A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Teológiai irányzatok

Gondolkodók, Iskolák, Hatások Schleiermachertől Moltmannig

Tartalom

Előszó (a szerkesztő)8
Előszó9
Gondolatok a bevezetéshez és megértéshez10
Kis időrendi táblázat13
Schleiermacher beszédei a vallásról - Hogyan lehet a vallás magyarázatát adni?
A Schleiermacher kutatás szempontjai14
A vallás önállósága: szükségszerű elhatárolások16
Schleiermacher helyzete kilenc gondolati lépés alapján19
Vallás és társadalom23
Egy univerzális koncepció25
Schleiermacher és a 19. század erői28
Programirat a racionalizmus számára - J. F. Röhr (1813)38
Értelem és kijelentés K. G. Bretschneidernél44
F. A. G. Tholuck: Enthuziazmus, vagy a Lélek megtapasztalása51
David Friedrich Strauss: Jézus élete (1835)56
A teológiai forradalom éve56
Strauss, mint Hegel tanítványa57
A dogmatikai vezérgondolat58
A mítosz-fogalom szerepe59
A tézis kidolgozása62
Strauss és Ludwig Feuerbach64
Wilhelm Löhe: A lutheri egyház, mint a felekezetek középpontja?66
August Vilmar: Az egyházi tisztség egy forradalmi korszakban72
A Vilmar jelenség72
Társadalom analízis és rendi gondolkodás74
Vilmar egyháztörténeti látása76
Organikus gondolkodás és a tények pozitivizmusa77
A megtapasztalás - és a történeti kijelentés-teológia szintézise79
Richard Rothet a keresztyénség jövőjéről83
A Rothe-i gondolkodás előfeltételei83
Átmenet a dogmatikus-egyházi keresztyénségtől az erkölcsi-világi keresztyénségbe85
Elkülönült egyháziasság és a jövő keresztyénsége87
Johannes Christian K. von Hofmann: Teológus a keresztyén ember szabadsága alapján90
Lutheránusok belülről nézve90
Újjászületés, mint megtapasztalás94
A kijelentés, mint szent történés97
Hofmann engeszteléstana99
A keresztyén ember, mint politikus101
Albert Ritschl: Nevelés a keresztyén vallásra (1875)105
A keresztyén-erkölcsi élet közösségi strukturája105
Isten gondviselése és országa107
Istenközpontúság és megismerési folyamat109
Bűn - akarat - megváltás111
Franz Overbeck: Mai theologiánk keresztyénsége114
Akaratlan bizonyságtevő?114
Életrajzi háttér114
Küzdelem a modern apologetika ellen117
A keresztyénség, mint tisztán tudományos probléma118
Az úgynevezett történeti Jézus és a valóságos bibliai Krisztus - Martin Kähler alapvető tétele122
A Jézus-élete kutatás zsákutcái?122
A dogmatikai szempont és a módszer tudományossága124
Az Írás tekintélye és a történelemfeletti126
Wilhelm Herrmann: A keresztyén hit konkrét szociális tartalmának felismerése129
A belső szabadság megtapasztalása129
A velünk történő jó130
A hit szociális tartalma131
Utak a vallásos szocializmus felé134
Adolf von Harnack: A keresztyénség lényege (1900)136
A kegyesség őszintesége136
A keresztyénség lényegének történeti meghatározása137
Eszkhatológia és Jézus-vallás138
Keresztyénség mint cselekvés és norma141
Ernst Troeltsch: A keresztyénség kizárólagossága145
Az életmű töredékessége145
A történeti, vallástörténeti módszer146
Történeti módszer és norma-fogalom149
Az abszolút megindoklása Isten autonómiájának alapján152
Albert Schweitzer: Jézus alakjának konzekvens eszkhatológikus szemlélete154
A Jézus-kérdés megoldásának problémája154
A konzekvens eszkhatológia tétele156
Rádió és Jézus követése159
Az élet tisztelete és etikai misztika163
Rudolf Otto: "A Szent" (1917)167
Karl Barth: Mérföldkövek gondolkozása útján173
Életútja és teológiai műve173
Kontinuitás Barth teológiájában176
Barth teológiatörténeti nézetei184
A szentháromságtan funkciója Barth teológiájában189
Isten emberrélétele195
A harmadik cikkely teológiája200
Rudolf Bultmann és a mitológiátlanítás kihívása206
Teológiai előzmények és gondolkodói háttér206
Hogyan találkozunk a történelemmel207
Egzisztenciális interpretáció210
Kérygma és döntés214
A mitológiátlanítás nem jelent megsemmisítést217
Az egzisztenciális interpretáció, mint feladat220
Mitológiaátlanítás a gyakorlatban223
Az eszkhatológikus történés225
A kereszt jelentősége - a mitológiátlanítás határai230
Dietrich Bonhoeffer: Keresztyénnek lenni a profán világban234
A töredékesség ellenére lezárt életmű234
Családi háttér, akadémiai tanulmányok235
Krisztocentrikus gondolkodás és gyakorlatias tanítás238
Követés241
Etika-töredékek247
Vallástalan keresztyénség és nem-vallásos interpretáció250
Paul Tillich: A kegyelem protestáns principiuma263
A tillich-keltette visszhang263
A feltételes és a feltétlen264
Teremtés és kegyelem267
A protestáns principium és a korrreláció módszere268
Értelem és kijelentés270
História és kairos272
Az új "létforma" és a szimbólum-fogalom274
Gerhard Ebeling: Hermeneutikai teológia280
Az emberi valóság nyelvi kifejezhetősége280
A Lutherrel kezdődő hermeneutikai teológia281
Az igehirdetés és az Ige fogalma körüli gondok284
Isten Igéje és az Istenről való beszéd287
Ami Jézusban megszólalt290
Jövendő az egyidejűség igézetében?295
Wolfhart Pannenberg: Teológia egyetemes történeti perspektívában299
Önálló útkeresés299
Az univerzális történeti horizont301
Antropológiai valóságértelmezés és a lét értelme303
A teológia feladata305
Jézus feltámadása, mint a históriai kérdezés tárgya307
A feltámadás vitathatósága312
Az univerzális történeti koncepció314
Apokaliptika és a történelem jövője316
Prolepszis és a történelem végzete318
Bizonyosság megtapasztalás nélkül?320
Értelem és hit321
Isten vitathatósága és a vallástörténet egysége323
Jürgen Moltmann: A reménység trinitárius teológiája327
Isten szabadító tettének gazdagsága327
Történelem, mint az eszkatológikus reménység prédikátuma330
Az időfogalom bibliai szétfeszítése331
Az eljövendő felől megváltozó történelem335
Ígéret és történelem338
A feltámadás problematikája341
A húsvéti hit343
Isten és a kereszt realitása347
Utószó a 2. kiadáshoz352
Utószó az 1984-es 3. kiadáshoz355
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem