1.027.424

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I.

Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I. - Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján/Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. and 20. Jahrhunderts - A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Bécs, 1986. szeptember 1-5. - elhangzott előadások/Vorlesungen des II. Internationalen Kongresses für Hungarologie - Wien, 1.-5. September 1986.

Előszó

A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megrendezésére 1986. szeptember 1-5. között Ausztria fővárosában, Bécsben került sor. A kongresszussal kapcsolatos szervező munkát és a kongresszus... Tovább

Előszó

A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megrendezésére 1986. szeptember 1-5. között Ausztria fővárosában, Bécsben került sor. A kongresszussal kapcsolatos szervező munkát és a kongresszus megrendezését a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasággal együttműködve két intézet - a Bécsi Egyetem Finnugor Intézete és az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet - vállalta magára.
A hungarológia komplex tudomány, és mint minden nemzeti tudomány, egyúttal az egyetemes emberi kultúra részét is képezi. A hungarológia kutatásának és oktatásának az a célja, hogy a magyar szellemi értékeket az egyetemes emberi kultúra és civilizáció számára hozzáférhetővé tegye, és rajtuk keresztül az egyetemes emberi művelődést is gazdagítsa.
Ennek megfelelően a kongresszus témája A magyar nyelv, irodalom, történelem és néprajz a Duna-völgyi népek kultúrájával kölcsönhatásban, különös tekintettel a 18-19. és a 19-20. századfordulójára volt. A tematika pontos körülhatárolása biztosította, hogy a magyar művelődést a szomszédos népek kultúrájával való kölcsönhatásban elemző témakörök alapos és sokoldalú vizsgálatnak legyenek alávetve.
A plenáris- és a szekcióelőadások - tekintettel a többi Duna-völgyi nép kultúrájával való érintkezési területekre - az egyes diszciplínák és korszakok legújabb kutatási eredményeit hozták napvilágra. A jelzett témakörök vizsgálatára és megvitatására Bécs mint a kongresszus színhelye, különösen alkalmas volt. Hiszen ismeretes, hogy ez a város mindkét korszakban a Duna-menti népek - köztük a magyarság - nyelvének és irodalmának fejlődésében rendkívül pozitív, megtermékenyítő szerepet játszott. A nyugat-európai kulturális áramlatok is elsősorban Bécsen keresztül jutottak el Magyarországra. Ugyanez érvényes persze az egykori monarchia többi népének kulturális és civilizációs haladására is.
A fő témára vonatkozó előadások 8 plenáris és 160 szekcióelőadás keretében hangzottak el. Egyes résztvevőknek - korlátozott mértékben - lehetőséget adtunk, hogy egyéb témákról szólhassanak, ha a kérdéses előadás a kongresszus, a hallgatóság számára érdekesnek mutatkozott. Ezeket az előadásokat a hetedik szekció (Történelem, kultúra és nyelv) foglalta magába. Vissza

Tartalom

Rédei Károly: A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus9
Művelődési pluralitás a Duna-völgyi népek kultúrájában, különös tekintettel Bécs és a magyar főváros szerepére
Fried István: Irodalmi áramlatok és kölcsönhatások Kelet-Közép-Európa irodalmaiban17
Bojtár Endre: A nemzeti kérdés és a filológia Közép- és Kelet-Európában41
Szili Katalin: Magyar nyelvkönyvek szlovák ajkúaknak a XIX. század első felében115
Nemzeti kérdés, irodalom, irodalomtudomány
Bíró Ferenc: A nemzet-, nylev- és irodalomfogalom alakulása a XVIII. század végén143
Csetri Lajos: A magyar irodalmi nyelvújítás korának irodalomszemlélete155
Amedeo Di Francesco: Metastasio és a magyar költői nyelv a 18. század második felében160
Truong Dang Dung: A XIX. századi magyar irodalmi népiesség tanulságai166
Éder Zoltán: Honismereti törekvések a XVIII. század végén az első magyar nyelvű útikönyvben170
Kerényi Ferenc: A magyar hivatásos színészet eszmei és gyakorlati tájékozódása a XVIII. és XIX. század fordulóján178
Kőszeghy Péter: A népiesség fogalma az irodalomtudományban183
Margócsy István: Eszmetörténeti és irodalomszemléleti kérdések a nyelvújítás hátterében. A nyelv tudományos és esztétikai szemléletének szétválása190
Nagy János: Vörösmarty nemzettudata204
Sárközy Péter: Az olasz árkádikus kultúra közép-európai jelenléte és hatása a XVIII. század végi Magyarországon228
Szabó G. Zoltán: Nemzeti nyelv - nemzeti irodalom. Vörösmarty, Czuczor, Erdélyi János nyelvészeti munkáiról240
Szilágyi Ferenc: A "Nationalcharakter" s értelmezése Csokonainál. (A költő Herder-élményéhez)248
Tarnai Andor: Latinság és magyarnyelvűség a régi magyar irodalomban256
Vu Ngoc Can: Petőfi kapcsolata a népköltészettel és versei vietnami nyelvre fordításának néhány problémája262
A paraszti polgárosodás kérdései a Duna-völgyében. A népi kultúra fellendülése és hanyatlása
Gráfik Imre: Hajósvállalkozók a Duna-mentén a XIX. század közepén269
Küllős Imola: Paraszti írásbeliség: a folklór új formái281
Létay Miklós: Vándorárusok és -iparosok Pest-Budán a 19. században292
Lukács László: A székesfehérvári iparosok nyelvi-kulturális problémái a 18-19. században298
Selmeczi Kovács Attila: Kapcsolatok az osztrák és a magyar népi eszközkultúrában. Egy 19. századi eszköztalálmány mint a paraszti polgárosodás képviselője333
A népművészet mint a nemzeti kultúra forrása
Banó István: Népdalszövegeink költői mondattanához341
Ujváry Zoltán: Kapcsolatok és párhuzamok a magyar és az osztrák népi színjátszásban356
Verebélyi Kincső: Illuminált népi kéziratok a XVII-XIX. században362
Voigt Vilmos: A magyar mese- és mondakutatás bécsi triásza375
A nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fejlődésében
Benkő Loránd: Elméleti törekvések a felvilágosodás korának magyar nyelvtudományában383
Hajdú Mihály: A XVII-XIX. századi magyar népnyelv német jövevényszavai399
Mikó Pálné: Márton József bécsi működése430
Ördög Ferenc: Az első magyarországi népességösszeírás (1745-1771) mint névtudományi és művelődéstörténeti forrás434
Vörös Ottó: A helynévadás gyakorlata a magyar-német-délszláv nyelvhatáron438
Történelem, kultúra és nyelv
Carla Corradi Musi: A fa kultuszának hagyománya a magyar és a germán népeknél459
Ginter Károly: Nyelv- és magyarságtudat a szétszórtságban486
Gutay László: A nukleáris láncreakció és az osztrák-magyar kulturális hagyományok491
Somos Béla: Mit tudnak más kontinensek lakói Magyarországról?527
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I.

A borító kissé kopottas, töredezett, a lapélekkel együtt enyhén foltos.

Állapot:
4.900 Ft
2.450 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
konyv