Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hatalom és kultúra I-II.

Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.341 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-216-742-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet:
Hatalom és értelmiség diskurzustípusai a kora újkorban
Bene Sándor: (Budapest) Politikai nyilvánosságmodellek és politikai diskurzustípusok a kora újkori Magyarországon (Javaslat egy kutatási programra) 9
Carteny, Andrea: (Roma) Italian influences in the humanistic (and autonomous)
Hungárián culture of Transylvania (XVIth century). From Szapolyais to the Báthorys 35
G. Etényi Nóra: (Budapest) Európai nyilvánosság és magyar politika. 17. század
végi törekvések a magyar rendi politika megismertetésére 41
Hargittay Emil: (Piliscsaba) Az uralkodói eszmény irodalmi kifejezési formái Magyarországon 62
Jakó Klára: (Cluj-Napoca) Értelmiség és hatalom viszonya a moldvai és havasalföldi vajdák magyar secretariusai pályájának tükrében 79
Kósa László: (Budapest) Természeti katasztrófák - tömegkommunikáció - társadalmi szolidaritás 89
Molnár Szabolcs: (Bucure§ti) A gúny eszközei Czeglédi István (1620-1671) írásaiban 98
Nemeth, Gizella-Papo, Adriano: (Sistiana) Ludovico Gritti. An example of maecenas and powerful man of the XVI century 112
Niksic, Boris: (Zagreb) Egy Mohács előtti horvát történetíró az oszmán birodalomról 122
Petrőczi Éva: (Budapest) a hatalom kritikus megjelenítése a magyar puritán írásokban 130
Ratzky Rita: (Budapest) Majláth János gróf titkos jelentései a bécsi Polizeihofstellének az 1840-es évekből 138
Sciacovelli, Antonio: (Szombathely) L'ereditá di Machiavelli nelle opere di Miklós
Zrínyi: tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l'Ungheria 145
Takáts József: (Pécs) A bennszülöttek nyelve és a tudósoké 151
Kultusz, autorizáció, kisajátítás
Jászberényi József: (Budapest) a jánosrendi szabadkőművesség kultikus nyelve 161
Kelevéz Ágnes: (Budapest) Bársonyszék vagy tüzes trón. Babits presztízsváltozásai a Baumgarten Alapítvány kurátoraként 171
Kiss Gábor Zoltán: (Pécs) A világirodalom helye az Ottlik-életmüben 192
Klimó Árpád: (Berlin) National History Cults. Hungary in the 19th and 20,h Century 199
Korompay H. János: (Budapest) Egy életmű önvédelme. (Horváth János A reformáció jegyében című könyvének megjelenéséről) 204
Marczell Péter: (Genéve) A Csorna-kultusz és a politika 211
Margócsy István: (Budapest) „...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja 222
Nyilasy Balázs: (Budapest) „Kisajátítás", „kultikus nyelvhasználat", „ideologikusság". A kortársi, századfordulós és XX. század eleji Arany-recepció vizsgálatához 250
Sárközy Péter: (Roma) Kultusz vagy manipuláció? A József Attila-kultusz a mai magyar irodalomoktatásban 259
Szolláth Dávid: (Pécs) a példázatosság, az allegorizáló olvasás és a kultusz kérdései a Mészöly- és az Ottlik-kritikában 268
Takáts József: (Pécs) A kultuszkutatás és az új elméletek 285
Tapodi Zsuzsa: (Bucuresti) Egy huszadik századi szerkesztő-kritikus utóéletének alakulása a kultusz, autorizáció és kisajátítás koordinátái között 297
Thomka Beáta: (Pécs) A történelem mint tapasztalat, regény és retorika 310
Tverdota György: (Budapest) Befogadás és kisajátítás 321
Többnyelvűség a magyar irodalomban
Csányi Erzsébet: (Novi Sad) Irodalomköziség - nyelvköziség. Kísérlet a nyelvköziség tüneteinek természetrajzára és tipologizálására 333
Deréky Pál: (Wien) Déry Tibor, a kétnyelvű író 338
Kilián István: (Miskolc) A régi magyar dráma többnyelvűsége a XVII-XVI1I. században 345
Ötvös Péter: (Szeged) Példák Kazinczy Ferenc metódusáról 355
Sciglitano, Mariarosaria: (Budapest) írás és emlékezés Giorgio Pressburger prózájában 363
Szkárosi Endre: (Szeged) Egy nyelv, több nyelv, miféle nyelv? A nyelv kiterjesztésének irányai a közelmúlt magyar költészetében 373
A hatalom mint a legújabb magyar irodalom témája
Bertha Zoltán: (Debrecen) „Erdélyi változatlanságok" - „hollóidőben" 383
Bosnyák István: (Novi Sad) Egy jugoszláviai magyar ellenzéki nemzedék ellenzéki közírása. A Symposion-generáció publicisztikája 1961-1974 388
Büky László: (Szeged) A király főnév mint a hatalom megjelenítője Babits, Füst és Kosztolányi költői nyelvében 395
Faragó Kornélia: (Novi Sad) A figurális diszlokáció poétikája 406
Gerold László: (Novi Sad) Dráma/színház - hatalom a 90-es évek jugoszláviai magyar drámaírásában és színjátszásában 416
Görözdi Judit: (Bratislava) Az elhallgatás alakzatai Mészöly Miklós Saulus című
regényében. Az ambivalencia formái mint a nyelv hatalmi aktusával szembeni törekvés jelenségei 424
Harkai Vass Éva: (Novi Sad) A hatalom és művészet relációi a 20. századi magyar művészregényekben 434
Illés László: (Budapest) A kultúrpolitika alapjai a totalitárius diktatúrákban 441
Kovács Albert: (Bucuresti) Méliusz József írásművészete és a hatalom 448
Madarász Imre: (Debrecen) Lektűr és propaganda 453
Ruspanti, Roberto: (Udine) 20. századi magyar költők szembenállása a totalitarizmussal és a háborúval 466
Tamás Attila: (Debrecen) A hatalom témája Illyés és Mészöly Miklós írói munkásságában 484
Wasujewa, Natalija: (Wiesbaden) „Maga valahogy túlságosan literátor". A posztszimbolizmus hatalomról és kultúráról vallott nézeteinek öröksége a posztmodern korszakban 491
Népi kultúra a nemzeti törekvésekben
Bodor Anikó: (Senta) A vajdasági magyar népzenei mozgalmak alakulása a legutóbbi években 501
Felföldi László: (Budapest) Hitelesség és kultúra. A folklór különféle kontextusokban 511
Keserű Katalin: (Budapest) A kultúra jelentősége a századforduló városépítészetében 523
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: (Debrecen-Miskolc) A falukönyv mint a globalizáció lehetséges ellenszere 531
Kulin Ferenc: (Budapest) A népköltészet fogalmi megragadása 538
Olosz Katalin: (Targu Mures) Korai adatfelvétel a népi kultúráról: Székelyföld, 1864 546
Paksa Katalin: (Budapest) Népzene és nemzeti kultúra 554
Selmeczi Kovács Attila: (Budapest) Az országcímer mint a hatalommal szembenállás jelképe a magyar népművészetben 562
Zsigmond Győző: (Bucuresti) Népi kultúra és politikai humor Erdélyben. Az 1998-as év magyar politikai viccei Romániában 576

II. kötet:
A magyar nők írása
Benyovszky Tóth Anita: (Cluj-Napoca) Kisebbségben a kisebbség. A női költészet helyzete a romániai magyar irodalomban (A csend megláttatása Hervay
Gizella költészetében) 597
Brandt, Juliane: (Berlin) Nők a magyar református imádságoskönyvekben a 19.
század második felében 606
Horváth Györgyi: (Pécs) A női irodalom fogalma Magyarországon. A történeti megértés szerepe a magyar nőirodalmi kutatásokban 614
Husova, Marcella-Hlavacka, Milan: (Praha) Irodalom felügyelet alatt. Bozena Nemcová és Magyarország 625
Jastrzebska, Jolanta: (Groningen) Az „écriture féminine" jellegzetességei Szabó Magda prózájában 633
Kádár Judit: (Budapest) „Imádság és harisnyakötés". Az Új Idők nőképe a huszadik század hajnalán 641
Máthé Andrea: (Budapest) Hímnem? Nőnem? Semlegesnem? (Nőként írni?) 646
Reinhart Erzsébet: (Bucuresti) a reformkor két nőírójának nevelési elvei 659
Klasszikusok kiadása
Bessenyei József: (Miskolc) A Miskolci Egyetemen akkreditált szövegtudományi PhD (doktori) program rövid ismertetése 673
Heltai János: (Miskolc) A szöveg tekintélyének forrásai Magyarországon a barokk kor elején 678
Horváth Júlia: (Székesfehérvár) Egy klasszikus magyar költő kultusza. Beszámoló a Vörösmarty-bicentenáriumról 695
Kabdebó Lóránt: (Miskolc) A Szabó Lőrinc-szövegkiadás múltja és jövője 698
Kiss Katalin: (Miskolc) Bio- és bibliográfiai adatbázisok szerepe a tudományos szövegkiadásban 712
Kiss Noémi: (Miskolc) A szerző alakzata - Paul Celan(é) és Szabó Lőrinc(é) 716
Kovács Béla Lóránt: (Miskolc) Klasszikusok napjaink távlatából 722
Szőke György: (Budapest) Cenzúra és textológia. József Attila verseinek kritikai kiadásairól 726
Hatalom és sport
Kertész István: (Budapest) A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magyarországon 735
Szikora Katalin: (Budapest) Sport és politika Magyarországon az 1930-as években 744
Nemzeti mítoszok és sztereotípiák Közép-Európában
Artowicz, Elzbieta: (Warszawa) a lengyel-magyar barátságról kialakult sztereotípia a rendszerváltás előtt és után (Magyar sajtószövegek alapján) 755
Bányai János: (Novi Sad) „Franz Kafka kivégző-masina", avagy mítosznyomok elbeszélhetősége 764
Benő Attila: (Cluj-Napoca) A hatalom metaforái 771
Huttererné Pogány Irén: (Graz) Adalékok az autó- és heterosztereotípiák problematikájához osztrák-magyar viszonylatban 785
Mann Jolán: (Zágráb) Nemzeti mítoszok a 20. század első felében a magyar és a horvát irodalomban. Ady Endre és Miroslav Krleza (Költőelődök megidézései Ady és Krleza verseiben) 796
Máté Zsuzsanna: (Szeged) Egy Szent István-i mitologéma értelmezés-sorozata
Pál Judit: (Cluj-Napoca) Erdély népeinek eredetmítoszai: a székelyek hun eredetének mítosza 814
Hermeneutika és fordítás
Fehér M. István: (Budapest) A megtört tradíció. A hagyomány létmódja idegenség és ismerősség között 825
Tamás Attila: (Debrecen) Magyar versek németre fordításával kapcsolatos problémák 841
Nemzeti kisebbségek és a hatalom
Corradi Musi, Carla: (Bologna) Shamanic Culture, Ethnic Identity and Power among the Finno-Ugric and Siberian Peoples 847
Fedinec Csilla: (Ungvár) Kárpátaljai autonómia-koncepciók 1918-1944 között 854
B. Kovács András: (Sfintu Gheorghe) Egy erőszakos disszimilációs kísérlet kudarca. A háromszéki Lisznyó identitásviszonyai a 20. században 876
Szász Alpár Zoltán: (Cluj-Napoca) The Share of Power Held by Ethnic/National Minorities 890
Közgyűjtemények, képzés, oktatás
Chiorean, Ioan: (Targu-Mures) a bécsi udvar iskolapolitikája a felvilágosodás kori Erdélyben 901
Káich Katalin: (Novi Sad) Szabad líceumok a 19-20. század fordulóján a magyarosodás szolgálatában a Délvidéken 911
Khavanova, Olga: (Moscow) Longing for Modern Education or Desire of Social Prestige? Hungarian Nobles in Vienna, in the 1750s-1780s 918
Köpeczi Béla: (Budapest) Mi a hungarológia? 926
Papp Árpád: (Subotica) A közgyűjtemények és a hatalom. A Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlasza 929
Szíjártó Imre: (Maribor) Hungarológiai tevékenység a Maribori Egyetemen 935
Várhelyi Ilona: (Debrecen) A lokalitás mint irodalmi érték 941
Politika és társadalom Magyarországon
Vares, Mari: (Jyväskylä) A Territorial Question in the Context of National and International Policy 951
Murber Ibolya: (Graz) Arcok a tömegből. Az ötvenhatos magyar menekültek társadalom-statisztikai vizsgálata 959
Vallás és hatalom
Kiss Antal: (Debrecen) Pap, közösség, hatalom. a kistelepülések katolikus papjainak helyzetét meghatározó főbb tényezők a kommunista hatalomátvételtől a rendszerváltásig 969
Észtország, Finnország és Magyarország kulturális kapcsolatai a II. világháború előtt
Mattila, Anna-Liisa: (Jyväskylä) A Lotta Svard Szervezet magyarországi kapcsolatai 987
Molnár Ferenc: (Debrecen) Rényi Ferenc, egy magyar szabadsághős legendájának történelmi-politikai vonatkozásai Európában és Finnországban 994
Norvik, Piret: (Tallinn) Aleksander Veiderma, a rokonnépi mozgalom kezdeményezője 1002
Nurk, Anu: (Tartu) Ants Murakin, a magyar irodalom közvetítője 1008
Oikari, Raija: (Jyváskylá) The Kinship Ideology as War-propaganda during the Second World War 1012
Révay Valéria: (Nyíregyháza) A finn kultúra az 1900-as évek elején Nyíregyházán 1016
Szopori Nagy Lajos: (Budapest) Ambivalenciák az 1930-1940-es évek magyar-finn kapcsolataiban 1025
Voigt Vilmos: (Budapest) Kustaa Vilkuna and Gyula Ortutay and Finnish-Hungarian Cultural Connections during Kekkonen-Kádár's Rule 1030
Zaicz Gábor: (Budapest) Zsirai Miklós Finnugor rokonságunk című kézikönyvének fogadtatása Magyarországon, Finn- és Észtországban (Adalékok a mű utóéletéhez) 1034
A latin nyelvű műveltség Magyarországon
A. Molnár Ferenc: (Debrecen) A Halotti Beszéd néhány kifejezése és azok latin nyelvű háttere 1047
M. Nagy Ilona: (Debrecen) a latin és a magyar egyházi nyelv viszonyáról a középkorban egy stílussajátság kapcsán 1067
Prazák, Richárd: (Brno) A Szent László-legenda 1075
Irányított irodalom
Cseke Péter: (Cluj-Napoca) a kisebbségi sajtónyilvánosság korlátozása Romániában (1919-1989). Történeti vázlat és cenzúra-tipológiai vizsgálat 1085
Fedinec Csilla: (Ungvár) A magyar irodalom a kárpátaljai oktatásban 1944-től napjainkig 1102
Györffy Gábor: (Cluj-Napoca) Kommunista cenzúra a XX. századi Romániában.
Kialakulásának történelmi előfeltételei 1120
Schulcz Katalin: (Budapest) Irányítókról és irányítottakról. Irodalom és hatalom a hatvanas években 1128
Standeisky Éva: (Budapest) A népi írók és a kultúrpolitika az 1950-es években 1135
Stykalin, Alexandr: (Moscow) The Moscow's Official Image of György Lukács
1945-1985. On the basis of the documents from the Russian archives 1143
Varga László: (Budapest) A hetvenes-nyolcvanas évek irodalmi élete 1150
Veres András: (Budapest) Irányított irodalom, 1945-1989 1156
A nemzeti irodalom paradigmái a 18-19. században
Dávidházi Péter: (Budapest) „Édes eleink" útja „ditsö Honnyunk" „boldog földjére". A nemzetképviselet költői nyelve Virág Benedek és Horvát István történetírásában 1171
Debreczeni Attila: (Debrecen) Nemzet- és nacionalizmus-diskurzusok 1183
Magyar nyelvészeti technológiák
Kiss Gabriella - Kiss Margit - Pajzs Júlia: (Budapest) A Nagyszótár történeti korpuszának morfológiai elemzéséről 1197
Művészetek
Gergely Katalin: (Budapest) Villatelep az 1910-es évek Budapestjén 1207
Harkai Imre: (Novi Sad) A vajdasági magyar építészet irányítása a XX. század második felében 1219
Honti Rita: (Helsinki) Tarasti's Theory of Musical Semiotics 1226
Máté Zsuzsa: (Szeged) A művészet hatáshatalmának néhány kérdése a klasszikus esztétikákban 1235
Rózsavölgyi Edit: (Padova) The Change of the Hungárián Political System in the Documentaries of the Fekete doboz (Black Box) 1248
A szemiotika fellendülése Magyarországon és Finnországban
Katona Edit: (Novi Sad) Felemás terminológiai rendszerváltás 1263
Murvai Olga: (Bucuresti) Metaphors of Time and Space in Political Language 1270
Okamoto Mari: (Osaka) A mai magyar gimnazisták köznyelv és nyelvjárás közötti kód választása 1277
Diákszimpózium
Kálai Sándor: (Debrecen) Között. A magyar irodalom francia recepciója a Nagyvilágban 1971 és 1990 között 1287
Salo, Henna: (Helsinki) A város mint téma Heltai Jenő és Kosztolányi Dezső költészetében 1295
Stachó László: (Budapest) Közép-Európa lélektana: egy normatív program 1303
Voipio, Pieta: (Helsinki) Pelikán elvtárs és a rendszer visszásságai. Szempontok
A tanú komikumának vizsgálatához 1324
Utószó 1332
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hatalom és kultúra I-II. Hatalom és kultúra I-II.

Szép és tiszta példányok.

Állapot:
6.280 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba
4 antikvár könyvből 1 INGYEN!