabadított területek lakosságához26
Hogyan szabadult föl Szeged?28
A koronatanács ülésének vitája a fegyverszünet kérdéséről30
Kéry Kálmán, az 1. hadsereg vezérkari főnökének visszaemlékezése az 1944. október 15-i fegyverszüneti kísérletről (Részletek)33
Debrecen fölszabadításáról41
A Görgey-zászlóalj megszervezése42
A Kossuth-rádió a Nemzeti Bank aranykészlete Németországba szállításáról44
Belügyminiszteri átirat a külügyminiszternek a német fasiszták erőszakos cselekedeteiről45
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének programjavaslata a közvetlen politikai és gazdasági föladatok megoldására47
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front megalakítása53
Csepel munkássága megtagadja a kiürítési parancs teljesítését54
Miskolc és Ózd munkássága nem hajlandó teljesíteni a kiürítési parancsot56
Hogyan ölték meg Kiss János altábornagyot és társait a nyilas banditák?57
A Kommunista Párt fegyveres felkelésre hívja fel Nagy-Budapest népét58
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizottságának fölhívása az Ideiglenes Nemzetgyűlés küldötteinek megválasztására60
Pécs elküldi követeit az Ideiglenes Nemzetgyűlésre61
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakítja az Ideiglenes Kormányt62
Hivatalos jelentés Stollár Béla és társai hősi haláláról63
Még föl nem szabadított területen harcban álló partizánegység távirata a debreceni kormánynak64
Szovjet igazolás a Görgey-zászlóalj egy osztagának tevékenységéről66
Hadüzenet a fasiszta Németországnak67
A nyilasok az alvilágból töltik föl soraikat68
Részletek Nidosi Imrének, a főváros védelmével megbízott nyilas pártszolgálat vezetőjének vallomásából69
Az újpesti partizánok akciói71
A Vörös Hadsereg röplapja a Budapesten körülzárt fasiszta csapatok parancsnokához intézett ultimátumról és a szovjet parlamenterek provokációs meggyilkolásáról73
A nemzeti bizottságok megalakulása78
A rádiókészülékeket be kell szolgáltatni80
A Vörös Brigád tagjainak kivégzése81
Kérés magánlakásban berendezendő elemi iskola engedélyezésére82
A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének és a Szociáldemokrata Párt Országos Vezetőségének megállapodása a két munkáspárt együttműködéséről84
A Debreceni MÁV Főműhely dolgozni kezd85
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front kiáltványa a demokratikus pártok egységéről a fasizmus elleni harcban87
Tüntetések Dunántúlon a német fasiszták és a nyilasok ellen89
Beszámoló a Budai Önkéntes Ezred megalakulásáról90
A Budai Önkéntes Ezred harcairól93
A Weiss Manfréd-gyár újra termel97
Az MKP röpirata munkára szólít!...98
El kell takarítani a romokat!100
Jelentés a főváros első napközi otthonának megnyításáról102
Hajdúszovát küldöttsége sürgeti a földreformot103
Rendelet városi népkonyha fölállítására104
Rendőri jelentés ellátatlanul lézengő gyermekekről105
Nyilas vádirat egy honvéd alezredes ellen106
Siralomház a kisbéri kastélyban108
A vallás- és közoktatási miniszter rendelete a tanítás megkezdéséről, 1945-ben109
Kimutatás a fővárosi iskolák műszaki állapotáról112
Beszámoló az első budapesti színházi előadásról113
Élelmiszert küld a vidék115
Napközi otthon egy iparostanonc-iskolában116
Ebédfőzés a népiskolában117
Toborzás a Demokratikus Hadseregbe. A Heves megyei I.sz. toborzó bizottság jelentése118
Részletek az Ideiglenes Nemzeti Kormány földreformrendeletéből120
A Szabadság-hídon megindul a forgalom128
A Szovjetunió élelmiszerkölcsönt nyújt Budapest és az ipari központok megsegítésére129
Megindulnak a villamosok130
Tudósítás a Kállay-birtok fölosztásáról132
A Petőfi-brigád megalakulása és harcai133
Átirat az Egri Nemzeti Bizottsághoz budapesti gyermekek elhelyezéséről a háborús hasznot élvezők terhére135
Magyarország teljes felszabadulása137
Visszaemlékezés az MKP megszervezésére Sárvárott és az alsópátyi földosztásra140
A nemzeti kormány kiáltványa a magyar néphez Magyarország teljes fölszabadulása alkalmából143
A Viharsarokban az egész határ föl van szántva145
A Magyar Művészeti Tanács Képzőművészeti Szakosztályának kérelme a Budapesti Nemzeti Bizottsághoz: tegye lehetővé a képzőművészek elhelyezkedését pedagógiai pályán146
Igásállatok érkeznek a Szovjetunióból147
Megérkezik a lispei olaj148
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete április 4-ét a fölszabadulás ünnepévé nyilvánítja149
A Magyar Kommunista Párt Országos Értekezletének határozata a politikai helyzetről és a párt feladatairól150
Munkaverseny az újjáépítésért152
A Déli pályaudvart bekapcsolják a vasúti forgalomba153
A Szabad Nép egynapi postájából154
A polgármester jelentése a Kulturális Szakbizottság ülésére a fővárosi iskolák 1944/45-ös tanévéről157
A polgármester bejelenti a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az ingyenes oktatás bevezetését a fővárosi iskolákban165
Rendelet a tankönyvek felülvizsgálatáról166
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete az általános iskola megszervezéséről167
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az 1945/46. iskolai év megnyitásáról és tanulmányi rendjének szabályozásáról168
Polgármesteri rendelet a dolgozók esti iskolájának megszervezéséről169
A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt közös választási kiáltványa Nagy-Budapest népéhez170
A MADISZ felirata az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz az ifjúság megsegítéséért174
Demokrácia és nevelés176
A Kossuth-híd építési naplójából178
Kádár János nyilatkozata a két munkáspárt közös harcáról182
Széll Jenő felszólalása az ifjúság helyzetéről az ingyenes oktatás bevezetésére vonatkozó előterjesztés vitájában184
A Szálasi-pörből. Részletek az ügyész vádbeszédéből187
A májusi verseny eredményei189
Antológia
Sarkadi Imre: A Hortobágyon193
Pilinszky János: Ravensbrücki Passió. Harmadnapon203
Vas István: Budapest balladája205
Kassák Lajos: Partizánok206
Áprily Lajos: Vakoknak mondom. Buda, 1945. február. Tavaszodik. Féltél, anyám?207
Kassák Lajos: Ostrom után210
Szabó Magda: Csé 211
Gerő János: A megtizedelt osztály (részlet)216
Urbán Ernő: Évforduló223
Tersánszky J. Jenő: Rózsit elsiratom!229
Nagy László: Katonalovak232
Dobozi Imre: Szűcs elvtárs233
Tornai József: Sirató, évek után239
F. Rácz Kálmán: Tudósítás 1945 januárban241
Sipos Gyula: Felszabadulás243
Jankovich Ferenc: Sej, a mi lobogónkat...243
Illés Endre: A zöld ernyő246
Vajthó László: Tanárok (részlet)250
Mesterházi Lajos: Magnéziumláng254
Juhász Ferenc: Névtelen ének (részlet)260
Fekete Gyula: Biciklin a forradalom nyomában262
Juhász Ferenc: Apám (részletek)266
Fodor József: Piros fejfák268
Sánta Ferenc: Föld269
Simon István: Láttam Dózsa Györgyöt272
Szabó Pál: Ezerkilencszánegyvenöt. Gyerünk, emberek (részlet)273
Benjámin László: Tavasz Magyarországon280
Veres Péter: Az ország újjáépítésének gondjairól (részlet)282
Illyés Gyula: Az építőkhöz286
Darvas József: Bundás Ferkó (részlet a Részeg eső című regényből)288
Földeák János: Epreserdő (részlet)292
Nagy Lajos: Mire tanít az idei könyvnap?293
Weöres Sándor: Tavaszi variációk294
Garai Gábor: Új kor nyitánya295
Váci Mihály: Szabadság! Tégy gazdaggá minket!296
Dalok, kórusművek
Elment az én rózsám303
Sokat arattam a nyáron304
Learattuk a földesúr búzáját305
Kihozták már az ebédet306
A hatvani hodályba307
Füstöl már308
Hej, kenyér309
Jaj, de mély az Albertakna310
Sej, Galgahévíz312
Valamikor réges régen313
Új a szoknyám314
Mind kinyíltak315
Érik már a búza316
A mindszenti kastély318
Tűnj el bánat319
Mocsárdal320
Vár ránk a síkság (Knyipper-Raics István)321
Az éneklő ifjúsághoz (Kodály Zoltán-dr. Vargha Károly)323
Arany szabadság (Kodály Zoltán-Jankovich Ferenc)327
Jelige (Kodály Zoltán-Jankovich Ferenc)332
Májusköszöntő (Kadosa Pál-Raics István)336
Négy szó (Bárdos Lajos-Kölcsey Ferenc)339
Nemzeti fény (Bárdos Lajos-Kölcsey Ferenc)340
Sej, haj, ha ki magyar ember (Szabó Ferenc-Gál Zsuzsa)344
Falujárók (Tardos Béla-Gál Zsuzsa)349
Védd a békét ifjúság! (Mihály András-Devecseri Gábor)354
Szállj, te büszke ének! (A. Novikov-Raics István)359
Köszöntő (Lendvay Kamilló-Várnai Zseni)365
Zászlónk, az eszme (Borgulya András-Bornemissza Endre)374
Tettrehívó (Balázs Árpád-Kisfaludy Sándor)376
Fáklya (Balázs Árpád-Várnai Zseni)380
Szállj, forradalmi láng (Balázs Árpád-Soltész -Erzsébet)383
Csupa szín ez a táj (Juhász Frigyes-Kapuvári Béla)388
Kitáruló tavasz (Juhász Frigyes-Kövesdy János)392
Május (Karai József-József Attila)399
Utószó406
Ajánlott művek jegyzéke416
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére

A védőborító enyhén elszíneződött, kissé sérült.

Állapot:
1.230 Ft
610 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére Emlékkönyv felszabadulásunk ünnepére

A védőborító kissé foltos.

Állapot:
1.230 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba