864.203

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás

Tartalom

Előszó3
Megnyitó ülés
Kálmánchey Zoltán: Köszöntő7
Király Péter: Megnyitó10
Dezső László:
William Nemser: Tipológia és kontrasztív nyelvészet13
Mikes Melánia: A magyar és a szerb-horváth nyelv összevetésének módszertanáról45
Deme László: Funkcionális kiindulás a kontrasztív vizsgálódásban50
Janusz Banczerowski: A nyelvtanulás kontrasztív modelljének néhány kérdéséről55
Vladimir Mach: Anyanyelvi interferenciák a kiejtésben és a fonológiai rendszerek összevető leírása64
Bachát László: A latin nyelvi ismeretek szerepe a magyar anyanyelvűek idegen nyelvi oktatásában68
Nyirkos István: A magyar-finn kontrasztív vizsgálatok néhány kérdése73
Bakos József: Comenius mint az összetevő nyelvi elemzés úttörője81
Szekció ülések
Szláv szekció
1. ülés: orosz
P. N. Lizanec: Az ukrán nyelv hungarizmusainak fonetikai sajátságai91
Bihari József: A kétnyelvűség néhány fontosabb problémája106
Ferenczy Gyula: Az orosz informatív újságszöveg kontrasztív szerkezetei113
Selymes Ferenc: Az orosz igeszemlélet oktatásának kérdéséhez119
Banó István: A lexikai kontrasztivitás néhány oktatásmetodikai problémája132
Páll Erna:
Szalamin Edit: A készülő orosz-magyar igei vonzatszótár néhány kérdéséről139
Michal Pavuk: A Szlovák Szocialista Köztársaság orosz nyelvű tantervének orosz-szlovák összevető viszgálata146
Péter Mihály: A nyelv funkcionális változatainak problémája150
Hajzer Lajos: A "gyelaty, szoversaty, provogyity" igék tárgyeseti főnévvel alkotott szókapcsolatainak egyik problematikus jelentéscsoportja az oroszban egybevetve a magyarral156
Tóvölgyi Henrik: A kontrasztív grammatika helye, szerepe az orosz nyelv oktatásában164
Füredi Mihály: A nyelvtani anyag programozásának sorrendjéről az orosz nyelvkönyvekben170
2. ülés: szerb-horvát, szlovák
Jan Horecky: A szlovák-magyar összevető nyelvtanok vizsgálati eljárásai176
Sima Ferenc: A magyar és a szlovák igekötőrendszer szótani természetéről179
Mokuter Iván: "Közös szavak" problémái a nemzetiségiek nyelvhasználatában185
Klára Buzássyová: A határozottság eszközei a magyar és a szlovák nyelvben191
Josip Buljovcic:
Gordana Vukovic:
Mikes Melánia: A szerb-horvát za előljárós főnévi csoportok és magyar ekvivalenseik201
Bertók Imre: A magyar és a szlovák kontrasztivitás206
Vajda József: A ragos névszóval kifejezett helyhatározók a mai magyar irodalmi nyelvben és szerb-horvát ekvivalensei214
Germán szekció
1. ülés: angol
Hegedüs József: Egyenértékű és egybevető elemzés223
Stephanides Károlyné: A brit és az amerikai angol nyelv jellegzetes különbségei231
Bánhidi Zoltán: A magyar anyanyelvűek idegen nyelvi oktatásának kontrasztív kapcsolatairól236
Nádasdy Ádám: A kérdőmondat a magyar és az angol nyelvben242
Bognár József: A magyar és az angol nyelv cselekvés-reláció rendszerei kontrasztív egybevetésének néhány kérdése248
Stephanides Éva: Angol nyelvi tankönyvek nyelvtani felépítésének kontrasztív elemzése258
Várnagy Elemérné: Adalékok a magyar és az angol fonémarendszer kontrasztív vizsgálatához (Orthoepiai kérdések)264
Korponay Béla: A kauzativitás magyar-angol összevető vizsgálata271
Horváth Tibor: A külső és belső hangkontrasztivitás szerepe az idegen nyelvek oktatásában282
2. ülés: német
Wolfgang Dressler: Textsyntax und Allegro-Regeln - zwei vernachlässigte Probleme der kontrastiven Grammatik288
Vargha Károly: Összevető nyelvtani problémák nemzetiségi (német) iskoláinknak297
Teiszler Pál: A Szatmár megyei (RSZK) sváb-magyar nyelvi interferencia fonológiai vetülete304
Friedrich Redlich: Ausblicke auf Probleme des Sprachvergleichs zwischen dem Deutschen und Sorbischen (Theorie und Praxis)309
Siptár Ernő: A magyar és a német igevonzatok kontrasztív vizsgálata324
Takács Józsefné: A birtoklás sajátos kifejezésmódjainak magyar-német összevető vizsgálata329
Román szekció
1. ülés: francia
Jean Perrot: Les niveaux structuraux dans l' analyse contrastive336
Szépe György: A magyar és a francia rokonsági elnevezések összevetése343
Gáldi László: A magyar és a francia nyelv összevetésének módszertanához349
Halász Kálmánné: Részlet a magyar és a francia igealakok összevetéséből: az imparfait354
Ginter Károly: Az igenevek néhány problémája a magyarnak idegen nyelvként tanításában361
Gergely János: A részelő tárgyas tagadó szerkezetek magyar-francia összevetése365
Oláh Tibor: A magyar-francia kontrasztív vizsgálatok néhány kérdése372
2. ülés: olasz, román, spanyol
Fábián Pál: A magyar és az olasz nyelv szókincsének összevetéséből: a "világos" és "homályos" szavak376
Fülei-Szántó Endre: A spanyol és a magyar igenevek kontrasztív leírása382
Ádám Zsigmond: A román nyelvoktatás fonetikai kérdései395
Zsemlyei János: A magyar nyelv román igei kölcsönszavainak alaktani beilleszkedéséről400
Kis Emese: A névszói állítmány és a határozottság kategóriáinak összevető elemzése a román és a magyar nyelvben403
Záró ülés
Temesi Mihály: A nyelvi rendszerek összevetésének területei és eljárásai417
Szathmári István: Összevető nyelvtan - irodalmi nyelv - stílus436
Hegyi Endre: Egyazon nyelv anyanyelvként és idegen nyelvként történő tanításának módszertana448
Maróti Egonné Korchmáros Valéria: A tárgyas ragozás tanításával kapcsolatos problémákról455
Uhrmann György: A magyar határozók tanításának néhány problémája a NEI-ben460
Bánhidi Zoltán: A magyar-angol kontrasztivitás felhasználása a magyar igék tanításában465
Bárczi Géza: Zárszó471
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem