1.042.573

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Nemzeti Irodalom története

Szerző

Kiadó: Szent-István-Társulat Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 660 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Stephaneum nyomása, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E könyv a módosított tantervi utasítások szellemében készült, s mivel e tanterv a magyar irodalomtörténet tanítását a középiskolákban a két felső osztályra terjeszti ki, tárgyalásom... Tovább

Előszó

E könyv a módosított tantervi utasítások szellemében készült, s mivel e tanterv a magyar irodalomtörténet tanítását a középiskolákban a két felső osztályra terjeszti ki, tárgyalásom természetszerűleg jóval bővebb, mint a jelenleg használatban levő e nemű tankönyveinké. Azonban mégsem annyira terjedemes, hogy e tulajdonsága akár az egy évre terjedő oktatásban is a legcsekélyebb akadályul szolgálna.
Az irodalomtörténet tanítására eddig fordított idő rövidsége azt okozta, hogy e czélra készült tankönyveink - íróik akarata ellenére is- túlságosan vázlatosakká lettek s irodalmunk fejlődését és ebben nyilvánuló művelődésünk képét oly hézagosan rajzolhatták meg, hogy azzal a középiskolák legfelső osztályában nem szabad beérnünk. Ez okból, midőn a Szent-István-Társulat e könyv elkészítésére fölszólított, olyan szándékkal fogtam a munkához, hogy irodalmunknak a szűkre szabott keretben is lehetőleg teljes képét állítsam a tanulók elé. Tárgyalásom életrajzi menetű, de e mellett - különösen a régebbi korszakokban - figyelembe kellett vennem, még pedig nem kis mértékben, azon szellemi mozgalmakat is, a melyek irodalmunkra és egész művelődésünkre irányítólag hatottak. E végből némi általános áttekintést kellett nyújtanom a politikai és művelődési mozzanatokról, a melyek nélkül irodalmunknak egy-egy korszaka meg sem érthető. Ez irányban nagyobb teljességre törekedtem legközelebbi elődeimnél, de szűkebb körben igyekeztem maradni Beöthy Zsolt jeles tankönyvénél, mert rövid, de hathatós gyakorlat tanított meg rá, hogy a művelődési viszonyok terjengős fejtegetése mily zavarólag hat a tulajdonképpeni tárgy elsajátítására. Vissza

Tartalom

Előszó 3
Elméleti rész.
Bevezetés.
1. Az irodalom fogalma 6
2. Az irodalomtörténet fogalma 6
3. Irodalomtörténetünk korszakai 7
Az ősmondák kora.
A magyar nemzet eredete 9
Ősműveltség 10
Az ősköltészet emlékei 13
A keresztény középkor. 1000-1526.
Általános jellemzés 17
Irodalom 20
Egyházi irodalom 21
Világi irodalom 26
A vallási harczok kora. 1526-1664.
Általános jellemzés 29
Irodalom 31
I. Protestáns korszak. Vallásos irodalom.
1. Bibliafordítások 32
2. Hitvitázó irodalom 34
3. Vallásos költészet 36
Világi irodalom 38
1. Történeti és mondai költészet 38
2. A regényes elbeszélések és a mese 42
3. Világias líra 47
II. A katholikus visszahatás korszaka.
A katholikus irodalom 50
A protestáns irodalom 54
Világi irodalom 58
1. Lírai költészet 58
2. Elbeszélő költészet 59
Tudományos irodalom 63
A nemzeti küzdelmek és a hanyatlás kora. 1664-1772.
Általános jellemzés 66
Irodalom 67
I. A nemzeti fölkelések korszaka:
Műköltészet 67
A kurucz-költészet 71
II. A hanyatlás korszaka: Széppróza
Költészet 76
Tudományos irodalom 79
A felújulás kora. 1772-1820.
Általános jellemzés 81
Irodalom 82
1. A francziás iskola 84
2. A deákos iskola 89
3. A magyarosok iskolája 93
4. Az egyeztető irány 97
5. Az önállók 101
I. Kármán József 101
II. Csokonai Vitéz Mihály 103
III. Kisfaludy Sándor 106
6. A németes iskola. Kazinczy Ferencz 109
7. A nyelvújítás 113
8. Kazinczy követői. Kölcsey 118
9. A keszthelyi Helikon. Vitkovics 122
10. Katona József 123
11. Tudományos irodalom 126
A nemzeties költészet kora. 1820-1875.
Általános jellemzés 131
Irodalom 136
I. A regényes nemzeti költészet. Kisfaludy Károly 138
Kisfaludy Károly iskolája 142
Vörösmarty Mihály 146
Vörösmarty követői 154
Bajza és az Athenaeum köre 159
A regény művelői. Vajda Péter és Jósika Miklós báró 164
Eötvös József 167
Kuthy és a novellaírók 172
Kemény Zsigmond 173
A dráma művelői. Szigligeti és a szini hatás 177
A visszahatás a színszerűség ellen 180
Politikai és tudományos irodalom 181
II. A népies nemzeti költészet. A népköltészet összegyűjtése és hatása 186
Tompa Mihály 189
Petőfi Sándor 191
Arany János 196
Petőfi követői 203
Arany követői 205
A dráma művelői. Madách Imre 209
A színpad irodalma 212
A regény és elbeszélés művelői.
Jókai Mór 214
Az elbeszélők 216
Politikai és szónoklati irodalom 219
Történetírás 223
Nyelvtudomány 225
Irodalomtörténet és eszthetika 227
A legújabb kor.
Általános jellemzés 229
Lírai költészet 231
Elbeszélő költészet 233
A drámairodalom 234
Politikai és tudományos irodalom 236
Szemelvények
Az ősmondák kora.
A hun hösmondakörből. 1. A tárnokvölgyi és czezumóri ütközet 241
2. Buda halála 242
3. Krimhilda csatája 243
A magyar hősmondakörből: Az alpári ütközet 244
Naiv eposzunk 245
A keresztény középkor.
Egyházi irodalom. A Halotti Beszéd és Könyörgés 248
A Gyulafejérvári Versek 251
A Königshergi Töredékből 252
A Margit-legendából: 1. Szt. Margit békességre inti atyafiait 253
2. Szt. Margit önsanyargatása 254
3. A Szt. Margit halála után történt csodákból 254
Középkori kolostori élet 255
Alexandriai szt. Katalin legendájából: A császárné megtérése Szt. Bernát hymnusából 260
Vásárhelyi András éneke szűz Máriához 261
Ének Szent László királyról 263
Világi irodalom. Ének Pannónia megvételéről 264
Szabács viadala 267
A pesti gyermekek utczai éneke 269
Emlékdal Mátyás király halálára 270
Virágénekek 270
A vallási harczok kora.
Protestáns korszak. I. vallásos irodalom 271
Erdősi (Sylvester) János:
1. Az új testamentom fordításának ajánlása 271
2. Máté evangeliuma XXV. r. 1-13. v. 272
Telegdi Miklós: Beszéd, Vízkereszt után negyedik vasárnap 273
Magyar István: Az országokban való sok romlásoknak okairól
1. Az elöljárók kötelességeiről 276
2. A ruházatban való fényűzésről 277
Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről 278
Szegedi Kis István: A magyaroknak siralmas éneke 281
Szk. Horváth András: Az átokról 282
Névtelen: Balassi Menyhért áruitatásáról 285
II. Világi irodalom. Történeti és mondai költészet 288
Tinódi Sebestyén:
1. Török Bálint elfogatása 288
2. Budai Ali basa históriájából 291
Szendrei Névtelen: Szilágyi és Hajmási históriája 298
Ilosvai Selymes Péter: Tholdi históriájából 296
Regényes elbeszélések és a mese.
Gyergyai Albert: Argirus históriájából 299
Pesti Gábor:
1. A kurta rókáról 303
2. A rókáról és az eszteragról 303
Heltai Gáspár: A rókáról és az esztragról 304
Líra. Mívesek lakodalma 305
Asszonyok intése 306
Házasok éneki 309
Turi György: Harczi ének 311
Balassi Bálint:
1. Lelkem mint Noé galambja 312
2. In laudem confmiorum 313
3. Búcsuének a hazától 314
4. Hogy Juliára talála 316
5. Búcsuének kedveséhez 316
A kathol. visszahatás korszaka.
I. Katholikus irodalom 318
Pázmány Péter :
1. Felelet Magyari István könyvére 318
2. Az Alvinczi ellen írt öt levélből 321
3. Kalauzból 323
4. A fiaknak istenes neveléséről 326
Káldi György : Máté evangeliuma XXV. r. 1-18. v. 331
A kath. énekekből:
1. A boldog szűz Máriához 332
2. Szent István királyhoz 334
3. A Mária-siralmakból 335
4. Halottas ének 335
II. Protestáns irodalom 336
Geleji Katona István: A Magyar Grammatikátska előszava 336
Sz. Molnár Albert:
1. III. zsoltár 337
2. XXIII. zsoltár 338
3. XLII. zsoltár 339
A szombatosok énekeiből 340
III. Világi irodalom 341
Rimai János: Megnyugtatás 341
Beniczki Péter : A kikeletnek gyönyörűségéről 342
Kőröspataki János: Lupuj vajdáról 344
Zrínyi Miklós:
1. A Zrinyiászból 345
2. Az epigrammákból 347
3. A török Áfium ellen való orvosságból 347
4. A Zrinyiászról. Salamon Ferencztől 347
Szalárdi János: Siralmas krónikájából 352
Mindszenti Gábor: János király végéről 355
Apáczai Cseri János: A Magyar Encyclopaediából 356
A nemzeti küzdelmek és a hanyatlás kora.
I. A nemzeti felkelések kora.
Műköltészet 358
Gyöngyösi István:
1. A Murányi Vénusból 358
2. Kemény Jánosból 362
3. Thököly I. és Zrínyi I. házasságából 364
4. Gyöngyösi István költészetéről. Arany Jánostól 365
Kohári István: Arab vasat penget 368
Rádai Pál: A szeretetről 369
Kurucz költészet:
1. Esztergom megvételérül 370
2. Bezerédi nótája 372
3. Ocskai Lászlórul való ének 374
4. Balogh Ádám nótája 377
5. A Rákóczi-nóta 377
6. Kibujdosó kuruczok éneke 378
II. A hanyatlás korszaka.
Mikes Kelemen: A törökországi levelekből 380
Faludi Ferencz:
1. A Szent Emberből 386
2. Forgandó szerencse 388
3. A feszülethez 388
Amadé László: Ének 389
Orczy Lőrincz: A bugaczi csárdának tiszteletire 390
Rádai Gedeon: Török ifjú éneke 391
Bethlen Miklós: Zrínyi Miklós halála 393
Cserei Mihály: Zrínyi Miklós halála 395
Apor Péter: A Metamorphosis Transylvaniae-ből 396
A felújulás kora.
I. Francziás iskola 399
Bessenyei György:
1. Ágis tragédiája 399
2. Az ember próbájából 401
Ányos Pál: A holdhoz 403
II. Deákos iskola 404
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 404
Révai Miklós: A lélek halhatatlansága 404
Virág Benedek: Magyar óda 406
Berzsenyi Dániel:
1. A magyarokhoz 407
2. A közelítő tél 409
3. Az én osztályrészem 410
4. A fohászkodás 411
5. Berzsenyi Dániel versei. Kölcsey Ferencztől 412
III. A magyarosok iskolája 416
Dugonics András: Etelká-ból 416
Palóczi Horváth Ádám: Vidulás 419
Gvadányi József: A falusi nótárius budai utazásából 419
IV. Egyeztető irány 423
Verseghy Ferencz:
1. Lilla 423
2. A bölcs 423
Bacsányi János:
1. A francziaországi változásokra 423
2. A látó 424
3. A szenvedő 425
Szentjóbi Szabó László: A sírhalom 426
Dayka Gábor: Titkos bú 426
V. Az önállók 427
Kármán József: A nemzet csinosodásából 427
Csokonai Vitéz Mihály:
1. A reményhez 481
2. Phyllishez 432
3. Szegény Zsuzsi 432
4. Keseredés 433
Kisfaludy Sándor:
1. A kesergő szerelemből 433
2. A boldog szerelemből 435
VI. Németes iskola 436
Kazinczy Ferencz:
1. Pályám emlékezetéből 436
2. Levelezéseiből 438
3. A szabad Erdély, a török elűzetése után 440
4. Epigrammák 441
Kölcsey Ferencz:
1. Hymnus 442
2. Zrínyi dala 443
3. Szép Lenka 444
4. Kölcsey Ferenczről. Greguss Ágosttól 445
Szemere Pál: Emlékezet 449
Katona és Bánk bánja. Gyulai Páltól 449
A nemzeties költészet kora.
A regényes nemzeti költészet.
Kisfaludy Károly:
1. Iréné V. felvonásából 455
2. Mohács 461
3. Zuárd 464
4. Az álmatlan király 464
5. Rákosi szántó a török alatt 466
6. Vedd sarlódat 466
7. Sulyosdi Simonból 467
Fáy András: Meséiből 469
Vörösmarty Mihály:
1. Zalán futásából 471
2. Csongor és Tündéből 476
3. A kis leány baja 478
4. Idához 479
5. A merengőhöz 479
6. Szózat 480
7. A vén czigány 481
8. A szegény asszony könyve 483
9. Szép Ilonka 484
10. Epigrammáiból 489
11. Vörösmarty Mihály epikus költészetéről. Kemény Zsigmondtól 489
Czuczor Gergely:
1. Botondból 494
2. Népdalaiból 496
3. A falusi kis leány Pesten 498
Garay János:
1. Árpád a honalapító 499
2. Báthory Erzsébet 501
3. Magyar hölgy 502
Bajza József:
1. Sóhajtás 503
2. Az eltűnt ifjukor 504
3. Isten hozzád 505
Vachott Sándor:
1. Merengés 505
2. Sóhaj 505
Szemere Miklós: Boldog vagyok 506
Székács József: Esti imádság 506
Tárkányi Béla:
1. A zsoltárokból 507
2. Háború idején 507
Báró Jósika Miklós: Faalkotmány 508
Eötvös József:
1. A vár és kunyhó 511
2. Végrendelet 513
3. A Karthauzi-ból 514
4. A falu jegyzőjé-ből 517
5. Eötvös Józsefről. Gyulai Páltól 519
Kemény Zsigmond: Az arczkép 525
Szigligeti Ede: A trónkereső 532
Teleki László: Kegyencz 536
Széchenyi István: A Hitel befejezése 540
Népies nemzeti költészet.
Tompa Mihály:
1. A jávorfáról 542
2. Isten akaratja 545
3. Őszi tájnak 547
4. A gólyához 548
5. A madár fiaihoz 549
6. Uj Simeon 550
7. Télen, nyáron 551
5. Az utolsó versekből 552
Petőfi Sándor:
1. A virágnak megtiltani nem lehet 553
2. Ereszkedik le a felhő 553
3. Hegben ülök 554
4. Távolból 554
5. Szeptember végén 555
6. A hazáról 556
7. Egy gondolat bánt engemet 558
8. A magyar nemes 559
9. Falu végén kurta kocsma 559
Arany János:
1. Buda halála 560
2. V. László 565
3. Tetemre hivás 566
4. Enyhülés 569
5. Dante 570
6. Vojtina Ars poétikájából 571
Tóth Kálmán:
1. Hogyha titkolt 575
2. Naptól virít 575
3. Fütyül a szél 576
4. Mért nem tud 576
Gyulai Pál:
1. Szeretnélek még egyszer látni 577
2. A népszerűség 577
Szász Károly:
1. Hazámhoz 583
2. A kis Ilonka emlékezete 583
Lévai József: Mikes 584
Tolnai Lajos: A szegény vándorló legényről 585
Vajda János:
1. Jelenések 587
2. A virrasztók 588
Mindszenti Gedeon: A szentek unokáihoz 589
Madách Imre: Az ember tragédiájából 590
Tóth Ede: A falu rossza 597
Jókai Mór: A székely adott szava 604
Kossuth Lajos: Tengerhez magyar 605
Deák Ferencz: Az 1861-iki fölirati javaslatból 609
A legújabb kor
Lirai költészet.
Jakab Ödön: Ott születtem 618
Ábrányi Emil:
1. Kedves virág 618
2. Csak arczodat 619
Endrődi Sándor:
1. Leborulsz a sírra 619
2. A kurucz nótákból 620
Bartók Lajos: Kárpáti emlék 621
Váradi Antal:
1. Anyám háza 622
2. A csillagok rólad beszélnek 623
Reviczky Gyula:
1. Talált rózsa 624
2. Isten 624
Rudnyánszky Gyula: Fiamnak 625
Lévay Mihály: Itthon 626
Gyürky Ödön: Ima 627
Elbeszélő költészet.
Kis József: Ágota kisasszony 628
Jakab Ödön: Argirus 681
Mikszáth Kálmán: A kaszát vásárló paraszt 635
A Drámairodalom.
Rákosi Jenő: Endre és Johanna 639
Csiky Gergely:
1. A jóslat-ból 646
2. Mukányi-ból 649
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Magyar Nemzeti Irodalom története A Magyar Nemzeti Irodalom története A Magyar Nemzeti Irodalom története A Magyar Nemzeti Irodalom története A Magyar Nemzeti Irodalom története A Magyar Nemzeti Irodalom története

A borító élei kopottak, a könyv kötése megtört. Az előzéklapon ex-libris címke és ajándékozási bejegyzés, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba