Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szeretet breviáriuma

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Csak egy szükséges - tanítja az Evangélium. Szent Ágoston ezt az egy szükségest merészen egy mondatba foglalja: Szeress, és tégy, amit akarsz! Aki ismeri az emberi szívet, és aki megismerte minden... Tovább

Előszó

Csak egy szükséges - tanítja az Evangélium. Szent Ágoston ezt az egy szükségest merészen egy mondatba foglalja: Szeress, és tégy, amit akarsz! Aki ismeri az emberi szívet, és aki megismerte minden idők legnagyobb szellemeinek gondolatvilágát, az tudja, hogy ez a rövid mondat az örök ember egyik legörökebb és legegyetemesebb érzésének ad hangot. Olyan hang ez, amelyre az embermilliók és az évezredek visszhangja felel. Ezt a visszhangot szeretnénk megszólaltatni: a szeretet örök igéit.
A gyűlöletnek, a haragnak, a bosszúnak, a gyanakvásnak és a bizalmatlanságnak igéi bonyolultak, megértésükhöz gyakran hosszú magyarázatra van szükség; az, amit történelemnek szokás nevezni, javarészt ezekből az igékből születik. Mindaz, ami az embereket szóban és tettben elválasztja, elidegeníti egymástól, ami az egyik embert, közösséget, embercsoportot szembehelyezi a másikkal: szorosan összefügg a gazdasági és társadalmi adottságokkal, népek és népcsoportok sajátosságaival, általában a mulandó világ mulandó jelenségeivel. A szeretet igéi viszont egyszerűek és egyértelműek; lényegükben annyira azonosak és változatlanok, mint az a harmónia, amely fenntartja és mozgatja a mindenséget és amely a természet és az emberi lélek végső, nagy törvényszerűségeiben is megnyilatkozik. A szeretet igéinek, az egymás iránti jóindulat nyelvének megértéséhez nincsen különösebb szükség az egyes korszakok politikai, gazdasági és művelődéstörténetének ismeretére. Az emberiségnek ez a legigazabb nyelve felette áll annak a világnak, amelyben az úgynevezett történelmi események lejátszódnak. Ez a nyelv minden időben mindenkihez szól, azért minden időben mindenki megértheti, akik valóban meg akarja érteni - »akinek füle van a hallásra«. Evégből nincsen szüksége sok olyan ismeretre, amelyek nélkülözhetetlenek akkor, ha az emberi küzdelmekbe akarunk bepillantani. Viszont kellenek hozzá másfajta ismeretek, amelyek nehezen sajátíthatók el könyvekből. Nem kell ide széleskörű történelmi tudás, viszont itt nincs megértés bizonyos lelki fogékonyság, sőt lelki hozzájárulás nélkül. A szeretet igéinek értelmére nem lehet rányitni azon az úton, amely a történelem vagy a természet törvényeihez vezet. Ezeket az igéket át kell élni, sőt, ha mindenestül meg akarjuk érteni, akkor akarni is kell őket. Aki a szeretet örök szavait pusztán történeti vagy művészi szempontból olvassa, annak aligha fognak többet jelenteni, mint az emberi szellem egyéb dokumentumai; az igazi mélységük és értékük csak annak tárul ki, aki felismeri, hogy ezeket a szavakat élni kell. Ezek az igék, akár háromezer évvel ezelőtt hangzottak el, akár napjainkban, életének és embertársaihoz való viszonyának tisztázására szólítják fel az embert. Valósággal megragadják: nem tűrik, hogy továbbra is úgy éljen és úgy érezzen, mint eddig. Ezek a szövegek félreérthetetlen erkölcsi követeléssel lépnek fel olvasóikkal szemben. Történelmi és filológiai ismeretet nem sokat kívánnak, de egyvalamit erősen megkövetelnek, olyan erősen, hogy enélkül nem is érdemes belefogni olvasásukba: bizonyos elemi lelki fogékonyságot, röviden: azt a legemberibb valamit, amit jóakaratnak nevezünk. Ez az a jóakarat, amelynek a karácsonyi angyal egyedül ígér békességet. Ez az a jóakarat, amely minden ember lelkében ott parázslik, csak éppen nem mindenkiben tud világító és melegítő lángra kapni, - ezért van olyan kevés világosság és olyan kevés melegség és olyan kevés békesség a földön. Az itt következő szövegeket e nélkül a jóakarat nélkül, a mindennapi olvasmányoknak kijáró únott közönnyel, laza figyelemmel, fél-lélekkel nem érdemes olvasni. Vissza

Tartalom

Bevezetés
India
A védákból: Samtuta13
A Bhagavadgitából13
Buddha tanításaiból
A gyűlölet nem tud elpihenni14
A szellemet feloldó szeretet14
Az erőszak ellen15
A szeretet minden erkölcsiség legnagyobb erénye és összessége15
Rosszat jóval fizetni16
Buddhista legendák (dzsakaták)
Asoka király fiáról, Kunala hercegről szóló elbeszélés17
Az erényes Magha18
Nigrudha, a Gazellakirály20
A dzsainák szent énekeiből23
Ramakrishna23
Rabindranath Tagore: Áldozati ének24
Kínai bölcselők
Li-Ki25
Lao-Ce25
Csuang-Ce
A szenvedéstől való megváltás26
A békességhez vezető út27
A bűnösökért való felelősség29
Mong-Dsi
A haszonkeresésről30
A szelíd uralom olyan, miként az eső aszály idején31
A részvétről32
A Jó közelségéről33
Magatartás az ellenségekkel szemben33
Az éhség és a szeretet34
Gau-Dsi35
Kínai közmondások35
Meiji japáni császár: Mindenki testvér36
Iszlám
Al Ghazali
Az önzetlen szeretet37
A testvéri segítés kötelességéről39
A szomszédok iránti kötelességek42
A szolgák iránti kötelességek44
Ferid Ed Din Attar46
Dzsalal Eddin46
Dzsámi46
Galib sejk: Titkos tánc47
Görög világ
Aesopus49
Hesiodos: Munkák és napok49
Bacchylydes51
Sophokles: Antigonéból52
Euripides
Béke56
Alkestisből57
Aristophanes: A béké-ből60
Platon: Protagoras-ból61
Aristoteles: A Nikomachosi Etikából64
Római világ
Vergilius: IV. ecloga67
Tibullus: A háború ellen69
Seneca71
Marcus Aurelius: Elmélkedéseiből71
Epiktetos74
Biblia
Mózes könyveiből
A Genezisből75
A Leviticusból79
A Deuteronomiumból79
A Királyok könyvéből79
Tóbiás könyvéből81
Szent Máté evangéliumából83
Szent János evangéliumából84
Szent Pál leveleiből
A rómaiakhoz84
A korinthusiakhoz írt első levélből85
A kolosszeiekhez85
A Timóteushoz írt első levélből86
Szent János első leveléből86
Zsidóság
A Talmudból88
Chasszideus tanítások és történetek
Ajándék88
Imádság89
A szeretet parancsa89
Mi a szeretet?89
A gyógyszer90
Az ősegyház századai
Aranyszájú Szent János91
Nazianziszent Gergely92
Szent Jeromos95
Szent Ambrus95
Szent Ágoston98
Nagy Szent Gergely102
Szent Benedek: A regulából103
Keresztény középkor
Angol költő Éneke Krisztus szerelméről106
A szeretet himnusza. Ismeretlen szerző108
Szent Bernát: Az isteni szeretetről110
Aquinói Szent Tamás
A szeretet nem azonos a jóakarattal112
A szeretet tárgyainak helyes rendjéről113
A szeretet inkább a szeretésben, semmint a szerettetésben áll114
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz114
Peccham János: A Fülemiléből116
Todi Jakab: A Fájdalmas Szűzről120
Dante
Az új életből122
A Paradicsomból124
A Gesta Romanorumból
A megtisztult bélpoklosról125
Miképpen lett Telonárius Péter adakozó emberré127
Szent Ferenc virágoskertjéből127
Boldog Assisi Egyed132
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel133
Milánói Jakab: Felebarátainkhoz való viszonyunk136
Boldog Duns Scotus János
A szeretet erényének egysége137
Minden lét forrása az örök szeretet138
Boldog Raimundus Lullus: Az imádónak és imádottnak könyvéből139
Árpádházi Szent Margit. A magyar Margit-legendából141
Szent Gertrud: Az Isteni Szeretet Követéből145
Hackeborni Mechtildisz
A szeretet hatalmáról145
A Lélek és a Vőlegény146
Eckhart mester: Az igaz lelkület150
A Theológia Germanicából151
Boldog Seuse Henrik152
Folignói Boldog Angela: Zarándoklat Assisibe153
Sienai Szent Katalin
A felebaráti szeretet és a türelmesség156
Végrendeletéből159
Európa szellemi átalakulása és a vallási harcok kora
Genovai Szent Katalin160
Pazzi Szent Magdolna161
Savonarola: A megkísértett lélek önmagát erősíti163
Kempis Tamás: Krisztus követéséből164
Johannes Ruysbroek
A szeretet vihara167
Példabeszéd a hangyáról167
Luther Márton: Az V. parancsolat magyarázata168
Melanchton Fülöp169
Kalvin János: Az evangéliumi harmóniából169
A berni egyház hitvallásából: A 32. pont170
Erasmus Rotterdamus: Querela pacis170
Sebastian Franck
A szeretet nem vétkezik és nem cselekszik igazságtalanul173
Amit az emberek szeretetnek neveznek, az Isten előtt gyűlölet174
Jakob Böhme177
Mórus Szent Tamás: A seholszigetiek vallásáról178
Dévai Biró Mátyás179
Pázmány Péter: Felebarátunk szeretéséről180
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről185
Szent Terézia: A Tökéletesség Útjából186
Keresztes Szent János
A Lélek Sötét Éjszakájából189
A szeretet tüzében égve190
Isten és ember a barokkorban
Szalézi Szent Ferenc
A Teotimusból194
A Filoteából195
Depaul Szent Vince198
Angelus Silesius: A Kerubi Vándorból198
Shakespeare: Lear királyból200
Pascal: Gondolataiból203
Fénelon204
Jean Pierre Camus205
Felvilágosodás
Emanuel Swedenborg206
Goethe: Orfikus ősigék. Szerelem206
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikájából208
A legújabb kor vallási élete
Franz Werfel: Bernadette c. regényéből211
Lacordaire222
Lisieuxi Szent Teréz: Önéletrajzából222
Prohászka Ottokár: Az Élő Vizek Forrásából224
Maria Antoinette de Geuser: »Consummata«226
F. W. Robertson227
Ch. H. Spurgeon228
Stanley Jones228
Romantikus humanizmus
Ralph Waldo Emerson230
Silvio Pellico: A Börtöneimből230
Dickens: A Karácsonyi Énekből231
Henry Dunant: Manifesztum a Vöröskereszt megalapítására235
Walt Whitman: Teérted, óh demokrácia!236
Victor Hugo: A Nyomorultakból237
Flaubert: Irgalmas Szent Julián legendájából241
Orosz irodalom, orosz élet
Egy szent az orosz világban. J. Szemjonov könyvéből246
Dosztojevszkij: A Karamazov testvérekből255
Tolsztoj
A Háború és békéből261
Leveleiből267
Maxim Gorkij: Az Anya c. regényből268
Nyugat Európa modern irodalma
Paul Verlaine: Uram, szerelmed megsebesített278
Emile Verhaeren: A szelíd pap280
Rainer Maria Rilke: A Szegénység és a halál könyvéből281
Francis Jammes: A rózsafüzérből282
Francois Mauriac: A Frontenac-misztériumból284
Henry Bergson: Az erkölcs és a vallás kettős forrásából287
Paul Claudel: Segítő Miasszonyunk292
André Gide: Numquid et tu293
Georges Bernanos: A Gondolatokból293
Bernard Shaw: Szent Johannából294
Thomas Mann
A Varázshegyből297
Az éhezők298
Thornton Wilder: A Szent Lajos király hídja c. regényből303
Jacques Maritain: A szeretet bilincse306
Aldous Huxley: A Philosophia Perennis-ből308
A legújabb kor magyarjai
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban311
Petőfi Sándor
Sors, nyiss nekem tért!314
A XIX. század költői315
Széchenyi István317
Báró Eötvös József: A Gondolatok-ból317
Jókai Mór319
Ady Endre
A könnyek haszna319
Alázatosság langy esője320
A Jézuska tiszteletére320
Babits Mihály
A jóság dala321
Zsoltár gyermekhangra322
Kosztolányi Dezső
Szeretet323
Özvegy a villamosban324
Juhász Gyula
Ó, Ember!325
Békét!326
Sik Sándor: Az Alexiushoz326
Jegyzetek a szerzőkről és a művekről329
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem