807.641

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Protestáns Szemle 1925. január-december

Harmincnegyedik évfolyam I-X. füzet

Szerző

Kiadó: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 760 oldal
Sorozatcím: Protestáns Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta a Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Előszó

Részlet a könyvből:

Egy pannóniai ókeresztyén hitvita.
A mi művelt közönségünk jól tudja azt, hogy a Dunántúlon és a Dráva.-Száva közén rómaiak uralkodtak és éltek a Krisztus utáni első négy... Tovább

Tartalom

Cikkek és szépirodalmi közlemények.
Alföldy András: Egy pannóniai ó-keresztyén hitvita 1
Baros Gyula: Jókai és Arany 65
Bartóky József: A regény vége 235
,, Sós János 610
Benkó Imre : Egy régi magyar imádkozó 465
Bethlen Margit grófnő: Mesék 15
Bibó Lajos: A kubik 90
Boda József: Mese - Évfordulón. (Versek.) 12
Bodor Aladár: Attila szeme. (Vers.) 96
,, Isten így akarja. (Vers.) 97
,, A mai erdélyi nőírók 291
Böszörményi Jenő: Keszeg Andrásné, mint tolmács 696
Enyedy Andor: A hitetlenség romboló hatása közéletünkben 137
Dr. Györffy István: A kunok megtérése 669
Hartmann János: Az újabb erdélyi líra 214
Dr. Hetessy Kálmán: Baksay Sándor naplójából 160
Imre Sándor: Protestáns szellem és újjáépítés 281
„ „ Apáczai lelke 550
„ „ Gróf Teleki László Tanácsadása a nevelésről 603
Karácsony Sándor: A középiskolai reform 77, 155, 223
Kemény Lajos: Megoldás 554
Hegyaljai Kiss Géza: Őszi est Regéczen. (Vers.) 609
Kiss Jenő: Nyugat civilizációja keleti megvilágításban 361
Kutas Kálmán: A hegyi tó. (Vers.) 169
„ Ars poetica. (Vers.) 170
„ Tavaszi út. (Vers.)
Meyer Konrád Ferdinánd 683
Lampérth Géza: Tavaszi álom. (Vers.) 388
Máthé Elek: Egy modern ember hitvallása 209
Mitrovics Gyula: Apáczai Csere János 525
Moravcsik Gyuláné: Mikor Rozália testvér mosolygott 230
Muraközy Gyula: Hadúr, Siegfrid és a kozmopolita Krisztus-arc 368
Dr. Neményi Imre: Apáczai Csere János és a magyar tudományosság 535
Payr Sándor: Löffelholc tábornokné 455
Pásztor József: A pipa 690
Petri Mór: Magyar szonettek. (Versek.) 554
Péczely József: A „Váltakozóláz" 383
Pukánszky Béla: A magyarországi protestáns exuláns irodalom a XVII. században 144
Ravasz László: Jókai Mór 61
,, Az erdélyi lélek 373
Rácz Lajos: Vico és a történetbölcsészet megalapítása 447
Rédeyné Hoffmann Mária: Múzsafiak 100 évvel ezelőtt - Ács Gedeon naplójából 468
Révész Imre: A magyar protestantizmus kis tükre 10
Sántha Károly: Reformáció. (Vers.) 620
Szabolcsba Mihály: A LXXIX. Zsöltar. (Vers.) 88
Szegedi István: Állatképek. (Vers.) 599
Szilágyi Dezső : A nagy kazánfűtő (Vers.) 474
Szőllősy István: Vinicius dalol (Vers.) 304
Szőnyi Sándor: Akadémiák és a Magyar Tudományos Akadémia 597
Vargha Gyula: Az Alföld szélén. (Vers.) 233
Külföldi Szemle.
Berkes József: Spirituális mozgalmak Amerikában 102
Jézéquel Jules: A francia protestantizmus 389
Macgregor William: A skót protestantizmus 559
Máthé Elek: A cardiffi konferencia 481
M. Gjessing: Norvég egyházi élet 1924-ben 476
Muraközy Gyula: Krisztus és az Antikrisztus Oroszországban 621
Transylvanus Bujdosó: Az erdélyi reformátusok és a román állam 18
Az erdélyi ág. ev. magyar egyház a román
impérium alatt 98
,, Az erdélyi unitárius és katholikus egyházak
a román impérium alatt 172
,, Románia egyházpolitikája 240
A magyar közoktatásügy kálváriája Romániában 306
Krónika.
Jókai két levele 86
A. A.: Tudományos intézetekről külföldön és itthon 314
„ Berlinből 702
Dr. Bernát Gyula: A német elnökválasztás tanulságai 702
,, A Nemzetközi Munkahivatal dolgozata a világtermelés válságáról 485
,, Houston Stewart Chamberlain hetvenéves 630
A gazdasági világkrizis okai 701
Bernát István: René Yiviani 701
Szász Károly: Madách és a reformáció 629
Dr. Szlávik Mátyás: Az Eucken-szövetség 557
Szőnyi Sándor: Vörösmarty: Zalán futása 484
Zs.: Salamon Ferenc 556
Tolnai Vilmos: Madách és a reformáció 703
Kritikai Szemle.
Ady Lajos: Macaulay: Államférfiak 568
,, Nyírő József: Jézus-faragó ember; Pap József: Elsőkönyv 115
Albrecht F. - Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár, 1642-1716. 266
Baross Gyula: Alszeghy Zsolt: Vázlatok 506
,, Kéky Lajos: Beőthy Zsolt 40
,, Péczely József: „Az oroszlány" 744
Bartók György: B. Bauch: Das Naturgesetsz 105
Gergő Endre: Materialista lélektan 709
Bárány Gerő: Az etikai világrend útjelzői 637
Dékány István: A történettudomány módszertana 635
Hastie Vilmos: A református gondolkodás alapelvei 316
Dr. Kristóf György: Az erdélyi magyar irodalom multja és jövője 326
Bartók György; Dr. Makkal • Sándor : „Zörgessetek és megnyittatik nektek" 179
,, Pauler Ákos: Bőlnn Károly emlékezete 107
,, Pauler Ákos: Logika. - Az igazság elméletének alapvonalai 245
B. Gy.: Harsányi István: Szinnyei Gerzson élete és munkái 587
,, Tisza Évkönyv. Szerk. Angyal Dávid 41
,, Tizenhat elbeszélés 657
Dr. Bernát Gyula : Gesztelyi Nagy László : Az Alföld gazd. jövője 108
Bibó Lajos : Boross Sándor: Árvaság 421
Bodor Aladár: Esményik Sándor: Egy eszme indul 332
,, R. Berde Mária: A szent szégyen 511
Pálffyné Gulácsy Irén : Ragyogó Kovács István 512
Torna István : Kálváriázók 591
Boér Elek : Louis C. Cornisch : The religious minorities in Transylvania 342
Dr. Bruckner Győző: Domanovszky: Geschichte Ungarns 642
Buday Árpád: Kristóf-Bitay : Jókai életrajz román nyelven 739
Budai Gergely : Dr. Dávid Lajos : A két Bolyai élete és munkássága 324
Darkó Jenő : W. F. Schirmer : Antiké, Renaissance und Puritanismus 401
Dékány István: Bergson : Metafizikai értekezések 637
Henri Bergson: Idő és Szabadság 177
,, Kovács Alajos: A magyar választójogi reformok
számszerű hatása 412
,, Spinoza: Tractatus politicus 491
Dézsi Lajos: Révész Imre: A magyarországi protestantizmus történelme 735
Domanovszky Sándor: Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta
Ungarorum és XII-XIII. századi leszármazói 723
Calderon : Az. élet álom 198
Szent Ágoston vallomásai. Ford. Vass József 633
Ferenczi Zoltán : Dr. Osváth Gedeon: Petőfi aszódi ifjúsága 419
Gárdonyi Albert: Áldásy Antal. Címertan 33
,, Ballagi Aladár : Buda és Pest a világirodalomban 499
Dr. Gombocz Endre : Dr. Jávorka Sándor: Magyar Flóra (Flóra Hung.) 502
,, Természethistória I. A biológia magyar úttörői 641
Gombocz Zoltán : Horger Antal: Magyar szavak története 266
Gidyás Sándor : Bartóky József: Szivárvány 195
Dr. Bitay Árpád: A román irod. tört. összefoglaló áttekintése 114
Dr. Borbély István: A magyar irodalom története 191
,, Breviáriumok 509
A Jókai irodalom újabb termékei 583
Kristóf György: Petőfi és Madách tanulmányok 35
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány 655
Steier Lajos: Az 1849-iki trónfosztás 415
,, Steier Lajos: Görgey és Kossuth 181
Trócsányi Zoltán : Magyar régiségek és furcsaságok 323
Dr. Haitsch Ilona: Fáy Ilona: Elbeszélések 39
Halász László: Pintér Jenő: A bpesti tankerület 6. sz. értesitője 640
Imre Sándor: Dr. Horváth Ödön: Bredeczky Sámuel élete 495
Szőnyi Sándor: Tanitó beszédek 403
Id. Imre József: Egy amerikai reg. Zane Grey: The call of the canyon 516
Isoz Kálmán: Ifj. Somssich Andor: Liszt Ferenc élete 513
Isoz Kálmán: Az Orsz. Magy. Kir. Zeneműv. Főisk. Jubileumi
Emlékkönyve 738
Istványi Ernő: Baskircsev Mária naplója 340
Karácsony Sándor: Kornis Gyula: A felső mezőgazdasági iskola 318
Szendrey-Kodály: Nagyszalontai gyüjtés 579
Dr. Kállay Kálmán: Biblia 719
Kéky Lajos: A népszinház története 644
,, Gárdonyi Géza irói hagyatékából 654
Lőrinczy György: Az álmodó Bükk 422
,, Sajó Sándor: Muzsikaszó 335
K. L.: Farkas Antal: Kísértetek 747
Dr. Kondói Kiss József: A Hat világrész. Utazások és felfedezések 187
Mariay Ödön: Schöpflin Aladár: írók, könyvek, emlékek 648
Mályusz Elemér : Asztalos Miklós : A pozsonymegyei Réte ref. egyházának feljegyzései és keresztelési könyve 1701-1719 29
Gróf Tisza István összes munkái 260
Kérészy Zoltán: A magyar rendi országgyűlés két
táblájának kialakulása 49
Damanovszky Sándor : József nádor korának kormányzástörténete 728
Melich János : Hóman Bálint: A magyar húnhagyomány és húnmoncia 413
m. é. : J. Ramsay MacDonald : A szociálista mozgalmak 457
Muraközy Gyula: Boér Jenő: Az ember vallása 176
J. Finot: A boldogság tudománya 106
Kovácsné Huszár Jolán: Könnyeim 122
Yittorio Macchioro : L'Evangelio ; Papini : Krisztus
története 570
Szigethy Ferenc: Vidéki versek 746
Nagy Ferencz : Dr. Neményi Imre : Apáczai Csere János 405
Németh József: „Képek hazánkból" 501
-n-n: Az országos magyar szépművészeti múzeum évkönyve III. köt. 646
Nyireő István : Schmidt József: Pancsatantra, az az ötöskönyv 407
-ó. Mécs László: Rabszolgák énekelnek 331
Patay Pál: A Magyar Traktátus-Társaság 712
Paulinyi Oszkár: Tóth Zoltán : Mátyás király idegen zsoldosserege 574
Pongrácz József: Conferences of Christian Workersamong Moslems 1924. 42
Pukánszky Béla: Loisch Johann: Rudolf Weber, Ein Zipser Wolksdichter 641
Bácz Lajos : Eckhardt Sándor : A francia forradalom eszméi Magyarországon 25
,, Humboldt: Kosmos 319
Révész Imre : Hegyaljai Kiss Géza : Lorántfy Zsuzsána fejedelemasszony 320
Dr. Ritoók Zsigmond: Id. dr. Imre József: Orvosi etika 504
-ri. : A francia protestantizmus legújabb tört. irodalmából 347
-ri. : Lukácsy Imre: A dunavecsei ref. keresztyén egyház és község története 32
-ri. : Máthé Elek : Szent Ágoston élete 569
S.: Bernát Gyula dr.: A mezőgazdasági hitel ügye az Északamerikai Egyesült-Államokban 738
Sidó Zoltán: Dr. Kepes Ernő: A pénzről 411
John D. Rockeffeller, jr.: A személyes viszony az iparban 258
S. Z. : Budapest félszázados fejlődése. 1873-1923. 326
Scheitz Emil: Dr. Keltz Sándor: A konzervatív világrend 253
Szabó Miklós: Kallós Ede: Görög élet és művészet 408
Szegedi István : Nadányi Zoltán : Szép nő az ablakban 657
,, Papp Viktor : Arcképek a magyar zene világból 507
,, Szalay Károly: Holland költőkből 659
,, Szathmáry István : Álmok palotája 589
,, Dobosi Pécliy Mária: Másodili négyes 744
,, Babits Mihály : Sziget és tenger 745
Szelényi Ödön: Comenius: Ausgewahlte-Schriften zur Reform in
Wissenschaft, Religion und Politik 567
„ Lux Gyula : A modern nyelvek tanulása és tanítása 712
„ Dr. Frank Antal: Lelki megújhodás 251
„ Dr. Marcell Mihály: A kath. nevelés szelleme 639
,, Dr. Nemesszeghy Endre: Hitvallásom 250
„ Dr. Veszprémy Ferenc: Az ösztön természetrajza 177
(Szem.) : Gyökössy Endre : A termőélet rímei 192
Jorgensen János : Dánia nagyasszonya 199
Mark Twain: Hajósélet a Mississipin 127
Naptáraink 45
Újabb Komáromi könyvek 267
„ Újabb szépirodalmi könyvek 119
Szilágyi Dezső: Dr. György Lajos: Erdélyi Almanach 269
Dr. Szlávik Mátyás: Eucken R. Der. Kampf um einen geistigen Lebensinhalt 490
,, Eucken Rudolf: Lebenserinerungen 706
,, Várady L. Árpád: Lonovics József római küldetése 259
Szőllösy István: A „Magyar Nép" könyvtára. Szerk. Gyallay Domokos 36
,, Bodor Aladár: Töredelem 420
,, Erdélyi költők 193
,, Erdélyi verses könyvek 118
Szőnyi Sándor: Roget: The Huguenots of Hungary 647
„ Világ-Lexikon 183
Dr. Tiefenthaler József: Hit és Élet 715
Sz. S.: Mme Renée Gentei: Méthode Pratique de Langue Francaise 577
Tankó Béla: Bourdeau Jean: A jelenkori gondolkodás mesterei 488
,, Croce Benedetto: Az esthetika alapelemei 44
„ Szűcs Ernő: Győzelem a halál felett 248
T. B. Emerson, Ralph Walclo : Essayk 489
Tolnai Vilmos : Császár Elemér A magyar irod. kritika a szab. harcig 417
„ Goethe. Faust. Ford. Kozma Andor 123
,, Trócsányi Zoltán : A régi magyar irodalom breviári uma Gyöngyösiig 581
Török Pál: Csolnoky Jenő : Általános földrajz I. II. 38
Dr. Trócsányi Dezső: A modern gimnázium 37
Ferenczy Zoltán: Gróf - Széchenyi István: A kelet népe 726
Dr. Trócsányi Dezső: M. Verweyen: Deutschlands geistige Emeuerung 708
Vajthó László: Némethy Géza: Az ész tragédiája és egyéb versek 334
Varga Sándor: Dr: Tavaszy Sándor: A jelenkor szellemi válsága 28
Dr. Tavaszy Sándor : Világnézeti kérdések 494
Dr. G. Vargha Zoltán: Magyary-Kossa Sámuel: A Nagysarlói Magyary Kossa család története 736
Zsigmond Ferenc : Balzac: Betti néni 650
,, Ravasz László : Százados énekek 328
,, Térey Sándor : Visszatérés 587
,, Victor Hugó : A nevető ember 338
,, Tamási Áron: Lélekindulás 742
Zsinka Ferenc : Tiz esztendő török rabságban. (Auer J. ferd. feljegyz.) 110
,, Dr. Lukinics Imre: Emlékkönyv Dr. gróf Klebelsberg
Kunó negyedszázados kultuszpolitikai működésének
emlékére 722
Színház.
Karácsony Sándor: Az üvegcipő 52
- m. gy.: Gyuri úrfi 660
Szilágyi Dezső : A dráma, a szinpad és a kritika a válasz-úton 48
Délibáb irodalom 128
Madáchtól-Haskelüg 200
A halhatatlan ember - s a kérészmüvészét 271
A mai magyar szinpad hármas kistükre, meg „az a
hatalmas - negyedik" 350
„ Szinházi mozaik 423
Vajthó László: Herczeg Ferenc: A hid 750
Képzőművészet.
I. K. : Múzeumi kiállitások
Oroszlán Zoltán: Kiállitások. 56., 131., 206., 276., 357., 438., 518. 591.
663., 751.
Zene.
Isoz Kálmán : Filharmonikus hangverseny 54
A filharmonikusok háborúsága 55
Az operaházi zűrzavar 204
Palestrina kórus 275
Művészi zene templomainkban 355
Zenei beszámoló 430
A fiharmonikusok első hangversenye 661
A megszanált Opera 748
Necrolog.
Szilassy Aladár: Az örök földesúr 25
Szilágyi Dezső 525
Gyurátz Ferenc: Kutas Kálmán 583
Csengey Gusztáv: Kemény Lajos 595
Megyercsy Béla: Zs. 667
Zsilinszky Mihály 756
Dr. Holub József: Levél a szerkesztőhöz 208
A társaság értesítője 58, 360, 443
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Protestáns Szemle 1925. január-december Protestáns Szemle 1925. január-december Protestáns Szemle 1925. január-december Protestáns Szemle 1925. január-december Protestáns Szemle 1925. január-december Protestáns Szemle 1925. január-december

A borító enyhén sérült. A kötés megnyílt.

Állapot:
15.000 ,-Ft
75 pont kapható
Kosárba