A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

A magyar költészet remekei

Kisfaludy Károlytól napjainkig - Irodalomtörténeti segédkönyv a tanuló ifjuság és a művelt közönség számára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 424 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Szerkesztette és a Kisfaludy Károlytól napjainkig tartó korszak irodalomtörténetével ellátta Endrei Zalán. Nyomatta a Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Két saját szent bibliája van minden nemzetnek: a történelmének szent könyve és a kötészetének kincses kötete.
Van nekünk is mindkettőből.
Van szent történelmünk, van szépséges költészetünk. Az... Tovább

Előszó

Két saját szent bibliája van minden nemzetnek: a történelmének szent könyve és a kötészetének kincses kötete.
Van nekünk is mindkettőből.
Van szent történelmünk, van szépséges költészetünk. Az első a nemzeti önérzet, a kötelességtudás, a szilárd jellem tanítója, nevelője, a ki hol glóriával, hol szent vérrel irt sorokban hirdeti nemzet létünket, melyért munkálkodnunk, küzdenünk - és ha a balsors úgy kivánja - meghalnunk kell.
A második a lélek malasztja, mely megnemesíti ifjaink és leányaink lelkét, megszilárdítja a férfi szivét és gyönyörködtet mindeneket.
E másodikat nyujtjuk itt e könyvben. Kettős czél lebegett szemünk előtt, a mikor kiadtuk: Az irodalmi műveltség fejlesztése és a nemzeti érzés ápolása.
E másodikat nyujtjuk itt e könyvben. Kettős czél lebegett szemünk előtt, a mikor kiadtuk: Az irodalmi műveltség fejlesztése és a nemzeti érzés ápolása.
Csodás hazaszeretet buzog költőink ajakán s nem lehet az közönyös hazafi, a ki a mi költészetünk malasztjával él, a ki forgatja ezt a szent könyvet, «megérti és átal érzi!»
Napjainkban vád támad szüntelen, hogy halványul a nemzeti önérzet és egyre terjed a világpolgárság; ez ellen küzdenie kell valamennyi hazafinak, minden fegyverrel, melyet megragadhat.
E könyvvel is a küzdők sorába akarunk lépni és könnyen hozzáférhetővé teszszük mindenkinek a magyar költőket, a honszeretet hirdetőit, a lélek megnemesítőit.
Szolgáljon ez «A Régi Magyar Költészet Remekei» czimű munkámmal együtt segédkönyvül a magyar irodalomban való művelődéshez és eszközül a magyar nemzeti büszkeség-, a lelkesedni tudás- és a honszeretetnek öregbítésére.
Eredj utadra könyvecske, szolgáld czélodat és fogadjanak szivesen azok, a kik számára szerkesztettelek.
Endrei Zalán. Vissza

Tartalom

Kisfaludy Károly:
Honvágy5
Mohács6
A rákosi szántó8
Szülőföldem szép határa9
Az én babám9
Eprészleány9
Budai harczjáték13
Zuárd14
Karácsonyéj15
A bánkódó férj16
Katona József:
Bánk-bán-ból17
Fáy András:
Vigasztalás18
Hiradás19
Az asszony gyülölő19
Kölcsey Ferenc:
Hymnusz20
Rákos Nymfájához20
Zrinyi dala21
Intés22
Zrinyi második éneke22
Vanitatum vanitas23
Remény emlékezet24
Emléklapra24
Vágy25
Esti dal25
Hévnaptól26
Bordal26
A szabadsághoz26
Szép Lenka27
Dobozi28
Székely Sándor:
A székelyek Erdélyben30
Horváth Endre:
Árpád-ból31
Debreczeni Márton:
A kiovi csatá-ból33
Czuczor Gergely:
A legszebb ének36
Hunyadi János36
Fúj, süvölt a Mátra szele37
Szondi37
Szép leány40
Hunyadi41
A falusi kis lány Pesten41
Riadó43
Vörösmarty Mihály:
Hymnus44
Szózat45
Az elhagyott anya45
Jóslat46
Honszeretet47
Buvár Kund48
Salamon49
A hontalan51
Fóti dal52
Szép Ilonka53
Gábor diák55
A magyar költő57
A merengőhöz57
A szegény asszony könyve59
Kis gyermek halálára60
Élő szobor61
Mák Bandi62
Gondolatok a könyvtárban64
Csalogány67
A vén czigány67
Garay János:
Magyar hölgy69
Magyarok Mózese69
Árpád, a honalapító72
Mátyás király Gömörben73
Kont75
A fekete eb76
Szép Balaton tavában78
Tihany78
Rege a tihanyi viszhangról79
A zarándok80
A vásárfia81
Az obsitos82
Bajza József:
Ébresztő88
Sóhajtás88
A rabköltő89
Isten hozzád89
A bajnok nője90
Az utas90
A vezér bucsúja91
Apotheozis91
Jámbor Pál: (Hiador)
Volnék gazdag93
A rózsáról93
Br. Eötvös József:
Búcsú94
A vár és kunyhó95
A megfagyott gyermek97
Mohács98
Végrendelet98
Erdélyi János:
Szondi Drégelyben99
Intés100
Nemzeti zászló100
Kassai hajdu101
Csillagokhoz102
Leány vendége102
Vachott Sándor:
A külföld rabja103
Egy ifjúnak, ki messze útra kelt108
Esdeklés109
Csató Pál:
Kis Babet110
Kriza János:
Erdővidék az én hazám110
Székács József:
Újévkor111
Pap Endre:
Egy szív története112
Egy fiatal leánynak112
Mennyország e földön112
Nagy Imre:
Árpád113
Tárkányi Béla József:
Coriolán114
Haragomban116
Sárosi Gyula:
A Marosra ne járj velem117
Az arany trombitá-ból117
A huszár118
Mit kell tennünk119
A vén huszár120
A szerelem szentirás120
A tavaszvágy121
Szemere Miklós:
Szüreten122
Epigramm122
Avult csuha123
Boldog vagyok123
Riskó Ignácz:
Találkozás124
Kunoss Endre:
Kitárom reszkető karom125
Képeddel alszom el125
Beöthy Zsigmond:
Ábránd és álom126
Megtartatunk128
Bordal129
Bernáth Gáspár:
Az alföldön129
Lauka Gusztáv:
A halott130
Mult, jelen és jövő130
Pákh Albert:
Csont131
Bozzai Pál:
Végsóhaj132
Petőfi Sándor:
Hazámban133
Pató Pál úr134
Távolból134
Befordultam a konyhára135
Honfidal135
Fürdik a holdvilág136
Megy a juhász szamáron136
Boldog pestiek137
Ebéd után137
A Dunán138
Az Alföld138
Csokonai139
Deákpályám140
Falu végén kurta kocsma141
Ereszkedik le a felhő141
Temetésre szól az ének141
A puszta télen142
Nemzeti dal143
Csatadal144
Az őrült144
Kedves vendégek146
Véres napokról álmodom147
Sári néni147
A hazáról148
Téli világ149
Az erdei lak149
Rég veri már a magyart150
A magyar nemes151
Alku151
Tarka élet152
Szent sir152
A Tisza153
Szeptember végén155
A csárda romjai155
Egy gondolat bánt engemet157
Élet vagy halál158
A tintás üveg159
Tiszteljétek a közkatonákat160
A székelyek161
Vajda-Hunyadon161
Az erdélyi hadsereg163
Csatában163
Az év végén164
Szendrey Júlia:
El messze innen165
De kijutott nekem165
Tompa Mihály:
Az erdei lak166
A gólyához167
Levél egy kibujdosott barátom után168
A madár fiaihoz171
Egy könyv olvasása közben171
Az özvegy és fiai173
Három a daru176
Uj Simeon178
Pusztán179
Az őszi képekből181
Kerényi Frigyes:
Erdei lak182
Tengeren182
Harangszónál183
Szellő suhog183
Honvágy183
Arany János:
Családi kör184
Rendületlenül186
Fiamnak187
Mátyás anyja188
Ágnes asszony189
Dal190
Rachel siralma193
Szőke Panni194
Pázmán lovag195
Tetemre hivás198
A költő hazája199
V. László200
Szondy két apródja201
A méh románcza203
Buda halálá-ból204
A fülemile206
A tudós macskája208
Szibányáni Jank209
Zách Klára210
A pusztai fűz212
A tetétleni halom213
Rozgonyiné214
Széchenyi emlékezete216
Jókai Mór:
Anna keserve221
A lengyelek fehérasszonya222
A munkácsi rab223
Régi dal, régi dal224
Tóth Lőrinc:
Visegrád alatt225
Midőn e század néma kezdetén225
Szakál Lajos:
Népdalok225
Megkövetem a tens nemes vármegyét226
Adorján Boldizsár:
Dal227
Szelestey László:
Sir a kis galambom227
Ilda227
Kivirágzott228
Berecz Károly:
Őszi rózsák228
Alig volt tizenhat éves229
Madách Imre:
Az ember tragédiájá-ból229
Lisznyai Kálmán:
Hej ezelőtt...231
Liliom szálakból...231
Sükei Károly:
A fecske232
Tóth Endre:
Kis kertemnek232
Válás232
Az év utolsó napján233
Három madár234
Temérdek (Jeszenszky Dano)
A szegénység235
A pusztulás235
Az adósságcsinálás235
Dinom-dánom235
A falu árvája235
Greguss Ágost:
A boldogság útja236
Vajda János:
Én nekem már236
A cizmbalmos237
Őszi hangulat237
Utolsó ábránd238
Harmincz év után239
Száll a hegyre240
Utóirat240
Lévay József:
Szüretünk241
Mikes242
Felejteni242
Hivatlan vendég243
Ha majd oda244
Gyulai Pál:
Pókainé245
Éji látogatás247
Erdély248
Hadnagy uram249
Erdély határán249
Tanács249
Világosnál250
A bujdosó250
Oh az idő251
A hősök sírja251
Emlékszel-e?252
Zalár József:
Egy kép előtt253
Őszi rózsa, fehér őszi rózsa253
Virágok édes anyja254
Szász Károly:
Angyal és ördög255
Hazámhoz256
Dal az éjben256
Heten vagyunk257
A holló258
Madárfészek a templomban260
Mentovich Ferenc:
A tél261
Éji merengés262
Nyilas Samu:
Özvegy asszony háza263
Herepei Ottó:
Tavasz264
Örömtelen264
Remélni264
Szász Gerő:
Szomoru dalok265
Ah, e percznek265
Tóth Kálmán:
Halál266
A lengyel anya267
Boruth Elemér:
Népdalok268
Balogh Zoltán:
Sajtó268
Virradni kezd270
Még nem régen270
Szilaj mén az élet270
Vida József:
Tatárjárás271
Pünkösdi királyné273
Bő szüret273
Matróz-dal274
Téli vers274
Illyés Bálint:
Márczius 15.275
Néma csönd!275
Patakcsergés276
Dalmady Győző:
Aludjál kis fiam277
Künnövelődés277
Csak magyarok legyünk278
Hazafiság és magyarság278
Komócsy József:
Fekete hollónak279
A hideg fehér éjszakában280
Tolnai Lajos:
Mostoha lány282
Itt vagy, itt vagy282
Győry Vilmos:
Mese283
Csak te szeress engemet283
Fejes István:
Patak mellett284
Réges-régen...284
Zilahy Károly:
Elült a szél284
Szavam nem átok285
Thaly Kálmán:
Tudod-e még285
A süvegem darutollas285
Ecsedi Kovács Gyula:
Itthonn286
A kis fáta286
Torkos László:
Házat vettem287
Csak engem szeret287
Szabados János:
Ketten birtunk288
Zsutai János:
Nincsen olyan pusztai mező288
Szász Béla:
Egy édes hang288
Névy László:
A kecske tragédiája289
Csukássi József:
Románcz290
Bajza Jenő:
Mindörökké290
Jánosi Gusztáv:
Ne féltsétek a magyart291
Kuliffay Ede:
Az alföld és felföld292
Lehr Zsigmond:
Memento Mori292
Udvardy Géza:
Boldog napokban294
Járok künn294
Csengey Gusztáv:
A fogoly lengyel294
Csepreghy Ferenc:
Csodálkozol295
Csiky Gergely:
A nagyratermett-ből296
Rákosi Jenő:
Aesopus-ból297
Tágma királyné-ból298
Benedek Aladár:
A dal varázsa300
Dömötör János:
Meguntam301
Kiss József:
Simon Judit302
Ó mért oly későn303
Arany László:
Elfrida304
Dömötör Pál:
Oh az időt307
El-elmegyek, meg-megjövök307
Erődi Dániel:
Fenn a fatetőn307
Dóczi Lajos báró:
Kötelékek308
Jékei Aladár:
Resignáció310
Elmondjam-é310
Modern siesta310
Őszi tájon310
Wohl Janka:
Megszeretnék halni311
Bölcsődal311
Góbi Imre:
Erzsi dala311
Szabó Endre:
Mit ér a gazdagság aranyban312
Rengetegben312
Kató néne313
Az irnok313
Oh mennyi ábránd314
Gróf Zichy Géza:
Temetés külföldön314
Egy asszony halt meg314
Endrődi Sándor:
Visszavárlak315
Tele van az igali rét315
A keltő óra316
Viharmadár317
Csillag317
Pósa Lajos:
Ha nagyon feszítjük318
Vásárhelyi sétatéren318
A kis Ferike318
Petőfi319
Sír a Tisza, sír a Duna319
Vargha Gyula:
Ha vigalomban320
Darmay Viktor:
Ábránd320
Ábrányi Emil:
Keresem az Istent321
1848 Márczius 15323
Márczius 15-én324
Kossuth sírja325
Magyar nyelv327
Cyrano de Bergerac329
Bartók Lajos:
Köd szürkül330
Fujdogál az esti szellő330
Az ifjú Magyarország330
Szabadság virága331
Velenczei dal332
Prém József:
A szabadságról333
Dengi János:
Virágomhoz334
Gáspár Imre:
Érint röptében335
Munkás marseillaise335
Váradi Antal:
Hun utódok-ból336
Petőfi a Hortobágyon337
A tanu338
Az ezüst fátyol legendája340
Jakab Ödön:
Márczius 15.342
Nézek a szemedbe...343
Andrássy Béla:
Dal344
Koroda Pál:
Titoktartás344
Földváry István:
Enyéimhez344
Gabány Árpád:
Aba Sámuel345
Reviczky Gyula:
Hymnusz346
Emlékezem zöld volt az erdő348
Petőfi él349
Inczédy László:
Az aradi vértanuk350
Kompolthy Tivadar:
Távol nyugatról351
Komjáthy Jenő:
Körfolyás352
Csáktornyai Lajos:
Mind, a mit352
Vissza352
Rudnyánszky Gyula:
Egy percz353
Karácsonyi mese353
Darvinismus354
Somló Sándor:
Yorick355
IV. István-ból357
Örök az élet358
Sóhaj358
Pálmai Kálmán:
Páros csillag az ég alján358
Temetés359
Révész Ernő:
Egérhatározat359
Szávay Gyula:
Zászlóavatásra360
Kozma Andor:
A szabadság napja362
Merán grófné362
Dálnoky Lajos:
Csalódás362
Ifj. Apáthy István:
Távozóban362
Radó Antal:
Kivándorlók364
Rákóczy sírja364
Zál elmegy Rudabéhoz366
Pap Zoltán:
Iszogatok dalolgatok368
Varsányi Gyula:
A ligetben369
Valamikor369
Csillagok370
Hullámsír370
Gárdonyi Géza:
Tél és tavasz371
Mikor téged látlak371
Levél a tanyáról371
Kamuti Balázs372
Az öreghonvéd374
Szabolcska Mihály:
Bolyongás375
Alkalmi dal375
Virágvasárnap376
Palágyi Lajos:
Október hatodikára377
Mesevár379
A rabszolgák-ból381
Hol a boldogság381
Lipcsey Ádám:
Vén lány382
Mora István:
Édes anyámnak383
Vértessy Gyula:
Eltört játékszer383
Czobel Minka:
Örökre, Mindörökre384
Kertészkedés384
Dura Máté:
A hazaszeretetről384
Zempléni Árpád:
Hozzád kiáltok385
Bárd Miklós:
Az orosz385
Kéry Gyula:
Minek is van szerelem386
Szász Károly:
Karácsony felé387
Luby Sándor:
Áldozatkézség a hazáért388
Horváth Elemér:
Nem tudom elhinni388
Sas Ede:
Az aradi vértanuk389
Szomory Károly:
Eszme389
Ignotus Veigelsberg Hugó:
Ha te úgy szeretnél390
Büszkeség390
Akárhogy390
Beöthy László:
A két veréb390
Két ember halt meg391
Szentessy Gyula:
1897. október 6.391
Este391
Makai Emil:
Visszhang392
Romantika392
Egy tünemény392
Zuboly levele Titániához393
Heltai Jenő:
Mikor utolszor395
Filozoféma395
Telekes Béla:
Örök szerelem396
Erzsébet királyné396
Erdélyi Zoltán:
Kanizsai Dorottya397
Boldogságról397
Balla Miklós:
Hortobágyon398
Erzsébet királyné emlékezetére398
Fehér Jenő:
Két levél399
Zoltán Vilmos:
Hegedű szól399
Martos Ferenc:
Sugárzó téli éjszakában400
Don Quijote400
Bob herczeg401
Pásztor Árpád:
Tengeren403
Homok404
A magyar irodalom nemzeties költészetének kora405
Tartalom419
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei A magyar költészet remekei

Az eredeti borítót az első kötéstáblára ragasztották. A borító és néhány lap kissé foltos. A lapélek egyenetlenek, a kötés javított, pár lap sarka hiányos.

Állapot:
5.480 Ft
2.740 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
konyv