865.185

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Döntéselmélet

Szerző
Lektor

Kiadó: Alinea Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 596 oldal
Sorozatcím: Üzleti Szakkönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-86651-2-2

Fülszöveg

„Paprika Zita könyve rendkívüli vállalkozás nagyon magas színvonalon megvalósítva. Az emberi döntésekkel kapcsolatos valamennyi ma ismert kérdéskört átfogja, s olyan módon helyezi őket a környezetükbe, hogy abból a témával ismerkedő diáktól a sikeres menedzserig mindenki tanulhat. Minden jelenlegi és leendő vezetőnek kötelező olvasmány, és természetesen a kutatóknak is. Ráadásként a könyv szerkesztése, stílusa kifejezetten élvezetessé teszi a tanulást." Chikán Attila egyetemi tanár „Világunkban sokkal fontosabb, hogy a megfelelő időben és helyen helyes döntést hozzunk, mint hogy mindig mindenhol helyesen döntsünk. Az információtechnológia egyre több hírt, adatot közvetít felénk, mellyel megnehezíti döntéseinket. A kreatív gondolkodás, a tudásmenedzsment, a csoportos döntéshozatal mind az emberi döntés hatékonyságának sarokkövévé vált. Zoltayné Paprika Zita könyve igen nagy mértékben járul hozzá e fontos kérdés kezeléséhez." Willem J. van der Vegt, Business Development Director,... Tovább

Tartalom

Előszó a második kiadáshoz 13
1. A problémamegoldás elmélete 15
Bevezetés 17
A problémamegoldás lényege 19
A problémák osztályozása 20
A problémák felismerése 24
A problémák időbeni fejlődése 27
A rendszerszemléletű problémafelfogás néhány következménye 28
A lehetséges társadalmi problémák köre 29
A társadalmi problémák megoldásának hatékonysága 32
A bizonytalanság, .i komplexitás és az időtényező szerepe
.i tudományos problémamegoldásban 36
Problémamegoldás és döntéshozatal 38
A problémák típusai 41
A problémamegoldás résztvevői 42
A döntéshozatal szintjei 45
A döntéshozatal módszerei 47
A döntéshozatal fázisai 48
Összegzés 48
2. Döntéselméleti felfogásmódok, irányzatok 51
Bevezetés 53
A döntéselmélet interdiszciplináris kerete 54
Döntéselméleti közelítésmódok 5(3
A filozófiai közelítésmód 56
A közgazdasági közelítésmód 57
Az adminisztratív modell 62
A Skinner-féle modell 63
A fokozatos hozadék modellje 65
A szemeteskosár döntési modell 67
Az optimális és a kielégítő döntések elmélete 69
Normatív és leíró döntéselméleti irányzatok 72
A racionális viselkedés jellemzői 74
A racionalitás axiómái 74
A racionalitás pszichológiai elemzése 73
Az egyéni döntéshozatal modelljei 79
A szervezeti döntéshozatal modelljei 80
Összegzés 83
3. A korlátozott racionalitás elmélete 85
Bevezetés 87
A korlátozott racionalitás megnyilvánulása 88
Az alternatívák szekvenciális kezelése 88
Heurisztikák alkalmazása 89
A döntéshozók által elkövethető klasszikus hibák
- a heurisztikák csapdái 89
Kielégítésre törekvés 91
161 és rosszul strukturált döntési helyzetek 92
Az emberi információfeldolgozás korlátai 95
Kognitív korlátok az információk befogadásakor 100
Kognitív korlátok az információk felhasználásakor 101
Stratégiák az információkorlátok lebontásához 101
Stratégiai elöntések 103
A stratégiai döntéshozatal folyamata 106
A stratégiai döntések dinamikája 114
Az inkrementalizmus 116
Egyéb racionalitásfogalmak 118
Formális racionalitás 118
Szubsztantív racionalitás 119
Procedurális racionalitás 119
Célracionalitás és értékracionalitás 121
Gazdasági racionalitás 327
Társadalmi racionalitás 122
A pesszimisták és az optimisták álláspontja a racionalitásról 123
Összegzés 125
4. A kreatív döntéshozatal 127
Bevezetés 129
A paradigmákról 131
Kreativitás 132
Nem kreatív döntéselméleti módszerek 135
Problémamegoldás 136
Dedukció 136
Indukció 136
Tanulás 137
Imitáció 137
„Próba szerencse" 137
Heurisztikák 138
A kreativitás rejtett mechanizmusai 138
A módszerelvhez tartozó technikák 139
A memóriaelv irányzatai 140
A mágia szerepe a kreativitásban 141
A véletlen szerepe 141
Kreatív képességek 142
A döntéshozatali folyamat és a kreatív képességek kapcsolata
Logikus és intuitív problémamegoldók 152
Néhány alapvető gondolkodási folyamat 153
Általános/egyedi 153
Előrevetítés 154
Figyelemirányítás 154
Felismerés és illesztés 155
Elmozdulás és választás 155
A kreatív folyamat 155
Kreatív ötletek generálása 158
Kreatív folyamatok és módszerek 158
A szisztematikus gondolkodás 160
Összegzés 164
5. A döntéshozatal pszichológiája 165
Bevezetés 167
A racionalitás kérdése 170
Helyes ítéleteket alkotunk-e a világról? 173
A szelektív percepció 173
A motiváció szerepe a valóság eltorzításában 174
A memória, a sztereotípiák és a sémák szerepe, valamint
a kontextus hatása 175
A kognitív disszonancia 176
Az okság és az együttes előfordulás megítélése 177
A valószínűség normatív és leíró elmélete 181
A valószínűség három felfogása 181
A valószínűségi ítéletek természete 182
Heurisztikák 184
A reprezentativitási heurisztika 185
A hozzáférhetőségi heurisztika 187
A rögzítési és kiigazítási heurisztika 188
A visszatekintő torzítás 1S9
A túlzott magabiztosság és a kalibráció 190
A hasznosság értékelésének korlátai 192
A ..közös tényezők kiejtése" szabály megsértése 19.3
A tranzitivitás szabályának megsértése 195
Az invariancia szabályának megsértése:
a preferencia megfordulása 196
Alternatív döntési modellek 197
A lehetőségelmélet 197
A hasznosság kezelése 200
További példák a lehetőségelmélet gyakorlati alkalmazására 201
A megbánáselmélet 203
Többkritériumos döntések 204
Az idő szerepe a döntésekben 205
Összegzés 207
6. Tudásmenedzsment 213
Bevezetés 215
A tudás és a tudásmenedzsment előtérbe kerülésének okai 217
A tudás meghatározása 220
Tudástípusok, kategóriák, dimenziók 223
A tudás megragadhatósága 223
A tudás szintjei 226
A tudás irányultsága 227
A tudás típusai: egy integráló modell 229
Tudásmenedzsment-tevékenységek és -folyamatok 230
Általános kérdések a szervezeti tudásbázis kapcsán 230
A tudásmenedzsment alapfolyamatai 232
A tudásmenedzsment kapcsolata a stratégiával,
a struktúrával és a kultúrával 234
Stratégia 234
Struktúra 23S
Szervezeti kultúra 239
A tudásmenedzsment és a döntéshozatal 241
A döntéshozatal támogatása 241
Döntéstámogatás és a szervezeti kontextus 244
A tudásmenedzsment és a döntéshozatal összekapcsolása 244
A tudásmenedzsment hozzájárulása
a problémaazonosításhoz 246
A tudásmenedzsment szerepe a tervezés fázisában 247
A különböző döntéshozatali módokhoz szükséges tudás 248
A folyamattudás szükségessége a döntési tevékenységekben 250
Összegzés 252
7. A csoportos döntéshozatal 255
Bevezetés 257
A csoport körvonala 259
A csoportviselkedés elméletei 260
A csoportnormák és a konformitás 265
A csoportszerkezet 268
A csoportok osztályozása 268
Csoporton belüli kapcsolatok 270
A csoport mérete 270
Csoportkommunikáció 272
A hatékony csoport jellemzői 275
A csoportos döntéshozatal perspektívái 277
Elvi lehetőségek 27S
Gyakorlati tapasztalatok 281
A csoportos döntéshozatal jellemzői 282
A csoporttagság esetei 253
Csoportos döntéshozatali technikák 286
Homogén és heterogén csoportok 291
Groupthink 293
A csoportos és az egyéni döntéshozatal 294
Összegzés 298
8. Konfliktuselmélet 302
Bevezetés 303
A konfliktusok jellemzői és okai 304
A tárgyalás 308
A tárgyalások fajtái 309
A tárgyalási folyamat döntéselméleti közelítése 314
Tárgyalási praktikák 327
A tárgyalást kiegészítő konfliktuskezelő technikák 318
Játszmák 322
Példák kétszemélyes játszmákra 324
A fogolydilemma 324
A nemek harca 325
Vezérürü játék 327
Gyáva nyúl játék 328
Konfliktusok a csoportos döntéshozatal során 329
Összegzés 332
9. Társadalmi döntések 3.33
Bevezetés 335
A társadalmi döntések elméletei 336
A társadalmi döntések elméletének fejlődése 337
Az alkotmányos választás elméletének alapvető kérdései 340
Az egyéni preferenciák, érdekek aggregalásának problémája 341
A kollektív cselekvések problematikája 342
A fogolydilemma 346
A szavazással összefüggő problémák 351
A racionális távolmaradás elmélete 352
A racionális tájékozatlanság elmélete 354
Az Arrow-féle tehetetlenségi tétel 356
A normatív társadalomelméletek (social choice)
alapvető kérdésfeltevései 360
Sen paretói libertárius tehetetlenségi tétele 365
A társadalmi döntések klasszikus elméletét ért kritikák 373
Összegzés 377
10. Kultúra és döntéselmélet 379
Bevezetés 381
A kultúra és a szervezeti magatartás közötti kapcsolat 352
A kultúra fogalma 384
A kultúra hatása a döntéshozatalra 390
Néhány alapfogalom tisztázása 390
A döntéshozatal mint kultúramentes, illetve kulturálisán
befolyásolt folyamat 391
A döntéshozatali részfolyamatok kulturális sajátosságai 392
Problémafelismerés 392
Információgyűjtés 394
Alternatívák előállítása 397
Választás 39S
Megvalósítás 401
Interkulturális együttműködések 404
Összegzés 407
11. Döntések és etika 409
Bevezetés 411
Alapfogalmak 412
Alkalmazott etika 413
Normatív és leíró etikai modellek 415
A morálfilozófia elméletei 415
Az etika hagyományai 415
Morális pluralizmus 418
A döntések következményeinek érintettjei 418
Az elmélet eredete 419
A/ elmélet mondanivalója 419
Az elmélet leíró és normatív szintje 420
Stakeholder döntési módszertan 420
Az etikai szempontokat tartalmazó döntéshozatal
leíró modellje 422
Egyéni különbségek 423
Komplex döntési motívumok:
Etzioni szocioökonómiai döntéselmélete 425
A döntést befolyásoló szervezeti tényezők:
struktúra és kultúra 428
A szervezeti struktúra és az etika kapcsolatáról 429
Morális érzékenység 438
A kognitív morális fejlődés modellje 439
Normatív etikai döntéshozatali modellek 442
A felelős döntéshozatal modellje 442
Mesterséges döntéshozatal és mesterséges etika 443
Összegzés 446
12. Kockázat 447
Bevezetés 449
A kockázat definíciói 454
Technikai közelítések 455
Közgazdasági közelítések 458
Pszichológiai közelítések 460
A kockázat szociológiai és antropológiai közelítései 467
A kockázat különféle közelítéseinek összeegyeztetése 472
Kísérlet a különféle társadalomtudományi közelítések
integrálására: a kockázat társadalmi felerősítésmodellje 472
A kockázatokkal összefüggő társadalmi konfliktusok 473
A konfliktusok okai és kezelése 474
A társadalmi részvétel szerepe a konfliktusok megelőzésében 476
A kockázatok kommunikációja 478
A kockázatkommunikációs kampány előkészítése 479
A kommunikációs kampány megtervezése 480
A kockázatkommunkációs kampány értékelése 482
Összegzés 483
13. A döntéselmélet módszertana 485
Bevezetés 487
A döntéselmélet módszertani előfeltevései 488
Normatív és leíró rendezőmodellek 492
A normatív rendezőmodell 492
A leíró rendezőmodell 493
A normatív döntéselmélet kvantitatív módszerei 494
Bizonytalanság mellett hozott döntések
klasszikus módszerei 495
A bizonytalansági szituációk klasszikus döntési szabályai 498
A várható hasznosság elmélete 516
Döntési fák 522
Játékelmélet 527
A leíró rendezőmodell jellemzői 530
A normatív és leíró rendezőmodellek értékelése 536
A több szempontos döntési módszerek elmélete 537
A több szempontos döntések folyamata és problémái 538
Az utilitás meghatározásának alapmódszerei 543
Az alternatívák utilitásának meghatározására
szolgáló modellek 545
A modellek összehasonlítása és megválasztása 552
Összegzés 553
Irodalomjegyzék 555
Tárgy- és névmutató 587

Zoltayné Paprika Zita

Zoltayné Paprika Zita műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Zoltayné Paprika Zita könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem