A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szeretet breviáriuma

Előszó

Csak egy szükséges - tanítja az Evangélium. Szent Ágoston ezt az egy szükségest merészen egy mondatba foglalja: Szeress, és tégy, amit akarsz! Aki ismeri az emberi szívet, és aki megismerte minden... Tovább

Tartalom

Bevezetés
India
A védákból: Samtuta13
A Bhagavadgitából13
Buddha tanításaiból
A gyűlölet nem tud elpihenni14
A szellemet feloldó szeretet14
Az erőszak ellen15
A szeretet minden erkölcsiség legnagyobb erénye és összessége15
Rosszat jóval fizetni16
Buddhista legendák (dzsakaták)
Asoka király fiáról, Kunala hercegről szóló elbeszélés17
Az erényes Magha18
Nigrudha, a Gazellakirály20
A dzsainák szent énekeiből23
Ramakrishna23
Rabindranath Tagore: Áldozati ének24
Kínai bölcselők
Li-Ki25
Lao-Ce25
Csuang-Ce
A szenvedéstől való megváltás26
A békességhez vezető út27
A bűnösökért való felelősség29
Mong-Dsi
A haszonkeresésről30
A szelíd uralom olyan, miként az eső aszály idején31
A részvétről32
A Jó közelségéről33
Magatartás az ellenségekkel szemben33
Az éhség és a szeretet34
Gau-Dsi35
Kínai közmondások35
Meiji japáni császár: Mindenki testvér36
Iszlám
Al Ghazali
Az önzetlen szeretet37
A testvéri segítés kötelességéről39
A szomszédok iránti kötelességek42
A szolgák iránti kötelességek44
Ferid Ed Din Attar46
Dzsalal Eddin46
Dzsámi46
Galib sejk: Titkos tánc47
Görög világ
Aesopus49
Hesiodos: Munkák és napok49
Bacchylydes51
Sophokles: Antigonéból52
Euripides
Béke56
Alkestisből57
Aristophanes: A béké-ből60
Platon: Protagoras-ból61
Aristoteles: A Nikomachosi Etikából64
Római világ
Vergilius: IV. ecloga67
Tibullus: A háború ellen69
Seneca71
Marcus Aurelius: Elmélkedéseiből71
Epiktetos74
Biblia
Mózes könyveiből
A Genezisből75
A Leviticusból79
A Deuteronomiumból79
A Királyok könyvéből79
Tóbiás könyvéből81
Szent Máté evangéliumából83
Szent János evangéliumából84
Szent Pál leveleiből
A rómaiakhoz84
A korinthusiakhoz írt első levélből85
A kolosszeiekhez85
A Timóteushoz írt első levélből86
Szent János első leveléből86
Zsidóság
A Talmudból88
Chasszideus tanítások és történetek
Ajándék88
Imádság89
A szeretet parancsa89
Mi a szeretet?89
A gyógyszer90
Az ősegyház századai
Aranyszájú Szent János91
Nazianziszent Gergely92
Szent Jeromos95
Szent Ambrus95
Szent Ágoston98
Nagy Szent Gergely102
Szent Benedek: A regulából103
Keresztény középkor
Angol költő Éneke Krisztus szerelméről106
A szeretet himnusza. Ismeretlen szerző108
Szent Bernát: Az isteni szeretetről110
Aquinói Szent Tamás
A szeretet nem azonos a jóakarattal112
A szeretet tárgyainak helyes rendjéről113
A szeretet inkább a szeretésben, semmint a szerettetésben áll114
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz114
Peccham János: A Fülemiléből116
Todi Jakab: A Fájdalmas Szűzről120
Dante
Az új életből122
A Paradicsomból124
A Gesta Romanorumból
A megtisztult bélpoklosról125
Miképpen lett Telonárius Péter adakozó emberré127
Szent Ferenc virágoskertjéből127
Boldog Assisi Egyed132
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel133
Milánói Jakab: Felebarátainkhoz való viszonyunk136
Boldog Duns Scotus János
A szeretet erényének egysége137
Minden lét forrása az örök szeretet138
Boldog Raimundus Lullus: Az imádónak és imádottnak könyvéből139
Árpádházi Szent Margit. A magyar Margit-legendából141
Szent Gertrud: Az Isteni Szeretet Követéből145
Hackeborni Mechtildisz
A szeretet hatalmáról145
A Lélek és a Vőlegény146
Eckhart mester: Az igaz lelkület150
A Theológia Germanicából151
Boldog Seuse Henrik152
Folignói Boldog Angela: Zarándoklat Assisibe153
Sienai Szent Katalin
A felebaráti szeretet és a türelmesség156
Végrendeletéből159
Európa szellemi átalakulása és a vallási harcok kora
Genovai Szent Katalin160
Pazzi Szent Magdolna161
Savonarola: A megkísértett lélek önmagát erősíti163
Kempis Tamás: Krisztus követéséből164
Johannes Ruysbroek
A szeretet vihara167
Példabeszéd a hangyáról167
Luther Márton: Az V. parancsolat magyarázata168
Melanchton Fülöp169
Kalvin János: Az evangéliumi harmóniából169
A berni egyház hitvallásából: A 32. pont170
Erasmus Rotterdamus: Querela pacis170
Sebastian Franck
A szeretet nem vétkezik és nem cselekszik igazságtalanul173
Amit az emberek szeretetnek neveznek, az Isten előtt gyűlölet174
Jakob Böhme177
Mórus Szent Tamás: A seholszigetiek vallásáról178
Dévai Biró Mátyás179
Pázmány Péter: Felebarátunk szeretéséről180
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről185
Szent Terézia: A Tökéletesség Útjából186
Keresztes Szent János
A Lélek Sötét Éjszakájából189
A szeretet tüzében égve190
Isten és ember a barokkorban
Szalézi Szent Ferenc
A Teotimusból194
A Filoteából195
Depaul Szent Vince198
Angelus Silesius: A Kerubi Vándorból198
Shakespeare: Lear királyból200
Pascal: Gondolataiból203
Fénelon204
Jean Pierre Camus205
Felvilágosodás
Emanuel Swedenborg206
Goethe: Orfikus ősigék. Szerelem206
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikájából208
A legújabb kor vallási élete
Franz Werfel: Bernadette c. regényéből211
Lacordaire222
Lisieuxi Szent Teréz: Önéletrajzából222
Prohászka Ottokár: Az Élő Vizek Forrásából224
Maria Antoinette de Geuser: »Consummata«226
F. W. Robertson227
Ch. H. Spurgeon228
Stanley Jones228
Romantikus humanizmus
Ralph Waldo Emerson230
Silvio Pellico: A Börtöneimből230
Dickens: A Karácsonyi Énekből231
Henry Dunant: Manifesztum a Vöröskereszt megalapítására235
Walt Whitman: Teérted, óh demokrácia!236
Victor Hugo: A Nyomorultakból237
Flaubert: Irgalmas Szent Julián legendájából241
Orosz irodalom, orosz élet
Egy szent az orosz világban. J. Szemjonov könyvéből246
Dosztojevszkij: A Karamazov testvérekből255
Tolsztoj
A Háború és békéből261
Leveleiből267
Maxim Gorkij: Az Anya c. regényből268
Nyugat Európa modern irodalma
Paul Verlaine: Uram, szerelmed megsebesített278
Emile Verhaeren: A szelíd pap280
Rainer Maria Rilke: A Szegénység és a halál könyvéből281
Francis Jammes: A rózsafüzérből282
Francois Mauriac: A Frontenac-misztériumból284
Henry Bergson: Az erkölcs és a vallás kettős forrásából287
Paul Claudel: Segítő Miasszonyunk292
André Gide: Numquid et tu293
Georges Bernanos: A Gondolatokból293
Bernard Shaw: Szent Johannából294
Thomas Mann
A Varázshegyből297
Az éhezők298
Thornton Wilder: A Szent Lajos király hídja c. regényből303
Jacques Maritain: A szeretet bilincse306
Aldous Huxley: A Philosophia Perennis-ből308
A legújabb kor magyarjai
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban311
Petőfi Sándor
Sors, nyiss nekem tért!314
A XIX. század költői315
Széchenyi István317
Báró Eötvös József: A Gondolatok-ból317
Jókai Mór319
Ady Endre
A könnyek haszna319
Alázatosság langy esője320
A Jézuska tiszteletére320
Babits Mihály
A jóság dala321
Zsoltár gyermekhangra322
Kosztolányi Dezső
Szeretet323
Özvegy a villamosban324
Juhász Gyula
Ó, Ember!325
Békét!326
Sik Sándor: Az Alexiushoz326
Jegyzetek a szerzőkről és a művekről329
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem