Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.508

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalom története I.

Középiskolák s tanítóképző intézetek használatára - A legrégibb kortól Kisfaludy Károlyig

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E könyv a középiskolai tanítás új terve szerint készült: első kötete a középiskolák VII-dik, második kötete pedig a középiskolák VIII-dik osztálya számára; de a tanítóképző intézetek is... Tovább

Előszó

E könyv a középiskolai tanítás új terve szerint készült: első kötete a középiskolák VII-dik, második kötete pedig a középiskolák VIII-dik osztálya számára; de a tanítóképző intézetek is használhatják. Ezért terjedelmesebb is, mint a legtöbb eddigi kézikönyv: egyrészt, mert valamivel bővebben tárgyaltam a nemzeti szellem maradandó becsű kifejezéseit, a jelesebb műveket, amelyek koruk eszmevilágát leginkább visszatükröztetik, vagy más szempontból értékesek; másrészt, mert arra törekedtem, hogy kivált a régi irodalomból - melynek termékeihez úgyis nehezen jutnak a tanulók s többnyire csak az irodalomtörténeti kézikönyvek olvasmányaira szorúlnak - minden fontosabb műből adjak egy-egy jellemző mutatványt, amelyből a tanúló fogalmat szerezhet az illető mű tartalmáról, szerkezetéről s nyelvi előadásáról. Jóformán egyetlen íróról sem szólok, ha müveiből jellemző mutatványt nem nyújthatok, aminek nem szükséges itt bővebb okát adnom.
Emellett szoros kapcsolatba iparkodtam hozni az olvasmányokat az elméleti résszel Több évi tapasztalás átszűrődött eredménye érleltette meg velem az irodalomtörténet tanításának ezt az inducti módszerét, amelytől talán e tárgy tanításának nagyobb sikerét remélhetjük. Az olvasmányokat mindig előre bocsátottam s ezek alapján foglaltam össze a levonható elméleti részt. Sőt amennyire csak lehetett; az egyes írókat, az egyes műveket is a példáúl olvasott részekből ügyekeztem jellemezni - lehető röviden és a már megállapodott esztétikai és irodalomtörténeti vélemények alapján. E végből a nagyobb epikai és drámai művek tartalmát is úgy állítottam össze, hogy a példáúl adott olvasmány a kivonattal együtt mintegy az egész mű tartalmát pótolja s egyszersmind elmélkedésre serkentsen.
Tárgyi és paedagógiai szempontból egyaránt kívánatosnak véltem a jelesebb íróknak kissé bővebb életrajzát s az egyes korok jellemző adatainak a tanúit részek utáni összefoglalását, amelyet a tanár a szükséghez képest bővíthet is. Tekintettel voltam itt az európai általános eszmeáramlatokra s nemzeti életünk korszakalkotó eseményeire, amennyiben ezeknek hatása az irodalomban visszatükröződik. Vissza

Tartalom

Bevezetés.
I. Az irodalom és történetének fogalma. 1. Célunk. -
2. Az irodalom fogalma.-3. Az irodalomtörténet fogalma .1-3
II. A magyar irodalomtörténet korszakai, 4.
Az irodalomtörténet
korszakai ...3-4
ELSŐ RÉSZ.
A RÉGI MAGYAR IRODALOM.
Első fejezet.
Hősi mondák kora. 1. A
magyarnemzet származása; nyelvünk rokonsága. - 2. Ős műveltség 7-12
Az ős magyarok költészete. 3. Hun és magyar mondák. - 4. A
hun-magyar mondakör.
- 5. A nemzeti mondák
másik ága. - 6. A nemzeti mondák költői
alakja 12-21
Második fejezet.
A keresztény közép-kor
(1001-1526). 1. Politikai állapot. - 2. Közműveltség 21-27
A keresztény közép-kor
irodalma. 3. Irodalmunk
két iránya 27
A) A középkori nemzeti költészet maradványai.
4. A mondaköltészet. -
5. Históriás énekek. -
6. Középkori nemzeti
lyra 27-44
B) Egyházi irodalom.
7. Néhány magyar szó a
régi oklevelekből. -
8. A magyar nyelvemlékek. - 9. Bibliafordítások. -10. Legendák. -
11. Példák. -12. Vallásos lyra. - 13. Drámai
költészet. Mysteriumdráma. - 14. Az újkori
dráma első nyomai. -
15. A középkori vallásos
költészet forrása. - 16.
A régi magyar nyelv
sajátságai. - 17.
Összefoglalás . .44-77
A renaissance. 18. Az irodalmi hatás. - 19. A
képzőművészet hatása . 77-85
Harmadik fejezet.
A hitújítás kora (1526-
1606). 1. Politikai állapot. - 2. Közműveltség 85-88
A hitújítás korának irodalma. 3. Az irodalom
általános jellege . . , 88
A) Egyházi irodalom.
4. Bibliafordítás. - 5. Hitviták és egyházi beszédek.
6. A vallásos
lyra. - 7. Feddő versek.
- 8. Bibliai epika . . 88-110
B) Világi irodalom.
9. Virágének. - 10. Balassa Bálint élete. -
11. Balassa Bálint költészete 110-126
12. Epikai költészet. -
13. Mondai tárgyú el-
beszélések,
14. Krónikás énekek. Tinódi
Sebestyén. -15. Regényes elbeszélések vagy
szép históriák. -16. A
tanító mese és művelői . 126-149
17. Protestáns iskolai
dráma. - 18. Comoedia
Balassi Menyhárt árúltatásáról 149-157
19. A prózai elbeszélés.-
20. Történelmi próza. -
21. Összefoglalás . 157-162
Negyedik fejezet.
A katholikus visszahatás
kora (1606-1711). 1.
Politikai állapot. - 2.
Közműveltség . . .163-165
A) Vallási irodalom.
3. Pázmány Péter élete.-
4. Pázmány művei. -
5. Káldi György. - 6.
Vallási viták . . .166-182
7. Szenczi Molnár Albert.
- 8. Geleji Katona István. - 9. Énekköltészet 182-195
B) Világi irodalom.
10. Lyrai költészet. Rimay
János. - 11. E kor többi
lyraiköltői; virágénekek 195-204
12. Drámai költészet . . 204-206
Epikai költészet.
13. Zrinyi Miklós gr. élete,
- 14. Zrinyi Miklós
művei 206-218
15. Gyöngyösy István. -
16. Kisebb epikusok . 218-227
17. A kuruc kor költészete 227-236
Prózai műfajok.
18. Elbeszélés. Haller János. - 19. Történetírás.
- 20. Bölcseleti értekezés. Apáczai Cseri János. - 21. Nyelvtudomány. - 22. Összefoglalás
236-245
Ötödik fejezet.
A nemzeti szellem kimerűltségének korszaka
(1711-1772). 1. Politi-
kai állapot. - 2. Közműveltség- 245-247
3. Lyra. Rádai Pál. Faludi
Ferenc. Amade László b.
- 4. Epika. -5. Dráma 247-255
Széppróza. 6. Zágoni
Mikes Kelemen. - 7.
Faludi Ferenc. - 8. Történeti és értekező próza.
- 9. Az irodalomtörténet első művelői. -10.
Összefoglalás. . . 256-275
MÁSODIK RÉSZ.
AZ ÚJ MAGYAR IRODALOM.
Első fejezet.
Az irodalmi megújhodás
kora(1772-1820.) 1. Politikai állapot. -2. Közműveltség 278-283
3. Irodalmi irányok . .283
I. A franciás irány. 4.
Előzmények. -5. Orczy
Lőrinc b. - 6. Bessenyey György. - 7.
Báróczy Sándor. - 8.
Barcsay Ábrahám. -
9. Ányos Pál. -10. Péczeli József 284-304
II. A klasszikus irány.
11. A klasszikus irány
előzményei. -12. Virág
Benedek 305-310
III. A régi magyar költői
irány folytatói. 13. Dugonics András. - 14.
Gvadányi József gr.-
15. Pálóczi Horváth
Adám. - 16. Kónyi János és mások
17. A debreceni kör 311-326
IV. Egyeztetők. 18. Ráday
Gedeon. -19. Verseghy
Ferenc. -20. Bacsányi
János. - 21. Szentjóbi
Szabó László. - 22.
Dayka Gábor. - 23.
Csokonai Vitéz Mihály . 326-349
V. Az önállóak. 24. Kármán
József. - 25. Kisfaludy
Sándor 349-365
VI. A magyar nyelv mívelése. Révai Miklós. 26.
Előzmények. - 27. Révai Miklós. - Verseghy
Ferenc, mint nyelvész 366-369
VII. Kazinczy Ferenc. 28.
Kazinczy Ferenc élete.
- 29. Kazinczy működésének főbb irányai . 369-385
VIII. A nyelvújítás; Kazinczy és követői. 30.
Előzmények. - 31. Kazinczy mint nyelvújító.
- 32. A nyelvújítás
módjai 389-397
IX. A klasszikus irány
fejlődése. 33. Berzsenyi
Dániel 397-405
X. A Kazinczy követői. -
Kölcsey Ferenc. 34. Kis
János. - 35. Döbrentei
Gábor. - 36. Szemere
Pál. - 37. Vitkovics
Mihály; a Keszthelyi
Helikon. - 38. Kölcsey
Ferenc élete és költészete. - 39. Kölcsey
politikai és szónoki
pályája 405-422
XI. Értekező és törté-
nelmi próza. 40. Értekezések. - 41. A történelmi próza. - 42.
Összefoglalás .422-428
Olvasmányok.
ELSŐ RÉSZ.
A RÉGI MAGYAR IRODALOM.
Első fejezet.
Hősi mondák kora. Az ősmagyarok költészete:
a) Csaba és Aladár harcai; a
hunok veszte. (A Képes
Krónikából.) 12
b) Árpád és Zalán készülődése
és csatája. (III. Béla király
jegyzője művéből.) 13
Arany János véleménye
naiv eposzunkról ... 18
Második fejezet.
A keresztény közép-kor (1001
-1526).
A) A középkori nemzeti költészet maradványai.
a) A Csanád-monda. (Sz. Gellért, legendájából) 28
b) Salamon harca Gézával és
Lászlóval. (A Képes Krónikából.) 29
Históriás énekek.
a) Ének Pannónia megvételéről 31
b) Szabács viadala 34
Középkori nemzeti lyra.
1. Ének a szent jobb kézhez . 38
2. Ének Sz. László királyról . 38
3. Pesti gyermekek útcai éneke
(1458) 39
4. Siralomének Both János
veszedelmén 40
5. Emlékdal Mátyás király
halálára 40
6. Vásárhelyi András éneke
Szűz Máriához 41
7. Apáti Ferenc feddő éneke . 42
Gyulai Pál: A középkori magyar lyra. . . 43
B) Egyházi irodalom.
A magyar nyelvemlékek.
a) A Halotti Beszéd és könyörgés 45
b) A Gyulafehérvári Glosszák 50
c) A Königsbergi Töredék. (I.
és II. rész.) 52
Bibliafordítások.
a) Eszter könyvének I. fejezete
(a Bécsi codexből) . . 55
b) János evangeliomának kezdete (a Müncheni codexből) 56
c) A 138-dik zsoltár (az Aporcodexből) 56
Legendák.
a) Assizi Sz. Ferenc életéből
(az Ehrenfeld-codexből) 57
b) Szent Margit életéből (a
Margit-legendából): 1.
Sz. Margit kolostori élete. -
2. Sz. Margit halála és temetése. - 3. Sz. Margit csodatétele 58-61
c) Szent Katalin legendája. Cl.
Christus ad Katharinam. -
CII. Educitur virgo de carcere 63
Példák.
Szent Barlaám élete 65
Beöthy Zsolt: A középkori kolostori élet ... 66
Vallásos lyra.
a) Ave Salutis Hostia ... 69
b) Szent Bernát hymnusai a
felfeszitett Krisztushoz. I., II. 69
Az újkori dráma első nyomai.
Dulcitius 72
Katona Lajos: Kolostori
irodalmunk forrásai . . 73
Riedl Frigyes: A magyar
renaissance 82
Harmadik fejezet.
A hitújítás kora (1526-1606).
A) Egyházi irodalom.
Bibliafordítás.
a) Komjáthi Benedek: Sz. Pál
leveleiből. I. 88
b) Erdősi Sylvester János: Az
Uj-Testamentom ajánlása . 90
e) Pesti Gábor: Uj Testamentum, Sz. Lukács evang. 16.
rész 91
d) Károli Gáspár: A vizsolyi
bibliából, Pál apostol Rómába
írt levele, XII. rész ... 91
Hitviták és egyházi beszédek.
a) Ozorai Imre: „De Christo et
eius ecclesia" c. művéből . 93
b) Melius Juhász Péter: Sz.
János titkos jelenése magyarázatából 94
c) Dávid Ferenc egyik beszédéből 94
d) Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okai I. és III. részéből 95
e) Telegdy Miklós: Sz. István
napjára mondott beszédéből 96
A vallásos lyra.
a) Batízi András: Pinkesd
innepire 99
b) Szkaricza Máté: Erős várunk
nekünk az Isten 100
c) Névtelen: Dies irae . . .101
d) Szegedi Kis István : A magyaroknak siralmas éneke a
tatárrablásról 101
e) Farkas András: A zsidó és
magyar nemzetrűl . . . .102
f) Névtelen: Az Magyarország
siralma 104
Feddő versek.
Szkhárosi Horváth András: Az
átokról 106
Bibliai epika.
Batízi András: Az istenfélő
Zsuzsánna asszonynak históriája 109
B) Világi irodalom.
Virágének.
a) Zsúpra agg nő 110
b) Adhortatio mulierum . .111
c) Házasok éneki . . . 112
d) Divényi Mehmed: Magyar
türki 114
Balassa Bálint költészete
1. Psalm 42 117
2. Könyörög Istennek .118
3. Valedicit Patriae, . .119
4. In laudem confiniorum 120
5. Hogy Júliára talála,
köszöne néki . . .121
6. Borivóknak való . .121
7. A darvaknak szól . . .122
8. Boldogtalan vagyok . . .123
Túri György éneke 125
Epikai költészet.
Mondai tárgyú elbeszélések: a) Szendrei névtelen: Szilágyi Mihály és
Hajmási László históriája . 127
b) Ilosvai Selymes Péter: a
Toldi-mondából 130
Krónikás énekek: Tinódi
Sebestyén: Prini Péternek,
Majlát Istvánnak és Terek
Bálintnak fogságokról . . 133
Szép históriák,
a) Gergei Albert: História egy
Argirus nevű királyfiról . 139
b) Az Béla királyrul való és
az Bankó leányáról . . . 143
c) Euryalus és Lucretia . . 145
Tanító mesék.
a) Pesti Gábor: 1. Az oroszlánról, szamárról és rókáról . 146
2. A farkasról és daruról . 146
b) Heltai Gáspár: 1. A kesseléről, varjúról és csigáról . . 147
2. A rókáról és esztrágról . 148
Protestáns iskolai dráma.
Sztárai Mihály: Az igaz papságnak tíköre (V. felv.) . . .149
Comoedia Balassi Menyhárt
árúltatásáról (IV. rész) . . 152
Prózai elbeszélés.
a) Poncianus históriája: Első
hasonlatossága az császárnénak az fáról 157
b) Salamon királynak . . . Markalffal való tréfa beszédeknek
könyvéből 159
Történelmi próza.
Mindszenthi Gábor: János király utolsó napjaiból . . .160
Negyedik fejezet.
A katholikus visszahatás kora
(1606-1711).
A) Vallási irodalom.
Pázmány Péter:
1. Felelet Magyari Istvánnak
(VI. r.) 168
2. A Kalauz előszava. . .170
3. Mint kell a fiaknak tisztelni szüléjeket . . . .171
Fraknói Vilmos: Pázmány
P. mint szónok 177
Káldi György:
a) A biblia fordításából. Márk
IV. 1-16. vers . . . .179
b) Vitairatából 180
Szenczi Molnár Albert:
a) III. b) XLII. c) XC. zsoltárai 183
d) Kálvin institutiói fordításából (az I. könyv 6. része) 186
Geleji Katona István:
Mutasd mi hozzánk, Úristen... 189
A Magyar Grammatikácska
előszava 189
Énekek:
a) Szent István királyhoz . .191
b) A Boldog szűz Máriához . 192
Thoroczkay Máté énekes
könyvéből: Vasárnapi fohász 193
Petki János éneke 193
A szombatos énekeskönyvekből :
Könyörgés 194
B) Világi irodalom.
Lyrai költészet.
Rimay János: 1. Örülhetne
szívem 196.
2. A magyar nemzetnek romlott állapotjáról . : . . 196
3. Az idő ósága 197
Beniczky Péter: A kívánatos
kikeletnek gyönyörűségéről 198
Példabeszédei (75. 99 . 202
Koháry István gr.: Az rab vasat
penget 200
Petrőczy Kata Szidónia: Sebes
árvizeknek 200
Virágénekek. 1-3 201
Drámai költészet.
a) A Névtelen Comico-tragoe diájából 205
b) Felvinczy György Comicotragoediájából 206
Epikai költészet.
Zrínyi Miklós gr. Szigeti Veszedelem c. eposza: I. ének
7. versszakától. - A 11. ének
78. versszakától végig. -
Az V. ének 24-26. versszakai , 210-215
A török Áfium bevezetéséből 216
Gyöngyösi István: a) A Murányi Venus II. részéből . 219
b) Kemény János emlékezetéből 221
c) Az ki régen fegyvert fogott
hazájáért... Zrínyi Ilona . 222
Arany János: Gyöngyösi
István írói arcképe . . . 223
Liszthy László: A Magyar
Mársból 227
A kuruc kor költészete.
1. Most jöttem Erdélyből . . 227
2. Kuruc tábori dal ... . 229
3. Kibujdosó kurucok éneke . 229
4. Tatárrabságban levő erdélyiek dala 230
5. Nyalka kuruc 231
6. A kölesdi harcról 232
7. Bezerédi nótája 232
8. A Rákóczi-nóta 233
Prózai műfajok.
Haller János: A Hármas Istóriából (A fösvénység sokakat
megvakít) 237
Szalárdi János: Siralmas Krónika (II. könyv I. része) . . 238
Apáczai Cseri János: A magyar
encyclopedia bevezetéséből . 242
Ötödik fejezet.
A nemzeti szellem kimerültségének korszaka {1711-
1772).
Lyra.
a) Rádai Pál: A szeretetről . 247
b) Faludi Ferenc: 1. A forgandó szerencse 248
2. A szerencse 249
3. Tarka madár 249
c) Amadé László b.:
1. Ah már egyszer engeszteld meg 250
2. Már gondolok szíveddel . 251
3. Én angyalkám . . . .251
4. Katonaének 252
Dráma.
Illei János: Tornyos Péter előverse 254
Széppróza.
Mikes Kelemen levelei: I.
XVI. XXXVII. CCVII.
Faludi Ferenc:
1. A nemes asszony c. művéből 262
2. A Nemes Urfi-ból . . .263
3. Az Udvari ember IX. maximája 264
4. A Szent ember 2. századából 265
Beöthy Zsolt: Faludi
Ferenc mint stilista . .266
Történeti próza.
Cserey Mihály: Teleki békét
köt Caraffával 268
Apor Péter b.: Az vendégségről és ebédről és vacsoráról 270
Bod Péter: Apáczai Cseri János 273
MÁSODIK RÉSZ.
AZ ÚJ MAGYAR IRODALOM.
Első fejezet.
Az irodalmi megújhodás kora
(1772-1820).
A franciás irány.
Orczy Lőrinc:
1. A bugaci csárdának tiszteletére 285
2. Hívságok megvetéséről .286
Bessenyey György:
1. Ágis tragoediája. IV. felv.
5. jel. . . 288
2. Barcsay Ábrahámnak 291
3. A természet világából:
Gyermekkor 292
4. Magyarság (bevezetése) .293
Beöthy Zsolt: A testőrírók törekvései . . .294
Báróczy Sándor:
A két szerencsétlenek (Marmontel ford.) 298
Levele Kazinczyhoz 1785.
júl. 15 300
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése 300
Ányos Pál:
1. Egy hív szívnek kedvese
sírja felett való panaszi . 302
2. Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 302
Péczeli József: Király és kapás 303
A klasszikus irány.
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 305
Révai Miklós:
1. A lélek halhatatlansága .306
2. Rózsavirágon niegilletődött
szeretők 307
Rájnis József: Epigrammák
(1-2) . . . . 307
Virág Benedek :
1. Változás 309
2. Sándor Leopold kir. herceg palatinus emlékezete 309
3. A Músához 310
A régi magyar költői
irány folytatói.
Dugonics András: Etelka (1.
könyv, 4. szakasz hatodik
része) 311
Gvadányi József gr.: Egy falusi
nótárius (VII. része) . . .314
Széchy Károly: A „peleskei nótárius" népszerűségének okairól 319
Pálóczi Horváth Ádám. 1, A
Hunniász (V. rész. 140 - 145.
versszaka) 322
Lyrai művei: 2. Vidúlás. . 322
3. Sári rózsám, hová mégy 323
4. Kazinczy Iphigenia halálára 323
Földi János: Enyim Juliska . 324
Fazekas Mihály: A „Ludas
Matyi" vége 325
Egyeztetők.
Ráday Gedeon :
Török ifjú éneke 326
Az Aeneis fordításából . . 327
Verseghy Ferenc:
1. Klárikámhoz 328
2. Lilla 328
Bacsányi János:
1. A franciaországi változásokra 330
2. Tűnődés 330
3. Gyötrődés 331
4. Egy szerencsétlen ifjú sírjánál 331
Szentjóbi Szabó László:
1. A sírhalom 332
2. Az együgyű paraszt . . 333
Dayka Gábor:
1. Titkos bú 334
2. A rettenetes éj ... . 334
3. Az esztendő első napján 335
Csokonai Vitéz Mihály:
1. Az eleven rózsához . . 336
2. Az estvéhez 337
3. A reményhez 338
4. A tihanyi echóhoz . . . 339
5. Magánossághoz 340
6. Földi sírhalma fölött. .341
7. Miért ne innánk ? . . . 342
8. Szegény Zsuzsi a táborozáskor 342
9. A Dorottya (II. III. könyvéből) . 343
10. A lélek halhatatlansága (I. r.) 347
Az önállóak.
Kármán József:
1. A nemzet csinosodása . 350
2. A Fanni hagyományai (I.
XI. XXV. XLVII. fejezete) 354
Kisfaludy Sándor:
A Kesergő Szerelem (1., 7.,
27., 48., 57. dala). . . .358
A Boldog Szerelem (16.,35.,
46. dala) 359
A Somló (III. énekéből) . . 360
Heinrich Gusztáv:
Kisfaludy Sándor regéi. 363
Kazinczy Ferenc:
1. A kötés napja 374
2. Tusakodás 374
3. A szabad Erdély a török
elűzetése után . . . . 374
4. Vitkovics Mihályhoz . . 375
5. Epigrammák (a-h.) . . 376
6. Gessner Salamon idylljeiből: Daphnéhez . . . .377
7. Marmontel: A két szerencsétlen 378
8. Visszapillantás saját pályájára : 379
9. Levelei:
a) B. Prónay Lászlónak (1790. júl. 1.) 382
b) Cserey Farkasnak. (1805. március 31.) 383
c) Kisfaludy Károlynak(1820. márc. 29.) 386
Gyulai Pál: A nyelvújításról 395
A klasszikus irány fejlödése.
Berzsenyi Dániel:
1. Búcsúzás Kemenes-Aljától 397
2. A magyarokhoz . . .398
3. A felkölt nemességhez (I.) 399
4. A felkölt nemességhez (II.) 400
5. Felsőbükki Nagy Pálhoz 401
6. Wesselényi hamvaihoz .401
7. Fohászkodás 402
8. Eletphilosophia . . . .402
9. Levéltöredék barátnémhoz 403
Kazinczy követői:
Kis János: Hajósének . .406
Döbrentei Gábor: Huszárdal 407
Szemere Pál:
1. Emlékezet 408
2. Echo 408
3. Aratáskor 408
Vitkovics Mihály : Bácskai népdal 409
Kölcsey Ferenc:
1. Csolnakon . . 412
2. Rákos nymphájához . .412
3. Zrinyi dala . . . . .413
4. Vanitatum Vanitas . . .413
5. Szép Lenka 414
Szónoklatai:
A magyar nyelv ügyében . 416
Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett 419
Értekező és történelmi
próza.
Szeitz Leó : Az Igaz magyar
(első szakasza) 422
Horvát István : Nagy Lajos és
Mátyás védelmeztetése (előszavából) 425
Hasonmások:
1. Melléklet: Corvin - codex
címlapja (a szöveg 80. lapjához).
2. Melléklet: A Halotti Beszéd
és Könyörgés (a szöveg 45. lapjához).
1. A Gyulafehérvári Gloszszák 51
2. A Königsbergi Töredék
(I. II. része) 53
3. Komjáthi B. „Szent Pál
levelei" ford. egy lapja . 89
4. Erdősi Sylvester distichonai 90
5. Tinódi S. Krónikájából . 136
6. Pázmány P. Kalauzának címlapja . 175
7. Sz. Molnár Kálvin Institutiója ford. címlapja . . 187
8. Zrinyi M. gr. Adriai Tenger Syrenájának címlapja 209
9. II. Rákóczi F. levele Bercsényihez (1706. jul. 22.) 228
10. Kazinczy F. levele Kis
Jánoshoz. (1812. dec. 2.) 380
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem