Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.151

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Klasszikus Arany Biblia I-II.

Az üdvnek ó- és új-szövetségi történelme rendszeres előadásban

Szerző

Kiadó: Klasszikus-Arany-Biblia Vállalat kiadása
Kiadás helye: Lipcse-Budapest-Bécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Bőr
Oldalszám: 538 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 39 cm x 29 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek kötése: kiadói, aranyozott, dombornyomással díszített bőr díszkötés, a kötéstáblákon festett címképpel, a sarkainál veretes réz-talpdíszeken lévő ékkövekből egy található. A kötetek rézcsatokkal csukhatók. A lapszélek arany metszésűek. Klasszikus mesterek alkotásai után készült 126 színes képpel és pályanyertes tervek alapján előállított családi krónikával. A színes olajnyomatok előtt feliratozott hártyapapírral. Az oldalak díszítő keretezésűek.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Főmagasságú és főtisztelendő Vaszary Kolos bíbornok-érsek, Magyarország herczegprímása, V. B. T. tanácsos, a M. T. Akadémia igazgatósági tagja, hittudományi tudor stb. stb. stb. úrnak előszava:
A... Tovább

Előszó

Főmagasságú és főtisztelendő Vaszary Kolos bíbornok-érsek, Magyarország herczegprímása, V. B. T. tanácsos, a M. T. Akadémia igazgatósági tagja, hittudományi tudor stb. stb. stb. úrnak előszava:
A festészet hatása az emberi lélekre, kedélyre elvitázhatatlan.
A beszéd, legyen bármily szép, elhangzik s még azok is, kik hallották, elfeledik.
Az írás, legyen bármily gondolatteljes, a betűkkel telt lap, érthetetlen marad a nyelvben járatlan előtt.
A festmény ellenben hat bölcsre és tudatlanra; mondhatnók világnyelv és világirodalom, melyet megért mindenki, a kiben szemlélő lélek és érző szív lakozik.
Épp azért már szent Gergely írta: hogy a képek a tanulatlan emberek számára könyv gyanánt szolgálnak.
A tridenti szent zsinat pedig inti a püspököket: iparkodjanak megváltásunk titkait képek által szemlélhetővé tenni, hogy ily módon is megtanulhassa a nép a hit igazságait.
A szent zsinat e határozata igazolja, hogy az egyház a festészetet anyai gonddal ápolta, áldozatkészséggel istápolta.
És méltán!
Mert a művészet ezen ága is a vallásban gyökeredzik.
A legelső és utolérhetetlen művész maga a mindenható Isten.
Ő teremté e világot.
Ő alkotta agyagból az első, a legtökéletesebb szobrot: az embert.
Ő lehelte az emberbe az isteni szikrát, a lelket s általa az életet.
A Teremtőnek utánzója az ember, a művész, a ki legelsőbben is imádása tárgyát igyekezett személyesíteni. És minél különbözőbb a művész felfogása az Istenről, annál különbözőbbek alkotásai. Vissza

Tartalom

I. kötet: Az üdvnek ó-szövetségi történelme
Előszó Főmagasságú Vaszary Kolos bíbornok-érsek, herczegprímás úrtól
Bevezetés
A szentírás a könyvek könyve1
A szentírás Isten csodás műve5
A szentírás az ember kezében9
Az ó-szövetségi szentiratok15
A szentírás ellen indított harcz23
Az üdv ó-szövetségi történelmének átnézete27
A világ teremtésétől Palesztina elfoglalásáig
Az emberiség őstörténelme
A világ teremtése30
A bűnbeesés és az isteni irgalom első megnyilatkozása17
A teremtés új rendje. Az önmagára hagyatott ember sülyedése42
Az első világítélet és az emberiség szétszóródása47
A patriarkai idők
Ábrahám patriarka52
Izsák és Jákob57
Jákob viszontagságai62
József története66
Az izraeliták kifejlődése Isten választott népévé
Az izraeliták Egyptomban71
Mózes74
Az izraeliták a pusztában80
Az ó-szövetségi törvényhozás90
Az ígéret földének elfoglalásától Izrael kettéválásáig
Izrael népének megdicsőítése
Kanaán elfoglalása97
Izrael népének élete a bírák idejében108
Othoniel, Aod, Deborah és Barak, meg Gedeon, mint bírák. Ruth története113
Az első kísérlet a királyság felállítására. Abimelek a zsarnok. Izrael utolsó bírái122
Izrael földi királyok jogara alatt
A királyság felállítása. Saul, Izrael első királya131
Dávid hivatása és neveltetése. Saul halála137
Dávid királysága143
Salamon, a bölcs király153
Izrael szellemi fensőbbsége
Izrael küldetése és nagysága. Jehova és Izrael viszonya159
Izrael küldetése az irodalomban163
Jób története169
A salamoni templom Jeruzsálemben174
Izrael kettéválásától Jézus Krisztusig
A próféták fellépése és működése
Az ország megoszlása. Izrael és Juda szervezete180
A Jehova-borjak kultuszának terjedése. A próféták ellenkezése. Illés és Elizeus185
Izrael országának bukása196
Az izraeliták a fogságban. Tóbiás203
A választott nép megalázása
Juda országának története a kettéválástól Jórámig210
Juda országa bálványozásba merül és megaláztatik215
Juda országának végső sülyedése. A jövő képe. Juda romlása220
Teljes züllöttség. Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás siralma228
Az isteni kegyelem újabb megnyilatkozása Izrael felett
A babyloni fogság. Izrael megdicsőítése Isten választottjai által. Dániel235
Juda országának szabadulása és újjászervezése. Ezdrás és Nehemiás244
A szétszóródásban élő zsidók. Eszter250
Juda országának szabadságharcza. A Makabeus testvérek vértanusága. Matathiásnak és fiainak küzdelme. Juda koronája idegen kézbe kerül255
Befejezés
II. kötet: Az üdvnek új-szövetségi történelme
Előszó. Nagyméltóságú Császka György kalocsai érsek úrtól
Bevezetés
Jézus Krisztus történelmi alakjáról
Jézus Krisztus a világtörténelemben1
Jézus Krisztus az evangéliumokban4
Az újszövetségi szentkönyvekről
Az evangéliumok igazeredetűsége7
Az evangéliumok valódisága11
Az evangéliumok hitelreméltósága18
Az evangéliumok isteni eredete23
Az evangéliumok összhangja, nyelvezete és irodalmi szépségei29
A négy evangélium:
I. Szent máté36
II. Szent Márk41
III. Szent Lukács45
IV. Szent János50
Jézus Krisztus élettörténete a négy evangélium után
Jézus Krisztus gyermekkora
Az idők teljessége. Zakariás látomása57
A Megtestesülés. Keresztelő szent János születése62
Krisztus Urunk születése67
Jézus ifjúsága70
Jézus Krisztus nyilvános fellépése
Jézus megkereszteltetése75
A kánai menyegző. Jézus kiűzi a templomból a kufárokat. Nikodémus Jézusnál. Szent János ismét tanuságot tesz Jézusról81
Jézus Jákob kútjánál. A tanítványok szétoszolnak. A kafarnaumi százados85
Második utazás Jeruzsálembe. Csodák és tanítások89
Újabb csodák Kafarnaum vidékén. Farizeusi mozgalmak93
Jézus csodái és tanítása a tizenkét apostol megválasztásáról Keresztelő János haláláig97
Az ige hirdetése. Újabb csodák109
Jövendölések és tanítások. Isten országának szelleme115
Jéz us Galileából Jeruzsálembe megy119
Jézus visszavonul Pereába126
Jézus a templomszentelés ünnepére Jeruzsálembe megy. Ismét visszavonul a Jordánon túl129
Jézus példabeszédei. Visszatérés Judeába. A szanhedrin133
Efraimtól Betániáig138
Jézus diadalmas bevonulása Jeruzsálembe. Megjövendöli a város pusztulását147
Előkészület a halálra151
Jézus a jeruzsálemi templomban153
Jézus Krisztus halála, föltámadása és mennybemenetele
Az utolsó vacsora. Az árulás159
A megfeszítés és eltemetés180
A föltámadás186
A mennybemenetel194
Az Apostolok Cselekedetei
Szent Péter főnöksége, tanítása és cselekedetei198
Szent Pál apostoli útja első római fogságáig214
A szent apostolok levelei
Szent Pál levele a rómaiakhoz239
Szent Pál első levele a korintusiakhoz241
Szent Pál második levele a korintusiakhoz243
Szent Pál levele a galatákhoz245
Szent Pál levele az efezusiakhoz247
Szent Pál levele a filippiekhez249
Szent Pál levele a kolosszaiakhoz250
Szent Pál első levele a tesszalonikaiakhoz252
Szent Pál második levele a tesszalonikiaiakhoz252
Szent Pál első levele Timotheushoz253
Szent Pál levele Titushoz255
Szent Pál levele Filemonhoz256
Szent Pál levele a zsidókhoz257
Szent Jakab levele260
Szent Péter első levele260
Szent Péter második levele261
Szent János első levele262
Szent János második levele263
Szent János harmadik levele264
Szent Júdás levele266
Jelenések Könyve szent János apostoltól
I. kötet
A színes képek tartalomjegyzéke
Philippe de Champagne: Mózes az új törvénytáblákkal
Ebbinghaus Vilmos: Legyen világosság
Ridinger János Illés: Ádám teremtése
Ugyanaz: Ádám a paradicsomban
Ugyanaz: Éva teremtése
Ebbinghaus Vilmos: Ádám és Éva a paradicsomban
Ridinger János Illés: A bűnbeesés
Ebbinghaus Vilmos: Kiűzetés a paradicsomból
Ugyanaz: A kifizetés után
Ugyanaz: Kain és Ábel áldozata
Dietrich Keresztély Vilmos: Kain a testvérgyilkos
Arnould György: Épül a bárka
Ugyanaz: A vízözön
Siebelist Artur: Kivonulnak a bárkából
Ebbinghaus Vilmos: Lóth menekül Sodomából
A. Van der Werff: Ágár elbocsátása
Pietro de Cartona: Ágár és Ismael a pusztában
Jenny Henrik: Jákob megáldatik Ezsau helyett
Boll Ferdinand: Jákob álma
Barbarelli György: Jákob és Rákel
Appiani Endre: Jábok Liával és Rákellel
Giordano Lukács: Jákob futása
Ebbinghaus Vilmos: Jákob küzd az Ur angyalával
Ugyanaz: Józsefet eladják testvérei
Coypel Károly: József véres köntöse
Ebbinghaus Vilmos: József a foglyok álmait fejtegeti
Ugyanaz: József megfejti Pharaó álmát
Ugyanaz: József kinyilatkoztatja magát testvéreinek
Jenny Henrik: József fogadja Jákobot Gesszenben
Veronese Pál: Mózes feltalálása
Poussin Miklós: Mózes védelmére kel Jetro leányainak
Ugyanaz: Mózes vesszeje kígyóvá változik
Ebbinghaus Vilmos: Pharaó a tengerbe merül
Poussin Miklós: Mannaszedés a pusztában
Ugyanaz: Mózes vizet fakaszt a sziklából
Jenny Henrik: Mózes imája az amalekiták ellen
Poussin Miklós: Az aranyborjú imádása
Ebbinghaus Vilmos: Mózes széttöri a törvénytáblákat
Ugyanaz: A Kanaánba küldött kémek visszatérése
Ugyanaz: Mózes és a rézkígyó
Jenny Henrik: Bálák és Balaám
Ebbinghaus Vilmos: Az Ur megmutatja Mózesnek az ígéret földjét
Ugyanaz: Józue csodálatos győzelme az amorrheusokon
Ugyanaz: Sámson megöli az oroszlánt
Ugyanaz: Ruth Booz szántóföldjén
Ugyanaz: Dávid legyőzi Góliáthot
Turchi Sándor: Dávid Góliáth fejével
Ebbinghaus Vilmos: Jonatás megújítja szövetségét Dáviddal
Ugyanaz: Dávid a Zsoltáros
Ugyanaz: Salamon ítélete
Jenny Henrik: Illés feddőbeszéde Ákáb és Jezabel előtt
Copyel Antal: Atália bukása
Rafael Santi: Ezekiel látomása
Rubens Péter Pál: Dániel az oroszlánok vermében
J. F. de Troy: Eszter királynévá lesz
Ugyanaz: Mardokeus diadala
Strozzi Bernát: Eszter kegyelemért esd Assvérusnál
A családi krónikának tartalma
Képekkel díszített czímlap, a családi név és esetleg czímer bejegyzésére való üres hellyel
Képekkel díszített czímlap: "A Család Történelme", a családi történelem bejegyzésére berendezett 5 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Származási Tábla" az ősök és utódok bejegyzésére berendezett 3 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Születések és Keresztelések" bejegyzésére berendezett 3 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Bérmálások" bejegyzésére berendezett 3 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Eljegyzések és Esküvők" bejegyzésére berendezett 3 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Halálozások" bejegyzésére berendezett 3 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Emléknapok" bejegyzésére berendezett 9 lappal
Képekkel díszített czímlap: "Házi Áldás"
II. kötet
A színes képek tartalomjegyzéke
Guido Reni: Ecce homo
Barbieri Ferencz: Szent Márk evangélista
Ugyanaz: Szent Máté evangélista
Ugyanaz: Szent Lukács evangélista
Ugyanaz: Szent János evangélista
Gentileschi Horatio: Az angyal Máriánál
Murillo E.: A szeplőtelen szűz
Ebbinghaus Vilmos: Krisztus születése
Veronese Pál: A napkeleti bölcsek megjelenése
Ugyanaz: Bemutatás a templomban
L. de Boullonge: Simeon dicséneke
Dietrich Keresztély: Az Egyiptomba való futás
Rafael Santi: Madonna San sisto
Ugyanaz: Madonna Della Sedia
Murillo E.: Mária és az isteni kisded
Ugyanaz: Mária a gyermek Jézussal
Ebbvinghaus Vilmos: A gyermek Jézus a templomban
Guido Reni: Krisztus megkereszteltetése
Veronese Pál: A kánai menyegző
Rafael Santi: A csodálatos halfogás
Regillo Antal: Jézus meghívja Mátét
Jenny Henrik: A Miatyánk
Ebbinghaus Vilmos: Krisztus beszélgetése Nikodémussal
Rafael Santi: Szentbeszéd a hajóból
Ebbinghaus Vilmos: Jézus a gyermekek között
Carlo Dolci: Herodiás szent János fejével
Jean Germain Drouet: A kananeai asszony
Carracci Lajos: A vak meggyógyítása
Tiziano Vesellio: Az adópénz
Ebbinghaus Vilmos: A jó pásztor
Jenny Henrik: A tékozló fiú
Ugyanaz: Az álnok szolga
Ebbinghaus Vilmos: Az irgalmas szamaritánus
Klenk Tódor: Péter a habok között
Jenny Henrik: Jézus föloldozza a házasságtörő nőt
Rafael Santi: Legeltesd az én juhaimat
Lionardo da Vinci: Az utolsó vacsora
Carlo Dolci: Krisztus megáldja a bort és a kenyeret
Jenny Henrik: A getszemáni kertben
Ugyanaz: Krisztus Kaifás előtt
Tiziano Vecellio: A töviskoronázás
A. van Dyk: Krisztus kicsúfoltatik
Guido Reni: Pilatus átadja Krisztust
Veronese Pál: A kereszt útján
Rafael Santi: Krisztus összeroskad a kereszt alatt
Rembrandt van Rhyn: A kereszt fölállítása
Jenny Henrik: Krisztus a keresztfán
Carlo Dolci: Mater dolorosa
Michel Angelo: Beteljesedett
Rubens Péter Pál: A lándsadöfés
Daniello da Volterra: A keresztfáról való levétel
Rubens Péter Pál: A keresztfáról való levétel
Porta József: Krisztus temetése
Jenny Henrik: A szent asszonyok a sírnál
Baroccio Frigyes: Jézus megjelenik Mária Magdolnának
Klenk Tódor: Krisztus az Emmauszba menő tanítványokkal
Jenny Henrik: Krisztus mennybemenetele
Rafael Santi: A született sánta meggyógyítása
Jenny Henrik: Ananiás és Zafira
Rafael Santi: Ananiás halála
Ebbinghaus Vilmos: Filep megtéríti Kandeces király főtisztjét
Jenny Henrik: Pál megtérése
Rafael Santi: Elimás megvakulása
Ugyanaz: Pál és Barnabás Lisztrában
Ugyanaz: Pál prédikálása Athénben
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem