Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

957.156

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításigAZ 50 LEGJOBB SZÉPIRODALMI KÖNYV NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


Általános információk

Jelen akciót az Antikvárium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező).

Az Antikvárium.hu Kft. adatai az alábbiak:
Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29.
Cégjegyzékszám: 06-09-018051
Adószám: 23699261-2-06
Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833
E-mail: info@antikvarium.hu
Honlap: www.antikvarium.hu
Az akcióra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a továbbiakban Akciós szabályzat).


Az akció definíciója

Az 50 legjobb szépirodalmi könyv nyereményjáték keretein belül az Antikvárium.hu oldalán regisztrált felhasználóknak lehetőségük van leadni szavazatukat a www.antikvarium.hu/szepirodalmi-unnep/50-legjobb-konyv oldal listájában megjelenő könyvekre, az oldalon található útmutatás alapján. Minden felhasználó, aki érvényes szavazatot adott le, részt vesz a 3 db könyvcsomag sorsolásában.

A nyereményjáték időtartama

Az 50 legjobb szépirodalmi könyv nyereményjáték 2022. március 21. – 2022. április 24-ig tart. A határidőn túl leadott szavazatokat nem áll módunkban figyelembe venni a sorsoláskor.

A nyereményjátékban részt vevő személyek

A nyereményjátékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évesnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat szerinti kizárás. Kizárt a játékból a játék szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Játékosnak adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

Résztvevők

A sorsolásban azon regisztrált felhasználók vesznek részt, akik 2022. 03. 21. és 04.24. között érvényes szavazatot adtak le valamely könyvre a www.antikvarium.hu/szepirodalmi-unnep/50-legjobb-konyv oldalon. Egy felhasználó csak egyszer szavazhat, utólag nem módosíthatja a leadott szavazatát. A Játékosok közül a Szervező a „Nyeremények” pontban meghatározottak alapján kihirdet 3 nyertest. A Játékosok a játékban történő részvétellel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) közzétehesse a Facebook-/ Instagram weboldalán.

Nyeremények

A nyereményjáték során az érvényes szavazatot leadók között kisorsolásra kerül 3 db könyvcsomag, melyek mindegyike tartalmaz egy-egy példányt a ranglista első öt helyezettjéből. A ranglista a felhasználók által leadott szavazatok alapján jön létre, így annak sorrendjét alakítani nem áll módunkban.

Nyertes kiválasztása és sorsolása

A sorsolásra 2022. április 26-án kerül sor a random.org segítségével.

Nyertesek értesítése

A nyertest az általa regisztráláskor használt e-mail címen értesítjük, 2022. 04. 26. és 2022. 05. 13. között. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után a Szervező köteles pótnyertest hirdetni.

Adófizetés és egyéb költségek

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

Nyeremények átvétele

A nyereményeket postázzuk, melynek költségeit cégünk állja.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Szervező fenntartja a jogot, hogy készlethiány vagy egyéb technikai jellegű probléma esetén módosítsa a nyeremény könyvcsomag tartalmát.

A Szervező jogai

Az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Antikvárium.hu honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. Az Antikvárium.hu fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az Antikvárium.hu (Antikvárium.hu Kft.) a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Nyereményjátékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Nyereményjáték hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: · az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Nyereményjátékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg; · a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a "https://www.antikvarium.hu/” weboldalon; · a Nyereményjáték során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja; · a Játékos külön hozzájárulása esetén a Szervező a Nyereményjáték során megszerzett e-mail címre a nyereményt biztosító hírlevelet küldjön; · A válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig. · A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy e-mail küldésével az info@antikvarium.hu e-mail címre lehet. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező és a Lebonyolító szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az info@antikvarium.hu e-mail címre, vagy a Szervező, illetve a Lebonyolító címére küldött postai levélben. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező és a Lebonyolító a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Nyereményjátékban résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A nyereményjáték szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jogot a nyereményjáték szabályzat módosítására. Amennyiben a nyereményjáték szabályzatot módosítjuk, akkor arról előzetesen e-mailben küldött értesítésben tájékoztatjuk. Ha a tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, úgy módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben a tájékoztató e-mailt követően módosítja, vagy visszavonja azt, akkor jelen nyereményjáték szabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.