A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv története és rendszere

A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 589 oldal
Sorozatcím: Nyelvtudományi Értekezések
Kötetszám: 58
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Kihajtható mellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvet kutató tudósok első nemzetközi kongresszusának (Debrecen, 1966. augusztus 24-28.) előadásait tartalmazza. A kongresszuson az előadások együttes ülések, illetőleg... Tovább

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvet kutató tudósok első nemzetközi kongresszusának (Debrecen, 1966. augusztus 24-28.) előadásait tartalmazza. A kongresszuson az előadások együttes ülések, illetőleg szekcióülések keretében hangzottak el; az utóbbiakon bizonyos témakörökbe csoportosítva a következőképpen: A magyar nyelv története: a nyelvi rendszer története; hangtörténet; a ragozás története; a szóképzés története; szótörténet; névtörténet; nyelvemlékek; őstörténet. - A mai magyar nyelv: a nyelvtani kategóriák; tipológia; hangtan; alaktan; mondattan; szóalkotás. - A magyar nyelvjárások: az anyaggyűjtés módszere; hangtan; alaktan; szókincs. - Alkalmazott nyelvtudomány: nyelvig művelés; stilisztika; gépi fordítás; nyelvoktatás. Kötetünkben az együttes ülések anyagát az előadások elhangzásának sorrendjében, a szekcióülések előadásait az előadók nevének betűrendjében közöljük. Nem tartalmazza a kötet az előadásokhoz kapcsolódó viták anyagát, a megnyitó ülésen elhangzott üdvözléseket, illetőleg a külföldi résztvevőknek a kongresszussal kapcsolatban a záróülésen elhangzott megnyilatkozásait. Az előadásokat általában azon a nyelven tettük közzé, amelyen elhangzottak. Egy-két esetben az elhangzott és a kinyomtatott előadás nyelve nem azonos. Erre szerkesztői jegyzetben felhívjuk a figyelmet. Az előadók egy része az előadások szövegéhez a szerkesztőknek átadott kéziratban tetemes magyarázó, kiegészítő jegyzetanyagot is csatolt. Ezeket a jegyzeteket egyrészt kiadványunk terjedelmének korlátozott volta miatt, másrészt azért is, mert kötetünk célja az elhangzott előadások közzététele, általában kénytelenek voltunk elhagyni. Hasonlóképpen kellett eljárnunk az előadásokhoz csatolt bibliográfiával is. E tekintetben kivételt csak az együttes üléseken külföldi kollégáink részéről elhangzott beszámolókkal tettünk, s néhány olyan előadással, melynek könyvészeti adatai - megítélésünk szerint - a hazai szakemberek előtt kevéssé ismeretesek. Az előadások szövegén a szerkesztés során főképpen stiláris jellegű módosításokat végeztünk, és bizonyos mértékig formai szempontból egységesítettük őket. így kötetünk a magyar nyelvészek első nemzetközi kongresszusáról a lehető leghívebben tájékoztatja az olvasót. Vissza

Tartalom

Ágoston Mihály: Rendszerezés vagy fölismerés (Leíró nyelvtanainkról) 213
Arany A. László: Az ősmagyar nyelv szerkezetrendje és érvénytelenítése 67
Bakos József: Adatok a nyugat-dunántúli nyelvjárástípus XVII, századi nyelvi viszonyaihoz 331
Balassa László: A fogalmazás tanításának tudományos megalapozása 399
Balázs János: Szinkrónia és diakrónia, változás és egyensúly a magyar nyelv rendszerében 70
Balogh Lajos: Az állathívogatók és -terelők akaratközlő funkciójáról 335
Bánhidi Zoltán: Nyelvi vázlat a hazai sportélet kibontakozásának koráról (1861 -1896) 74
Bárczi Géza: Elnöki zárószó 58
Bartók János: Szótaghatárok ingadozása énekelt szövegben 218
Becker, Henrik: Wo ist das echteste Ungarisch? 404
Bencsáth Aladárné: Idegen ajkúak (külföldiek) magyar nyelvre való tanítása felsőoktatásunkban 409
Benkő László: A stilisztikai minősítések realitása 414
Benkő Loránd: A mai magyar nyelvtudomány 9
Berrár Jolán: A denominalis -l és -z képzős igék leíró és történeti vizsgálatának néhány szempontja 79
Botos Imre: Kísérlet magyar nyelvű szövegek automatikus mondattani elemzésére 418
H. Bottyánfy Éva: Az esti és levelező tagozatos hallgatók nyelvészeti oktatásának néhány aktuális kérdése 425
Büky Béla: Beszed és valószínűség } 223
Czeglédy Károly: Megjegyzések a honfoglalás előtti magyar királyság intézményéhez 83
Deme László: Egy nyelvjárási jelenségnyaláb történeti vallomása 339
Dezső László: A magyar tárgyi bővítményes egyszerű mondatok szórendjének tipológiája 229
Éder Zoltán: Audio-vizuális eszközök és eljárások a magyar beszéd oktatásában 430
Elekfi László: A racionális mondattagolás stilisztikai szerepe Petőfi verseiben 434
Fábián Pál: A különírás-egybeírás szabályozatlanul maradásának okai akadémiai helyesírásunk megalkotásakor 439
Fajcsek Magda: A kifejezőképesség fejlesztése 443
Fónagy Iván: Hanglejtés-metafora, hanglejt és-változás 234
Fülei-Szántó Endre: Egy praktikus modell részrendszere spanyol-magyar kontrasztív leírásban 448
Gráf Rezső: A nyelvtani fogalmak rendszere és egymásra épülése az anyanyelvi oktatásban 453
Grétsy László: A szóalkotó pályázatok múltja, jelene és jövője 459
Gulya János: A magyar nyelv első etimológiai szótára 87
S. Hámori Antónia: A szóhasadás szerepe formaszórendszerünk kialakulásában 91
Harms, Róbert T.: Az uráli-jukagír fókuszrendszer ugor megfelelői 94
Hexendörf Edit: Adalékok bibliafordítási tükörszavak keletkezéséhez és életéhez 103
Imre Samu: A magyar nyelvtudomány és a Nyelvtudományi Intézet ? 21
Jánoska Sándor: A magyar ige automatikus toldalékolásának egy modellje 464
Kálmán Béla: Helynévkutatás és szóföldrajz 344
I. Káposztái Erzsébet: A derceni nyelvjárás diftongusai 350
Karácsony Sándor Zsigmond: Társadalmi, földrajzi és életkori sajátosságok a XIX. század családi névadásában 109
Kardos Tibor: Megjegyzések a magyar lírai körmondat felbomlásához 468
Károly Sándor: A magyar szókincs struktúrájának (részrendszereinek) vizsgálata történeti szempontból 115
Kázmér Miklós: Lekoptak-e kivétel nélkül rövid tő végi magánhangzóink? 121
Kelemen József: Beszámoló a gépi nyelvstatisztikai kísérletekről 480
Király Lajos: Szempontok az állathangutánzó igék morfológiai és szemantikai vizsgálatához 354
Király Péter: A szlovák nyelv magyar elemei vizsgálatának néhány módszertani kérdése 125
Kiss Lajos: Az etimológiai kutatások elveiről 128
Kossá János: Nyelvművelés a kétnyelvűség körülményei között 485
Kovács István: ,,Az Lándorfejírvár elveszésének oka" című nyelvemlék főbb nyelvjárási sajátságai 358
Kovalovszky Miklós: Újabb népetimológiáinkról 244
A. Kövesi Magda: Ősi határozóragjaink történetéhez 130
Kubinyi László: Az ősi magyar társadalom anyai ágú származtatási rendjének kronológiájához 135
Ladó János: Emfatikus hangváltozások a magyarban 138
Lotz János: Magyar nyelvészeti kutatások az Amerikai Egyesült Államokban 32
Lotz János: A személy, szám, viszonyítás és tárgyhatározottság kategóriái a magyarban 249
Lotz János: Hangos röntgenfilm-vetítés a magyar nyelv hangképzéséről 255
Lőrincze Lajos: A páros testrészek nevének használatáról 490
B. Lőrinczy Éva: A hangalaki szembenállások néhány problémája tájszavaink szótározása kapcsán 369
Majtyinszkaja, Klara E.: Magyar nyelvészeti kutatások a Szovjetunióban 38
Majtyinszkaja, Klara E.: A magyar határozószók képzésének történetéből 142
Martinkó András: Nyelvi változás és stílus változás 496
Máthé Jakab - Kovács-Bölöni Erzsébet - Schveiger Paul - Székely Emma: A magyar igeragozás független analízisének egy modelljéről 499
Melcsuk, Igor: A magyar főnévragozás modellje 502
S. Meggyes Klára: A Szinnyei-féle Tájszótár és az Új Magyar Táj szótár címszóanyagának terjedelmi és tematikai kapcsolatáról 373
Mihályi József: A magyar mondatmodellek kérdéséhez 505
Mikó Pálné: A mondat és a szó szerkezete közti összefüggések (a nyelvoktatás szempontjából) 511
Molnár József: A hangváltozások okairól, különös tekintettel az ősmagyar kori hangváltozásokra 156
O. Nagy Gábor: Egy fejezet a magyar szólás- és közmondáselmélet történetéből 258
Nyíri Antal: A magyar tórendszer descendens történetéhez 161
Ördög Ferenc: Nyelvjárási anyaggyűjtés a középiskolában és a tanárképző főiskolákon 378
Pálfalvi Etelka: Nyelvemlékszövegek stilisztikai vizsgálata 514
Papp Ferenc: A magyar szókincs gépi feldolgozásának egyes eredményei és további problémái 518
Papp László: Szótörténet és etimológia 164
Penavin Olga: A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban folyó magyar nyelvészeti kutatások 46
Penttilá, Aarni: A magyar jelzős szerkezetek szórendjéről 267
Perrot, Jean: A magyar helyhatározószók, igekötők és főnévragok funkcióinak kapcsolatai 270
Rácz Endre: Az alany és az állítmány egyeztetésének néhány kérdése a mai magyar nyelvben 273
Raun, Alo: A magyar deklinációkról és konjugációkról 278
Rédei Károly: A palatális mássalhangzók palatalizáló hatása az ősmagyarban 167
Rónai Béla: A helyes magyar kiejtés oktatásának néhány kérdése nyelvjárási, illetve kétnyelvű területen 523
Róna-Tas András: A magyar nyelv régi török elemei és a csuvas nyelvtörténet néhány kérdése 172
Rot, Alekszander: A magyar-keletiszláv nyelvi kölcsönhatás és a magyar nyelv legújabb kori orosz tükörszavai 281
Ruzsiczky Eva: A fogalmazás személytelenné válásának néhány kérdése 528
Schlachter, Wolfgang: Beobachtungen an den Frequentativa des Wiener Kódex 177
Sebestyén Árpád: A magyar szintagmarendszer néhány kérdéséről 191
Sima Ferenc: Beszámoló a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban folyó magyar nyelvészeti kutatásokról 54
Sima Ferenc: Fonémakapcsolatok monofonematikus megjelenítésének inetimologikus feloldása a magyarban 383
Sinor Dénes: Történelmi hipotézis a magyar nyelv történetében 195
Sivirsky Antal: Ingadozás a ragozási rendszerben és az é toldalék 531
Skalicka, Vladimír: A magyar nyelv tipológiája 296
J. Soltész Katalin: Az idegen szavak helye a mai magyar nyelv rendszerében 300
Stein Mária: A magyar főnév szintézise elektronikus számológéppel 534
Szabó Dénes: Kódexszövegeink egyes változatainak eredetéről 201
Szabó Géza: Az -n határozórag előtti tővéghangzó minőségének kérdéséhez 386
Szathmári István: Magyar nyelvészeti kutatások az egyetemeken és főiskolákon 27
Székely György: Középkori kézműves foglalkozások és a családnevek kialakulása 206
Szende Aladár: Felnőttek tanítása programozott nyelvtankönyvvel 541
Szépe György: A magyar generatív fonológia néhány kérdése 305
Szerkesztők: Előszó 3
Szilágyi Ferenc : Irodalmi nyelvünk egysége és a versnyelv 547
Szűts László: Szóalkotásmódok a jassznyelvben 310
Tamás Lajos: Elnöki megnyitó 7
Tarnóczi Lóránt: A magyar nyelvtan hiányzó kategóriái 314
Teleki Tibor: Objektív fogódzók keresése a tanulók helyesírási készségének elbírálásához 552
Temesi Mihály: A személyes névmás kiegészült alakjairól 319
Tompa József: A tudományos irodalom hatása művészi archaizálásunkra 1772 és 1849 között 556
Török Gábor: A statisztikai módszerű stíluskutatás lehetőségei 561
Varga Dénes: A gépi szöveganalízis problémája, különös tekintettel magyar nyelvű szövegek elemzésére 566
Végh József: A földrajzi nevek gyűjtésének tudományos problémái 391
Végh József Mihály: A prózaritmus kérdéseiről 571
Velcsov Mártonné: Igeragozási kérdések 323
Wacha Imre: A helyes kiejtés oktatásának néhány problémája 575
Zsilka Tibor: A költői nyelv statisztikai vizsgálatáról 580
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nyelv története és rendszere A magyar nyelv története és rendszere A magyar nyelv története és rendszere A magyar nyelv története és rendszere

Könyvtári könyv volt. Az eredeti borító egy része vissza lett ragasztva az leső kötéstáblára.

Állapot: Közepes
3.840 Ft
2.300,-Ft 20 25
15 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv