1.038.627

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I-II.

Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I-II. - Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19-20. század fordulóján/Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. and 20. Jahrhunderts - A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Bécs, 1986. szeptember 1-5. - elhangzott előadások/Vorlesungen des II. Internationalen Kongresses für Hungarologie - Wien, 1.-5. September 1986.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
Kiadás helye: Budapest-Bécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.275 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Német  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-01-9904-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megrendezésére 1986. szeptember 1-5. között Ausztria fővárosában, Bécsben került sor. A kongresszussal kapcsolatos szervező munkát és a kongresszus... Tovább

Előszó

A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megrendezésére 1986. szeptember 1-5. között Ausztria fővárosában, Bécsben került sor. A kongresszussal kapcsolatos szervező munkát és a kongresszus megrendezését a Nemzetközi Magyar Filológiai Társasággal együttműködve két intézet - a Bécsi Egyetem Finnugor Intézete és az Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet - vállalta magára.
A hungarológia komplex tudomány, és mint minden nemzeti tudomány, egyúttal az egyetemes emberi kultúra részét is képezi. A hungarológia kutatásának és oktatásának az a célja, hogy a magyar szellemi értékeket az egyetemes emberi kultúra és civilizáció számára hozzáférhetővé tegye, és rajtuk keresztül az egyetemes emberi művelődést is gazdagítsa.
Ennek megfelelően a kongresszus témája A magyar nyelv, irodalom, történelem és néprajz a Duna-völgyi népek kultúrájával kölcsönhatásban, különös tekintettel a 18-19. és a 19-20. századfordulójára volt. A tematika pontos körülhatárolása biztosította, hogy a magyar művelődést a szomszédos népek kultúrájával való kölcsönhatásban elemző témakörök alapos és sokoldalú vizsgálatnak legyenek alávetve.
A plenáris- és a szekcióelőadások - tekintettel a többi Duna-völgyi nép kultúrájával való érintkezési területekre - az egyes diszciplínák és korszakok legújabb kutatási eredményeit hozták napvilágra. A jelzett témakörök vizsgálatára és megvitatására Bécs mint a kongresszus színhelye, különösen alkalmas volt. Hiszen ismeretes, hogy ez a város mindkét korszakban a Duna-menti népek - köztük a magyarság - nyelvének és irodalmának fejlődésében rendkívül pozitív, megtermékenyítő szerepet játszott. A nyugat-európai kulturális áramlatok is elsősorban Bécsen keresztül jutottak el Magyarországra. Ugyanez érvényes persze az egykori monarchia többi népének kulturális és civilizációs haladására is.
A fő témára vonatkozó előadások 8 plenáris és 160 szekcióelőadás keretében hangzottak el. Egyes résztvevőknek - korlátozott mértékben - lehetőséget adtunk, hogy egyéb témákról szólhassanak, ha a kérdéses előadás a kongresszus, a hallgatóság számára érdekesnek mutatkozott. Ezeket az előadásokat a hetedik szekció (Történelem, kultúra és nyelv) foglalta magába. Vissza

Tartalom

Rédei Károly: A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus9
Művelődési pluralitás a Duna-völgyi népek kultúrájában, különös tekintettel Bécs és a magyar főváros szerepére
Fried István: Irodalmi áramlatok és kölcsönhatások Kelet-Közép-Európa irodalmaiban17
Bojtár Endre: A nemzeti kérdés és a filológia Közép- és Kelet-Európában41
Szili Katalin: Magyar nyelvkönyvek szlovák ajkúaknak a XIX. század első felében115
Nemzeti kérdés, irodalom, irodalomtudomány
Bíró Ferenc: A nemzet-, nylev- és irodalomfogalom alakulása a XVIII. század végén143
Csetri Lajos: A magyar irodalmi nyelvújítás korának irodalomszemlélete155
Amedeo Di Francesco: Metastasio és a magyar költői nyelv a 18. század második felében160
Truong Dang Dung: A XIX. századi magyar irodalmi népiesség tanulságai166
Éder Zoltán: Honismereti törekvések a XVIII. század végén az első magyar nyelvű útikönyvben170
Kerényi Ferenc: A magyar hivatásos színészet eszmei és gyakorlati tájékozódása a XVIII. és XIX. század fordulóján178
Kőszeghy Péter: A népiesség fogalma az irodalomtudományban183
Margócsy István: Eszmetörténeti és irodalomszemléleti kérdések a nyelvújítás hátterében. A nyelv tudományos és esztétikai szemléletének szétválása190
Nagy János: Vörösmarty nemzettudata204
Sárközy Péter: Az olasz árkádikus kultúra közép-európai jelenléte és hatása a XVIII. század végi Magyarországon228
Szabó G. Zoltán: Nemzeti nyelv - nemzeti irodalom. Vörösmarty, Czuczor, Erdélyi János nyelvészeti munkáiról240
Szilágyi Ferenc: A "Nationalcharakter" s értelmezése Csokonainál. (A költő Herder-élményéhez)248
Tarnai Andor: Latinság és magyarnyelvűség a régi magyar irodalomban256
Vu Ngoc Can: Petőfi kapcsolata a népköltészettel és versei vietnami nyelvre fordításának néhány problémája262
A paraszti polgárosodás kérdései a Duna-völgyében. A népi kultúra fellendülése és hanyatlása
Gráfik Imre: Hajósvállalkozók a Duna-mentén a XIX. század közepén269
Küllős Imola: Paraszti írásbeliség: a folklór új formái281
Létay Miklós: Vándorárusok és -iparosok Pest-Budán a 19. században292
Lukács László: A székesfehérvári iparosok nyelvi-kulturális problémái a 18-19. században298
Selmeczi Kovács Attila: Kapcsolatok az osztrák és a magyar népi eszközkultúrában. Egy 19. századi eszköztalálmány mint a paraszti polgárosodás képviselője333
A népművészet mint a nemzeti kultúra forrása
Banó István: Népdalszövegeink költői mondattanához341
Ujváry Zoltán: Kapcsolatok és párhuzamok a magyar és az osztrák népi színjátszásban356
Verebélyi Kincső: Illuminált népi kéziratok a XVII-XIX. században362
Voigt Vilmos: A magyar mese- és mondakutatás bécsi triásza375
A nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fejlődésében
Benkő Loránd: Elméleti törekvések a felvilágosodás korának magyar nyelvtudományában383
Hajdú Mihály: A XVII-XIX. századi magyar népnyelv német jövevényszavai399
Mikó Pálné: Márton József bécsi működése430
Ördög Ferenc: Az első magyarországi népességösszeírás (1745-1771) mint névtudományi és művelődéstörténeti forrás434
Vörös Ottó: A helynévadás gyakorlata a magyar-német-délszláv nyelvhatáron438
Történelem, kultúra és nyelv
Carla Corradi Musi: A fa kultuszának hagyománya a magyar és a germán népeknél459
Ginter Károly: Nyelv- és magyarságtudat a szétszórtságban486
Gutay László: A nukleáris láncreakció és az osztrák-magyar kulturális hagyományok491
Somos Béla: Mit tudnak más kontinensek lakói Magyarországról?527
Művelődési pluralitás a Duna-völgyi népek kultúrájában, különös tekintettel Bécs és a magyar főváros szerepére
Bécsy Tamás: A Duna-völgyi népek rajza a 19-20. század fordulójának magyar drámairodalmában575
Cindori Marija: A szerb irodalmi folyóiratok és a kelet-közép-európai kapcsolatok a XIX. és a XX. század fordulóján590
Guszerv Jurij: A magyar irodalom fogadtatása a szocialista országokban és annak előzményei595
Jakócs Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878-1914 között610
Kárpáti Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jókai 1870 és 1875 közötti németországi fogadtatásában624
Käfer István: Magyar sztereotípiák az 1867-1918 közötti szlovák irodalomban629
Najdenova Jonka: A bolgár-magyar kapcsolatok jellegének és korszakolásának kérdéséhez (különös tekintettel a XIX-XX. századi bolgár-magyar irodalmi kapcsolatokra)651
Sieroszewski Andrzej: Magyarország és Közép-Európa Németh László gondolatai rendszerében666
Szakolczay Lajos: Sinkó Ervin bécsi folyóirata, a Testvér672
Szaladze Manana: Magyar irodalom Georgiában681
Szávai János: Bécs a magyar emlékírás tükrében684
Szőke György: Bécs-Budapest: a pszichoanalízis kisugárzása a magyar szellemi életre (1900-1918)689
Szörényi László: Bécs szimbolikus szerepe Krúdy Gyula műveiben693
Tomis Karol: A magyar irodalom fogadtatásának időszakai a 20. századi szlovák irodalomban711
Tverdota György: Német Andor és Bécs716
Wojatsek Charles: Arany János hatása a szlovák irodalomra722
Nemzeti kérdés, irodalom, irodalomtudomány
Cavagliá Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához Ignotus körül744
Csapody Miklós: Program és nemzedék a két világháború közötti Erdélyben. Az Erdélyi Fiatalok 1930-1941 (vázlat)749
Kántor Lajos: Kísérletek az irodalom híd-szerepének érvényesítésére Erdélyben759
Király István: Lukács György nemzettudata765
Kovács J. Béla: A Brassói Lapok és a nemzetiségi kérdés778
Melczer Tibor: Babits Mihály felfogása a magyar nemzeti kérdésről és az Osztrák-Magyar Monarchiáról 1919-ig785
Pomogáts Béla: Kísérletek az együttműködésre. Erdélyi magyar-román-szász irodalmi kapcsolatok a 20. század elején800
Rákos Péter: Adalék a nemzeti alkattanhoz (Ady kapcsán)805
Székely András Bertalan: Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásuk tükrében817
A paraszti polgárosodás kérdései a Duna völgyében. A népi kultúra fellendülése és hanyatlása
Andrásfaly Bertalan: Györffy István közreműködési eszméi835
Fejős Zoltán: A népművészet divatjának első korszaka845
Gergely Katalin: Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben - A népviselet átalakulása, a paraszt-polgári öltözet megjelenése860
Horváth Terézia: A magyar és a szomszéd népek ékszerkultúrájának néhány jellemvonása a XIX-XX. század fordulóján (Ékszeranyagok a Duna mentén)867
Kiss Mária: A népi kultúra alakulása, különös tekintettel a magyarországi Duna-menti délszlávok szokásaira874
Kríza Ildikó: A ponyvairodalom és a szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében a 19. század végén881
Páll István: Ház- és lakáskultúra az Észak-Tiszántúlon a XIX-XX. század fordulóján888
Tátrai Zsuzsanna: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban896
A népművészet mint a nemzeti kultúra forrása
Bárth Lajos: A kalocsai népművészet magyar jelképpé formálódásának folyamata905
Görömbei András: A folklór szerepe Nagy László költészetében911
Lehtinen Ildikó: Népviselet és nemzeti öntudat. "Jegyes a mi viseletünk"918
Móser Zoltán: "Fölszállott a páva..."924
Nagy Ilona: Kármány Lajos és a századforduló mitológiai kutatásai937
Tóth Emília: A magyar kultúra hatása egy nemzetiségi falura és népdalkincsére943
A századforduló irodalmi-művészeti irányzatai
Alexa Károly: Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulóján. A mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése (Vázlat)951
Birnbaum Marianna D.: A magyar szecesszió néhány problémájához959
Bodnár György: A magyar premodern elbeszélés válaszútja964
Cazelles Nicolas: A műballada egyetemes műfaj. Arany Jánossal a Duna mentén. Az öregkori balladák970
Cygielska Elzbieta: Szecessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban976
Csűrös Miklós: Megjegyzések a 19-20. század fordulójának irodalmi népiességéről982
Deréky Pál: A magyar avantgárd irodalom fogadtatásának kezdetei (1915-1917)987
Eőry Vilma: Stílusirányzat és mondatszerkesztés. A szabad függő beszéd szerkezetének szerepe a stílusirányzatok elhatárolásában992
Erdődy Edit: Szempontok a századelő magyar drámájának értékeléséhez és megközelítéséhez997
Fehér Erzsébet: A magyar avantgárd eposz műfaji előzményei1003
Gömöri György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban1009
Horváth Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai irodalmakban. Krasinski, Madách, Eminescu1014
Kálmán C. György: A magyar avantgárd líra kezdetei1020
Kemény Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula "bécsi" regényeiben1026
Kenyeres Zoltán: A Nyugat indulása és a közép-európai századforduló1033
Láng Gusztáv: Bölcselet és poétika. Megjegyzések a magyar századvég természetlírájáról1046
Lőrinczy Huba: Csáth Géza és E.T.A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében1051
Németi-Sargina Ludmilla: A bécsi szecesszió és századeleji irodalmi-művészeti irányzatainak magyar, cseh, lengyel és orosz variánsai1071
Sivirsky Anton: Magyar foklór vagy német romanticizmus?1092
Szabolcsi Miklós: A későszimbolizmus a magyar és az osztrák irodalomban1096
Széles Klára: A modern magyar líra születéséről egy irodalomtörténeti hipotézis alapján1110
A nyelvtudomány szerepe a nemzeti kultúra fejlődésében
Bachát László: Nyelvváltozatok a 19-20. század fordulóján1119
Bokor József: Előrevivő és visszahúzó vonások a 19. század végének magyaros nyelvtudományában1126
Horváth Mária: Nyelvi kölcsönhatások Ausztria és Magyarország között a monarchia idején1154
Juhász Dezső: Nyelvjárásismeret a századfordulón1160
Kovács László: A nyelvjárások és a köznyelv viszonya nemzetiségi környezetben1170
Nagy Gábor: Nyelvi eszmények Magyarországon a századfordulón1175
Szathmári István: A magyar irodalmi és köznyelv a XX. század fordulója körül1186
Történelem, kultúra és nyelv
Galambos Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nemzeti kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban1209
Hangay Zoltán: Tudomány, művelődés és középiskola a 19. század végén1215
Könnyű László: A magyar vers angolra fordításának problémái1220
Schöpflin Gyula: Irodalom a száműzetésben1228
Veenker Wolfgang: Megjegyzések egy magyar nyelvű minimumszótár összeállításához1233
Névmutató1237
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I-II. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I-II. A magyar nyelv és kultúra a Duna-völgyében I-II.

A gerincek elszíneződtek.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba
konyv