Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Eszmélet 2009. tavasz-tél/Melléklet

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat - 81-84. szám + Téli szám melléklete

Tartalom

81. szám
Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer.
Dokumentum
A Baloldali Alternatíva Egyesülés nyilatkozata a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon való részvétel megszakításáról 5
Krausz Tamás: Kongresszusi beszéd
Elhangzott a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. (utolsó) és a Magyar Szocialista
Párt I. (alakuló) kongresszusán, 1989. október 7-én 7
Analízis
Samir Amin: A szocialista orientációjú fejlődés útja
A globális kapitalista rendszer perifériájára szorult afrikai, ázsiai és latin-amerikai
társadalmak számára a kapitalizmus: zsákutca'A világrendszer-iskola egyik alapítója világtörténeti áttekintésbe ágyazva mutatja be az egyedüli - ám „a pusztulás
terhe mellett" követendő - alternatíva, a szocialista orientáció feltételeit: részleges
leválás a világrendszerről; a nemzeti függetlenség megerősítése; önközpontú
fejlesztés, amelyben elsőbbséget élvez a vidéki világ önfenntarthatósága; és az
első kísérletek - a szovjet és a kínai fejlődés - során kristályosodott tapasztalatok
figyelembevétele 10
Mészáros István: A jelenlegi válság (Részlet a szerző A tőkén túl c. művének
IV. részéből)
Népességünk jelentős része meglepődik a gazdasági világválságon: „Hogyhogy,
nekünk mindenki azt mondta, a kapitalizmus az jó dolog, de hát akkor mi ez a
válság?!" A marxista elemzés nem itt tart: a rendszer általános, strukturális válságát elemzi, amely mélyebb, mint a konjunkturális válság. 1987,1993,2008, fekete
hétfő, fekete kedd, fekete szerda 50
Önigazgatás-önszerveződés
Lucien Séve: A XXI. század kommunizmusa
A máig kommunista párttag, idős francia filozófus hitet tesz a kommunizmus eszméjének érvényessége, sőt, minden korábbinál megalapozottabb aktualitása mellett. A
kommunista gondolat, szemben az állam- és hatalomközpontú szocializmussal, a
termelési és csereeszközöknek a társult termelők általi kisajátításán alapul. Ennek
„kipróbálására" nem került még sor, s ezért a kommunizmus bukásáról értelmetlen
beszélni. Ha ma a kommunizmusnál „kevesebbet tűzünk ki célul, akkor a mindent
elfogadó szociáldemokrácia sikamlós lejtőjére jutunk." A cselekvés érdekében a
párt hagyományos vertikális-hierarchikus szerveződése helyett horizontális, hálózatszerű szervezeti formákat kell előnyben részesíteni 69
Michael Hardt: A köz gazdagsága
Az Európai Társadalmi Fórumon elhangzott előadás Antonio Negrivel közösen írt,
megjelenés alatt álló Common Wealth (A köz gazdagsága) című könyvük ismertetésének apropóján áttekinti az alterglobalizációs mozgalmak történetét, elemzi
a városi küzdelmek természetét, a forradalmi átmenet lehetőségeit, valamint az
öröm és nevetés szerepét 79
Goran Markovic: Az önigazgatás társadalmi előfeltételei
Az önigazgatás nem csak az állam és a gazdasági egységek átalakítására irányul,
hanem az emberi és csoportkapcsolatok teljes újjáépítésére is - ami a politikai
pártok bevonása nélkül, sőt propagandájuk ellenére is hatásos lehet. Az önigazgatás alapjainak megteremtéséhez a társadalmat mellé- és nem alárendelő módon
kell átszerveznünk, s vice versa: a küzdelmekben csak az önszerveződés lehet
a társadalmi szervezetek alapja 97
Peter North: Építsünk civil társadalmat? - Zöld pénz a rendszerváltozás utáni
„átmenet" Magyarországán
Történeti áttekintés a hazai alternatív, zöld vagy közösségi pénzrendszerekről.
Beilleszkedés a washingtoni konszenzusba, vagy a radikális civil társadalom ígérete, esetleg a kaláka újjáéledése? Hogyan látják a résztvevők, mit tanulhatunk a
tapasztalatokból? 114
Asszociációk
Hajdú János: Peresztrojka - Change, avagy a gonosz birodalmai?
A gorbacsovi peresztrojka és az Obama által meghirdetett - nem kevésbé homályos tartalmú - Change, noha merőben eltérő társadalmak, gazdasági rendszerek
problémáinak megoldására irányult, sok tekintetben párhuzamosnak mutatkozik.
Mindkét folyamathoz kényszerű reformok köthetők, a peresztrojka esetében már
látható a végső kimenetel, a Change még el sem kezdődött igazán 136
Kultúra
Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
Kulturális rovatunk indító tanulmánya szerint a rendszerváltás cezúrát, történelmi fordulópontot jelentett a színházban. Megjelent mint az esztétikum
tárgya, de úgy is, mint a színház és társadalom strukturált komplexitásának
egyik aspektusa 144
Olvasójel
Tütő László: Tőke - vagy amit nem akartok
Mészáros István: A tőkén túl. I. Eszmélet Könyvtár, L'Harmattan Kiadó - Eszmélet
Alapítvány, Budapest, 2008 157
Nagy László: Kasztrált történelem - A balti weimarizálódás kórtünete
The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. Vilnius, Genocide and Resistance
Research Centre of Lithuania, 2006 164
Másképp - Más kép
Tütő László: Egy rendszer megjavításának és meghaladásának különbségéről
Minden cselekedetünk nemcsak rólunk szól, hanem egyúttal arról is, hogy mikor
milyen szerepet játszunk abban a társadalmi rendszerben, amelyben élünk. Egyéni
tetteink - akarva-akaratlan - valamilyen társadalmi feladatot is ellátnak - akár
tudunk a szerepünkről, akár nem, akár szándékosan látjuk el ezt a feladatot, akár
nem. Az írás a különböző társadalmi szerepek vállalására, illetve felfüggesztésére
való törekvések kérdéskörét elemzi 177
Történelem
Fidel Castro - Ignacio Ramonet: A Cuito Cuanavale-i csata
Kuba katonai szerepvállalása Afrikában 1961-től 1988-ig, azaz a havannai
forradalmi rendszer internacionalista segítségnyújtása a nemzeti felszabadító
mozgalmaknak Algériától Kongón át Angoláig és Mozambikig nem tartozik a XX.
század legtöbbet reklámozott történetei közé. Pedig mint Fidel Castro visszaemlékezéseiből megtudjuk: Kubának meghatározó szerepe volt az angolai népi
kormány fegyveres védelmében éppúgy, mint a dél-afrikai rezsim katonai erejének
megtörésében s vele az apartheid fölszámolásában vagy Namíbia függetlenné
válásában. A katonai események az 1988. januári a Cuito Cuanavale-i csatában
tetőztek 189
82. szám
Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer.
Változatok egy témára
Háború a Gázai-övezetben
A szerzők a 2008. november vége és 2009. január közepe között a Gázai-övezetben lezajlott izraeli-palesztin háború különböző (történeti, politikai, ideológiai,
nemzetközi jogi, társadalomlélektani, morális stb.) aspektusait elemzik 5
Kovács-Eichner György: A gázai háború, az izraeli társadalom és a közel-keleti
fejlemények
Az Izraelben élő szerző átfogó történeti esszéjében a konfliktus okait és várható
következményeit „belülről", mégis elfogulatlan tárgyilagossággal: az izraeli társadalom és annak politikai elitje körében végbement jobboldali fordulat nemzetközi
és belpolitikai környezetébe ágyazva mutatja be 6
Paragi Beáta: „Az út a fontos, nem a cél"
A gázai háború körülményei rávilágítanak az izraeli-palesztin megbékélés útjában
álló egyik fő akadályra, arra, hogy mindkét szereplő olyan célokat fogalmaz meg,
illetve olyan feltételeket támaszt a másikkal szemben, amelyek egyidejű teljesülése
kizárja egymást; „van rosszabb is rakétákkal, légicsapásokkal és falakkal szabályozott kapcsolatnál: a másik sorsa iránti közöny és érdektelenség" - állapítja meg
a szerző 33
Valki László: Gáza: nemzetközi jogi kérdések
Joga volt-e Izraelnek fegyveres támadást indítania Gáza ellen? Valóban külső
támadás ellen védekezett-e a zsidó állam? Arányosak voltak-e jogilag az izraeli
hadműveletek, s összhangban voltak-e a nemzetközi humanitárius jog normáival? A neves nemzetközi jogász válasza valamennyi föltett kérdésre: egyértelmű
igen 39
Lugosi Győző: Ariel Saron hosszú árnyéka
A gázai háború az 1920-as évek revizionista cionizmusában gyökerező és Ariel
Saron 2001-es hatalomra kerülése nyomán kiteljesedő erőpolitika következménye
volt, amelyhez a Bush-doktrina nyolc esztendőn át szilárd nagyhatalmi támaszt
biztosított. Hogy a Barack Obama által kijelölt új közel-keleti prioritások miatt ma
láthatóan széttartó amerikai és izraeli regionális politika között hogyan oldható fel
az ellentmondás, e kérdésre korai lenne válaszolni 47
Analízis
Kacper Poblocki: Merre tovább, antropológia, nemzetállamok nélkül?
A tudományszociológiai és módszertani és tanulmány arra a kérdésre keresi a
választ, mi az oka a domináns nyugati antropológia vélelmezett - noha alaptalan
- „magasabbrendűségének" az egykori államszocialista kelet-európai országok
-jelesül Lengyelország - antropológiai (néprajzi, szociológiai, általában társadalomtudományi) kutatásai felett. A szerző gondolatmenetét a világrendszer-elemzésbe ágyazva arra a következtetésre jut, hogy e jelenség mögött a tudomány
megváltozott politikai gazdaságtani környezete, nevesen a tudományos ismeretek
piaci áruvá válása húzódik meg 54
Don Kalb: Beszélgetések egy lengyel populistával: globalizáció, osztály és
„átmenet" - emberközelből
A tanulmány írója 1997 és 2007 között vizsgálta Wroclawban egy háztartási gépeket termelő gyárban és más, helyi üzemekben dolgozó, a Szolidaritás szervezetei
körül alakult munkáscsoport sorsát. Azt a fő kérdést kívánja megválaszolni, hogyan
sodródtak a Kelet- és Közép-Európa talán legjelentősebb társadalmi szegmensét
adó szakmunkások és betanított munkások oda, hogy egyre keserűbben utasítják el a 80-as években még velük, a munkásokkal szövetséges liberális eliteket,
miközben - hiteles baloldal híján - egyre nyitottabbá válnak a neonacionalista
ideológiára és az azt hirdető politikai pártokra. Egy munkás-aktivistával készült
mélyinterjús kutatás keretében a szerző arra is kísérletet tesz, hogy bemutassa,
milyen „önvédelmi" stratégiákat alkalmaztak a munkások, hogy megvédjék a
gyárat a re-strukturálás és privatizáció viharaiban is, illetve, hogyan buktak meg
ezek a kísérletek 82
Theodora Vetta: Újjáéledt nacionalizmus versus európai demokrácia. Az „osztály" haszna az „identitásproblémák" megértésében a mai Szerbiában
A szerző szerint a nacionalizmus azért tud támogatókat szerezni a társadalom
széles csoportjai köréből mert az különböző módon, és különböző okok miatt
tetszik az egymástól nagyon különböző társadalmi csoportoknak: például biztosítja az elitek politikai tőkéjét, vagy a középosztály és a munkásosztály számára
reményt ad az integrációra, válaszképpen a neoliberális társadalmi átalakulásra
jellemző kirekesztésekre. Ezzel túlmutat azon a felszínes megállapításon, hogy
a szerbek radikálisan polarizálódtak két markáns - az EU barát demokratikus és
a bezárkózó radikális nemzeti - identitás között 114
Faje Florin: Együtt és mégis külön. Osztály és etnikai identitás a kolozsvári
focidrukkerek körében
A 2007/2008-as foci-idény nagy meglepetése volt, hogy a Román Nemzeti Bajnokságot és a Román Kupát a C.F.R. csapata - egy kevésbé ismert és eddig kevesebb sikerrel szereplő csapat - nyerte el, legyőzve ezzel a város .hagyományos"
és legnagyobb presztízsű klubját. A szerző ismerteti a két csapat múltját, jelenét,
és a kolozsvári/magyar és román, többségi és kisebbségi/ szurkolók társadalmi
kontextusában bemutatja a várost hagyományosan megosztó etnikai és osztályhatárok re-konfigurációját az újkapitalizmus viszonyai között. Rámutat arra, hogy
az etnikum korántsem az egyetlen előrejelzője a szurkolók viselkedésének; a
társadalmi és osztályidentitás keresztbemetszheti ezt a kategóriát 133
Kultúra
Futball - pénz - kultúra
Az Eszmélet Baráti Körben lezajlott vita szerkesztett változata a mai labdarúgás
átalakulásának okaival és annak jellegével foglalkozik mindenekelőtt az angol és
az orosz, illetve a kelet-európai futball tükrében 154
Krausz Tamás: A magyarországi futball-kultúra pusztulásáról
Juhász Gergő: Angol fociüzlet
Szabó Kornél: Miért nem üzlet az Egyesült Államokban az európai futball?
Mitrovits Miklós: A futball Kelet-Európában
Pajor-Gyulai László: Sajtó és foci
Ch. Gáli András: Büdzséfoltozgatás magyar módra
Történelem
Lewis Siegelbaum: A Don-medencei bányászmegmozdulások a késői Szovjetunióban - történeti perspektívából
Több mint tizenöt év telt el azóta, hogy az 1989-es események felhívták a világ
figyelmét a bányászmozgalomra, amit az azóta bekövetkezett események más
megvilágításba helyeznek. Az elemzés kerete az állandó kölcsönhatás a cselekvők
(ez a megközelítés hangsúlyozza a választást, a spontaneitást és a határozatlanságot) és a körülmények vagy a struktúra között (a gondolkodás és a viselkedés
olyan visszatérő mintázata, amely korlátozza az emberek szabad cselekvését).
A tanulmány e két véglet közötti átmenet határozatlan, sőt, cseppfolyós voltát
hangsúlyozza 168
Másképp - Más kép
Tütő László: Eurafrika az eurafrikaiaké?
Korunk egyik alapvető kihívása az Észak-Dél-konfliktus, a világszegénység
problémája. Jelen írás a kérdéskört - az általában megszokottól eltérően - nem
erkölcsi-moralizáló felhanggal, hanem mint Európa gyakorlati fenyegetettségét
vizsgálja , 188
Arcok
Juhász János: Sir John R. Hicks Nobel-díjas esete a kamattal
A tragikus hirtelenséggel elhunyt közgazdász egyik utolsó írásával adózunk
emlékének. Ahogy a kamatra, illetőleg a pénzpiacra ható tényezőket az egyes
közgazdaságtani irányzatok meghatározzák, hatással van arra, hogy milyen
mértékben fogják a kapitalizmust harmonikus és problémamentes, vagy éppen
sebezhető és instabil gazdasági rendszerként ábrázolni, ami baloldali rendszerkritikai szempontból is jelentőséggel bír 201
83. szám
Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer.
Analízis
Tütő László: Társadalomfilozófiai alternatívák a magyarországi rendszerátalakításban I.
Az írás középpontjában Márkus Péter 1988-as előadásának bemutatása áll,
amely - kritikailag - elemzi a korabeli reformprogramokat. Az előadás csaknem
valamennyi veszélyre és elkövethető hibára utal, amelyet a rendszerváltás után
megtapasztaltunk 5
Mitrovits Miklós: Az önigazgatás bukása. A neoliberális rendszerváltás Lengyelországban
A kelet-európai rendszerváltozások folyamata Lengyelországban kezdődött. A
gyakran mintaként bemutatott tárgyalásos átmenetet a huszadik évforduló alkalmával mind a politikai elit, mind a mainstream publicisztika ünnepelte. A tanulmány
a kevésbé ismert háttéresemények bemutatására fókuszál, amelyek meghatározták a lengyel rendszerváltás valódi irányát. A középpontban a Szolidaritás átváltozása, a munkás-önigazgatás koncepciójának bukása és a neoliberális modell
előretörése áll. Hogyan győzedelmeskedhetett az IMF és a Világbank neoliberális
forgatókönyve egy olyan országban, ahol tízmilliós, többnyire munkásokból álló
tömegmozgalom létezett? 33
Mészáros István: Bolívar és Chávez. A radikális eltökéltség szelleme
Korunkban egyedülálló módon kapcsolódik össze egy igazságos és globálisan
fenntartható társadalom lehetősége és annak létfontosságú szükséglete, hogy
az emberiség fennmaradása érdekében a tőkét kiiktassuk a társadalmi újratermelésből. A tőkeuralom a strukturális válság szorításában immár csakis a
társadalmi feszültségek fokozására, a természeti környezet további pusztítására
és újabb háborús kalandorakciókra képes. Most, hogy a Latin-Amerika feletti
kvázi-gyarmati uralom feltételei végleg megszűnőben vannak, a térség népei
megvalósíthatják a szolidaritásra alapozott társadalmi-politikai egység bolívari
vízióját, s ezzel a földrész az egész emberiség számára úttörő, példaadó szerepet játszhat 54
Tényről tényre
Kalocsai Kinga: Venezuela: a bolívarizmustól a szocializmusig
Egy reményvesztett világban Hugo Chávez politikai-szellemi útkeresése, illetve a
Venezuelai Bolivári Köztársaság fejlődése - talán már puszta létezése is - különös
kihívás a társadalomelméleti elemzés számára. A cikk az elmúlt 20 év venezuelai
politikatörténetét tekinti át „tényről tényre", középpontban az egy évtizedet átfogó,
viszontagságokban bővelkedő chávezi elnökség társadalmi, bel- és külpolitikai
eredményeivel 82
Asszociációk
Vita a politikai iszlámról 90
Samir Amin: A politikai iszlám az imperializmus szolgálatában
A szerző szerint a politikai iszlám az imperializmus felbecsülhetetlen értékű szövetségese, mivel eltünteti az alsóbb osztályok és az őket kizsákmányoló globális
kapitalizmus közti különbséget, s nem az érintett népek autentikus vallási meggyőződésének spontán eredménye. Alapjaiban reakciós, s mint ilyen, nyilvánvalóan
nem lehet részese az emberek felszabadítását célzó folyamatoknak
Tariq Amin-Khan: A politikai iszlám vizsgálata: a hagyományos történelmi materialista elemzés kritikája
Az Aminnal vitába szálló szerző úgy látja, a politikai iszlám nagyon is „modem",
noha nem a kapitalista modernitás eurocentrikus fogalmán belül, amivel a hagyományos történelmi materialista elemzés is operál. A militáns iszlám közkatonái
a legszegényebbek közül kerülnek ki, akiknek túlélésük függ az iszlám intézményeitől. Ideje ezért túllépni a muzulmán államok reakciós népbutítóként való
homogenizálásán
Samir Amin: Megjegyzések Tariq Amin-Khan írásához
A véleménykülönbség a politikai iszlám legyőzésének hatékony stratégiáira
vonatkozó javaslatainkban áll, foglalja össze a vitát a világrendszer iskola nagy
öregje, visszautasítva az Európa-központúság és a differenciálatlan megközelítés
vádját. Már nem léteznek a korai modernitás elméleteinek céltáblájául szolgáló
tradicionális „maradványok", sokkal inkább annak tűnő formák, amiket a kapitalista
expanzió kiszolgálása érdekében átalakítottak
Nicolas Dot-Pouillard: Nacionalizmus, iszlamizmus, kommunizmus. Politikai
ideológiák és mozgalmak „konkordizmusa" az arab világban
Sokáig úgy látszott, hogy az iszlamisták, a radikális baloldali mozgalmak és az
arab nacionalisták szemben állnak egymással. Mégis szövetségek köttettek közöttük, amelyek a palesztinai, a libanoni és az egyiptomi politikai mezőt alaposan
átalakították
Arcok
Nathan Coombs: Ali Sariati: a marxizmus és a végtelen között. Az utópia
hatalma
Ali Sariati az 1979-es iráni iszlám forradalom egyik legfőbb szellemi előkészítője
volt, aki az iszlám és a nyugati filozófia egyformán mély ismerete révén szinte
egyedüliként hágott át a politikai iszlámot a (szekuláris) baloldaltól elválasztó határvonalon. Szellemi öröksége felveti a kérdést: vajon meg-/újjászülethet-e hiteles
iszlám baloldal, vagy a politikai iszlám végleg a retrográd és imperialista-barát erők
szolgálatába szegődik 144
Történelem
Katona Magda: A pártstruktúra kialakulása Afganisztánban
Afganisztán a többpólusúvá vált világban a változás veszélyes időszakát éli át,
ahonnan ismét káoszba süllyedhet. Középtávon a pártok helyzete azonban sem
itt, sem az ázsiai válságív más pontján nem tűnik kilátástalannak: e rendkívüli
jelentőségű geostratégiai térségben a többi nem-állami szereplővel (a törzsi, etnikai és vallási hálózatokkal, a civil társadalom elemeivel) együtt megkerülhetetlen
tényezőkké válhatnak 154
Olvasójel
Kéri Elemér: Az ám, Hazám! Kristó Nagy István esszékötetéről
Kristó Nagy István: Az ám, Hazám! Örökségünk, Trikolor Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008) 184
84. szám
Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. Megjelenik évente négyszer.
Analízis
Mészáros István: Az előttünk álló föladatok. Válaszok a Debate socialista (Brazília) kérdéseire (2009 márciusa)
A tőkés világ jelenlegi válsága nem pusztán ciklikus természetű, hanem a rendszer
átfogó, strukturális válsága, amely azt jelzi, hogy a tőkerendszer elérte abszolút
korlátait. Ebből következően hosszú távon hatástalanok lesznek nem csupán az
állami szabályozás megerősítésére építő megoldási kísérletek, hanem a rendszer
fokozódó elnyomás révén történő stabilizálására irányuló törekvések is. Ebben
a helyzetben új történelmi lehetőség nyílik a szolidaritásra és a termelés feletti
össztársadalmi ellenőrzésre épülő új rend kialakítására. Ám ahhoz, hogy ezen
elvi lehetőség valóra váljon, fel kell hagyni a XX. századra jellemző defenzív,
érdekvédő beállítottsággal, és gyökeresen újra kell gondolni a munkásosztály
stratégiai céljait, alkalmazott harci módszereit, valamint politikai és gazdasági
szervezeteinek egymáshoz való viszonyát is 4
Artner Annamária: Válság és foglalkoztatás
A szerző következtetése szerint a foglalkoztatás globális válsága végső soron a
munka és a tőke viszonyának geopolitikai egyenlőtlenségekkel és történelmi-társadalmi igazságtalanságokkal terhelt kapcsolatából adódik. A helyzet semmiképpen
sem újkeletű, legfeljebb egyes vonatkozásaiban újszerű, még nem tapasztalt. A cikk
nem csupán a jelen termelési krízis generálta negatív hatásokat vizsgálja, de elemzi
azt a gazdasági világrendszert is, mely az előbbi kialakulásáért is felelős 30
James K. Galbraith: Pénzügyi és monetáris kérdések a kibontakozó válság
kapcsán
A Közgazdászok a Békéért és Biztonságért és a Kezdeményezés a Gazdaság
Újragondolásáért nevű csoportosulások tagjai a nyáron ismét Párizsban tanácskoztak. Szakértőik, a főáramtól eltérően, nem bíznak a válságból való gyors
kilábalásban s a magas foglalkoztatási szint visszatérésében. Szerintük a válság
előtti pénzügyi rendszert nem szabad helyreállítani és a kormányoknak sem
kéne ilyen politikát folytatniuk. A megoldás jelentős mértékű és folyamatos állami
kezdeményezést, valamint közcélú pénzügyi struktúrákat igényel 50
Loic Wacquant: A neoliberális állam megalkotása. Munkalét, börtönlét és
szociális bizonytalanság
A neoliberális állam a perifériára szorultakkal szemben egyszerre él a hagyományosnak mondható nemtörődömség - „maguk tehetnek a sorsukról, beavatkozást
nem igényelnek" illetve e rétegek büntető jellegű fegyelmezése, adott esetben
a közvetlenül is kitapintható, direkt és brutális elnyomásuk eszközeivel 74
Arcok
A kapitalizmus kanyargós ösvényei. David Harvey interjúja Giovanni Arrighival
A több évtizedes munkásságára visszatekintő, hírneves világrendszer-kutató
sok mindent elénk tár kutatásának tárgyáról. Arrighi a hegemóniákat és azok
transzferét - a tőkefelhalmozás folyamatában - a materiálist követő financiális
expanziók ciklikussága felől magyarázza. A hegemóniaváltás akkor áll elő, amikor
a tőke térbeli rögzítettsége korábbi feltételrendszeréből egy nagyobba lép át: a
városállamból a nemzetállamba és tovább. A kontinentális léptékű uralomnál
azonban nincs új, tágasabb keret. Merre tart a tőke és megszemélyesítője, a
polgárság hatalma, a világgazdaságban fokozódó verseny és a válságok közepette? 95
A világ útjai. Mike Newman és Marko Bojcun interjúja Peter Gowannel
A New Left Review nemrég eltávozott, legendás szerkesztőjének életút-interjúja felmutatja azokat az utakat és lehetőségeket - olykor kényszerpályákat
megérlelt és véletlenszerű döntéseket, amelyek a XXI. században behatárolják/
megnyitják a baloldali értelmiség számára a cselekvés szellemi és gyakorlati
tereit 130
Olvasójel
Bózsó Péter: Alapvető gazdasági összehasonlítások - didaktikus szemléletben. Andor László: Összehasonlító gazdaságtan - Globális szemléletben.
Zsigmond Király Főiskola - L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2007 149
Farkas Péter
Egy fontos könyv a globális válságról. Szentes Tamás: Ki, mi és miért van
válságban? A leegyszerűsítő nézetek és szemléletmód kritikája. Napvilág Kiadó,
Budapest, 2009 154
Tütő László: Tömeggyilkos jótétemény. Almási Miklós: Hová tűnt az a rengeteg
pénz? Válságkönyv. Athenaeum Könyvkiadó, Budapest, 2009 164
Szabó Tibor: Egy újabb olasz könyv Lukácsról. Guido Oldrini: György Lukács e
i problemi del marxismo del Novecento. La Cittá del Sole, Napoli, 2009 181
Kultúra
Ilja Szmirnov: Barna partedli az aranyifjúnak
Az írás a mai orosz kultúra zavaros vizein hajózik, megismertetve bennünket
mindazzal a „totalitariánus" szeméttel, beleértve a film és a zene területeit is,
amivel ma egy fiatal orosz rendszerkritikai lap nap mint nap szembetalálkozik.
Ne lepődjünk meg, ha hasonló problémafelvetésekre bukkanunk, mint mi itt
Magyarországon 185
Szarka Klára: Örömteli vagy szomorú inkább? Róbert Capa fotográfiái - művészeti múzeumban 204
Melléklet
Slavoj Zizek: Egyszer mint tragédia, másszor mint bohózat. Szeptember 11.
tragédiájától a pénzügyi összeomlás bohózatáig
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem