Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Filológiai Közlöny 1958/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának világirodalmi folyóirata - IV. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
Középkori művelődésünk emlékeit tűz és vas pusztította , a Mohács előtti Magyarország központi szervezetének, kancelláriai ügyvitelének, fejlett jogi kultúrájának emlékeit is a romok... Tovább

Előszó

Részlet:
Középkori művelődésünk emlékeit tűz és vas pusztította , a Mohács előtti Magyarország központi szervezetének, kancelláriai ügyvitelének, fejlett jogi kultúrájának emlékeit is a romok között keresgélve, apró mozaikkövekből kell ismét összeállítanunk. Egy ilyen köve t szeretnék letisztogatni és helvére illeszteni az alábbiakban ; sőt egy lépéssel tovább is mennék. Amint a régészek egy-egy töredékből az egész boltívet rekonstruálják, úgy óhajtané k egy bécsi kódex kapcsán hangot adni bizonyos gondolatoknak, amelyek a regnum Sicilie kivételesen fejlett államéletét a mi korai XIY. századi központi szervezetünkkel, más szóval II. Frigyes nagykúriáját a nápolyi Anjoukon keresztül a magyar Anjotik államával kötik össze. Hogy evégből kissé távolabb, a nagy uralkodó nápoly-szicíliai királyságával kell kezdenem a tárgyalást, azt a későbbiek — remélem — érthetővé fogják tenni.
Mindenekelőtt azt a kéziratot kellene tüzetesen ismertetnem, anjely a további fejtegetésekre alapot ad. A bécsi Nationalbibliothek Cod. 481. (azelőtt Hist. 203., utóbb Philol. 153.) jelzetű, 185x26 0 mm méretű, XV. századi vörös bőrkötésű hártyakézirat a két leveleskönyvet tartalma z ; ezek egyikét Petrus de Yineának, II. Frigyes bizalmas tanácsadójának és logothetájának , másikát Richardus de Pofisnak, az 1260-as években működött pápa i abbreviatornak nevéhez kapcsolják. A két rész nem ugyanattól a kéztől származik, alkalmasint más-más úton is került hazánkba . Számunkra különösen az teszi becsessé a kolligátumot, hogy az üres lapokon magyar eredetű bejegyzések vannak : Ladomé r esztergomi érsek, az egyik pozsegaszentpéteri prépost és — egyesek szerint — I. Lajos király levelei. Ezekre támaszkodva már Batzer és Herman n megállapította, hogy a kézirat a XIY. században hazánkba n volt, Knau z pedig közölte belőle a két Ladomér-levelet. A bibliográfiai leírás tekintetében most csak az irodalomra utalva 1 az érdemi kérdésekre térek át ; az eddigi leírások korrigálására később, a 4. fejezetben kerítek sort.
Vissza

Tartalom

TARTALOM 1. szám:
Tanulmányok
Bónis György : Petrus de Vine a leveleskönyve Magyarországon , I. rész 1
Domokos Pál Péter : A moresca Európába n és a magyar né p hagyományaiban , I. rész 27
Nádor György ; Spinoza esztétika i nézete i 47 Szabolcsi Éva : A realizmus Goldoni színpadán 65
Gergely Ágnes : Dylan Thomas költészet e 79
Közlemények és vita
Juhász László : Az Aranybull a 21. cikke megromlott szövegének helyreállítás a 99
Mezey László: Adalékok a középkori dráma történetéhez . — Két liturgikus ludus.. . 103
Domokos Sámuel: Az újgörög kleftisz-balladák és a román népballadák 107
Balázs János : Ki írt a az első magya r nyelvtant ? 116
Herczeg Gyula : Stílus és nyel v az olasz preromantik a szemléletében 120
Póth István : Obernyik—Egress y : Brankovis György c. tragédiája a szerb színpadon 133
Takács Menyhért : ,,A költői és történet i igazság kérdéséhez " 138
Szemle és könyvbírálatok
Báti László : Hagyomány és haladás. Egy nemzetközi ankét tanulsága i 144
Süpek Ottó : A franci a klasszikusok és a szocialista emberré nevelés 150
D. Dömötör Tekla: Ú j külföld i színháztörténeti elméletek és kiadványok
Rózsa Zoltán : Machhiavelli Mandragorájának új színpad i átdolgozásáról 166
Idegen nyelvű összefoglalók 171

TARTALOMJEGYZÉK
Tanulmányok 2. szám:
Bonis György: Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarországon. II. rész 173
Domokos Pál Péter: A „moresca " Európába n és a magyar nép hagyományaiban . II. rész 194
Iglói Endre: Az Igor-ének első magyar nyelvű kiadás a 224
Péter Mihály: Tatján a levelének stílusproblémái.. . 239
Sziklai László: A szlovák irodalmi élet a múlt század hatvanas-hetvene s éveiben.. . 250
Zuzana Adamová: Emlékezés Bozena Nemcovára 373
Botka Ferenc: Majakovszkij stílusa a morfológia tükrébe n 293
Közlemények és vita : Dömötör Tekla: Árpádház i Imre herceg és a csodaszarvas-monda 317
Kardos Tibor: Megjegyzések Árpádház i Imre herceg és a csodaszarva s mondája kérdéséhez 323
Kardos Tibor: Posztillák az olasz irodalom klasszikusainak bevezetéseihez 325
Király Péter: A prágai négynyelvű sóhajtás 333
Dezső László: Oroszvégesi Mihály műveinek nyelvéről 336
Papp Ferenc: Kalmár György oroszországi kapcsolata i 346
Sipos István: Három szlovák népdal Dugonics András fiatalkori versei között... . 350
Bor Kálmán: Joakim Vujic és a pest-budai színjátszás . .?52)
Póth István: Ivo Vojnovic drámái a budapesti színpadokon (??>7
Póth István: Zmaj-Jovanovic magyar kapcsolataihoz '. . 361
Rejtő István—Zöldhelyi Zsuzsa: Csernisevszkij „Mit tegyünk? " című regényének első magyar fordítás a 362
Fogarasi Miklós: Megjegyzések M. Lozinszkij Dante-fordításáról. . . . 369
Dobossy László: Zdenek Nejedly és a cseh irodalomtörténeti kutatás 374
Szemle és könyvbírálatok : Radó György: Vörösmart y oroszul 379
Szíksly Tiborné: A szovjet irodalmi viták egyes kérdéseiről 381
Csapláros István: A magyar irodalom útja Lengyelországban (1830—1918) 384
Radó György: A műfordítás-elmélet legújabb irodalmából 395
Gáldi László: Az olasz szellem nagyja i „ A világirodalom klasszikusai " köz t 398
Szabó Mihály: Az olasz klasszikus írók újabb magyar kiadása i és fordítása i 408
Róna Éva: K. Y. Gransden: John Donn e 416
Lutter Tibor: Két Joyce-tanulmán y 417
Stephanides Károlyné: Eberhard Brüning : Albert Maitz 418
Sipos István: Ondraszek, a Beszkidek betyárvezére 421
Király Péter: Antonín Skarka : Roudnicky plankt 423
Idegen nyelvű összefoglalók 425

TARTALOMJEGYZÉK
Bán Imre : Adatok Apát i Miklós életrajzához 433
Báti László : A chartist a költészet szerepe és értékelése 440
Becker, Henrik : Soll ma n über de Wett e sprechen? 452
Benedek Marcell : A nép a franci a irodalomba n 455
Bérezik Árpád : Toldy és Gervinus 462
Boeckh, G. Joachim : Grimmelshausens ,,Rathstübel Plutonis 471
Bóka László : Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat Abet Ádám körül 489
Dobossy László : Egy fejezet Romain Rolland életéből 496
Fóti Lajos : A Toldi-monda problémája 507
Gárdonyi Sándor : Szempontok a német bányásznyelv kutatásához 515
Gyergyai Albert : Klasszikusok 521
Horváth István Károly : Ovidius számkivetéséről 533
Kardos Lajos : A nyelv eredete és a munka 539
Kardos László : Tót h Árpád alkotásmódja , munkamódszer e 552
Kardos Tibor : Zur Entstehungsgeschichte des „Lobe s der Torheit " 571
Komor Ilona : Iskoladráma és utópi a Madl Antal: A forradalmi év osztrák politikai költészetéhez 618
Magon, Leopold : Friedrichs II. „ D e la littératur e allemande " und die Gegenschriften 631
Marót Károly : Musen, Sirenen un d Chariten 657
Mollay Károly : Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus 663
Pais Dezső : Középkori diákjainké s a krónikákbeli „hétmagyar-gyiák-lázár " mozzanatok 671
Siebenschein, Hugo : Humor bei Goethe u n d Thomas Man n 677
Steiner, Gerhard : Jacobiner und Societät der Wissenschaften 684
Szabolcsi Bence : „Ó h kedve s filemilécske . . . " Adatok a magyar barok k rím- és ritmusművészethez 694
Szauder József : Verseghy és Herder 700
Trencsényi-Waldapfel Imre : Quercus Mariana 714
Turóczi-Trostler József tudományos és irodalmi munkásság a (Összeállította : Komor Ilona) 729
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4. Filológiai Közlöny 1958/1-4.

Az 1. és 3-4. szám gerince javított. Az összes szám borítója és lapélei nedvességtől foltosak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!