864.580

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kuruc küzdelmek költészete

II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulójára

Fülszöveg

A kötet az események időrendjében ad képet az 1660-tól 1735-ig terjedő évtizedek kuruc küzdelmeinek költői visszatükröződéséről. Felöleli mindazokat a hiteles emlékeket, amelyek az eddigi gyűjteményes kiadásokban, folyóiratokban, alkalmi nyomtatványokban napvilágot láttak. A korabeli költészet számos darabja azonban itt kerül először kiadásra. Új arculatot ad a kiadványnak, hogy eredeti nyelven és hű prózai fordításban közli a kor idegen nyelvű (latin, szlovák, német, román) magyarországi termékeit is. Tartalmazza a sajtó alá rendező több évtizedes kutató- és gyűjtőmunkájának, a legújabb kutatásoknak eredményeit, számos ponton kiegészítve és helyesbítve a kuruc küzdelmek költői emlékeire vonatkozó korábbi politikai-történeti szövegtörténeti, filológiai, tartalmi, irodalmi, fordítási stb. tudnivalókat.

Tartalom

Bevezetés5
Versek
Cseklészi sáncban generál Montecuccoli 1663
Szabadságunk rontó21
Balogh Zsigmond: Bánotimnak örvényében24
Ó, én édes hazám25
Planctus de comite Nicolao a Zrinio
Stabat Zrinius dolorosus (Szomorúan, könnyezve állt Zrínyi)27
Anno 1664
Magyarok romlását32
Petkó Zsigmond: Katonaének
Panaszolkodással35
Petkó Zsigmond: Gondolkodjál, szegény magyar
III. Óda az méltóságos fejedelem Rákóczi Ferenc... sasárúl
Mikor az magyarok41
Oda III. In celsissimi principis Francisci Rákoczi... aquilam
Wuando beatae pacis (Mikor a boldog béke)42
Dömötöri György: Az elhunyt a mulandó életről elmélkedve búcsúzik hazájától és övéitől
Én ugyan, hogy lássam45
Magyarország utolsó romláshoz közelgető állapotját kesergő ének
Tűz, víz közöss46
Magyarországnak veszedelméről Philusszal való beszélgetése annak az kinek
Tudd-é, Magyarország47
Magyarország végső veszedelmének okait kirajszoló Philusnak megfelel Theophilus
Az szegény megromlott s elpusztult magyar nép51
Magyarországi eclipsis
Marsalkodó névvel54
Méltán megilletik ezek az arra érdemeseket
Ily szakállas csillag60
Pataki ragozás
Kende Gábor, hogy kihullál61
Gyulaffi László Kende Gábornak szolgálatját ajánlja
Kende Gábor, mit hoz reánk63
Bónis Ferenc meghalt hazájáért
Feketített gyásszal63
Mondhatta bizonnyal akkor Magyarország66
Egynéhány versben foglaltatott magyarországi urak voxolása
Az mi választott koronás királyunk67
Papvilág magyart rág, mert nála uraság
Pilises fejeknek76
Austriaca austeritas
Mars Leopoldina sub mole gemiscere gentem (Mars látván, hogy a magyar nemzet)80
Ad lectorem
Quisquis es (Bárki vagy)80
Sírsz Magyarország
Nimród ágyékábúl81
Egy erdélyi főembernek némely írásira rövid felelet
Mi közöd teneked84
Uram, Jézus Krisztus85
Siralmas versek Czeglédi Istvánról
Jaj néked, Istennek hű88
Magyarország Querelája
Voltam, én is voltam95
Az nem igaz magyarságnak querelája ellen igaz Magyarország felelelete
Pártos fiaimat hallom98
Szentpáli Ferenc: A jövevény magyarokhoz
Bezzeg, rossz szablyája volt107
Szepesi Pálról
Sok embereket Úristen megvert109
Tolnai F. István: Búcsúztató versek
Mért játszódtatsz ígyen111
Ad scommistam
Calumniator impie atque edentule (Gonosz és fogatlan rágalmazó)114
Kálvinista és luther prédikátorokrúl való új ének
No, büdös szájú prédikátorok115
Pozsonyban, 1674 citáltatott evangélikus prédikátoroknak sanyarú dolga
Kérlek ember, hagyj békét117
Az szegén fogoly rabprédikátorok éneke
Ó, Sion leánya130
Bujdosásra juta132
Az Isten anyaszentegyházának nyomorúságos sorsán való siralom
Ó, vajha valaki135
Bellevári Dávidnak Viczmándi Mihály lakodalmában esett sorsárúl
Ut auceps solet139
Köleséri Sámuel: Amaz boldogult emlékezetű Czeglédi Istvánnak emlékezetire
Régen Elizeus az Illyés prófétát144
Czeglédi Pál: Czeglédi István emlékezete
Vajha az én fejem146
Szőnyi Nagy István: Krisztus gerlicéjének nyögése s barátihoz való reménykedése
Jaj, mire jutottam, szerelmes barátim148
A tengeren lévő fogol prédikátorok éneke
Panaszolkodhatunk149
Gemitus martyrum ad Deum
Christe, tuum defende gregem (Krisztus, védelmezd meg nyájadat)152
Gerechter Gott, wie ist wohl Ungarland (Igaz Isten, mint nyomorgatják)153
Kállói Fényes István: Debrecen városának siralmes eseteinek ... sonsignatioja
Vajha én szemeim154
Magyar Sion siralma
Árván maradt magyar Sion160
Ó, keserves gyászban162
Ó, irgalmas Isten164
Ó, lelkünk világossága166
Magyarországrúl
Hej, magyar világnak168
Franciscus Hanacius: Duma captivorum Valascensium ad Brezno Anno 1676
Ach, placem, tezko naríkám (Ó, sírok, keservesen jajgatok)169
A labanc magyarokhoz
Mit érdemelsz, magyar176
Gemitus Hungariae
Sta, viator, cerne (Állj meg, útonjáró, nézz szét)180
Zákány István: Teleki Mihályhoz
Szenteljen, megáldjon194
Németi Pál búcsúztatójából
Felséges királyom198
Az elfordult világ sorsa. A nagyszombati purgerek ellen
I. Visszajár az idő199
II. Visszajár az üd200
Őasquillus Telekianus
Parturiunt montes (Hegyek vajúdnak)201
Béldi Zsuzsanna versei
Lőn az néhai tekintetes207
Thököly haditanácsa
Lincből hogy érkezék208
Szuhay Gábor gyászverséből
Urunknak halálán219
A megnyomorítottakra ne mérj még több csapást
Ó, megnyomorodott hazánk fogyatékja220
Gyöngyösi István: Maga gyámoltalanságát kesergő... Nimfa
Az mint szőke vize
Di diaeta anni 1681 Sopronii celebrata
Conventus noster (A mi összejövetelünk)235
Ecce Cometa (Íme, az üstökös)235
Thury Ádám: Ember, életedben nyomorúságokat236
Koháry István: Magyarországnak elveszett szabadságán... méltó keseregnem
Mi édes hazánknak237
Koháry István: Mindenek fölött embernek elsőbben lelkére, annak utána böcsületeire kell jó gondot viselni
Most mások örömben242
Gyöngyösi István: Ének Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról
Az ki régen fegyvert fogott248
Luctus Hungariae
Heu, deploranda Pannoniae tellus (Jaj, Pannóniának siratni való földje)297
Debreceni Fóris István: Csonka templomidat300
Igaz vér úgy hozná300
A veszedelemben forgó Impérium színjátszó helye
Én az szabadságnak hajdan voltam fészke301
Magyar Krónika
Íma, jó nagy Isten, mely nagy jajra jutánk305
Gúnyvers Thököly ellen
Hallottad-e hírét az új királynak312
Epitaphium Emerici Thököly principis regni Hungariae civiliter demortui
Sta, quisquis nunquam (Állj meg, útonjáró, aki soha)314
Halljad már Somorja318
Elogium amicum inimico Emerico Thökölyo
Siste, Viator, hactenus fugitive (Állj meg, útonjáró, eleddig bujdosó)319
Munkács várában 1686. 22. mai keszentettek az én édes gyermekim szent Ilona napján
Pallász, bölcsességnek szép istenasszonya323
Threnodia di Sigismundo Zimmermann
Slystez naríkání vseho sveta (Az egész világon halljátok)325
Ének a sárospataki kollégiumról
Sírjatok szemeim328
Búslakodó a magyarok szerencsétlenségéről, egyszersmind katolika hitre buzdító
Jaj, keserűségre indult Magyarország331
Szentpáli Ferenc: Gúnyvers Teleki Mihályról
Ily rokoni által ős is Dáciában333
Szentpáli Ferenc: Michael Telekinus generalis Transsylvaniae
Laicis ingens mors (A népnek iszonyú pusztulása)334
Cserei Mihály: Minden országok most felháborodtanak337
Thököly búcsúéneke
Eredj, siess, kérlek337
Isten hozzád, szívem341
Buga Jakab éneke
Mit búsulsz, kenyeres343
Egy bujdosó szegénylegény344
Szegénylegény dolga345
Geszti István: Búcsúzó
Gondviselő édes atyám349
Jánóczi András
Ideje bujdosásomnak351
I cas prisel (Elérkezett bujdosásom)353
Bánatimnak örvényiben356
Szomorú ének
Vígságnak töretik gyönge szép üvege358
Petrőczi István: Panaszim árjával szívem már alig bir360
Révay Erzsébet: Régenten is pusztákon362
Maga siralmas sorsát kesergő magyar Thalia
Halljátok meg zokogását366
Confessio elegiaca generalisquondam famigerantissimi comitis Antoniiia Caraffa
Nomine summus eram (Íme, én, aki név szerint)368
Eiusdem confessio specialis heroica
Keczer, Zimmermann (Keczert, Zimmermannt)369
Generale ad tombam generalis
Hic iacet comes Antonius (Itt nyugszik Antal gróf)370
Epitaphium Caraffae
Hungarici gemitus rapuere (A magyarok sóhajtásai elragadták)371
Sírjatok szemeim372
B. Almási Péter: Bánatban esett magyar népnek keserves versei
Bánat s keserűség emészti lelkemet374
Csécsi János: Vay Ádámné, Aszalay Erzsébet halotti búcsúztatójából
Nyolc holnapok felett378
Ének a porcióról
Ó, szegény magyarság, mit gondolsz magadban379
Prosa rusticorum portionantium
Cur mundus militat (Miért hadakozik manapság a világ)381
Magyarország bajai miatt való panaszkodás
Ó, te kis maroknyi szegény magyar nemzet385
Ének Tokajról
Jaj, végső romlásra jutott Magyarország388
Siralmas ének a tokaji veszedelemről
Jaj, végső romlásra jutott Magyarország390
Zilahi János: Phaeton tüze, mely Magyarországnak mostani sorsát különböző rendű énekben béfoglalja
Jajos esetünket el ne hallgassátok393
Stephanus symbolicus in sollemni natalitiorum recursu
Sardonychi pretium (Égővörös csillogástól eredő)397
Stephanus symbolicus to jest Koruna vyznamenavajíci
Kdy hned jest od prirození kamen karmiol receny (Amint a karmiolnak nevezett drágakő)401
Ach, oplakávám te, krajina uherská (Ó, siratlak téged, Magyarország)405
Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta
Zokogó sírással sírhatsz, magyar nemzet407
Ó, magyar nemzetség, be kemény a szíved411
Révai Erzsébet: Keserves és siralmas sorsárúl való istenes panasza
Jaj az én sorsomnak, jaj én életemnek412
Révai Erzsébet: Druha castka
Auveh, mému losu, auveh, svetu mému414
Újfalusi Kata bujdosásban lévő vejétől búcsúzik
Hozzád is fordítom gyenge beszédemet416
Louceni se od svého milého zete
I k tobe obracim mé poslední slovo417
Rákóczi Ferenc buzgó éneke
Ó, fölséges Isten, ki lakozol mennyben418
Ó, magyar világnak fényes dücsősége420
EMlékezem szegény Magyarországrúl421
Tasnádi H. István: Polydori virgulta myrtea
Ignea turba poli (Az égbolt lángoló csillagserege)423
A szerencse állhatatlanságának leírása
Tekintetes, nemes439
Viximus et profugi turbato e funere regni (Éltünk, és a futó ország pusztulásának megzavarására)444
Tolvaj Ferenc: Mint folyt Magyarország dolga in annis proxime elapsis
Itt németség magát béveszi Zólyomban446
Tolvaj Ferenc: A buzgó indulatra biztató beszédből
Isten, dolgaidat amidőn szemlélnék453
Anagramma Slavicum
Rak, oci jest dostal (A rák szemeket kapott)457
Franciscus Rákóczius
Círus es o princeps (Kürosz vagy, ó fejedelem)458
Mely régen áll hozzád a békesség háttal458
Ó, ki keservesen ez számkivetésben459
Magyarok siralmas éneke
Hol vagyon, magyarság, szíved, bátorságdo460
A holdvilági és feketehalmi harcról
Siralmas lőn dolga462
Rákóczi Ferenc éneke
Fölséges nagy Isten465
Magyar nemzetnek az Úristenhez való könyörgése
Mennynek és e földnek kegyes teremtője468
Pugna pro patria
Oh Deus, astra regens (Ó, Isten, csilalgok kormányzója)470
Gondolkodjál, Magyarország472
Ad beatam virginem Mariam luctus Hungarorum
Stella maris, dic amaris (Tenger csillaga, parancsolj)472
Epitaphium Adami Gyürky capitanei ad Agriam interempti
Pierides Musae referent modulamina plausu (A múzsák majd dicsérő verseket)474
Gyürky Ádám gyászverse
Gyürky Ádám vitrézünk475
Refrigerium in praesenti publica patriae expeditione, animos despondentes, patriotas firmiter refoccilans
Mars furit (Őrjöng Mars)475
Csínom Palkó, csínom Jankó476
Pisen o vyteszstvy uherskem
Uslis, Pane Boze (Hallgasd meg, Úristen)480
Erdélyi hajdútánc
Nosza hajdú, firge varjú483
Újváry Tamás: Ricsány német főgenerális töredelmes gyúnása
Elbocsátá Ricsány egy csuport seregit486
Nagy György halotti búcsúzója
Jaj, megszomorító488
Siralmas ének a szömörei harcrúl
Ó, fölséges Isten, igyünk mire juta491
Felettéb csudálom494
Szentsei György: Szörnyű veszedelem495
Miszlai András: Mindenkoron romoly497
Gubás György: Győzhetetlen király499
Gubás György: Pörzsöl bennünket502
A kolozsvári veszedelemről való história
Ó, magyar nemzetnek fényes koronája506
Krman Daniel: Laetitiam, quam Argo
Reddidit ergo diem (A hajnalcsillag elhozta hát)509
Piesen o bitke pri Trnave
Skodu velku poznala uherska krajina (Nagy kárt vallott Magyarország)511
Pataki Péter búcsúzó verse
Xerxész, nagy királya egész Perzsiának512
Újvárí Tamás: Az rácok veszedelmiről és Szakmár megvíteléről
Ó, mely csudálatos516
Eszterházy Ferenc gróf úr őkegyelméhez újévre
Múzsák és gráciák520
Újváry Tamás: Applausus
Salveat ista dies (Legyen áldott ez a nap)521
Nova laeta fortunata cursos attulit (A futár jókedvre derítő, kedvező híreket hozott)522
Magyarország, Erdély, hallj új hírt523
Eszterházy Ferenc: Nulla salus bellis (Semmi jó sem származik a hadakozásból)528
Néhai nemzetes Farnassi Imre hideg teteme felett való búcsúztató versek
Siralmas verseket mondjunk528
Csécsi János: Utazás, mely jelzi a Sárospataktól Szécsényig lévő falvakat és városokat
Patak, Petrahóra, Olaszi532
Declinatio praesentis diaetae ob nonnullos eam declinantes poerice concepta
Proelia sunt taedia (A háború - utálat9533
Status Hungariae modernus sub... Iosepho Primo
Ergo exitialis illa Hydra (Az a végzetes hidra tehát)534
Porta triumphalis principis Francisci Rákóczi ducis Foederatorum Ungarorum erecta Claudiopoli
Sanquine tantorum (Vezérek legnagyobbika)541
Ordo rerum anima est (Rend a dolgok lelke)541
Terra licet videare (Föld, noha látszólag)541
Scire cupis (Szeretnéd tudni)541
Vertit in aes ferrum (A magyar forrás bőséges)541
Doctrinis bellisque (A tudomány s a hadászat élén)541
Hem! quantus numerus (Lám, mekkora szám)541
Quid furores, tot cruores saevi Martis ruitis (Kegyetlen Marsnak gyilkos tüzei)542
Csuzi Cseh József: Xeniolum Parnassium magno heroi... Nicolao Bercsényi de Székes
Ferrea terrifici crepitent licet (Noha csattognak a rettenetes)545
Ecce venit Forgách (Íme, közeledik Forgách)545
Az erdélyi városokról való ének
Télben, nyárban tele sárral Enyednek utcája546
Örömnek szele
A római nagy ház546
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése
Pldabeszédekben azt minden méltóság547
A magyarok ábécéje a Rákóczi-mozgalmak idejéből 1706-ból
A b c, amelyben magyarok nevei551
In declarationem causae recenter ruptae inter Hungaros et Austriacos inchoati pacis tractatus
Post varias clades (Sokféle baj)554
Illyés István krónikájából
Confoederati regnicolae: Hunniadum quisquis (Aki most nem hajlandó)555
Non confoederati regnicolae: Hunni cum vestro (Magyarok, fussatok)555
Ad Jesuitas in Hungaria. Vos, Socii Iesu (Ti, Jézus küzdőtársai)555
Felvinczi György: Kolozsvár a kuruc ostrom alatt
Ritkán kellő híves szellő556
Szegénylegény éneke
Nincs becsületi559
E hazának, ó anyjának veszélyt fia tett562
Epigrammata variis virtutibus in universitate Debrecina depictis563
Az 1806. évi táborozás katonaénekéből
Der general Heister (Hesiter tábornok)566
Koháry István: Három esztendőnek566
Apor Péter: Fogságáról
Az kuruc Gyergyóból meg visszajő Csíkban567
Status militiae Rabutianae ex Transylvania redeuntis anno 1707
Nemo Pestini pestem regnassa negabit (Senki sem tagadja majd, hogy Pesten pestis uralkoödott)570
Almási Benjámin: Aggratulatoria
Cur repentinos Phaeton iugales (Miért űzi Phaeton sebes fogatát)571
Almási Benjámin: Fundite Pierides felicia vota (Árasszátok rá, múzsák, szerencsét)575
Lischovini András: Laetitia Transylvaniae
Laetare, luctuosa Transylvania (Örvendj, gyászba borult Erdély)575
Székudvari János: Sűrű siralmakkal rakott jajhatalom...
Szkítiából régen származott maradvány582
Pathay János: Radamantus ítéletű fúriák596
Selymes János: Vajha fejem folyóvízzé596
Kecskeméti B. István: Mindenütt környülünk597
Telekessy István: 1711. febr. 28-án másként, újra előadva azok a dolgok, melyek Ónodon 1717. máj. 6-tól végbementek
Nagy dolgot cselekszik597
Christiani otiosi meditatio
Bello, peste, caritate perdemur (Háborúban, pestisben, drágasában pusztulunk)600
Csuzi Cseh József: Vera ac viva boni principis delineatio
Frons faciesque ducis (A vezér homloka, arca)601
Floreat imperio regio sic subdita vestro (Így virágozzék a hatalmad alá vetett)602
Az ezer és hétszázhetedik esztendő603
Ein Vaterunser über den Fürst Rákóczi
Rákóczi, du bist der Ungarn Knecht (Rákóczi, a magyarok szolgája)603
Gosztonyi István: Verses életrajzából
Az ezerhétszázban és a harmadikban605
A serkei templom harangjának a felirata
Aes quondam fueram (Érc voltam valaha)606
A magyar városokrúl
Fennyen tartod az orrodat kevély Pozsony vára606
Gúnyvers Beniczky Gáborról
Természet akiknek úri eredetet608
Telekesi Török Bálint búcsúzója
Nincsen e világon semmi gyönyörűség312
Lusus poeticus in thermas Vinnyenses dum serenissimus Transylvaniai princeps... easdem inviseret
Rumpe moras, Neptune (Siess, Neptunus atya)613
Ad pictam Francisci Rákóczi Faciem elogium
Flammea mens (Tüzes lélek)615
In Gabrielem Tolvay
Praedo nomen habes (Tolvaj a neved)615
Responsio eiusdem, etiam epigrammatica
Nomine sum Tolvay (Névleg Tolvay vagyok)
Koháry István: Keserves életem616
Vitézlő Bezerédi Imre éneke, mellyel búcsúzott a maga nevén
Boldogtalan fejem, mire juta igyem621
Der erhauptete Bezeredische Körper an die Rebellen
Hier bin ich (Itt vagyok én)622
Manes Bezerediani ad Rebelles
Ecce sum (Íme, itt vagyok)627
Siste Viator! Qui quondam (Állj meg, útonjáró! Én, aki egykor)632
Koháry István: Midőn az kurucok én lakóhelyemet632
Moszkvának követje ma Bécsbe érkezék633
Ziolastná písen o krajine uherskej
Poslyste krestane noviny zalostné (Hallgassátok meg, keresztények, a siralmas híreket)634
Magyarország nagyasszonya637
Ének a boldogságos Szűzről
Boldogasszony anyánk639
Boldogságos Szűz Máriáról való ének
Ó Mária, szent asszonyunk640
Mária, magyarok anyja641
Gúnyvers az Ung megyei kurucokról
Világbíró Sándor nagy Macedóniát642
Pálóci pasquillusnak replicája
Az tizennyolcadik saeculum kezdetin648
Hol vagy te most, nyalka kuruc652
Dálnoki Vers Gerzson: Kuruc krónika
Méltóságos gróf úr, régi família654
Prima pars. Magyarország, Erdély, hallj új hírt655
Secunda pars: Jaj fülem csendüle663
Cserei Mihály: Magyar Históriájának bevezető verse
Ezerhatszázhatvanegy esztendőtől fogva682
Du Ungar, damit du tracht (Vizsgáld meg, magyar)682
Petrőczi István úrnak temetésekor elmondatott végő búcsúzása
Megállj, szolgarendem687
Sumovné vypsáni války a rebellie Rákóczi Ferenc II.
Versíky pameti hodná (Emlékezetes versek ezek)688
Rákóczi Ferenc bűs éneke
Győzhetetlen én kőszálam695
Édes hazám, szánjad válásom695
Sem apám, sem anyám696
Keserves bujdosás
El kell mennem697
Sírva írt levelem698
Egy valaki bujdosónak a verse
Sírjatok szemeim699
Utolsó Istenhozzád
No már, szegény fejem701
Opre Tódor nótája
Ni ficiori cu piciori, minden vígan járja702
Saraca streinatate (Boldogtalan idegenség)703
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek704
O Krman Danielovi
Poslystez, krestané, písen zarmúcenú (Halljátok, keresztények, a szomorú éneket)701
Jaj, jaj, nagy iga, ki az fejünkön713
Cantus de rusticis
Vos, mea damna, milites truces (Kártevőim, ti kegyetlen katonák)714
A siralomra méltó állapotú Magyarország szenvedése
Szegény Magyarország bánatját újítja719
Magyar ének vagy Rákóczi-mars
Jaj, régi szép magyar nép721
Porció-ének
Vagyon házunkban két gonosz ember722
Mednyánszky Antal: Poeta ad regnicolas superioris Ungariae
Hunniadum rapit arma furor (Fegyvert ragad a magyarok haragja)724
Rebellis ének a Péró-lázadásról
Ó, szegíny megromlott árva magyar haza726
Pérő téteményei és halála
Jaj, te gyászban borult árva Magyarország729
Új szomorú ének
Mondd meg, Magyarország, mit, kinek vétettél733
Jegyzetek737
Rövidítésjegyzék868
A versek kezdősorainak mutatója870
Névmutató875
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kuruc küzdelmek költészete A kuruc küzdelmek költészete A kuruc küzdelmek költészete

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.990 Ft
2.090 ,-Ft 30
31 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A kuruc küzdelmek költészete A kuruc küzdelmek költészete A kuruc küzdelmek költészete A kuruc küzdelmek költészete

A védőborító enyhén kopottas, védőfóliája felhólyagosodott. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.990 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba