A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1968. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Munkabizottságának Folyóirata - 92. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

B. B. M.: Munkaszünetes-munkaszüneti 248. - A belevesz egy ritka használata 489.
- Az év első nyolc hónapja 491. - Félbeszakad 492
Babos Ernő: A szójelentés értelmezése és struktúrája 73
Bakos József: A „tanári beszéd" nyelvi formálása 54. - Egri és Eger környéki népnyelvi adalékok 220
Bán Valér: „Hivatali szórend" 128
Benkő László: Halmozott mondatrészes mondatok 446
Bogdán Alajos: Feliratok 349
Büky Béla: Tények, elvek és a mai budapesti keresztnévadás 149. - Magyar
pszichológiai irodalom 1945 - 1966. Thomas A. Sebeok: Portraits of Linguists
[Nyelvészek arcképei] 473 - 476
Deme László: A nyelvi kultúra kérdései és feladataink 165
Dömötör Ákos: New Delhi-i, new delhi vagy New Delhi? 241
Dömötör Sándor: Tévészek és tévészet 480
Eckhardt Sándor: Egészségére 479
Éder Zoltán: A nép fiaival poharat, eszmét koccintok . . . 38. - Nemzetközi romanisztikai kongresszus Bukarestben 362
Elekji László: Szabadi Béla (1898-1968), Lengyel Lajos (1900-1968) 359. -
Beszédhangjaink kapcsolódása 379
F. G.: Skanzen 131. - NDK-s versenyző, NDK-sok 132. - Újra ikesítünk? 132.
- A jordán határörök 133. - Oázcseretelep 135. - Ismét az és előtti vessző
245. - A kötőjelnek egy kivételes alkalmazása 246. - Két hibás mondat 247.
- Hátravan 247. - Tisztasági fürdő - tisztálkodási fürdő 248. - Személyi
sérülés 249. - A Massivkonstruktionen, Massivbrücken stb. magyar megfelelői 250. - Nemigen 250. - Kombájn 251. - Légzéstechnikai Állomás -
Légzésműszaki Állomás 251. - g-moll - G-dúr 352. - Totó, lottó 352. -
Kötőjeles utcanevek 352. - Újgörög személynevek átírása 353. - Viszontlátás.
A viszontlátásra 354. - Osztódás 356. - Követően 356. - Szimpózium 357.
- Személyzet 357. - Betáplál 481. - Prognosztőr 482. - Noah-novanoha 483. - Más-másol 483. - A Celsius-fok kétféle rövidítése 485. -
- Még egyszer-mégegyszer 485. - Magyar nótaest 486. - Kiküszöböl 490.
- Személyazonosság
Ferenczy Géza: Nagy .1. Béla (1884-1967)
Fónagy Iván : Suttogott dallam ?
G. L.: Kitámad-letámad 133. - Tánccsárdás? 134. - Gumikaucsuk 134. - Csereszabatos vagy csereszavatos? 134. Szurkol -drukkol -szorít 355. - Kóta -
kotta
Görcsös Mihály : Nyelvészeti találkozó Kassán 146


Grétsy László : Tájékoztató a Nyelvművelő Munkabizottság 1968. január 16-1 üléséről
142. - A magyar erdészeti szaknyelv kialakulása 156. - A lézer védelmében 411
Gulya János: A berlini Finnugor Intézet ünnepe
Haid Katalin: Magatokhoz = egymáshoz? 241
Haitsch Gyula: Vörösmarty: „haloványan hófehér szobornál... áll" 307
Hajdú Mihály : Mező András: A baktalórántházi járás földrajzi nevei 475
Herczeg Gyula: Mondatot helyettesítő főnévi igenevek újabb prózánkban 180
Horpácsi Illés: A fakutyától a sárgaföldig 346
Horváth Mária: Megfigyelések az orvosi nyelvhasználat köréből 263
Inczefi Géza: Jelöléstágulással keletkezett földrajzi nevek néhány sajátos típusa.. 103
Implom József: A minősítő és a birtokos jelző sorrendje 174. - Szerénykedés feltételes módban 283
J. J.: Idegen nevek h hangjának g-vel való helyettesítése az oroszban 484
K. M.: Kaszab Andor: A magyar étlapok helyesírása 240. - Világtakarékossági Nap
vagy Takarékossági Világnap? 251. - Vers- és prózamondó verseny Szegeden
361. - Szekrénykész, konyhakész 484. - Apolló 486. - Elért 491
Károly Sándor: A mai prágai iskola
Katona Imre: Fajansz, kőedény-keménycserép, porcelán? 279
Kisa Jenő: Aulis J. Joki: Maailman kielet
Kiss Lajos: Szófejtő szótár, értelmező szótár
Kodály Zoltán emlékpályázat
Kondássy Imre: Egy régi névfejtés következményei
Korom Tibor: A Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő Egyesület munkájáról, terveiről
és problémáiról 23
Kovács Ferenc: Egzakt nyelvmagyarázási kísérletek a múlt század magyar nyelvtudományában
Kovács József: Kipusztul-e a farkaskutya?
Kőhegyi Mihály : Kalocsakeresztnevei 1700-1701-ben
Lőrincze Lajos: A minősítő és a birtokos jelző sorrendje 175. - Nyelvművelésünk
elveiről és egy új „nyelvművelő" kiadványról 365. - Aztán Jézus! 468
Margócsy József: Aztán Jézus 1 468
N. F.: Dömper 250
Nagy Ferenc: A nyelvi humor főbb típusai
Németh Imre (Timaffy Lászlóval): A földrajzi nevek gyűjtésének módszertani tanulságai a Győr-Sopron megyei Feketeerdőn
O. Nagy Gábor : Az ige a magyar frazeológiai egységekben 204. - Részletek egy szólásmagyarázó szótárból 334
Országh László: Mokaeszin 106. - Jonatán 107. - Lift 108. - Hall 228. - Koktél
231. - Bodicsek 335. - Kajak és kenu 336. - Kenguru 339. - Klub 456
Papp Ferenc: Szófaj és végződés 29. - Tőigéink 89. - Amíg a gépi listából olvasható tanulmány lesz 321
P. Balázs János: Bilgeri 112
Penavin Olga: A térszíni formák köznevei Észak-Bácskában 453
Puruczki Béla: Buda magyar dűlőneveiről 398
R.L.G.: Tsuyoshi Tsutsumi 130. - Ejtik-e valahol celophan-nak a celofánt? 131.
- Wartburg 131. - Helyiipar-politika vagy helyi iparpolitika? 132. - Csata
133. - Hajógaráz-hajóvendéglő -pinceszínház 135. - Fajtiszta-fajtatiszta 136. - Paradicsom 136. - Lacikonyha 137. - Zsenmin zsipao 244. -
Monstre 245. - Kölcsönöz 249. - A kriminálisból rövidült-e a krimi? 252.
- Mi para? 353. - Részeshatározó vagy birtokos jelző 354. - Negyedjére,
harmadjára 355. - Urna 358. - Özséb 481. - Hajkozmetológiai intézet 482
- Holland, flamand 483. - Martina 487. - Barbara-Borbála 487. - Szótírisz 487. - Kabak- vagy kobaktermés? 488. - Licenc 488. - Málna 489. -
Magas víz-mély víz 489. - Hányadik emelet a negyedik szint? 490. -
Mellső 49J
Bados Józsefné; Mokolya
Eeuier Camillo : Fonea 233. - Kohanyec 234. - Klopaeska 235
Rozslay György: Elnapolás 129. - Az egyiknek sikerül, a másiknak nem 130.
Úgy, mint úgy 130. - Hiányos fogalmazás - Lakosú - Mesterséges tenyésztés?
ha leszállni kíván - ! kerestetik - Figyelem-figyelmesség 351
Schram Ferenc: Váci ragadványnevek 1700-től 1848-ig 215
Simanovszky Zoltán: Kosztolányi Dezső: ,,őszi reggeli" 194
Sipka Sándor: Újabb vizsgálódások Németh László idéző mondatai körül 40
J. Soltész Katalin: Kálmán Béla: A nevek világa 120. - A huligán szó történetéhez
233. - A tulajdonnév és a határozott névelő 390. - Amur és busa 469
Süle Jenő: Magyarosítsunk, de hogyan?
Sz. L.: Jelszer, jelfogó, mágneskapcsoló 135. - A magyar nyelv hete 363
Szabó Károly: Ragadvány- és gúnynévadás egy Vas megyei kis községben 210
Szathmári István: József Attila emléktalálkozó és szavalóverseny 143
Szemere Gyula : Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei 236. - New Delhi-i,
new delhi vagy New Delhi ? 242
Szende Tamás: Phonétique et Phonation (Hangképzés és fonetika). Szerkesztette A.
Molles és B. Vallancien 124. - Szóstatisztikai vizsgálatok Tóth Árpád, Juhász
Gyula és Szabó Lőrinc költeményei alapján 287
Szepesy Gyula: Tanárember - fecskemadár - katicabogár 128. - Morva -
Franciában 128
R.J.- Elemzési kérdések 442
Takács Etel: Anyanyelvünk Csillebércen 428
Terbe Lajos: Egy új szó elterjedésének útja 420
Timaffy László (Németh Imrével): A földrajzi nevek gyűjtésének módszertani tanulságai a Győr Sopron megyei Feketeerdőn 90
Tompa József: Vörösmarty: „haloványan hófehér szobornál áll" 309
Török Gábor: József Attila-kommentárok 188, 301, 423
Vajda Pál: A fellengértől a léghajóig 109
Varga Dénes: A mondatelemzés formalizálása 311
Végh József Mihály: Cserfakéreg bocskor 346. - Esküszik, szabódik, mint a vöröshagyma
Wacha Imre: A szép magyar beszéd országos középiskolai versenye 360
Z. S.: Véce
Zatykó Mária: József Attila: Az a szép, régi asszony
Zsoldos Jenő: A bürokrácia és társai 113. - Daru 115. - Humbug 115. - Jeremiád
116. - Kókler 118. - Jövevényszavaink történetéhez. Burzsoá és proletár
223. - Eldorádó 224. - Embléma 224. - Guanó 225. - Gukker 225. - Internacionális 225. - Lines 226. - Patrónus 226. - Piknik 227. - Placc 227.
- Puccs 227. - Vegza 228. - Szószemelvények Szepsi Csombor Márton útleírásaiból 340. - Bazilika 341. - Belgium 341. - Borusszia 341. - Bibliotéka 342. - Diskurál 342. - Epitáfium 342. - Figurás 343. - Filológus 343.
- Gimnázium 343. - Gyanúper 343. - Horizont 344. - Krokodil 344. -
Liliomos 345.-Metropolis 345. - Parlamentum 345. - Feudális-feudalizmus 462. - Generális 463. - Szimbólum 464. - Talmud
Nyelvművelés 1-37, 149-79, 253-86, 365-422
íróink nyelve 38-53, 180-96, 287-310, 423-6
Nyelv és iskola 54-72, 427-45
A nyelvtudomány műhelyéből 73-89, 197-209, 311-33, 446-52
Nyelvjárások 90-102, 210-22, 453-5, 452-6
Szó- és szólásmagyarázatok 103 - 19, 223 - 35, 334 - 48, 456-72
Szemle 120-7, 236-40, 473-8
A Nyelvőr postája 128-37, 241-52, 349-58, 479-92
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából 130 - 7, 244-52,
352-8, 481-92
A Nyelvőr hírei 138-47, 359-64
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1968. január-december Magyar Nyelvőr 1968. január-december Magyar Nyelvőr 1968. január-december Magyar Nyelvőr 1968. január-december

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
2.980 Ft
1.190 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba