A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1960. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságának folyóirata - 84. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

Január-március
Nyelvművelés
Felszabadulásunk tizenötödik évfordulójára1
Rácz Endre: A pécsi nyelvművelő konferencia14
A pécsi nyelvművelő konferencia határozatai27
Zsoldos Jenő: Agilátor, izgató, népnevelő43
Szemere Gyula: A számnévi elő- vagy utótagú kapcsolatok helyesírásának kérdéséhez46
Wacha Imre: Néhány tárgyas igénk új, tárgyatlan jelentésének kialakulásához
G. Varga Györgyi: Olcsít 'olvasóvá tesz'51
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: Sajátos szórendi inverziók újabb magyar prózánkban
Takács Etel: József Attila két szaváról
Gáldi László: Egy beszélt nyelvi fordulat Bessenyeinél56
Nyelv és iskola
Károly Sándor: Az egyszerű mondat szerkezeti egységeinek tanításáról63
T. Lovas Rózsa: József Attila: Külvárosi éj69
A nyelvtudományi műhelyéből
Barabás Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz módszeréről
Szabó Zoltán: Az igeképzők jelentése és az igék történéstartama
Beke Ödön: A -hoz, -hëz, -höz rag történetéhez83
Nyelvjárásaink
Bolla Kálmán: A zárt í-zés esetei a gércei népnyelvben87
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Attila: A csángó sültű - szültű hangszer és a székely Söltyős családnév 92
Kálmán Béla: Barna93
Kiss Lajos: Kucséber94
Beke Ödön: Sopa - Veszekvés - Bádogszamár96
T. J.: Vaskalap, vaskalapos97
Meggyes Klára: Zándor, zándor, "felzándorul"98
P. L.: Góré99
Szemle
Bánhidi - Jókay - Szabó: Lehrbuch der ungarischen Sprache (Ismerteti: Balázs János)112
Fónagy Iván: A hangsúly (Ismerteti Szépe György)115
Irodalmi Szemle (Ismerteti: Szilágyi Ferenc)117
A Nyelvőr postája
Kálmánchey Endre: Új magyar műszó a természettudomány részére120
Szendrey László: Rühell - Öcsémasszony120
Solymos Ede - Zólyomi József: A köszönésről121
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából122
Április-június
Nyelvművelés
Bárczy Géza: A Magyar Nyelv Értelmező Szótára I.137
Beme László: Kosztolányi és a magyar nyelv148
Károly Sándor - Zsembery István: "Terjengősség, dagályosság hivatalos nyelvünkben159
Tompa József: Esztrád - "Vedd ezt rád!"165
Íróink nyelve
Martinkó András: A humor Petőfi egyik levelében
Szabó Zoltán: Bartalis János költői stílusáról170
Nyelv és iskola
Barta Gyula: A mondattan tanításának néhány problémája185
Katona Piroska - O. Nagy Gábor: Egy Ady-sor értelmezéséhez
K. S.: Még188
A nyelvtudomány műhelyéből
Gáldi László: Mutatvány a Magyar Irodalmi Nyelv Nagyszótárából189
Fodor István: A statisztikai módszer alkalmazásának néhány kérdése203
Beke Ödön: A harmadik személyű névmás hangtörténetéhez
Nyelvjárásaink
Katona Imre: A kubikosélet szólásai
Világhy Károly: Tájszavak Veszprém megyéből209
Szó- és szólásmagyarázatok
Szabó T. Attila: Barók, Barrók, Borók215
Dömötör Sándor: Kalács és kalinkó222
O. Nagy Gábor: Kiveszi a bolondját225
Zsoldos Jenő: Nemzetgyűlés227
Beke Ödön: Gyürke - Rákláb - Kikél - Szolgáló - A zippzár magyar neve228
Meggyes Klára: A malom alja kifejezés jelentésmódosulásai229
Szemle
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából (Ismerteti: Balázs János)230
J. Soltész Katalin: Az ősi magyar igekötők (Ismerteti: Kálmán Béla)236
Végh József: Őrségi és hetési nyelvatlasz (Ismerteti: Sebestyén Árpád)238
Magyar hangtani dolgozatok. Szerkesztette: Benkő Lóránd (Ismerteti: Ladó János)244
Hegedűs Géza: A költői mesterség (Ismerteti: Károly Sándor)248
A nyelvek világában. Szerkesztette: Bélley Pál (Ismerteti: Sz. A.)252
A Nyelvőr postája
R. E.: "Boldog új évet" vagy "Boldog újévet"?254
Margócsy Józsefné: Pattogó255
Rubinyi Mózes: Gubó255
Katona Piroska: Zsibogó255
E. J.: Kám255
A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő osztályának levelesládájából256
A Nyelvőr hírei
Vértes O. András: Juhász Jenő264
Kálmán Béla: Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernát emlékezete264
Beke Ödön kitüntetései268
Július-szeptember
A harmadik szám tartalmának első fele hiányzik
Szemle
Papp László: XVI. század végi nyelvjárásainak tanulmányozása - Deme László: A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez (Ismerteti: B. Lőrinczy Éva)253
Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi nevei (Ismerteti: Péter László)263
Rácz Endre - Takács Etel: Kis magyar nyelvtan (Ismerteti: Imre Samu)259
A Nyelvőr postája277
Dr. Kindzierszky Emil: Távgépíró, távíró, távírógép, géptávíró, telex284
A Nyelvtduományi Intézet nyelvművelő csoportjának levelesládájából299
A Nyelvőr hírei302
Kovalovszky Miklós: Mészöly Gedeon 1880-1960
Kodály Zoltánt az oxfordi egyetem díszdoktorává avatták305
Október-december
Nyelvművelés
Grétsy László: Műszaki nyevlünk védelmében409
Kovalovszky Miklós: A Műszaki Értelmező Szótár szakmai és nyelvi problémáiról417
Tompa József: A Nyelvtuodmányi Intézetben készülő magyar leíró nyelvtan és nyelvművelésünk421
Deme László: Köznapi fogalmazásunk mindennapi botlásaiból II.430
Fábián Pál: Néhány tulajdonnév-típus helyesírásáról442
Íróink nyelve
Herczeg Gyula: A képlátás néhány kérdése mai prózánkban454
Nyelvjárásaink
Kovács István: Tájszavak Peredről464
Szó- és szólásmagyarázatok
P. Balázs János: Mióta beszél az ember anyanyelv-en?467
Prohászka János: Egy nyelvújítási szó rövid históriája471
Beke Ödön: Merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának474
Mező Ferenc: Ép testben ép lélek?476
Kiss Lajos: Bekecs477
Ferenczy Géza: Tengelyt dagaszt a sár479
Mikesy Sándor: Tirimpó481
Alfons Welter: Kucséber482
Scheiber Sándor: Kóréh482
Szemle
Névtudományi vizsgálatok - Hexendorf Edit483
Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban - Rácz Endre488
Király Péter: Ismeretlen magyar glosszák - E. Abaffy Erzsébet498
A nyelvjárási és néprajzi gyűjtés összekapcsolása - Sz. Gy.502
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem