A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A jövő útjain

Szerző
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 190 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatott Árpád Részvénytársaság könyvnyomdájában, Kalocsán.

Előszó

Néhány szó a szülői és tanári elfogultságról

Elfogultságon az emberi lélek helytelen értékeléshez vezető adottságát értjük. Ellentéte a helyes értékelés, a tárgyilagosság. Minden ember hajlamos... Tovább

Tartalom

Cikkek.
Balló Rudolf : Iskola és technika. 41
Baloghy Mária: A gyárgondozónői hivatás. - - - - 50
Beliczáné Okolicsányi Éva: Egy
gyermek technikai érdeklődése... 64
Bíró Izabella: Szülők és tanárok.... 4
Blaskovich Edith: Az idegen nyelvek tanításának didaktikai
problémái az aktív iskolában.... 118
Bode H. Boyd: Személyes szabadság, demokrácia és társadalmi ellenőrzés. - - - 164
sz. Csorba Tibor: A kongresszus
külső képe. - - - - 153
sz. Csorba Tibor: Gyermekművészek kiállítása. - - - 167
Dénes Magda: A büntetésről. .. 89
Faragóné Kincs Irma: Racionalizált háztartás. - - - 58
Fenyves Pál: Szülők naplója. - 14
Ferenczy Sarolta: A kis ezermester. - - - - - 61
Harsányi István: Néhány szó a
szülői és tanári elfogultságról. 1
Házy Albert: Az olvasmány mint
a tanár és tanítvány élménye... 132
Kemény Gábor: Az utolsó lőcsei
diák... - - - - - 97
Kenyeres Elemérné: Kenyeres
Elemér hátrahagyott naplója
alapján. Hogyan tanul meg egy
hétéves magyar gyermek franciául ?... - - - - 112
Kremsier Irma: Csoportoktatási
kísérletek a német nyelvtanításban, a középiskola II. osztályában ... - - - - 124
Kubinszky Lajos: Visszapillantás
az Új Nevelés Ligája Cheltenhami VII. Világkongresszusának rendezésére... - - 161
Lami - Czakó: Természetes szituáció-természetes reakció. - 142
Ligeti Boriska: Középiskola és
könyvnap... - - - - 137
Ligeti Boriska: Vizsganeurózis. ..19
Magyary Zoltánné Techert Margit: Anya és csecsemővédelem
Szovjetoroszországban. - 79
Mérei Ferenc: Mickey Mouse. .59
Nagy Tivadarné: Üzleti árusítók
kísérleti tanfolyama. - - 52
Nánay Béla: A „Save The Children Fund" budapesti munkaiskolájában. - - - - 27
Nánay Béla: Látogatás a szeghalmi gymnáziumban. - - 93
Nemesné Müller Márta: Anglia
mint kongresszusunk háttere... 155
Palotai Boris: Helyszíni közvetítés Cipőországból. - - 54
Palotai Boris. Kis barátaimnak.
(Rádió hangjáték.) -- - - 47
Pátkay Leonóra: A rádió és
grammofon zenei nevelő hatása.... 45
Pethő István: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügye tükrében. - - - - - 26
M. Profit: Az iskola-szövetkezeti
munka tizenöt éve. - - 47
Redl Fritz: A szabad egyéniség
alakítása. - - - - 165
Reinitz Laura: Aktív nyelvtanítás a családban. - - - 125
Rónaszéki (Hartung) Nándor: Film
ABC...............56
Sándor Klára: Az ideges csecsemő. ......86
R. Simonffy Margot: A művészi
előadás szerepe a pedagógiában........139
Olvasóinkhoz: A „The New Era-ból." ...........151
O. Spiel: Nevelési tanácsadó
óra az iskolában. - - - 8
Steinné Fényes Piroska: Egy
buta gyerek története. - -22
Szántó Jenő: A csehszlovákiai
magyar tanítóság továbbképzésének reformja. - - - 96
Szilágyi Dénes: Nyelvismertetés
és nyelvtanítás. - - - 130
L. Ujváry Lajos: Az Egri Csilla-
gok a középiskolában. - - 134
Varsányi Géza: Ne bántsuk a
fiainkat. - - - - - 39
Vita Zsigmond: Új irányzat a
Bethlen Kollégiumban. - - 24
Zsolnai Béla: A szlovenszkói
magyarnyelvű iskola-rádió. - 65
Szemlék és jegyzetek
A nagycserei országjáró gyerekek... 31
Bárczy Gusztáv: Egészségvédelmi nevelés az iskolában. 30
b. m.: Az otthon s az iskola
együttműködése. - - - 168
b. m.: Nemzetközi Ifjúsági Iro-
dalmi Ankét. - - - - 169
Gyermekjáték gyűjtemény a deb-
receni ref. tanítóképzőintézet-
ben. - - - _ _ _ 31
Kemény Gábor: Várkonyi Hildebrand: A kiválasztás és értel-
mességvizsgálat újabb kérdéseiről. - _ _ _171
Nemesné Miiller Márta: A deb-
receni evangélikus iskola ötven éve. - - _ _ _ 170
Reiner Ferenc: Egy neurotikus
serdülő számolási nehézségei..... 97
Vitéz Litkey György : A paraszt-
ság szemléletének alakulása... 98
Könyvek és bírálatok.
Boross Béla: Vezérkönyv az
olvasástanításhoz. (B. O E) ...145
Croner, Else: Spranger Ede személyisége és munkássága
(Gedö Simon.) - - _ 99
Cser János: Korszerű magyar
lélektani és nevelésügyi tanulmányok. (Kempelen Attila.).... 178
Csűrös Zoltán: Számok csodavilága. (n. m.) - - _ 174
Dennis, Rockwood Lemo: „Living together in the Family".
„Pictures of Family Life".
„Teaching Family Relationships." (Dános Edit.) - _ 34
Dickens, Urunk élete. (h.j) - 175
Domokos Lászlóné és Blaskovich Edit: A alkotó munka az
új iskolában: (Kempelen Attila).... 71
Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek. {Nememé Müller
Márta). - - - - - 103
Drózdy Gyula: Helyesírás és
nyelvi magyarázatok az V.-VI.
osztályban. (Békés István.) - 179
W, Eliasberg: Das schwierige
Kind. (Farkasházy Menyhért.) ...101
Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei munkájában.
(Szűcs Anna.) - - - 99
E. Flayol: Le dr. Decroly éducateur. (G. Kalmár Jolán.) - 99
Fricks, Jean: Étude sur l' Organisation de l' Enseignement
spécial á Bruxelles. (Dósay
Margit) - - - - - 179
Förtsch, Arno: Freies Werkschaften und Gestaltungstypen. (Nemesné M. Márta.) - - - 71
Fülöp Zsigmond: Az ezüst kis
tudós. (h. j.) - - - - 175
Gedő Simon: Az irodalmi olvasmány a német nyelv tanításában. (A.Z) - - - - 102
Gonda Lili: Méthode dramatique.
Enseignement par l' action et
par l' aspect. (Szóbei Margit) -
Gönczi Terka: Gyerekek és felnőttek. (Ozorai Gizella.) - 100
Haeberlin, Paul: Eltern und Kin-
der. (Gábor Ferencné.) - 68
H. Hajtay Etelka: Zsendül a vetés. (Fenyves Pál) - - 100
Hamar Pál: A gyermek fog- és
és szájbetegségei és azok
gyógyítása. - - - - 36
Henning, Hans: Psychologie der
Gegenwart. (Mérei Ferenc.).. 100
H. Hetzer: Spiel und Spielzeug
für jedes Alter. (Ozorai Gizella.)... 100
Illyefalvi J. Lajos dr.: A gyermek
Budapesten. (Vincze László.)... 33
Illés-Ortutay: Magyar parasztmesék. (h. j.) - - - - 174
Imre Sándor: A neveléstudomány
magyar feladatai. (Nemesné
M. Márta.) - - - - 68
Kaczynska, Marié: Succés sco-
laire et intelligence. (Mérei
Ferenc.) - - - - - 32
Kemény Katalin: Francois Rabelais: Gargantua. (Nánay Béla.) 180
Komlós Aladár: Néró és a VIII.
a. (Pásztor József.) - - 33
Lagerlöf, Selma: Amikor én kislány voltam. - - - - 174
Lázár Károly: A gyermektanulmány vázlata. (Váradi József.) ...32
Lázár Károly: A tanítóképzés
gyakorlati része. (Mérei Ferenc.)... 178
Lengyel Imre: A modern nyelvoktatás főbb tényezői a már
meglévő nyelvi ismeretek szempontjából. (Gedő Simon.) - -
„ Le travail par équipes á l' école."
(Nánay Béla.) - - - 176
Liber Endre: Budapest szobrai
és emléktáblái. (Schey Ilona.) ...104
Loczka Alajos: Iskola és élet a
nevelés útjain. (Frecska István.) ....70
Löbl Dezső: A Löbl-nyomda hatvan éve. (Nemesné M. Márta.) ....37
Luttor Ignác: Az élet írása. (Gaál
Zsuzsa.) - - - - - 104
Merényi Oszkár: Irodalomtanítás
a középiskolákban és a felsőkereskedelmi iskolákban. (Simonyi Margit.) - - - - 102
A. A. Milne: Micimackó kuckója.
(l.a.) - - - - - - 174
Molnár Pál: Az auditív rendszer az idegen nyelvek tanításában.- - - - 144
Molnár Olga: A női munkaerők
számának alakulása a székesfővárosban. (Baloghy Mária.)... 104
Montessori, Mária: L' enfant. (Nánay Béla.) - - - - 178
Nagy Miklós: Újrendszerű tankönyvkiadás. (Nánay Béla.)... 104
Nemes Lipót: A bűnöző társadalom kialakulása. (Vincze László).... 101
Obermüller Ferenc: A miliőiskola.
(sz. Csorba Tibor.) - - 32
B. Radó Lili: A jó Isten meséi.
(B. O. E.) - - - - 174
A. Ransome: Fecskék és fruskák.
(la.) -- - - - 174
Reiner Ferenc: Gondolatok a nevelésről és a gyermekről. ..... 36
Rickel, August: Drei Generationen. (Gábor Ferencné.) .... 67
Sulyomi-Schulman Adolf: A beszédhibák elhárítása különös
tekintettel a dadogásra. (B.
Sarlós Eta.) - - - - 101
Szamosi Lajos: A hangszervek
helyes működtetése. - - 145
Szegedi Boriska: Fur-Fa-Rag-Ta.
(n. m.) - - - - - 174
Szegilongi Eta: Iskolai és óvodai
verseskönyvek, (r. I.) - - 175
Szekfű Gyula: Három nemzedék.
(Nemes György.) - - - 67
Székely Béla: A gyermekévek
szekszualitása. (dr. Lévyné F.
Kata.) - - - - - 35
Szép Ernő; Mátyás király tréfái.
(h. j.)i - ---- 175
H. Szirmay-Pataky: Genie und
Irrsinn. (H. Révész Margit).... 181
Szondy György: A modern iskola és ifjúság olvasmányai.
(Nánay Béla) - - - 103
The Challenge of Leisure. (Küzdelem a szabadidővel.) (Ri-
báry Edit.) - - - - 177
The Examination Tangle and
the Way Out. (Nánay Béla.) ...175
Tobisch Irén: Csodagyöngy és
más mesék. (Baloghy Mária.).... 36
Türk Sándorné: Egy kisfiú el-
indul. (Gessner Mártonné.) .... 34
L. Ujvári Lajos: A mai gyermek
és a könyv. (Nemesné M.
Márta.) - - - - - 173
Vajthó László: A tanítás problémái. (sz. Csorba Tibor.) ... 101
Weszely Ödön: A korszerű nevelés alapelvei. (Kempelen
Attila.) - - - - - 69
Hírek és aktualitások.
37-38.- 72-74.-105-106.-145-146.-
181-186.-ig.
A Magyar Individuálpszichológiai
Egyesület közleményei.
Biróné Graber Emma: „Higiéné"
a gyerekszobában. - -
Biróné Graber Emma: Kultúrválság és individuálpszichologia. - - - - - - 75
Fodor Károlyné: Jutalom és büntetés. - - - - - 147
Fodor Károlyné: Mit tegyünk a
„rossz" gyerekkel? - - 107
Schorrné Meitner Adrienne: Lányok és fiútársaság. - - 188
Hírek.
38.-78,-110.-190.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem